Close

Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Agile — czym jest i jak zacząć?

Jak metodyki projektowe Agile mogą ułatwić pracę zespołowi programistycznemu

Przeglądaj tematy
Narzędzia kartograficzne służące do opracowania planu.

Zacznij korzystać za darmo z szablonu zarządzania projektami Jira

Kieruj działaniami w każdym projekcie dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania zadaniami oraz łatwym w użyciu narzędziom do ustalania priorytetów.

Co to jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to interaktywny sposób sprawowania kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania, który polega na ciągłym publikowaniu kolejnych wersji i uwzględnianiu opinii klientów przy każdej iteracji.

Zespoły tworzące oprogramowanie z wykorzystaniem metodyk Agile zwiększają szybkość prac programistycznych, usprawniają współpracę i zyskują możliwość lepszego reagowania na trendy rynkowe.

Poniżej prezentujemy wszystkie informacje, które musisz znać, aby rozpocząć lub zoptymalizować zarządzanie projektami z wykorzystaniem praktyk Agile.

Artykuły dotyczące zwinnego zarządzania projektami

[KONTYNUACJA]

Krótka historia metodyki zarządzania projektami Agile

Metodyki Agile, wywodzące się z koncepcji szczupłej produkcji opracowanej przez Toyotę w latach 40., zostały zaadaptowane przez zespoły programistów w celu ograniczenia strat i zwiększenia przejrzystości, a także szybkiego reagowania na stale zmieniające się potrzeby klientów. Jako całkowite przeciwieństwo kaskadowego modelu zarządzania projektami, w którym dążono do dużych premier, metodyki Agile sprawiają, że zespoły programistyczne sprawniej współpracują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania szybciej niż dotychczas.

Wśród tradycyjnych metod zarządzania projektami Agile rozróżnia się dwa rodzaje ram postępowania: Scrum i Kanban. W metodyce Scrum praca nad projektem przebiega w postaci iteracji o stałym czasie trwania, Kanban natomiast polega na ciągłym publikowaniu nowych wydań. Po ukończeniu pracy zespół natychmiast przechodzi do kolejnego etapu.

Ramy zarządzania projektami Agile 1: Scrum

Scrum to ramy postępowania będące podstawą zwinnego procesu zarządzania projektami, który wykorzystuje iteracje o ustalonym czasie trwania nazywane sprintami lub przebiegami. W ramach każdego sprintu odbywają się cztery spotkania .

Każdy projekt zaczyna się od backlogu, czyli zestawu prac, które należy wykonać. W środowisku Scrum istnieją dwa backlogi. Pierwszy z nich to backlog produktu, należący do product ownera i będący listą funkcji o określonych priorytetach. Drugi to backlog sprintu. Jest on wypełniany zgłoszeniami z backlogu produktu według kolejności, aż do osiągnięcia maksymalnych możliwości produkcyjnych kolejnego sprintu. Zespoły Scrum mają unikatowe role właściwe dla ich funkcji w procesie. Scrum master jest mistrzem metodyki Scrum. Product owner wskazuje wymogi produktowe. Zespół Scrum składa się z różnych specjalistów realizujących zadania.

Cztery spotkania scrum

Planowanie sprintu Prezentacja sprintu Codzienny standup Retrospektywa
Spotkanie zespołu dotyczące planowania, podczas którego ustalane są zadania do wykonania podczas kolejnego sprintu. Spotkanie, na którym zespół prezentuje rozwiązania dostarczone w danym sprincie. Nazywane także standupem, krótkie, 15-minutowe spotkanie, którego celem jest synchronizacja informacji w zespole programistycznym. Analiza działań udanych i nieudanych oraz propozycje usprawnienia kolejnego sprintu.

Przykład tablicy scrum | Trener Atlassian z zakresu metodyk zwinnych

Tablica scrum

Tablica Scrum służy do wizualizacji pracy wykonywanej w danym sprincie. Podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu zespół przenosi elementy z backlogu produktu do backlogu sprintu. W przepływie pracy na tablicach Scrum może być widocznych wiele kroków, np. Do zrobienia, W toku i Gotowe. Tablice Scrum w znaczącym stopniu zwiększają przejrzystość zarządzania projektami zgodnie z metodyką Agile. Zacznij korzystać z tablicy Scrum, wykorzystując nasz bezpłatny szablon Scrum do systemu Jira.

Ramy zarządzania projektami Agile 2: Kanban

Kanban to ramy zwinnego zarządzania projektami, w których zadania dopasowywane są do możliwości zespołu. Celem jest jak najszybsza realizacji zadań, tak aby zespoły mogły reagować na zmiany jeszcze szybciej, niż w metodyce scrum.

W przeciwieństwie do ram postępowania Scrum w metodzie Kanban nie ma (zazwyczaj) listy zadań. Prace do wykonania znajdują się w kolumnie Do zrobienia. Dzięki temu zespoły Kanban mogą skoncentrować się na ciągłym publikowaniu wydań. Czynność tę mogą wykonać w dowolnej chwili. Wszystkie prace są widoczne, mają określony zakres i są gotowe do wykonania, dlatego po realizacji jednego zadania zespół może natychmiast przejść do kolejnego. Liczba zadań jest dostosowana do możliwości zespołu za pomocą limitów pracy w toku. Są to wstępnie zdefiniowane ograniczenia, wskazujące ile zadań można jednocześnie dodać do jednej kolumny (nie dotyczy kolumny Do zrobienia). Metodyka Kanban składa się z czterech następujących elementów:

Cztery elementy metodyki kanban

Lista zadań
(lub historyjek)

Kolumny lub tory

Limity prac w toku (WIP)

Ciągłe wydawanie

Lista zadań lub historyjek, czyli zgłoszenia lub prace do wykonania.

Używane na tablicy Kanban do odróżnienia zadań od innych strumieni prac, użytkowników, projektów itp. Reguła ograniczająca liczbę zadań do wykonania na podstawie możliwości zespołu. Zespół pracuje nad historyjkami w liczbie określonej przez limit prac w toku i w dowolnej chwili może wydać nową wersję.

Przykład tablicy kanban | Trener Atlassian z zakresu metodyk zwinnych

Tablica kanban

Tablica Kanban służy do wizualizacji wszystkich realizowanych prac. Używana jest także do planowania zasobów i umożliwia menedżerom projektu kontrolowanie prowadzonych prac i odpowiednie tworzenie harmonogramów. Tablica Kanban jest podzielona na kolumny i wiersze, do których przenoszone są historyjki aż do ukończenia. Historyjki pozostają w kolumnie Do zrobienia, do czasu aż będzie można rozpocząć pracę nad kolejnym zadaniem. Decyduje o tym limit prac w toku. Listę prac należy podzielić na względnie małe zadania i uporządkować według priorytetów Jak widać w zaprezentowanym przykładzie, wiersze umożliwiają oddzielenie elementów o wyższym priorytecie od pozostałych. Zacznij używać tablicy Kanban, wykorzystując nasz darmowy szablon Kanban do systemu Jira.

Obowiązki kierowników projektów stosujących metodykę Agile

Po wybraniu platformy Agile do obsługi tworzenia oprogramowania należy zadbać o możliwość śledzenia postępów zespołu, aby można było planować przyszłe prace i sprinty. Szacowanie kosztów projektu w ramach metodyki Agile ułatwia zespołom Scrum i Kanban określenie swojej wydajności. Raporty Agile umożliwiają sprawdzenie postępów zespołu w miarę upływu czasu, wykresy Gantta i porządkowanie backlogów ułatwiają natomiast menedżerom projektu dbanie o aktualność listy prac i przygotowanie zespołu do sprawnego działania.

Zwinne szacowanie projektu | Trener Atlassian z zakresu metodyk zwinnych

Zwinne szacowanie projektów

Szacowanie projektów to bardzo ważny aspekt zarządzania projektami w środowiskach Kanban i Scrum. W metodyce Kanban wiele zespołów określa limit WIP dla każdego stanu na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wielkości zespołu. Zespoły Scrum używają szacowania projektu do określenia ilości pracy, którą można wykonać w danym sprincie. Wiele zespołów Agile stosuje specjalne techniki szacowania projektów, takie jak Planning Poker, godziny idealne i punkty historyjki, aby przypisać wartość numeryczną do realizowanego zadania. Zapewnia to zespołom Agile punkt odniesienia, który można wykorzystać podczas retrospektyw sprintu, aby ocenić działania zespołu. Jirę można dostosować tak, aby obsługiwała unikatową metodę szacowania projektów stosowaną przez zespół.

Przykład raportowania zwinnego | Trener Atlassian z zakresu metodyk zwinnych

Raportowanie Agile

Szacowania dokonuje się na początku i na końcu każdego sprintu. Dzięki temu zespoły wiedzą, jakie zadania mogą wykonać przed rozpoczęciem sprintu, a po jego zakończeniu dowiadują się, na ile dokładne były początkowe szacunki. Raporty Agile takie jak wykresy spalania pokazują liczbę punktów historyjki ukończonych podczas sprintu. W standardzie Jira oferuje kilkadziesiąt gotowych raportów opartych na danych w czasie rzeczywistym dotyczących wyników zespołu i przekładalnych na działania. Dostęp do takich danych podczas retrospektyw w znacznym stopniu usprawnia działanie zespołów Agile.

Przykład zwinnej listy zadań | Trener Atlassian z zakresu metodyk zwinnych

Zarządzanie listą zadań i jej porządkowanie

Backlog produktu to uporządkowana pod względem priorytetów lista zadań do wykonania dla zespołu programistów. Wynika ona z planu rozwoju produktu i wymagań. Zespół programistów pobiera z backlogu produktu zadania do wykonania w ramach każdego sprintu.

Porządkowanie i prowadzenie backlogu ułatwia zespołom realizację celów długoterminowych. Odbywa się to dzięki stałemu dodawaniu i usuwaniu elementów na podstawie długoterminowego potencjału wykonawczego zespołu oraz zmieniających się celów biznesowych. Jira pozwala zespołom optymalizować duże backlogi dzięki rankingom wielokrotnego wyboru oraz sortowaniu historyjek użytkowników i błędów metodą przeciągania i upuszczania elementów. Można także filtrować za pomocą elastycznych funkcji wyszukiwania Jiry w celu znalezienia określonej historyjki użytkownika lub błędu.

Przykład Agile | Skuteczna komunikacja z interesariuszami

Skuteczna komunikacja z interesariuszami

Menedżerowie projektów Agile również muszą zapewniać odpowiednią ilość kontekstu różnym interesariuszom i zespołom, w tym kierownictwu wyższego szczebla, na temat statusu projektów, za które są odpowiedzialni.

Dzięki rozwiązaniu Atlas menedżerowie projektów mogą udostępniać wybrane cotygodniowe aktualności dotyczące postępów prac i miejsca ich wykonywania oraz wskazywać kluczowe blokery, zmiany i aktualizacje.

Narzędzia kartograficzne służące do opracowania planu.

Zacznij korzystać za darmo z szablonu zarządzania projektami Jira

Kieruj działaniami w każdym projekcie dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania zadaniami oraz łatwym w użyciu narzędziom do ustalania priorytetów.

Claire Drumond
Claire Drumond

Claire Drumond jest specjalistką od strategii marketingu, mówczynią i autorką tekstów w firmie Atlassian. Ma na koncie liczne artykuły opublikowane na blogach Trello i Atlassian, jak również udział w tworzeniu różnorodnych publikacji w portalu Medium, takich jak HackerNoon, Art+Marketing czy PoetsUnlimited. Udziela się na konferencjach na całym świecie, poruszając tematy metodyk zwinnych, znoszenia barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz budowania empatii.