Jak stworzyć efektywny harmonogram projektu

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Szybsze i częstsze dostarczanie wysokiej jakości produktów może być wyzwaniem w przypadku firm dostarczających wiele produktów, interesariuszy specjalizujących się w różnych dziedzinach i terminów, których dotrzymania oczekują klienci. Efektywny harmonogram projektu obejmuje wszystko, co niezbędne do jego ukończenia w określonych ramach czasowych, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia, kamienie milowe, zależności i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym. Upraszcza to ogólne wykonanie projektu i prowadzi do bardziej udanych wyników.

W tym przewodniku omówiono korzyści płynące z korzystania z harmonogramu projektu, etapy jego tworzenia oraz techniki, z których należy korzystać, aby zoptymalizować ukończenie projektu.

Czym jest harmonogram projektu?

Harmonogram projektu zapewnia jego jasny, aktualny status, w tym zadania, przydziały, zależności i kamienie milowe. Oprogramowanie do planowania projektów, takie jak np. Jira, pomaga zespołom dzielić złożone bloki pracy na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu zadania, poprawiając mapowanie zależności, planowanie zasobów i dokładność terminów realizacji.

Elementy harmonogramu projektu

Harmonogram projektu ma zasadnicze znaczenie dla jego cyklu życia. Skutecznie i wyraźnie przekazuje ważne informacje za pomocą następujących łatwych do zrozumienia elementów wizualnych:

 • Wizualne osie czasu, takie jak wykresy Gantta, zapewniają wszystkim synchronizację. Interaktywna oś czasu w systemie Jira umożliwia dodawanie epików, mapowanie elementów roboczych, identyfikowanie zależności i śledzenie wydań.
 • Zadania i kamienie milowe dzielą pracę niezbędną do ukończenia projektu na etapy. Grupowanie zadań w logiczną sekwencję z zależnościami pozwala ustalić kamienie milowe i realizować projekt zgodnie z harmonogramem.
 • Czas trwania i zależności pomagają kierownikom projektów oszacować kamienie milowe i ogólne daty ukończenia. Śledzenie zależności może ułatwić zidentyfikowanie wąskich gardeł i uporanie się z nimi na wczesnym etapie cyklu życia projektu.
 • Podsumowania budżetu przedstawiają dotychczasowe wydatki na projekt w stosunku do budżetu. Powiązanie podsumowania budżetu z planem projektu pomaga w zarządzaniu wydatkami i pozwala kierownikom projektu na dostosowanie go na całej osi czasu.
 • Śledzenie zasobów umożliwia monitorowanie członków zespołu przypisanych do poszczególnych zadań na osi czasu, co daje pewność, że zasoby są odpowiednie i nie pozostają bezczynne.
 • Łącza do planu projektu pomagają członkom zespołu odnieść się do celów, zakresu, procesu i metodyki.

Dlaczego warto korzystać z harmonogramu projektu?

Harmonogramy zarządzania projektami pomagają realizować projekt zgodnie z harmonogramem. Niektóre z korzyści płynących z korzystania z harmonogramu projektu obejmują:

 • Przejrzystość i ukierunkowanie sprawiają, że zespół koncentruje się na celu i na tym, w jaki sposób pomyślny wynik przynosi korzyści klientom i firmie.
 • Zarządzanie czasem poprawia się dzięki sekwencyjnej i zdefiniowanej pracy, co prowadzi do zwiększenia produkcji.
 • Przydzielanie zasobów staje się prostsze dzięki mniejszym, sekwencyjnym zadaniom, które nie przeciążają członków zespołu.
 • Zarządzanie ryzykiem jest bardziej efektywne, ponieważ łatwiej jest dostrzec przeszkody i opóźnione zadania na wcześniejszym etapie projektu.

Kroki tworzenia harmonogramu projektu

Przed utworzeniem harmonogramu projektu należy zrozumieć jego cele. Plan projektu zawiera ważne informacje na temat tworzonego produktu i jego przeznaczenia. Podczas tego procesu, który jest podstawową wartością zarządzania projektami zgodnie z metodyką Agile, współpraca zespołu pomaga uwzględnić wszystkie prace, zidentyfikować zależności i dokładnie oszacować koszty. Użyj tej podstawy, aby utworzyć harmonogram projektu, wykonując poniższe kroki.

Określenie zadań i kamieni milowych

Podziel duże bloki pracy na mniejsze zadania, które można łatwo oszacować. Zidentyfikuj zależności każdego zadania, co pomoże w ustalaniu sekwencji. Pogrupuj podobne zadania w kamienie milowe (później może być konieczna zmiana ich kolejności).

Ustalanie sekwencji zadań

Określ kolejność wykonywania zadań. Weź pod uwagę zależności. Korzystaj z narzędzi do planowania projektów, aby wizualizować ich przebieg od początku do końca. Podczas ustalania sekwencji zadań zdarza się, że zespoły odwracają kolejność.

Szacowanie czasu trwania zadań

Oszacowanie czasu trwania zadania może być trudne, ale podzielenie pracy na mniejsze części sprawia, że staje się to łatwiejsze. Współpracujcie jako zespół, aby upewnić się, że oszacowania nie są ani ambitne, ani za mało rygorystyczne. Doświadczeni członkowie zespołu zazwyczaj mają właściwe pojęcie o tym, jak długo potrwa dane zadanie.

Przypisywanie zadań członkom zespołu

Przydzielaj pracę członkom zespołu na podstawie ich umiejętności i dostępności. Przygotuj się na ewentualne przeniesienie zadań, aby uniknąć przypisywania wszystkiego jednej lub dwóm osobom. Określ zadania, nad którymi należy pracować równolegle, a nie sekwencyjnie. Na przykład zmień kolejność samodzielnego zadania bez zależności, które jest częścią ostatniego kamienia milowego, jeśli zasoby są dostępne w ramach pierwszego kamienia milowego.

Finalizacja harmonogramu

Przed sfinalizowaniem harmonogramu i rozpoczęciem prac należy przedłożyć go sponsorowi projektu do weryfikacji. Jeśli oś czasu jest krótsza, proces ten może obejmować ograniczenie zakresu projektu w celu spełnienia wymagań rynkowych lub podzielenie projektu na dodatkowe fazy.

Po dostosowaniu zaplanowanych prac w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych projekt przechodzi z fazy planowania do wykonania, a zespół zaczyna pracę.

Udostępnianie i monitorowanie

Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem prac jest udostępnienie harmonogramu projektu interesariuszom. Dzięki temu wszyscy zgadzają się co do osi czasu i wiedzą, jak uzyskać aktualne informacje.

Stale monitoruj postępy. Narzędzia do planowania projektów takie jak Jira ułatwiają identyfikację ukończonych lub opóźnionych zadań. Zachęcaj cały zespół do monitorowania harmonogramu projektu i jak najwcześniejszego zgłaszania problemów. Dzięki dostosowywaniu harmonogramu pod kątem nieoczekiwanych lub pominiętych zadań, gdy tylko się pojawią, prace nad projektem posuwają się naprzód.

Techniki tworzenia harmonogramu projektu

Narzędzia i szablony do tworzenia harmonogramów projektów pomagają podzielić duże projekty na łatwe do zarządzania i śledzenia zadania. Pozwalają one w skuteczny i wydajny sposób tworzyć i monitorować harmonogram projektu.

Jira udostępnia bloki konstrukcyjne, które pomagają doprowadzić projekt do pomyślnego zakończenia:

 • Tablice pomagają zespołowi projektowemu planować i wizualizować pracę oraz zarządzać nią poprzez wyświetlanie poszczególnych kart — lub fragmentów pracy — które można przenosić do różnych obszarów przepływu pracy.
 • Pulpity zapewniają pojedynczy widok wszystkich projektów, zadań i osiągnięć, który umożliwia skuteczne monitorowanie postępów.
 • Szablony, takie jak wstępnie skonfigurowany szablon harmonogramu projektu, udostępniają elementy niezbędne do szybkiego przejścia od planu projektu do jego harmonogramu.

Oto kilka technik efektywnego tworzenia harmonogramów projektów.

Wykresy Gantta

Kierownicy projektów często korzystają z wykresów Gantta, ponieważ zapewniają one wizualną prezentację osi czasu projektu. Na wykresie jest przedstawiony czas rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania wraz z jego zależnościami, co pozwala uzyskać całościowy obraz projektu.

Listy zadań

Listy zadań zapewniają prosty, a zarazem skuteczny sposób zidentyfikowania wszystkich niezbędnych prac i zorganizowania działań w celu ich wykonania.

Kalendarze

Kalendarze pomagają zarządzać pilnymi zadaniami i terminami, takimi jak spotkania z interesariuszami, oczekiwane dostawy materiałów i testowanie akceptacyjne przez użytkowników. Chociaż kalendarze nie obejmują przypisań zasobów i zależności, ułatwiają realizację najważniejszych procesów.

Tworzenie harmonogramu projektu w Jira

Dzięki zrozumieniu elementów i technik efektywnych harmonogramów można łatwiej skutecznie realizować projekty. Informowanie interesariuszy, łączenie wielu strumieni pracy i dotrzymywanie terminów nie musi być przytłaczające. Dostępna w systemie Jira funkcja osi czasu pomaga zespołom planować projekty, definiować pracę i śledzić postępy na każdym etapie — od pomysłu do wydania.

Dzięki systemowi Jira członkowie zespołu wiedzą, nad czym pracują, w jaki sposób wpisuje się to w cele biznesowe i w jakim kierunku zmierza produkt. Jira umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się priorytety, pozwalając jednocześnie realizować projekty zgodnie z harmonogramem. System ten stworzono z myślą o skutecznym zarządzaniu wyzwaniami związanymi z harmonogramami projektów.

Wprowadzenie do Jira

Harmonogram projektu: często zadawane pytania

Jaka jest różnica między harmonogramem a planem projektu?

Plan projektu określa jego cele i zasady, a także stosowane metodyki i procedury. Jest to ogólny dokument, który informuje o harmonogramie projektu. Plan projektu zazwyczaj obejmuje zakres, koszty i ogólną oś czasu.

Harmonogram projektu obejmuje wszystkie kamienie milowe i zadania niezbędne do realizacji planowanego projektu w ustalonej kolejności, wraz z zależnościami i przypisaniami.

Jakie są typowe wyzwania związane z planowaniem projektów?

Typowe wyzwania związane z planowaniem projektów obejmują szacowanie czasu trwania zadań i ustalanie sekwencji pracy, aby niektóre zasoby nie były nadmiernie obciążone, podczas gdy inne czekają.

Wizualne osie czasu pozwalają uzyskać całościowy obraz projektu i dostosować harmonogram w celu optymalizacji zasobów. Wspieranie środowiska współpracy zespołowej pomaga zidentyfikować zależności, a wykorzystanie zbiorowego doświadczenia zespołu — udoskonalić szacunki.

W jaki sposób harmonogram projektu przekłada się na jego sukces?

Dobrze opracowany harmonogram projektu pozwala zidentyfikować zadania niezbędne do jego ukończenia, ułatwia monitorowanie statusu i kamieni milowych oraz umożliwia zespołom wczesne identyfikowanie przeszkód. Na przykład jeśli zadanie jest uzależnione od wdrożenia nowej technologii, ale integracja opóźnia się z powodu problemów z jakością, można dostrzec ryzyko, gdy tylko się pojawi. Pozwala to na szybsze podejmowanie decyzji, tym samym zwiększając szanse na terminową realizację harmonogramu projektu.