Lean a Agile i DevOps: która z metodyk jest najlepsza dla Twojego zespołu?

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

W dynamicznym świecie zarządzania projektami dominują trzej wielcy gracze — Lean, Agile i DevOps. W Lean chodzi przede wszystkim o efektywność, która osiąga się poprzez minimalizację marnotrawstwa i maksymalizację wartości. Agile pozwala na szybką analizę i dostosowanie się do nowych wyzwań. DevOps oznacza zaawansowaną technologicznie wielozadaniowość, która przełamuje bariery między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Główna różnica dotyczy, tego na czym się skupiają — Lean na wydajności, Agile na adaptacji, a DevOps na automatyzacji.

W tym przewodniku analizujemy podobieństwa i różnice między Lean, Agile i DevOps, dzięki czemu możesz ustalić, która metodologia będzie najlepsza dla Ciebie i Twojego zespołu.

 

Metodyka Lean

Agile

DevOps

Główny cel

Metodyka Lean

 • Eliminacja marnotrawstwa
 • Ciągłe doskonalenie

Agile

 • Iteracyjne tworzenie oprogramowania z pętlami informacji zwrotnych
 • Szybka reakcja na zmiany

DevOps

 • Wzmocnienie współpracy między zespołami programistycznymi a zespołami ds. eksploatacji IT
 • Poprawa częstotliwości wdrożeń i jakości oprogramowania

Gdzie najlepiej się sprawdza?

Metodyka Lean

 • Produkcja
 • Branże usługowe

Agile

 • Tworzenie oprogramowania

DevOps

 • Tworzenie oprogramowania

Narzędzia i techniki

Metodyka Lean

 • Mapowanie strumienia wartości
 • Analiza głównej przyczyny (RCA)
 • 5S

Agile

 • Tablice scrum
 • Sprinty
 • Codzienne spotkania stand-up
 • Historyjki użytkowników
 • Tablice kanban

DevOps

 • Pipeline'y CI/CD
 • Infrastruktura jako kod (IaC)
 • Narzędzia do zarządzania konfiguracją

Wyzwania dotyczące wdrażania

Metodyka Lean

 • Opór pracowników
 • Skomplikowane wdrażanie w wielu zespołach

Agile

 • Wymaga zmiany kulturowej w kierunku współpracy
 • Pociąga za sobą częste zmiany

DevOps

 • Połączenie różnorodnych i złożonych narzędzi w spójny przepływ pracy
 • Eliminacja izolacji zespołów

Metodyka Lean a Agile

Lean i Agile to dwie metodyki zarządzania projektami i rozwoju produktu, które są szeroko badane i dyskutowane. W tej sekcji porównujemy niuanse dotyczące Agile i Lean pod względem celu i sposobu wykonania.

Jakie są cele metodyk Lean oraz Agile?

Choć Lean często mylnie uważa się za podzbiór Agile, jest to odrębna metodyka, która ma jasno zdefiniowane cele, tj. eliminację marnotrawstwa i poprawę przepływu operacji. Lean kładzie silny nacisk na szacunek dla ludzi, angażując pracowników w kulturę ciągłego doskonalenia. Ostatecznym celem jest opracowanie systemu, który maksymalizuje wartość przy jednoczesnym minimalizowaniu zasobów.

Zarządzanie projektami według metodyki Agile stawia sobie za cel elastyczność, adaptację i reagowanie na zmiany. Koncentruje się na ciągłym doskonaleniu, krótkich pętlach informacji zwrotnych oraz cyklicznym planowaniu i wykonywaniu. Te cechy sprawiają, że metodyki Agile szczególnie dobrze sprawdzają się w zarządzaniu środowiskami dynamicznymi, takimi jak tworzenie oprogramowania.

Jira wspiera zespoły praktykujące zarówno Lean, jak i Agile. Oferuje funkcje, które pomagają zespołom efektywniej planować, śledzić i wydawać oprogramowanie, służąc jako pomost między tymi dwoma podejściami.

Jakie są podstawowe zasady metodyki Lean w porównaniu z Agile?

Zasady zarządzania projektami zgodnego z metodyką Lean koncentrują się na praktykach optymalnie wykorzystujących zasoby oraz wyeliminowaniu niepotrzebnych etapów procesu. Lean skupia się na optymalizacji przepływu produktów i usług w różnych zespołach i technologiach, aby zapewnić klientom maksymalną wartość. Dzięki wyeliminowaniu marnotrawstwa i usprawnieniu działalności operacyjnej każda czynność podejmowana przez zespół jest ukierunkowana i bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celów końcowych.

Metodyka Agile koncentruje się na współpracy z klientami, zdolności adaptacji i dostarczaniu wartości. Wykorzystuje elastyczne podejście, które uwzględnia zmiany i dostosowania w całym cyklu życia projektu. Agile zachęca do iteracyjnego tworzenia produktu, w którym wielofunkcyjne, samoorganizujące się zespoły współpracują w celu opracowywania wymagań i rozwiązań.

W metodyce Agile ramy postępowania takie jak Scrum i Kanban służą jako ustrukturyzowane podejścia, które pomagają zespołom w skutecznym wdrażaniu zasad Agile:

 • Scrum koncentruje się na planowaniu i śledzeniu pracy oraz zarządzaniu nią w określonych przedziałach czasowych zwanych sprintami. Ma na celu zwiększenie przejrzystości, efektywne zarządzanie obciążeniem pracy i szybsze dostarczanie wartości klientom. Scrum obejmuje tworzenie backlogów, planowanie sprintów i korzystanie z raportów Agile do podejmowania decyzji opartych na danych.
 • Kanban kładzie nacisk na wizualizację przepływu pracy, ograniczenie prac w toku oraz poszanowanie dla istniejących procesów i ról. Pomaga zespołom zarządzać zadaniami i projektami poprzez wizualizację przepływu pracy na tablicy Kanban. Tablica kanban pokazuje zadania jako karty w kolumnach, reprezentujące różne etapy przepływ pracy.

Jira oferuje gotowe do użycia szablony Agile zarówno na potrzeby Scrum, jak i Kanban, ułatwiając szybkie i skuteczne wdrażanie tych ram postępowania Agile.

Jakie są wyzwania związane z metodykami Lean oraz Agile?

Stosowanie metodyki Lean bywa skomplikowane. Szczególnie trudny jest dla kierowników projektów ewentualny opór pracowników przed nowymi procesami. Może on objawiać się na różne sposoby, jak niechęć do rozstania się ze znanymi procedurami czy obawy dotyczące potencjalnych zakłóceń w wykonywaniu obowiązków.

Złożoność wdrażania zasad Lean w różnych zespołach może zniechęcać, ponieważ wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i zasobów. Każdy zespół ma własny zestaw procesów i dynamikę, które trzeba przeanalizować, aby opracować nowy zestaw reguł procesów.

Metodyki Agile również wiążą się ze specyficznymi wyzwaniami, takimi jak pełzanie zakresu projektów wynikające z ich elastycznego charakteru czy trudności we współpracy zespołowej, zwłaszcza gdy członkowie zespołu nie pracują w tym samym miejscu. Podejście iteracyjne, choć niesie za sobą wiele korzyści, może oznaczać konieczność częstych zmian, które mogą zakłócać przepływ pracy.

Kiedy stosować Agile, a kiedy Lean?

Jeśli chcesz usprawnić działalność operacyjną i wprowadzić wartościowe ulepszenia procesów, najlepszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie Lean. Metodyka ta pozwala zrobić więcej mniejszym nakładem i szczególnie dobrze sprawdza się w sektorach takich jak produkcja, gdzie kluczowa jest efektywność.

W przypadku niektórych zastosowań związanych z zarządzaniem projektami — szczególnie w dziedzinie technologii, tworzenia oprogramowania i innych szybko zmieniających się, dynamicznych dziedzin — lepiej sprawdzi się Agile. Ta metodyka pozwala w razie potrzeby szybko zmienić kierunek, dzięki czemu nigdy nie utkniesz w martwym punkcie.

Jira, wiodące narzędzie do zarządzania projektami używane przez zespoły programistyczne, jest wystarczająco wszechstronne, aby wspierać stosowanie zarówno zasad Agile, jak i Lean. Oferuje takie funkcje, jak planowanie sprintów i ustalanie priorytetów backlogu dla zwinnych przepływów pracy, a także szablony DevOps, szablony Kanban i szablony Scrum pasujące do różnych stylów zarządzania projektami.

Czy zasady Lean i Agile mogą być stosowane jednocześnie?

Tak, Lean i Agile można stosować łącznie. Metodyki te nie wykluczają się wzajemnie — bardziej przypominają dwie strony medalu.

Skupienie Lean na eliminowaniu marnotrawstwa i optymalizacji przepływu może stanowić uzupełnienie typowych cech Agile — zdolności do adaptacji i szybkości reakcji. Używane razem mogą być siłą napędową wydajności i wartość, a firmy mogą dzięki temu być zwinne i inteligentnie wykorzystywać zasoby.

Metodyka Lean a DevOps

Lean i DevOps służą różnym celom, ale mają też wspólne założenia, takie jak wydajność i tworzenie wartości. O ile Lean ma na celu stosowanie szeroko rozumianej wydajności operacyjnej w różnych warunkach, DevOps koncentruje się na specyficznych potrzebach związanych z tworzeniem oprogramowania i działalnością operacyjną. W tej sekcji omawiamy unikatowe cechy każdej z metodyk i analizujemy, w jaki sposób mogą ze sobą współgrać.

Jakie są cele metodyk Lean oraz DevOps?

DevOps ma na celu przede wszystkim eliminowanie izolacji zespołów programistycznych i operacyjnych, dzięki czemu umożliwia szybsze i bardziej niezawodne wydawanie oprogramowania. Zakłada wykorzystanie ciągłej integracji, ciągłego dostarczania i , aby przyspieszyć cykl życia tworzenia oprogramowania.

Lean koncentruje się z kolei na ogólnej wydajności operacyjnej, ograniczeniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Chociaż obie metodyki dążą do generowania wydajności i wartości, DevOps w większym stopniu specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania.

Jeśli chcesz połączyć te dwa podejścia, doskonałym wyborem będzie Open DevOps z Jira. Łączy ono różne narzędzia, które pomagają zespołom skupić się na tym, co robią najlepiej — na tworzeniu i obsłudze oprogramowania. Open DevOps oferuje gotowe, płynnie działające środowisko, w którym zespoły mogą od razu rozpocząć pracę.

Jakie są podstawowe zasady metodyk Lean oraz DevOps?

Metodyka Lean koncentruje się na dwóch podstawowych zasadach — eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Ma ona na celu stworzenie przepływu pracy zapewniającego maksymalną wartość przy użyciu minimalnych zasobów, a wszystko to przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników w ciągłe udoskonalanie procesu.

Trzy główne zasady DevOps to współpraca, automatyzacja i informacje zwrotne:

 • Współpraca sprzyja kulturze, w której zespoły programistyczne i operacyjne ściśle ze sobą współpracują, eliminując izolację i umożliwiając realizację wspólnych celów.
 • Automatyzacja usprawnia procesy poprzez zautomatyzowanie powtarzających się zadań, takich jak wdrażanie kodu i zmiany w infrastrukturze, w celu poprawy wydajności i zmniejszenia liczby błędów ludzkich.
 • Informacje zwrotne tworzą pętle szybkiej reakcji poprzez monitorowanie i analizę, umożliwiając zespołom DevOps ciągłe doskonalenie i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań.

Jakie są wyzwania związane z metodykami Lean oraz DevOps?

Zespoły wdrażające DevOps często napotykają specyficzne trudności związane z tworzeniem kultury współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi, które tradycyjnie działają odrębnie. Inna typowa dla nich trudność dotyczy zarządzania skomplikowanymi łańcuchami narzędzi, które wymagają specjalistycznych umiejętności. Wymagają także automatyzacji na różnych etapach cyklu życia dostarczania oprogramowania.

Inne wyzwania związane z wdrażaniem metodyki Lean dotyczą na przykład oporu ze strony pracowników, którzy są niechętni nowym przepływom pracy, i komplikacji związanych z wdrażaniem zasad Lean w różnych jednostkach organizacyjnych. Metodyka Lean wymaga zmiany całej kultury firmy, co może utrudniać przekonanie do niej pracowników. Tymczasem aby osiągnąć sukces, wszystkie zespoły muszą stosować filozofię Lean — od zamówień przez produkcję po sprzedaż.

Kiedy stosować Lean, a kiedy DevOps?

Jeśli chcesz udoskonalić istniejące procesy i wyeliminować nieefektywność, najlepszym rozwiązaniem będzie Lean. Metodyka ta jest wszechstronna i może być stosowana w różnych sektorach, nie tylko związanych z technologią. Jej zasady szczególnie dobrze sprawdzają się w branżach, których działalność przynosi namacalne efekty. Przykładowo w sektorze produkcji Lean może pomóc w zmniejszaniu marnotrawstwa w toku produkcji i poprawie wydajności przepływów pracy. Podobnie w opiece zdrowotnej może pomóc zoptymalizować procesy opieki nad pacjentem i skrócić czas oczekiwania.

Jeśli pracujesz nad rozwojem oprogramowania i chcesz usprawnić cały cykl życia — od kodowania i kompilacji po wdrażanie i monitorowanie — DevOps jest naturalnym wyborem i ulubionym rozwiązaniem w branży. To podejście pozwala połączyć zespoły programistyczne i operacyjne w celu szybszego i płynniejszego wdrażania.

Open DevOps idzie o krok dalej, zapewniając zintegrowaną platformę, w której gotowe automatyzacje umożliwiają natychmiastowe wdrożenie, dzięki czemu zespoły Agile mogą skupić się na tym, w czym są najlepsze. Użyj szablonu DevOps w Jira, aby szybko rozpocząć pracę.

Czy zasady Lean i DevOps mogą być stosowane jednocześnie?

Lean i DevOps mogą nie tylko współistnieć, ale także pięknie się uzupełniać. Skoncentrowana na usprawnianiu procesów i eliminowaniu odpadów metodyka Lean stanowi solidne podstawy dla DevOps, którego celem jest automatyzacja i integracja prac związanych z tworzeniem oprogramowania i operacjami IT.

W połączeniu te metodyki mogą stworzyć system, który jest zarówno zwinny, jak i wydajny, co prowadzi do szybszych cykli dostaw, poprawy jakości i ogólnie bardziej responsywnego systemu.

Poprawa zarządzania projektami dzięki sprawdzonym metodom

Lean, Agile i DevOps wszystkie oferują wyjątkowe korzyści w zakresie usprawniania projektów i zwiększania wydajności, a firma Atlassian zawsze zapewni Ci wsparcie bez względu na to, którą metodykę preferujesz.

W ramach Jira Twój zespół programistyczny może wybrać metodykę, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojego projektu, a nie ograniczać się tylko do jednego podejścia. To wiodące narzędzie do zarządzania projektami Agile pozwala zespołom programistycznym podzielić duże pomysły na łatwe do zarządzania zadania, ułatwiając planowanie, śledzenie i wydawanie oprogramowania.

Jeśli chcesz ulepszyć zarządzanie projektami, rozwiązanie Open DevOps firmy Atlassian to kolejny potężny dodatek do Twojego zestawu narzędzi. Obsługiwane przez Jira rozwiązanie Open DevOps bezproblemowo integruje różne narzędzia, zarówno firmy Atlassian, jak i partnerów zewnętrznych, w jedną spójną platformę. Pozwala ono zespołom dostosować platformę do unikatowych wymagań skupić się na tworzeniu i obsłudze najwyższej klasy oprogramowania.

Zasady Lean a Agile i DevOps: często zadawane pytania

Co było pierwsze, Lean czy Agile?

Podejście Lean pojawiło się jako pierwsze, a jego korzenie sięgają systemu produkcyjnego Toyoty z lat pięćdziesiątych XX wieku, który miał na celu optymalizację procesów produkcyjnych. Metodyka Agile pojawiła się znacznie później, na początku lat dwutysięcznych, przede wszystkim jako odpowiedź na ograniczenia tradycyjnych metod tworzenia oprogramowania.

W jaki sposób DevOps uzupełnia zarządzanie projektami Agile?

DevOps i Agile idą w parze, wzmacniając nawzajem swoje mocne strony. Podczas gdy Agile koncentruje się na kwestiach związanych z rozwojem — szybkiej iteracji, dostosowywaniu się do zmian i dostarczaniu wartości — DevOps dba o aspekty operacyjne. Automatyzuje przepływy pracy i integruje różne etapy cyklu rozwojowego, ułatwiając wydawanie nowych funkcji lub poprawek.

Dzięki temu powstaje usprawniony proces organizacji, w którym zespoły Agile mogą szybciej i wydajniej doprowadzić pracę do końca.

Które podejście do zarządzania projektami jest łatwiejsze do wdrożenia, Lean czy Agile?

Lean ma zwykle płynniejszą krzywą wdrażania w porównaniu z Agile. Siła elastyczności Agile może w rzeczywistości nieco utrudnić rozpoczęcie pracy. Nie chodzi tylko o zmianę procesów, ale też o zmianę całej dynamiki zespołu. Iteratywny charakter Agile wymaga, aby zespoły były wysoce adaptacyjne i komunikatywne. Jednak nacisk na częste iteracje może być przytłaczający dla zespołów przyzwyczajonych do bardziej tradycyjnych, liniowych podejść.

W przypadku Agile mamy do czynienia z reorganizacją kultury i ciągłą krzywą uczenia się. Ale nie pozwól, by Cię to zniechęciło — po pokonaniu początkowych przeszkód metodyka Agile naprawdę okazuje się warta wdrożenia.

Następny
Scrumban