Przewodnik po planie rozwoju produktów: czym jest i jak go stworzyć

Plan rozwoju produktu to wspólne źródło informacji, przedstawiające wizję, kierunek i postępy produktu w miarę upływu czasu. 

Bree Davies Autor: Bree Davies
Przeglądaj tematy

Summary: A product roadmap is a plan of action for how a product or solution will evolve over time. Product owners use roadmaps to outline future product functionality and when new features will be released. When used in agile development, a product planning roadmap provides crucial context for the team's everyday work and should be responsive to shifts in the competitive landscape.

Plan rozwoju produktu jest niezbędny do komunikowania, w jaki sposób krótkoterminowe wysiłki wpisują się w realizację długoterminowych celów biznesowych. Zrozumienie roli planu rozwoju — i sposobu tworzenia dobrego planu — jest kluczem do pilnowania spójności prac wszystkich członków zespołu.

Czym jest harmonogram rozwoju produktu?

Plan rozwoju produktu to wspólne źródło informacji, przedstawiające wizję, kierunek, priorytety i postępy produktu w miarę upływu czasu. Jest to plan, który ukierunkowuje organizację na realizację krótkich i długoterminowych celów dotyczących produktu lub projektu oraz określa, jak zostaną one osiągnięte.

Plan rozwoju produktu w systemie Jira przedstawiający kategorie Teraz, Następnie i Później dotyczące pomysłów.

Choć plany rozwoju często pokazują, co budujesz, równie ważne jest, aby pokazywały, dlaczego to robisz. Pozycje w planie rozwoju powinny być wyraźnie powiązane ze strategią produktu i celami, a plan rozwoju powinien uwzględniać zmiany w opiniach klientów i środowisku konkurencyjnym.

Product ownerzy korzystają z planów rozwoju do współpracy z zespołami i budowania konsensusu co do tego, jak produkt będzie się rozwijać i zmieniać w czasie. Zespoły Agile odwołują się do planu rozwoju produktu, aby zapewnić wszystkim takie same informacje, jeśli chodzi o to, które pomysły dotyczące produktu zostały określone jako priorytetowe i kiedy, oraz aby uzyskać kontekst na potrzeby codziennej pracy i przyszłego kierunku.

Które zespoły korzystają z planów rozwoju produktów?

Roadmaps come in several different forms and serve a variety of audiences. Let's look at some product roadmap examples:

Wewnętrzny plan rozwoju dla zespołu programistycznego: Plany te mogą być tworzone na kilka sposobów, w zależności od tego, jak lubi pracować zespół. Niektóre popularne wersje zawierają szczegóły dotyczące priorytetów wartości dla klienta, która ma być dostarczona, docelowe daty wydania i kamienie milowe. Zgodnie z ogólną zasadą zespoły programistyczne powinny korzystać z planu rozwoju produktu, aby zrozumieć strategię produktu, jej powiązanie z celami i przyczyny nadania priorytetu inicjatywom. Na potrzeby faktycznych prac programistycznych zespoły powinny utworzyć oddzielny plan dostarczania odwzorowujący plan rozwoju produktu. Ponieważ wiele zespołów programistycznych korzysta z metodyk Agile, te plany są często organizowane według sprintów i pokazują konkretne elementy prac oraz obszary problemu na osi czasu.

Plan rozwoju produktu ze szczegółowymi zadaniami programistycznymi.

Wewnętrzny plan rozwoju dla kadry kierowniczej: te plany rozwoju podkreślają, w jaki sposób praca zespołu wspiera ogólne cele i wskaźniki firmy. Często są one porządkowane według miesiąca lub kwartału, aby uwidocznić postępy w realizacji tych celów w miarę upływu czasu, i zasadniczo zawierają mniej szczegółów na temat historyjek i zadań programistycznych.

Uproszczony kwartalny plan rozwoju produktu dla kadry kierowniczej.

Wewnętrzny plan rozwoju dla zespołów sprzedaży: Te plany rozwoju skupiają się na nowych funkcjach i korzyściach dla klientów, a nawet mogą obejmować kluczowych klientów, którzy są zainteresowani tymi funkcjami, aby wspierać rozmowy sprzedażowe. Ważna uwaga: staraj się nie podawać sztywnych terminów w planach sprzedaży, aby uniknąć ograniczania działań wewnętrznych zespołów potencjalnie nierealistycznymi terminami.

Widok osi czasu planu rozwoju.

Zewnętrzny plan rozwoju: te plany rozwoju powinny wzbudzać u klientów entuzjazm co do tego, co będzie dalej. Zadbaj, aby były atrakcyjne wizualnie i przystępnie napisane. Powinny zawierać ogólny widok nowych funkcji i priorytetowych obszarów problemowych, aby zainteresować klientów przyszłym kierunkiem rozwoju produktu.

Dlaczego plany rozwoju produktów są tak ważne?

Największą zaletą planu rozwoju produktu jest strategiczna wizja, którą prezentuje on wszystkim interesariuszom. Plan rozwoju dopasowuje szersze cele produktowe i firmowe do prac programistycznych, łącząc pracę różnych zespołów i koordynując ich działania wokół wspólnych celów w celu tworzenia doskonałych produktów.

  • Kierownictwu organizacyjnemu plan rozwoju pozwala zapoznać się z aktualizacjami dotyczącymi statusu planowanych funkcji i ulepszeń w łatwym do zrozumienia formacie, który jest powiązany z celami firmy.
  • Dla product ownerów i menedżerów produktu plany rozwoju stanowią sposób na koordynację działań zespołów pracujących nad znaczącymi ulepszeniami produktów i umożliwiają im skuteczne komunikowanie priorytetów zespołom, z którymi współpracują.
  • Dla samych programistów plany rozwoju są lepszym sposobem na poznanie „szerszego obrazu”, który pozwala członkom zespołu skupić się na najważniejszych zadaniach, uniknąć niekontrolowanych zmian zakresu oraz podejmować szybkie, autonomiczne decyzje.

Jak stworzyć plan rozwoju produktów

Aby utworzyć plan rozwoju, product ownerzy powinni oceniać pomysły w oparciu o kluczowe kryteria, takie jak trendy rynkowe, analizy i opinie klientów, cele firmy i ograniczenia dotyczące nakładu pracy. Po zapoznaniu się z tymi czynnikami zespoły produktowe mogą współpracować, aby rozpocząć ustalanie priorytetów inicjatyw w planie rozwoju.

Zawartość planu rozwoju zależy od odbiorców — plan rozwoju dla zespołu programistycznego może obejmować tylko jeden produkt, natomiast plan rozwoju dla kadry kierowniczej może obejmować wiele produktów. W zależności od wielkości i struktury organizacji pojedynczy plan rozwoju może obejmować wiele zespołów pracujących nad tym samym produktem. Zewnętrzny plan rozwoju będzie często obejmować wiele produktów zgodnych z jednym celem lub potrzebą klienta.

Najważniejszy wniosek: stwórz taki plan rozwoju, który będzie zrozumiały dla odbiorców. Podanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości szczegółów w planie rozwoju może zwiększyć ryzyko ich pominięcia lub, co gorsza, zniechęcić odbiorców do zapoznania się z dokumentem. Plan rozwoju z odpowiednią ilością szczegółów i o odpowiedniej estetyce może zaskarbić Ci potrzebne uznanie wśród kluczowych interesariuszy.

Przedstawianie planu rozwoju produktu

Plan rozwoju produktu wymaga akceptacji dwóch kluczowych grup: kierownictwa oraz zespołu programistycznego Agile. Przedstawienie planu rozwoju to świetna okazja, aby zademonstrować kluczowym interesariuszom, że rozumiesz strategiczne cele firmy oraz potrzeby klienta i masz plan spełnienia ich obu.

W miarę realizacji projektu należy pamiętać o powiązaniu wyników prac zespołu z planem rozwoju, aby zapewnić kontekst i widoczność postępów dla zespołu i interesariuszy. Wypróbowana i sprawdzona metoda: zmapuj pomysły, do których realizacji się zobowiązujesz w planie rozwoju produktu, a następnie podziel te pomysły na epiki, wymagania i historyjki użytkowników w harmonogramie dostarczania. Często każda inicjatywa będzie miała odpowiadający jej epik, który należy podzielić na mniejsze zadania do wykonania. Określenie tej hierarchii ułatwia zespołom produktowym i programistycznym wspólne podejmowanie decyzji i zrozumienie, jak ich prace wpisują się w szerszy obraz.

Używanie i aktualizowanie planu rozwoju

Tworzenie planu rozwoju nie kończy się po osiągnięciu docelowego stanu. Ważne jest, aby w miarę zmiany środowiska konkurencyjnego, dostosowywania preferencji klientów lub modyfikacji planowanych funkcji wykorzystać wszelkie wnioski lub analizy i włączyć je z powrotem do procesu odkrywania zespołu. Dzięki temu plan rozwoju produktu nadal będzie odzwierciedlał zarówno status bieżących prac, jak i długoterminowe cele.

Plan rozwoju powinien być aktualizowany tak często, jak to konieczne — na przykład co tydzień lub dwa — tak aby pozostał wiarygodnym źródłem informacji. Jak każdy z pewnością się kiedyś przekonał, plan rozwoju przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, jeśli nie jest aktualny. Jeśli plan rozwoju wymaga częstszej aktualizacji, szybko się o tym dowiesz, ponieważ interesariusze zaczną wydzwaniać do Ciebie w celu uzyskania aktualnych informacji zamiast zajrzeć do planu. Takie prośby świadczą o braku zaufania do planu rozwoju i ryzyku ogromnego marnotrawstwa czasu.

However, on the flip side, you don’t want to spend more time updating the roadmap than is necessary to achieve alignment between stakeholders and within your team. Remember, the roadmap is a product planning tool to think through how to build great products that will make an impact on your customers and on your business. If you’re spending time updating your roadmap that you could (and should) be spending on execution, re-think the cadence and how you take in inputs, feedback, and data from across the business to prioritize your initiatives.

Najlepsze praktyki w zakresie planów rozwoju

Tworzenie i utrzymywanie planów rozwoju produktów jest zarówno procesem ciągłym, jak i praktyką kulturową, którą należy wdrożyć wraz z zespołem produktowym. Jest kilka prostych sposobów, które pomagają osiągnąć sukces:

  • Podaj tylko tyle szczegółów, ile potrzebują odbiorcy
  • Dbaj, aby plany rozwoju w równym stopniu koncentrowały się na taktyce krótkoterminowej, jak i na tym, jak wpisują się w długoterminowe cele
  • Regularnie przeglądaj plany rozwoju i wprowadzaj modyfikacje w przypadku zmiany priorytetów
  • Zadbaj, aby każdy miał dostęp do planu rozwoju (i regularnie się z nim zapoznawał)
  • Pozostawaj w kontakcie z interesariuszami na wszystkich poziomach, aby informować ich na bieżąco

Chcesz opracować własny plan rozwoju? Rozpocznij korzystanie z Jira Product Discovery bezpłatnie.