Plany rozwoju produktów

Plan rozwoju produktu to wspólne źródło informacji, przedstawiające wizję, kierunek i postępy produktu w miarę upływu czasu. 

Bree Davies Autor: Bree Davies
Przeglądaj tematy

Podsumowanie: Plan rozwoju produktu określa, w jaki sposób produkt lub rozwiązanie będzie ewoluować z czasem. Product ownerzy wykorzystują plany rozwoju, aby nakreślić przyszłe funkcje produktu i terminy wprowadzenia nowych funkcji. W przypadku tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile plan rozwoju nadaje kluczowy kontekst codziennej pracy zespołu i powinien uwzględniać działania konkurentów.

Plan rozwoju produktu jest niezbędny do komunikowania, w jaki sposób krótkoterminowe wysiłki wpisują się w realizację długoterminowych celów biznesowych. Zrozumienie roli planu rozwoju — i sposobu tworzenia dobrego planu — jest kluczem do pilnowania spójności prac wszystkich członków zespołu.

Czym jest harmonogram rozwoju produktu?

Plan rozwoju produktu to wspólne źródło informacji, przedstawiające wizję, kierunek, priorytety i postępy produktu w miarę upływu czasu. Jest to plan, który ukierunkowuje organizację na realizację krótkich i długoterminowych celów dotyczących produktu lub projektu oraz określa, jak zostaną one osiągnięte.

Obraz planu rozwoju produktu w Jira

Choć plany rozwoju często pokazują, co budujesz, równie ważne jest, aby pokazywały, dlaczego to robisz. Pozycje w planie rozwoju powinny być wyraźnie powiązane ze strategią produktu, a plan rozwoju powinien uwzględniać zmiany w opiniach klientów i konkurencyjności.

Product ownerzy korzystają z planów rozwoju do współpracy z zespołami i budowania konsensusu co do tego, jak produkt będzie się rozwijać i zmieniać w czasie. Zespoły Agile sięgają po plany rozwoju, aby koordynować pracę wszystkich członków i poznać kontekst na potrzeby codziennej pracy i przyszłego kierunku.

Komu przydają się plany rozwoju?

Plany rozwoju są dostępne w kilku różnych formach i służą różnym odbiorcom:

Wewnętrzny plan rozwoju dla zespołu programistycznego: plany te mogą być tworzone na kilka sposobów, w zależności od tego, jak lubi pracować zespół. Niektóre popularne wersje zawierają szczegóły dotyczące priorytetów wartości klienta, która ma być dostarczona, docelowe daty wydania i kamienie milowe. Ponieważ wiele zespołów programistycznych korzysta z metodyk Agile, te plany rozwoju są często organizowane według sprintów i pokazują konkretne elementy prac oraz obszary problemowe na osi czasu.

Plan rozwoju produktu ze szczegółowymi zadaniami programistycznymi

Wewnętrzny plan rozwoju dla kadry kierowniczej: te plany rozwoju podkreślają, w jaki sposób praca zespołu wspiera ogólne cele i wskaźniki firmy. Często są one porządkowane według miesiąca lub kwartału, aby uwidocznić postępy w realizacji tych celów w miarę upływu czasu, i zasadniczo zawierają mniej szczegółów na temat historyjek i zadań programistycznych.

Lekki plan rozwoju dla kadry kierowniczej

Wewnętrzny plan rozwoju dla zespołów sprzedaży: te plany rozwoju skupiają się na nowych funkcjach i korzyściach dla klientów w celu wsparcia rozmów sprzedażowych. Ważna uwaga: staraj się nie podawać sztywnych terminów w planach sprzedaży, aby uniknąć wiązania wewnętrznych zespołów potencjalnie nierealistycznymi terminami.

Zewnętrzny plan rozwoju: te plany rozwoju powinny wzbudzać u klientów entuzjazm co do tego, co będzie dalej. Zadbaj, aby były atrakcyjne wizualnie i przystępnie napisane. Powinny zawierać ogólny widok nowych funkcji i priorytetowych obszarów problemowych, aby zainteresować klientów przyszłym kierunkiem rozwoju produktu.

Dlaczego warto utworzyć plan rozwoju produktu?

Największą zaletą planu rozwoju produktu jest strategiczna wizja, którą prezentuje on wszystkim interesariuszom. Plan rozwoju dopasowuje szersze cele produktowe i firmowe do prac programistycznych, które koordynują działania zespołów wokół wspólnych celów w celu tworzenia doskonałych produktów.

  • Kierownictwu organizacyjnemu plan rozwoju pozwala zapoznać się z aktualizacjami dotyczącymi statusu pracy i „przekłada” zadania programistyczne w systemie Jira na słownictwo niespecjalistyczne i przystępny format.
  • Dla product ownerów i menedżerów produktu plany rozwoju stanowią sposób na koordynację zespołów pracujących nad znaczącymi ulepszeniami produktów i umożliwiają im efektywne komunikowanie priorytetów sąsiadującym zespołom.
  • Dla samych programistów plany rozwoju są lepszym sposobem na poznanie „szerszego obrazu”, który pozwala członkom zespołu skupić się na najważniejszych zadaniach, uniknąć niekontrolowanych zmian zakresu oraz podejmować szybkie, autonomiczne decyzje.

Jak zbudować plan rozwoju produktu?

Aby stworzyć plan rozwoju, product ownerzy powinni uwzględnić trendy rynkowe, propozycje wartości klienta, cele strategiczne i ograniczenia techniczne. Gdy te czynniki zostaną rozpoznane, product owner może współpracować z zespołem, aby rozpocząć określanie priorytetów inicjatyw i epików w planie rozwoju.

Zawartość planu rozwoju zależy od odbiorców — plan rozwoju dla zespołu programistycznego może obejmować tylko jeden produkt, natomiast plan rozwoju dla kadry kierowniczej może obejmować wiele produktów. W zależności od wielkości i struktury organizacji pojedynczy plan rozwoju może obejmować wiele zespołów pracujących nad tym samym produktem. Zewnętrzny plan rozwoju będzie często obejmować wiele produktów zgodnych z jednym celem lub potrzebą klienta.

Najważniejszy wniosek: stwórz taki plan rozwoju, który będzie zrozumiały dla odbiorców. Podanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości szczegółów w planie rozwoju może zwiększyć ryzyko ich pominięcia lub, co gorsza, zniechęcić odbiorców do zapoznania się z dokumentem. Plan rozwoju z odpowiednią ilością szczegółów i o odpowiedniej estetyce może zaskarbić Ci potrzebne uznanie wśród kluczowych interesariuszy.

Przedstawianie planu rozwoju produktu

Plan rozwoju produktu wymaga akceptacji dwóch kluczowych grup: kierownictwa oraz zespołu programistycznego Agile. Przedstawienie planu rozwoju to świetna okazja, aby zademonstrować kluczowym interesariuszom, że rozumiesz strategiczne cele firmy oraz potrzeby klienta i masz plan spełnienia ich obu.

Zapoznaj się z naszą specjalną stroną przedstawiającą plany rozwoju produktów.

W miarę realizacji projektu pamiętaj, aby powiązać prace zespołu z planem rozwoju w celu stworzenia kontekstu. Wypróbowany sposób wymaga podzielenia inicjatyw na epiki w backlogu produktu, a następnie dalszy ich podziału na wymagania i historyjki użytkowników. Określenie hierarchii zgłoszeń ułatwia product ownerom i zespołowi programistycznemu podejmowanie decyzji i zrozumienie, w jaki sposób ich prace wpisują się w szerszy obraz.

Używanie i aktualizowanie planu rozwoju

Ważne jest, aby w miarę zmiany krajobrazu konkurencyjnego, dostosowywania preferencji klientów lub modyfikacji planowanych funkcji plan rozwoju produktu nadal odzwierciedlał zarówno status bieżących prac, jak i długoterminowe cele.

Plan rozwoju powinien być aktualizowany tak często, jak to konieczne — na przykład co tydzień lub dwa — tak aby pozostał wiarygodnym źródłem informacji. Jak każdy z pewnością się kiedyś przekonał, plan rozwoju przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, jeśli nie jest aktualny. Jeśli plan rozwoju wymaga częstszej aktualizacji, szybko się o tym dowiesz, ponieważ interesariusze zaczną wydzwaniać do Ciebie w celu uzyskania aktualnych informacji zamiast zajrzeć do planu. Takie prośby świadczą o braku zaufania do planu rozwoju i ryzyku ogromnego marnotrawstwa czasu.

Nie warto jednak poświęcać na aktualizowanie planu rozwoju więcej czasu, niż jest to konieczne do zapewnienia koordynacji między interesariuszami i wewnątrz zespołu. Pamiętaj, że plan rozwoju jest narzędziem do planowania, które pomaga przemyśleć sposób tworzenia dobrych produktów. Jeśli poświęcasz czas na aktualizowanie planu rozwoju, zamiast przeznaczyć go na realizację zadań, pomyśl o zmianie narzędzia do obsługi planu rozwoju na coś prostszego.

Najlepsze praktyki w zakresie planów rozwoju

Budowanie i utrzymywanie planów rozwoju produktów jest niekończącym się procesem, który trzeba realizować wraz z zespołem. Jest kilka prostych sposobów, które pomagają osiągnąć sukces:

  • Podaj tylko tyle szczegółów, ile potrzebują odbiorcy
  • Dbaj, aby plany rozwoju w równym stopniu koncentrowały się na taktyce krótkoterminowej, jak i na tym, jak wpisują się w długoterminowe cele
  • Regularnie przeglądaj plany rozwoju i wprowadzaj modyfikacje w przypadku zmiany priorytetów
  • Zadbaj, aby każdy miał dostęp do planu rozwoju (i regularnie się z nim zapoznawał)
  • Pozostawaj w kontakcie z interesariuszami na wszystkich poziomach, aby informować ich na bieżąco

Chcesz opracować własny harmonogram? Dowiedz się więcej o harmonogramach w Jira Software lub na początek skorzystaj z naszego darmowego szablonu odkrywania produktów w Jira.