tutorial

Korzystanie z wersji w Jira Software

Przewodnik dotyczący korzystania z wersji w Jira Software 

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Wersje w systemie Jira — samouczek

W tym samouczku objaśnimy, jak pracować z wersjami w Jira Software.

Czas:

10 minut czytania. Do ukończenia w ciągu co najmniej 2 tygodni.

Odbiorcy:

 • Znasz sposób funkcjonowania modelu Scrum i/lub Kanban w Jira Software.

 • Masz uprawnienia administratora projektów do wszystkich projektów na tablicy Scrum lub Kanban. Więcej informacji zawiera artykuł o zarządzaniu uprawnieniami do projektów.

Wymagania wstępne:

 • Utworzone konto Jira Software
 • Utworzony projekt Scrum lub Kanban w Jira Software

 • Projekt wypełniony zgłoszeniami

 • Włączona funkcja Wydania w ustawieniach projektu

Zacznij korzystać za darmo

Czym jest wersja w Jira Software?

W Jira Software wersje reprezentują punkty w czasie dla projektu. Pomagają organizować pracę, zapewniając kamienie milowe, do których osiągnięcia dążysz. Możesz przypisać zgłoszenia w projekcie do konkretnej wersji i zorganizować sprinty pod kątem realizacji prac w ramach tej wersji.

Krok 1: Utworzenie wersji w Jira Software

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu kliknij opcję Wydania.

 3. Kliknij Utwórz wersję.

 4. Wybierz pole tekstowe Nazwa i wprowadź nazwę. Opcjonalnie możesz zaplanować Datę rozpoczęcia i/lub Datę wydania lub dodać Opis tej wersji. Kliknij przycisk Zapisz.
  Nazwy wersji są zazwyczaj numeryczne, np. 1.0 lub 2.1.1. Możesz także rozważyć użycie wewnętrznej nazwy kodowej.

Ile wersji należy utworzyć?

Możesz utworzyć tyle wersji, ile uznasz za konieczne. Przykładowo możesz utworzyć kilka wersji, aby zaplanować pracę z wyprzedzeniem. Możesz również zdecydować się na utworzenie jednej lub dwóch wersji na początek.

Po utworzeniu wersji w zgłoszeniach będą dostępne pola Dotknięta wersja i Wersja poprawki.

Dotknięta wersja jest wersją, w której wykryto błąd lub problem. Choć ta opcja może być przydatnym rozwiązaniem do śledzenia problemów, w systemie Jira nie korzysta się z niej zbyt często.

Wersja poprawki jest wersją, w ramach której planowane jest wydanie dla klientów jakiejś funkcji lub poprawki błędu. To pole służy do planowania wydania, monitorowania postępów oraz prędkości, a także jest szeroko stosowane w raportach. Najprawdopodobniej chodzi Ci właśnie o to pole.

Krok 2: Dodanie zgłoszeń do wersji

Jeśli Twój projekt ma backlog:

 1. Przejdź do Backlogu projektu.
 2. Otwórz panel Wersje po lewej stronie.

 3. Przeciągnij zgłoszenie do wersji, do której chcesz je dodać.

Jeśli Twój projekt nie ma backlogu:

 • Otwórz zgłoszenie, które chcesz dodać do wersji.

 • Odszukaj pole Wersja naprawy i wprowadź wersję, do której chcesz dodać zgłoszenie.

Krok 3: Monitorowanie postępów wersji

Jira Software oferuje wiele narzędzi, dzięki którym można monitorować postęp wersji. Tutaj omówimy kilka z nich.

Harmonogramy

Harmonogramy w Jira Software pozwalają przenieść zgłoszenia i wydania w jedno miejsce umożliwiające planowanie dostarczanych elementów, śledzenie postępów i udostępnianie aktualizacji interesariuszom. Po skonfigurowaniu harmonogramu tak, aby pokazywał wydania, możliwe będzie wyświetlanie zaplanowanych wydań na osi czasu i uzyskanie dostępu do ważnych szczegółów dotyczących każdego wydania bezpośrednio w widoku harmonogramu.

Aby wyświetlić wydania w harmonogramie:

 1. Kliknij Wyświetl ustawienia w prawym górnym rogu harmonogramu

 2. Zaznacz pole obok opcji Wydania

Aby zaplanować i śledzić wydania w harmonogramie:

 1. Podczas planowania przyszłych wydań lub śledzenia trwających wydań możesz szybko określić status każdego wydania na podstawie ikony wydania:

  a. Niebieskie kółko wskazuje, że wydanie jest NIEWYDANE i jeszcze nie minęła jego data wydania
  b. Czerwone kółko z wykrzyknikiem wskazuje, że wydanie jest NIEWYDANE i po terminie
  c. Zielone kółko ze znacznikiem wyboru wskazuje, że wydanie zostało WYDANE

 2. Użyj filtra wersji, aby wyświetlić tylko te zgłoszenia, które są związane z wybranymi wydaniami w harmonogramie. Pozwala to zobaczyć wszystkie zaplanowane w czasie jednostki pracy związane z określonym dostarczanym elementem.

 3. Kliknij dowolną ikonę wydania, aby wyświetlić ważne szczegóły, takie jak postęp, daty i opis. Opcjonalnie zaznacz pole obok opcji Wyróżnij na osi czasu, aby zwizualizować datę wydania w harmonogramie. Pozwala to zobaczyć, jak konkretny dostarczany element zmierza do daty wydania.

  1. Status wydania: wyświetla się jako NIEWYDANE, WYDANE lub ZARCHIWIZOWANE.
  2. Opis wydania: opisuje elementy dostarczane w wydaniu i może być dodany po utworzeniu wydania lub edytowany w karcie Wydania.
  3. Pasek postępu wydania: odzwierciedla statusy zgłoszeń przypisanych do wydania i jest aktualizowany automatycznie wraz ze zmianą statusu zgłoszenia.
  4. Data rozpoczęcia i data wydania: zaplanowane dla danego wydania daty rozpoczęcia i wydania, które można edytować w karcie Wydania.
  5. Opcja wyróżnienia daty wydania na osi czasu harmonogramu (ma postać pionowej niebieskiej linii)

Release Hub

Release Hub jest miejscem, w którym można zarządzać wszystkimi wydaniami. Zawiera również informacje o statusie wydań oraz zestawienie liczby zgłoszeń w poszczególnych wersjach.

Otwieranie Release Hub:

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu wybierz opcję Wydania.

Release Hub

 1. Szybkie filtry: skoncentruj się na konkretnych wersjach, odfiltrowując te, które Cię nie interesują.

 2. Lista wersji: przeciągaj i upuszczaj wersje, aby zmienić ich kolejność.

 3. Status: Wersje mogą mieć przypisany jeden z trzech statusów: NIEWYDANE, WYDANE lub ZARCHIWIZOWANE.

 4. Postęp: pokazuje liczbę zgłoszeń przypisanych do wersji oraz rozkład ich statusów.

Chcesz uzyskać więcej informacji, które pomogą Ci monitorować wydania?

Jeśli zintegrujesz rozwiązanie Jira Software z repozytorium Bitbucket, w tym miejscu zobaczysz również informacje programistyczne dotyczące Twoich commitów, gałęzi i pull requestów.

Raport wykresu spalania wydania (tylko Scrum)

Raport wykresu spalania wydania przedstawia, jaka część prac została zrealizowana i ile prac łącznie pozostało do wykonania. Wykresy spalania wykorzystuje się do przewidywania prawdopodobieństwa ukończenia przez zespół przypisanych prac w dostępnym czasie. Sprawdzają się również doskonale w przypadku informowania zespołu o niekontrolowanym rozrastaniu się zakresu.

Uwaga: Aby skorzystać z wykresu spalania wydania, musisz oszacować swoje zgłoszenia. Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku dotyczącym wykresów spalania.

Aby wyświetlić raport wykresu spalania wydania:

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu wybierz opcję Raporty.

 3. Wybierz opcję Wykres spalania wydania.

Wykres spalania wydania

 1. Menu wydania: wybierz wersję, dla której chcesz wyświetlić dane.

 2. Dodane prace: Ciemnoniebieski segment przedstawia ilość prac dodanych do wydania w każdym sprincie. W tym przykładzie praca jest mierzona w punktach historyjek.

 3. Pozostała praca: jasnoniebieski segment pokazuje ilość pracy pozostałej do wykonania w wydaniu.

 4. Ukończona praca: zielony segment pokazuje, ile pracy nad wydaniem ukończono w poszczególnych sprintach.

 5. Przewidywane ukończenie: raport przewiduje, ile sprintów zajmie ukończenie wydania, biorąc pod uwagę prędkość zespołu.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się naszą dokumentacją dotyczącą wykresu spalania wydania.

Krok 4: Kończenie wersji

Nadszedł czas, aby ciężka praca zespołu znalazła przełożenie w wydaniu oprogramowania. Na tym etapie należy już mieć pewność, że wersja jest gotowa do wydania — zgłoszenia są ukończone, kod zaewidencjonowany, sprawdzony i scalony, kompilacje przebiegły pomyślnie itd.

Aby wdrożyć wydanie, zazwyczaj trzeba wydać wersję w Jira Software, skompilować wydanie, a następnie wdrożyć je w wymaganym środowisku.

Kończenie wersji

 1. Przejdź do swojego projektu.

 2. W menu projektu wybierz opcję Wydania.

 3. Przycisk elipsyPrzy wersjach przeznaczonych do wydania wybierz kolejno Czynności (Ellipses button) > Wydaj.

W przypadku tablicy Kanban możesz także wydać wszystkie zgłoszenia znajdujące się w kolumnie Gotowe jako nową wersję bezpośrednio z poziomu samej tablicy.

Wersje i Jira Automation

Dzięki automatyzacji możesz usprawnić sposób korzystania z wersji w systemie Jira. Zapoznaj się z tą regułą automatyzacji oraz ponad setką innych w bibliotece szablonów Jira Automation. Przejdź do biblioteki

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowe informacje o pracy z wersjami w Jira Software zawiera nasza dokumentacja dotycząca wersji.

Masz pytania? Zadaj pytanie społeczności Atlassian.