Backlog produktu a backlog sprintu: najważniejsze różnice

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Zrozumienie różnicy między backlogami produktu i sprintu ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami Agile i metodykach Scrum. Wpływa bezpośrednio na planowanie projektów, skuteczność zarządzania projektami i powodzenie projektów. Niezrozumienie tych dwóch pojęć może prowadzić do utraty koncentracji zespołów, pełzania zakresu, braku zgodności celów, nieefektywnego planowania i ograniczonej przejrzystości.

Liderzy projektów mogą zapewnić, że ich zespoły pozostaną skoncentrowane poprzez jasne zrozumienie backlogów produktów i sprintów oraz właściwe zarządzanie nimi, a także integrację praktyk Kanban. W ten sposób zespoły mogą dostarczać przyrostową wartość, jednocześnie realizując ogólną wizję produktu i cele strategiczne.

W tym przewodniku omówiono różnice między backlogami sprintów i produktów, ich rolę w zarządzaniu projektami Agile, najlepsze praktyki zarządzania backlogami sprintów i produktów oraz wiele więcej.

Czym jest backlog produktu?

Backlog produktu to dynamiczna, uszeregowana pod względem priorytetów lista wszystkich funkcji, wymagań, ulepszeń i poprawek niezbędnych w projekcie. Gwarantuje, że zespół Agile, w tym osoby zajmujące role Agile Scrum, koncentruje się na skutecznym dostarczaniu jak największej wartości klientowi.

W metodyce Agile backlog produktu pomaga określać priorytety i organizować wymagania projektu oraz definiować zakres projektu. Pozycje w backlogu produktu są uszeregowane na podstawie ich ważności i pilności, a ich organizacja polega na rozbiciu dużych i złożonych projektów na łatwe do zarządzania zadania, które można realizować stopniowo.

Przykład backlogu produktu

W tym przykładzie pozycje elementów na liście (od najwyższego do najniższego priorytetu) są oparte na ich wartości biznesowej i pilności wymagań interesariuszy.

Wysoki priorytet (konieczne)

Te elementy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu produktu. Zespoły muszą się nimi zająć w nadchodzących sprintach.

1. Funkcja logowania użytkownika: umożliwia użytkownikom bezpieczne logowanie się do aplikacji.

 • Wartość biznesowa: funkcja niezbędna do uwierzytelniania użytkowników i personalizacji
 • Interesariusz: product owner

2. Proces finalizacji zakupu na platformie e-commerce: pomaga użytkownikom kupować artykuły w koszyku.

 • Wartość biznesowa: bezpośredni wpływ na generowanie przychodów
 • Interesariusz: menedżer ds. rozwoju działalności

Średni priorytet (przydatne)

Te elementy zwiększają jakość produktu, ale są mniej krytyczne niż elementy o wysokim priorytecie.

1. Silnik rekomendacji produktów: sugeruje produkty w oparciu o zachowanie i preferencje użytkownika.

 • Wartość biznesowa: zwiększenie średniej wartości zamówienia dzięki spersonalizowanym rekomendacjom
 • Interesariusz: menedżer ds. marketingu

2. Dostosowywanie profilu użytkownika: umożliwia użytkownikom dostosowanie ustawień profilu.

 • Wartość biznesowa: poprawa zadowolenia i zaangażowania użytkowników
 • Interesariusz: community manager

Niski priorytet (możliwe)

Te elementy są „mile widziane” i należy je uwzględnić, jeśli masz wystarczająco dużo czasu i zasobów po zajęciu się elementami o wyższym priorytecie.

1. Integracja z mediami społecznościowymi: pozwala użytkownikom udostępniać produkty na ich kontach w mediach społecznościowych.

 • Wartość biznesowa: zwiększenie widoczności produktu i pozyskiwanie potencjalnych użytkowników.
 • Interesariusz: specjalista ds. mediów społecznościowych

2. Opcja trybu ciemnego interfejsu użytkownika (UI): zapewnia opcję ciemnego motywu interfejsu użytkownika.

 • Wartość biznesowa: alternatywne środowisko wizualne dla użytkowników
 • Interesariusz: projektant interfejsu użytkownika

Dług techniczny i poprawki błędów

Te elementy dotyczą ulepszeń technicznych i poprawek mających na celu zapewnienie sprawności i wydajności produktu.

1. Optymalizacja bazy danych: poprawia obsługę zapytań w celu skrócenia czasu ładowania

 • Wartość biznesowa: zwiększenie wydajności aplikacji i zadowolenia użytkowników
 • Interesariusz: administrator bazy danych

2. Naprawa błędu związanego z finalizacją zakupu na urządzeniach mobilnych: usuwa błąd uniemożliwiający finalizację zakupu na urządzeniach mobilnych.

 • Wartość biznesowa: możliwość dokonywania zakupów przez wszystkich użytkowników
 • Interesariusz: kierownik zespołu zapewniania jakości (QA)

Czym jest backlog sprintu?

Miniatura Jira

Backlog sprintu to wyselekcjonowana lista elementów, które zespół programistów zobowiązuje się ukończyć podczas sprintu. Jego głównym celem jest rozbicie wybranych elementów backlogu produktu na wykonalne zadania i zapewnienie jasnego planu sprintu. Sprint to ograniczona czasowo iteracja pracy, a elementami są zazwyczaj historyjki użytkowników lub zadania.

Backlog sprintu rozpoczyna się od spotkania dotyczącego planowania sprintu, podczas którego zespół wybiera zadania z backlogu produktu. Zespół udoskonala i aktualizuje backlog w miarę postępu prac. Podczas codziennego spotkania stand-up członkowie zespołu omawiają swoje postępy i przeszkody w realizacji zadań, co pomaga aktualizować backlog i zapewnia, że zespół pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia celów sprintu.

Przykład backlogu sprintu

Wybrane do sprintu pozycje backlogu produktu obejmują następujące elementy:

 1. Przeprojektowanie strony finalizacji zakupu: usprawnienie procesu i zmniejszenie liczby porzuconych koszyków.
 2. Wdrożenie algorytmu rekomendacji produktów: personalizacja sugestii produktów na podstawie historii przeglądania użytkownika.
 3. Optymalizacja responsywności na urządzeniach mobilnych: zapewnienie pełnej funkcjonalności platformy e-commerce na urządzeniach przenośnych.
 4. Usunięcie błędu przekroczenia limitu czasu bramki płatności: rozwiązanie krytycznego problemu, który powodował, że użytkownicy napotykali na przekroczenie limitu czasu podczas procesu płatności.

Podział elementów backlogu sprintu:

Ten proces polega na rozbiciu każdego wybranego elementu backlogu produktu na mniejsze, możliwe do wykonania przed ich oszacowaniem i przypisaniem do członków zespołu w oparciu o ich potencjał wykonawczy i wiedzę specjalistyczną.

1. Przeprojektowanie strony finalizacji zakupu

 • Zadanie 1.1: przeprowadzenie badań użytkowników w celu zidentyfikowania problemów (osoba przypisana: analityk doświadczenia użytkownika, osiem godzin)
 • Zadanie 1.2: utworzenie schematów funkcjonalnych (osoba przypisana: projektant interfejsu użytkownika, 16 godzin)
 • Zadanie 1.3: opracowanie kodu frontendu (osoba przypisana: programista frontendu, 24 godziny)
 • Zadanie 1.4: integracja z backendem (osoba przypisana: programista backendu, 16 godzin)
 • Zadanie 1.5: przeprowadzenie testów użyteczności (osoba przypisana: inżynier QA, osiem godzin)

2. Wdrożenie algorytmu rekomendacji produktów

 • Zadanie 2.1: analiza danych przeglądania użytkowników (osoba przypisana: analityk danych, 12 godzin)
 • Zadanie 2.2: opracowanie algorytmu rekomendacji (osoba przypisana: programista backendu, 20 godzin)
 • Zadanie 2.3: integracja algorytmu ze stronami produktu (osoba przypisana: programista frontendu, 12 godzin)
 • Zadanie 2.4: testowanie dokładności algorytmu (osoba przypisana: inżynier QA, osiem godzin)

3. Optymalizacja responsywności na urządzeniach mobilnych

 • Zadanie 3.1: identyfikacja bieżących problemów z responsywnością na urządzeniach mobilnych (osoba przypisana: programista frontendu, osiem godzin)
 • Zadanie 3.2: dostosowanie kaskadowych arkuszy stylów do ekranów mobilnych (osoba przypisana: programista frontendu, 16 godzin)
 • Zadanie 3.3: testowanie na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach (osoba przypisana: inżynier QA, 12 godzin)

4. Poprawka błędu: przekroczenie limitu czasu bramki płatności

 • Zadanie 4.1: odtworzenie problemu z przekroczeniem limitu czasu (osoba przypisana: programista backendu, cztery godziny)
 • Zadanie 4.2: zidentyfikowanie przyczyny głównej (osoba przypisana: programista backendu, osiem godzin)
 • Zadanie 4.3: wdrożenie poprawki (osoba przypisana: programista backendu, 12 godzin)
 • Zadanie 4.4: testowanie procesu płatności (osoba przypisana: inżynier QA, osiem godzin)

Kluczowe różnice między backlogiem sprintu a backlogiem produktu

Backlogi sprintów i produktów służą różnym celom, a podejście do zarządzania nimi różni się w całym procesie programistycznym. Przeanalizujmy różnice między backlogiem produktu a backlogiem sprintu, koncentrując się na ich zakresie i przeznaczeniu, własności i odpowiedzialności, poziomie szczegółowości i elastyczności.

Zakres i przeznaczenie

Backlog produktu obejmuje cały zakres projektu. Służy jako długoterminowa, uporządkowana według priorytetów lista wszystkich funkcji, ulepszeń i poprawek niezbędnych w produkcie.

Z kolei backlog sprintu jest podzbiorem backlogu produktu. Koncentruje się na zadaniach i celach niezbędnych do wykonania w ramach pojedynczego sprintu i zapewnia szczegółowy, krótkoterminowy plan osiągnięcia celów sprintu.

Własność i odpowiedzialność

Product owner jest właścicielem backlogu produktu i zarządza nim. Ustala priorytety zadań i zapewnia ich zgodność z potrzebami użytkowników i celami biznesowymi.

Zespół programistyczny jest właścicielem backlogu sprintu i zajmuje się podziałem zadań i realizacją.

Scrum Master zapewnia nadzór nad procesami oraz pomaga stosować praktyki i przepływy pracy Agile.

Poziom szczegółowości

Poziom szczegółowości backlogu sprintu jest większy niż backlogu produktu, ponieważ ten pierwszy zawiera szczegółowe zadania związane z wdrażaniem historyjek użytkownika lub funkcji wyższego poziomu opisanych w tym drugim.

Elastyczność

Backlog produktu jest dynamiczny i podlega ciągłemu doskonaleniu i zmianie priorytetów w oparciu o zmieniające się potrzeby projektu i informacje zwrotne od interesariuszy.

Natomiast backlog sprintu pozostaje niezmienny przez cały czas trwania sprintu, aby umożliwić zespołowi skupienie się na ukończeniu zadeklarowanej pracy bez zakłóceń.

Związek między backlogiem sprintu i backlogiem produktu

Backlogi sprintu i produktu łączą się ze sobą w procesie planowania sprintu. Elementy są wybierane z backlogu produktu w celu wypełnienia backlogu sprintu.

I odwrotnie, podczas przeglądów sprintów opinie i spostrzeżenia, które zespół uzyskuje podczas realizacji sprintu, mogą prowadzić do aktualizacji backlogu produktu. Taki proces zapewnia, że oba backlogi ewoluują w reakcji na siebie nawzajem i pozostają dostosowane do zmieniających się wymagań i priorytetów projektu.

Najlepsze praktyki zarządzania backlogami sprintów i produktów

Najlepsze praktyki zarządzania backlogami sprintów i produktów obejmują stosowanie technik ustalania priorytetów, takich jak najkrótsza ważona praca jako pierwsza (WSJF, Weighted Shortest Job First) i MoSCoW, wspieranie otwartej komunikacji między członkami zespołu i interesariuszami oraz udoskonalanie backlogu produktu w celu zapewnienia, że pozostaje on aktualny i zgodny z celami projektu.

W technice WSJF zadania są szeregowane na podstawie stosunku kosztu opóźnienia do czasu trwania lub rozmiaru zadania, dzięki czemu najbardziej wartościowa praca jest wykonywana w pierwszej kolejności. W technice MoSCoW zadania projektowe są dzielone na kategorie „konieczne”, „przydatne”, „możliwe” i „nieplanowane”, aby pomóc interesariuszom zrozumieć znaczenie elementów dostarczanych.

Jira wspiera te praktyki za pomocą następujących funkcji:

 • Tablice Scrum świetnie nadają się do dzielenia projektów i zarządzania pracą w sprintach.
 • Backlogi są odpowiednie do organizowania i szacowania zgłoszeń oraz ustalania dla nich priorytetów.
 • Osie czasu świetnie nadają się do wizualizacji epików, zależności i wydań.

Pobierz Jirę za darmo

Usprawnienie zarządzania backlogiem dzięki Jira

Zrzut ekranu tablic Jira.

Istnieją zasadnicze różnice między backlogiem sprintu a backlogiem produktu. Ich zrozumienie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zarządzania projektem.

Jira wyróżnia się możliwościami zarządzania backlogiem. Tablice pomagają zespołom efektywnie wizualizować i śledzić pracę oraz nią zarządzać od sprintu do sprintu, a wszystko to w jednym miejscu, co poprawia produktywność i widoczność projektu.

Jira charakteryzuje się też wszechstronnością. Obsługuje różne praktyki Agile i metodologie zarządzania projektami, dzięki czemu zespoły mogą kompleksowo planować zadania w backlogu, wykonywać pracę w sprintach ograniczonych czasowo oraz wizualnie śledzić postępy na tablicy. Jira pozwala zawsze jasno rozumieć zakres i status projektu.

Wypróbuj tablice Scrum Jira

Backlog produktu a backlog sprintu: często zadawane pytania

Jak częste są aktualizacje backlogu sprintu i backlogu produktu?

Aktualizacje backlogu sprintu pojawiają się codziennie podczas Scrum w celu odzwierciedlenia postępów i niezbędnych korekt. Backlogi produktu podlegają ciągłemu udoskonalaniu przez cały cykl życia projektu, w tym regularnym sesjom porządkowania, dzięki czemu pozostają zgodne ze zmieniającymi się potrzebami projektu i opiniami interesariuszy.

Jakich kryteriów mogą używać zespoły do nadawania priorytetu elementom w backlogu sprintu i backlogu produktu?

Priorytet elementów w backlogu sprintu i backlogu produktu opiera się na kryteriach, takich jak wartość biznesowa, zależności, ryzyko i pilność, które można określić za pomocą technik, takich jak MoScW i Weighted Shortest Job First (najkrótsza ważona praca jako pierwsza). Jednak konkretne kryteria i metody ustalania priorytetów mogą się różnić między nimi, co odzwierciedla ich unikalne zakresy i cele.

W jaki sposób backlogi sprintu i produktu przyczyniają się do ogólnego sukcesu projektów Agile?

Backlogi sprintu i produktu przyczyniają się do ogólnego sukcesu projektów Agile przez zapewnienie ustalania priorytetów i organizacji zadań w sposób efektywny. Backlogi sprintu ułatwiają ukierunkowane osiąganie krótkoterminowych celów, podczas gdy backlogi produktu kierują długoterminową wizją projektu.