Podstawy obsługi tablic Scrum: pierwsze kroki z Agile

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

W środowisku zarządzania projektami Agile zdolność adaptacji, współpraca i iteracyjny postęp są kluczem do sukcesu. Mając na uwadze te cele, zespoły programistyczne utworzyły filozofię i ramy postępowania Scrum. Scrum opiera się na idei zespołów pracujących razem, aby osiągnąć wspólny cel. Od momentu powstania ramy postępowania Scrum są szeroko stosowane w realizacji złożonych zadań, wspieraniu innowacji i dostarczaniu wartości.

Na tej stronie przeanalizujemy tablice Scrum, badając ich strukturę, wszechstronność i zalety zapewniane w zespołach Agile. Omówimy, jak ramy postępowania Scrum usprawniają zarządzanie zadaniami, wzmacniają współpracę i przejrzystość w zespole oraz oferują elastyczny sposób poruszania się po procesie tworzenia oprogramowania.

Czym jest tablica Scrum?

Tablica Scrum to narzędzie do zarządzania projektami w duchu Agile, które umożliwia zespołom mającym na celu pracę iteracyjną wizualizację, śledzenie i zarządzanie pracą podczas sprintu lub ustalonego czasu. Jej struktura sprzyja przejrzystej komunikacji, transparentnym przepływom pracy i zoptymalizowanemu zarządzaniu zadaniami.

Oś czasu JSW

Tablica Scrum prezentuje wizualnie zasady Agile. Każda karta na tablicy jest elementem pracy, któremu zespół nadał priorytet dla danego sprintu. Razem kolumny na tablicy stanowią przepływ pracy zespołu. Wraz z postępami pracy zespołowej przesuwają się również karty na tablicy. Wszystkie inne elementy pracy, którym nie nadano priorytetu dla danego sprintu, znajdują się w backlogu Scrum.

Kluczowe komponenty tablicy Scrum

Artefakty Scrum

Ramy postępowania Scrum wykorzystują trzy podstawowe „artefakty”, które odgrywają kluczową rolę w kierowaniu zespołami w procesie programistycznym Agile. Te artefakty zapewniają strukturę, widoczność i przejrzystość pracy wykonywanej przez zespół podczas każdego zdefiniowanego sprintu.

 • Backlog produktu: backlog produktu to miejsce, w którym skupia się cała praca zespołu programistycznego. Jest to pełna lista wszystkich zadań, które Twój zespół musi wykonać, aby wprowadzić produkt na rynek. W ich skład wchodzą: opracowanie harmonogramu produktu, projektowanie szkieletów, zarządzanie pracami rozwojowymi, tworzenie planu uruchomienia i wszelkie związane z nimi zadania. Reprezentuje pełny zakres prac w cyklu życia produktu i służy jako kompleksowy harmonogram jego rozwoju. Zespoły powinny systematycznie weryfikować zadania do wykonania w backlogu produktu i wprowadzać korekty w oparciu o informacje zwrotne i zmiany rynkowe.
 • Backlog sprintu: backlog sprintu to podzbiór elementów backlogu produktu, które zespół musi ukończyć w ramach określonego sprintu. Składa się on ze wszystkich historyjek użytkowników, zadań i elementów pracy, które wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia celu sprintu. Podobnie jak backlog produktu backlog sprintu jest żywym dokumentem, który ewoluuje w miarę precyzowania, dodawania, uzupełniania lub dostosowywania przez zespół zadań w toku podczas sprintu.
 • Cel sprintu (przyrost): cel sprintu określa konkretne cele, które zespół chce osiągnąć w ciągu z góry określonego czasu (zwykle dwóch tygodni). Pomaga śledzić postępy, wpływa na pracę zespołu i zapewnia, że przepływy pracy przyczyniają się do osiągnięcia jasno określonego wyniku.

Artefakty Scrum gwarantują przejrzystość, koordynację działań i skuteczną współpracę między zespołem a odpowiednimi interesariuszami. Zapewniają elastyczną strukturę planowania, realizacji, dostarczania i weryfikacji pracy w sposób, który sprzyja ciągłemu doskonaleniu i podnosi wartość dla klienta.

Zespół Scrum

Zespoły Scrum powinny być małe i interdyscyplinarne. Powinny łączyć ścisłą współpracę ze zdolnością wykonania znaczącej pracy w ramach danego sprintu. Zazwyczaj w ich skład wchodzą następujący kluczowi członkowie mający własne role, cele i obowiązki, które przyczyniają się do odniesienia sukcesu.

 • Product owner: product owner (właściciel produktu) reprezentuje interesy interesariuszy. W zespole programistycznym zapewnia, że zespół pracuje nad najważniejszymi zadaniami, które ulepszą produkt. Odpowiada za definiowanie historyjek użytkowników, ustalanie priorytetów w backlogu produktu, zapewnianie jasnego zrozumienia wymagań i decydowanie o kierunku rozwoju produktu.
 • Scrum Master: Scrum Master pełni rolę trenera zespołu. Przekazują ramy postępowania Scrum i upewniają się, że są one zrozumiałe i realizowane. Instruują zespół w zakresie najlepszych praktyk Scrum, prowadzą spotkania, zajmują się przeszkodami i zapewniają przestrzeganie zasad Scrum.
 • Zespół programistyczny Scrum: zespół programistyczny Scrum jest odpowiedzialny za przekształcanie elementów backlogu produktu w potencjalnie gotowe do udostępnienia przyrosty w trakcie każdego sprintu. Skuteczne zespoły programistyczne są zgrane, interdyscyplinarne i same się organizują. Ich członkowie powinni współpracować w celu ciągłego doskonalenia i dostarczania wysokiej jakości pracy pod koniec każdego sprintu.

Zalety tablic Scrum

Scrum oferuje szereg korzyści, które sprawiają, że procesy programistyczne są bardziej wydajne, niezależnie od wielkości zespołu. Oto kilka kluczowych zalet tablic Scrum:

Ulepszenie współpracy i komunikacji w zespole

Tablice Scrum zapewniają współdzieloną wizualną reprezentację pracy zespołu, umożliwiając jego członkom współpracę i komunikację na podstawie pojedynczego źródła rzetelnych informacji. Każda osoba zaangażowana w projekt może zobaczyć zadania, postęp i aktualizacje w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zespół może dokonywać wszelkich niezbędnych korekt lub zmian w planie, korzystając z najbardziej aktualnych i dokładnych informacji.

Scentralizowane ramy postępowania sprzyjają otwartej komunikacji podczas organizowania backlogu, codziennych spotkań stand-up i planowania sprintu. Dzięki temu członkowie zespołu mogą dyskutować o postępach, wyzwaniach i potencjalnych rozwiązaniach bez porównywania notatek. Zapewnienie członkom zespołu dostępu do tych samych informacji może zwiększyć poczucie jedności i współodpowiedzialności za powodzenie projektu.

Poprawa przejrzystości i widoczności pracy

Korzystając z tablicy Scrum, cały zespół zyskuje wgląd we wszystkie zadania, backlogi, historyjki użytkowników, statusy i inne kategorie. Zapewnia mu to pełną przejrzystość w zakresie postępów każdego komponentu sprintu, dzięki czemu zespół nie ma zaległości.

Ta przejrzystość sprawia, że wszyscy są na bieżąco, wiedzą, kto, nad czym pracuje, i które zadania są oczekujące lub ukończone. Lepsza widoczność w przypadku tablic Scrum ogranicza nieporozumienia i zbędne e-maile oraz promuje wydajną i świadomą współpracę.

„Tablice Scrum, które zawierają wiele zadań na różnych etapach realizacji, mogą okazać się trudne do ogarnięcia” — mówi Warren Marusiak, starszy ewangelista techniczny w Atlassian. „Skoncentruj się na określonych podzbiorach pracy, używając filtrów, etykiet i zaawansowanych narzędzi wyszukiwania takich język JQL w Jirze. Dzięki dostępnej w Jirze karcie Wydanie programiści mogą skupić się na zadaniach związanych z pojedynczą funkcją”.

Skuteczne zarządzanie zadaniami i ustalanie priorytetów

Tablice Scrum pomagają zespołom efektywnie zarządzać zadaniami, zapewniając całościowy obraz projektu. Umożliwiają podzielenie go na komponenty, ustalenie priorytetów zadań, przypisanie ich członkom zespołu i śledzenie postępów za pomocą wskaźników Scrum.

Artefakty i procesy, takie jak backlogi produktu i planowanie sprintu, umożliwiają zespołom ustalanie priorytetów zadań w oparciu o ich znaczenie i wartość. W ten sposób zespół pracuje najpierw nad najbardziej krytycznymi zadaniami, co prowadzi do skuteczniejszego wykorzystania zasobów i dostarczania wyników. Tablice Scrum zawierają aktualizacje statusu każdego zadania w czasie rzeczywistym, co zmniejsza ryzyko pominięcia poszczególnych komponentów projektu.

Szybka identyfikacja wąskich gardeł i blokerów

Ramy postępowania Scrum są elastyczne i dynamiczne. Umożliwiają zespołom podejmowanie świadomych decyzji i dokonywanie niezbędnych korekt na bieżąco, jeśli okoliczności nagle się zmienią. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku potencjalnych wąskich gardeł lub nieprzewidzianych blokerów.

Przykładowo tablice Scrum mogą zawierać limity prac w toku (WIP), które pomagają zapobiegać przeciążaniu członków zespołu zbyt wieloma zadaniami. Zapewnia to widoczność zasobów i zachęca zespoły do skupienia się na ukończeniu prac w toku przed podjęciem nowej pracy.

Elastyczność i zdolność adaptacji w projektach Agile

Tablice Scrum są uniwersalne i można je dostosować do różnych scenariuszy projektów i sprintów. Mogą one uwzględniać zmiany priorytetów, zadań, wymagań i przepustowości zasobów w całym cyklu życia sprintu.

Jeśli sytuacja na rynku ulegnie zmianie, pojawią się nowe zadania lub zmienią się priorytety, zespoły mogą łatwo dostosować tablicę Scrum do nowych warunków. Ta elastyczność wpisuje się w filozofię ciągłego doskonalenia metodyki Agile, gwarantując, że zespół pozostanie zwinny i elastyczny, a nie ograniczony sztywnym i szczegółowym planem.

Porównanie tablic Scrum i Kanban

Tablice Scrum i Kanban są praktycznymi narzędziami do wizualnego zarządzania projektami, ale każda z nich oferuje inne korzyści, style i funkcje. W Jira dostępne są szablony Scrum i szablony Kanban, które upraszczają tworzenie oprogramowania.Jira umożliwia również zespołom biznesowym, takim jak zespół marketingowy, finansowy lub HR, korzystanie z metodologii Agile. Zintegruj tablice Jira w zespołach programistycznych i biznesowych, aby zwiększyć widoczność w całej organizacji.

Tablice scrum

Tablice Scrum koncentrują się na sprintach, zapewniając przejrzystą strukturę zadań planowania, realizacji i weryfikacji, które będą miały miejsce w określonym czasie. Dzięki temu zespoły Scrum mogą dostarczać wartość przyrostową pod koniec każdego sprintu.

Tablice Scrum wykorzystują jasno określone role, ustrukturyzowane planowanie i regularne przeglądy w celu wzmocnienia współpracy i poczucia odpowiedzialności. Doskonale sprawdzają się w projektach, które wymagają intensywnego planowania, przyrostowego dostarczania i przewidywalnych wyników. Chociaż tablice Scrum mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, nadają się zwłaszcza do tworzenia oprogramowania, w którym iteracje prowadzą do częstego wydawania działających wersji.

W przeciwieństwie do tablic Kanban backlog funkcjonuje oddzielnie od tablicy Scrum. Na tablicy Scrum wyświetlane są tylko jednostki pracy, które mają zostać ukończone podczas sprintu.

Tablice kanban

Z drugiej strony tablice Kanban koncentrują się na wizualizowaniu i ciągłym zarządzaniu przepływem pracy, jednocześnie ograniczając nadmierne obciążenie pracą w toku. W przeciwieństwie do metodyki Scrum Kanban wykorzystuje dynamiczną strukturę niezależną od ograniczonych czasowo sprintów.

Tablice Kanban wizualizują kolumny przepływu pracy (Do zrobienia, W toku, W trakcie weryfikacji, Zablokowane, Gotowe) w sposób ciągły, aby zapewnić płynny i nieprzerwany przepływ pracy. Umożliwiają także dostosowanie kolumn do sposobu pracy zespołu.

Dzięki temu zespoły mogą szybko reagować na zmieniające się priorytety i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, zwiększając zdolność adaptacji i minimalizując opóźnienia. Tablice Kanban sprawdzają się idealnie w przypadku długoterminowych projektów wymagających elastyczności i umiejętności zarządzania szybko zmieniającymi się zadaniami.

Dowiedz się więcej o różnicach między metodologiami Kanban i Scrum.

Jakie zespoły używają tablic Scrum?

Pierwotnie tablice Scrum były tworzone przez zespoły programistów, ale może z nich korzystać każdy zespół, który chce usprawnić przepływy pracy, zastosować praktyki Agile i udoskonalić zarządzanie projektami.

Oto kilka przykładów innych zespołów, którym ramy postępowania Scrum mogą przynieść korzyści:

 • Zespoły IT i operacyjne: zespoły IT odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą, konserwację systemów i operacje mogą korzystać z tablic Scrum do śledzenia zadań, ulepszeń i rozwiązań incydentów oraz do zarządzania nimi.
 • Zespoły marketingowe: zespoły marketingowe mogą używać tablic Scrum do zarządzania kampaniami, tworzeniem treści i działaniami promocyjnymi. Mogą ich używać do planowania i realizacji strategii marketingowych.
 • Zespoły projektowe: zespoły projektowe mogą używać tablic Scrum do zarządzania zadaniami projektowymi, opracowaniami szkieletowymi, prototypami i ulepszeniami środowiska użytkownika. Tablice mogą również zapewnić bardziej efektywną koordynację i komunikację między projektantami i programistami.
 • Zespoły sprzedaży: zespoły sprzedaży mogą wykorzystywać tablice Scrum do zarządzania potencjalnymi klientami, możliwościami i statusami sprzedaży. Tablica Scrum może zapewnić jasny przegląd pipeline'u sprzedaży i pomóc zespołom zarządzać interakcjami z potencjalnymi klientami.
 • Zespoły produktowe: zespoły produktowe mogą korzystać z tablic Scrum, aby nadać priorytet dostarczaniu ulepszeń i funkcji produktu w oparciu o wartość dla klienta i zmiany rynkowe.

Zarządzaj dowolnym projektem za pomocą tablicy Scrum Jira

Ramy postępowania Scrum zapewniają zespołom sposób na osiągnięcie efektywnej współpracy i przyrostowego dostarczania przez cały cykl życia dowolnego produktu. O ile Scrum stanowi ramy postępowania ukierunkowujące zespoły i projekty, to tablica Scrum Jira jest narzędziem wizualnym, które śledzi postępy i nimi zarządza.

Narzędzie Jira pierwotnie zaprojektowano dla zespołów programistycznych, które wymagają sposobów pracy zgodnych z metodyką Agile. Oferuje ono ramy postępowania Scrum i Kanban pozwalające podzielić rozwój oprogramowania na łatwe w obsłudze przepływy pracy. Dzisiaj Jira umożliwia też zespołom biznesowym korzystanie z zasad Agile. Jira stanowi podstawę współpracy dla tysięcy organizacji. Umożliwia zespołom programistycznym i biznesowym łączenie projektów, usprawnianie komunikacji i bycie na bieżąco — a wszystko to na jednej platformie.

Jeśli chcesz jak najlepiej wykorzystać swoje ramy postępowania Scrum, Jira oferuje różnorodne możliwości i narzędzia Agile niezbędne do maksymalizacji wydajności Twojego zespołu. Od małych zespołów po duże przedsiębiorstwa — Jira zapewnia wszystko, czego potrzeba do skalowania rozwoju oprogramowania i optymalizacji zarządzania projektami.

Tablica Scrum: często zadawane pytania

Czym są zasady Scrum?

Zasady Scrum służą jako podstawowe wytyczne dotyczące ram postępowania Scrum. Sześć podstawowych zasad Scrum to:

 • empiryczna kontrola procesu: zasada ta, zakorzeniona w przejrzystości, inspekcji i adaptacji, ma kluczowe znaczenie dla filozofii Scrum;
 • samodzielna organizacja: zachęcając do wspólnej własności i kreatywności, Scrum umożliwia zespołom generowanie znacznej wartości dzięki zwiększonemu poparciu;
 • współpraca: zarządzanie projektami staje się zorientowane na wartość poprzez wspieranie świadomości, komunikacji i asygnowania środków;
 • ustalanie priorytetów w oparciu o wartość: nacisk w całym projekcie jest kładziony na dostarczanie maksymalnej wartości biznesowej na każdym etapie;
 • ograniczanie czasu: ograniczanie czasu jest niezbędne do efektywnego zarządzania planowaniem i realizacją;
 • programowanie przyrostowe: techniki ciągłego doskonalenia wspierają zdolność Scrum do uzyskiwania szybszych wyników poprzez programowanie przyrostowe.

Jak utworzyć tablicę Scrum w Jira?

Oto kroki, które należy wykonać, aby utworzyć tablicę Scrum w Jira:

 1. Zaloguj się do Jira, używając swoich danych uwierzytelniających.
 2. Przejdź do projektu lub utwórz nowy.
 3. Utwórz tablicę i wybierz opcję „Scrum”.
 4. Wybierz filtr, aby określić, które zgłoszenia będą wyświetlane na tablicy Scrum.
 5. Ustaw nazwę tablicy i skonfiguruj niezbędne filtry na podstawie typu zgłoszenia, jego statusu, osoby do niego przypisanej itp.
 6. Ustaw lokalizację, w której będzie przechowywana tablica.
 7. Dostosuj kolumny na tablicy Scrum, aby pasowały do przepływu pracy Twojego zespołu.
 8. Kliknij „Utwórz”, aby na podstawie określonych ustawień wygenerować tablicę Scrum.
 9. Zacznij dodawać historyjki użytkowników, zadania i inne zgłoszenia do tablicy.
 10. Twoja tablica Scrum jest gotowa do użycia.

Czy tablice Scrum mogą być używane do planowania długoterminowego?

Firmy zorientowane na optymalizację sprintów projektów wykorzystują tablice Scrum głównie do krótkoterminowego planowania i realizacji. Do długoterminowego planowania i tworzenia harmonogramów mogą się lepiej sprawdzać takie narzędzia jak wykresy Gantta lub tablice Kanban.