Close

Narzędzia wykorzystujące metodykę zwinną dla zespołów programistycznych


Rozwiązanie Jira Software wspiera wszystkie zwinne metodyki zarządzania projektami programistycznymi 

Dowiedz się więcej

Wybierz strukturę dla siebie

Rozwiązanie Jira Software to narzędzie do zwinnego zarządzania projektami wspierające wszelkie metodyki zwinne, w tym scrum, kanban oraz metodyki niestandardowe. Korzystając z takich funkcji jak tablice metod zwinnych czy raporty, możesz planować, śledzić i zarządzać wszystkimi projektami zwinnego tworzenia oprogramowania w jednym narzędziu. Wybierz ramy postępowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązanie Jira Software może ułatwić Twojemu zespołowi szybsze wydawanie lepszego oprogramowania.

Narzędzia zwinne dla metodyki scrum

Scrum to zwinna metodyka, w myśl której tworzenie produktów odbywa się w serii iteracji o ustalonym czasie trwania. Rama ta składa się z czterech podstawowych filarów: planowania przebiegu, spotkań zespołu (zwanych też codziennymi spotkaniami scrumowymi), sprintów i retrospektyw. Standardowo rozwiązanie Jira Software oferuje kompletny zestaw zwinnych narzędzi, które ułatwiają zespołowi scrum wykonywanie tych zadań.

Narzędzia do planowania przebiegu

Podczas spotkań poświęconych planowaniu sprintu ustala się cele z backlogu, które będą realizowane przez zespół. Rozwiązanie Jira Software sprawia, że backlog staje się głównym elementem spotkań poświęconych planowaniu sprintu, tak aby można było szacować stories, dostosowywać zakres sprintu, sprawdzać prędkość i zmieniać priorytety zgłoszeń w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Jira Software oferuje kilka narzędzi, które ułatwiają płynne planowanie sprintu.

Lornetka

Zarządzanie wersjami

Z łatwością śledź wersje, funkcje i postępy. Kliknij wersję, aby wyświetlić kompletny stan, w tym zgłoszenia, dane programistyczne i potencjalne problemy.

Zarządzanie backlogiem

Łatwe udoskonalanie listy zadań

Łatwo zmieniaj priorytety user stories i błędów. Wybierz jedno lub więcej zgłoszeń, a następnie przeciągnij i upuść je, aby zmienić ich kolejność w backlogu. Twórz filtry, aby eksponować zgłoszenia z ważnymi atrybutami.

Planowanie przebiegu

Planowanie przebiegu

Spraw, aby backlog stał się głównym elementem spotkań poświęconych planowaniu sprintu. Szacuj stories, dostosowuj zakres sprintu, sprawdzaj prędkość i zmieniaj priorytety zgłoszeń w czasie rzeczywistym wraz z całym zespołem.

Zarządzanie czasem

Punkty historii

Szacuj, śledź i raportuj story pointy, aby zwiększyć precyzję pracy zespołu podczas przyszłych sprintów. Korzystaj z story pointów, godzin idealnych lub własnej metody szacowania.

scrum

Tablica scrum

Tablice Scrum służą do wizualizacji pracy wykonywanej w danym sprincie. W rozwiązaniu Jira Software można je dostosować, tak aby pasowały do metody pracy stosowanej przez dany zespół. Można też z łatwością dodawać elementy, takie jak tory, aby grupować epiki, osoby przypisane, projekty lub inne kryteria. Na koniec sprintu powstanie migawka wszystkich zakończonych zgłoszeń, a zgłoszenia nieukończone zostaną automatycznie przeniesione do backlogu, tak aby można było do nich wrócić podczas następnego spotkania poświęconego planowaniu sprintu. 

Śledź i zarządzaj przebiegami

Sprint to iteracja procesu tworzenia o stałym czasie trwania wynoszącym zazwyczaj jeden lub dwa tygodnie. Podczas spotkania poświęconego planowaniu sprintu należy dokładnie ustalić zakres i priorytety pracy, tak aby zespół mógł działać natychmiast po rozpoczęciu sprintu. Funkcje te pozwalają na śledzenie wszystkich wykonywanych prac w każdym sprincie, dzięki czemu zespół może koncentrować się na bieżących zadaniach. 

Znacznik wyboru

Uprawnienia dla przebiegów

Stosuj uprawnienia dla sprintów, aby definiować, co użytkownicy mogą wyświetlać i robić w danym projekcie. Uprawnienia dla sprintów pozwalają lepiej przydzielać uprawnienia i obowiązki członkom zespołu, dzięki czemu cały zespół może działać bardziej autonomicznie i zwinnie.

Niestandardowe zgłoszenia

Niestandardowe typy zgłoszeń

Utwórz niestandardowe typy zgłoszeń dla błędów, historii, luźnych spotkań i innych zdarzeń. Skonfiguruj niestandardowe przepływy pracy i pola dla każdego typu zgłoszenia, tak aby zespół mógł zarządzać pracą zgodnie z wymaganiami.

Przepływy pracy

Przepływy pracy

Utwórz i zestaw własne niestandardowe stany przepływu pracy i przejścia dla każdego typu zgłoszenia (błędy, stories, epiki, luźne spotkania). Wykorzystaj zaawansowany silnik workflow do automatycznego uaktualniania zgłoszeń w oparciu o wydarzenia w innych systemach lub zdefiniuj kryteria, które muszą być spełnione, zanim będzie można kontynuować pracę ze zgłoszeniem.

Release Hub

Release Hub

Szybko sprawdzaj, co ma znaleźć się w kolejnej wersji oprogramowania i co trzeba jeszcze zrobić. Z łatwością uzgadniaj kod źródłowy i zgłoszenia: dla zgłoszeń dotyczących wadliwych kompilacji, brakującego kodu lub otwartych poleceń pull request automatycznie generowane są ostrzeżenia.


Codzienne spotkania scrumowe lub spotkania zespołu

Spotkania zespołu, znane również jako codzienne spotkania scrumowe, to krótkie spotkania, podczas których zespół szybko omawia wykonane zadnia, zadania do wykonania oraz obszary, w których potrzebuje czyjegoś udziału lub pomocy. Rozwiązanie Jira Software pozwala zespołowi szybko uzyskać obraz pracy w toku, tak aby podczas spotkania można było od razu przejść do tematów najważniejszych w danym dniu. 

Lejek

Język JQL i filtry

Stosuj język JQL, czyli Jira Query Language, aby szybko i precyzyjnie wyszukiwać w rozwiązaniu Jira Software zgłoszenia przypisane danemu użytkownikowi, zaktualizowane w ciągu ostatnich 24 godzin lub wszelkie istotne w danym momencie informacje. Dzięki temu odpowiednio się przygotujesz na każdej spotkanie scrum.

Dostosowywanie

Niestandardowe pulpity nawigacyjne

Monitoruj postępy i identyfikuj ograniczenia wydajności, dostosowując własny pulpit nawigacyjny Jira. Wykorzystaj ekran prezentacji, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny na ekranie telewizora, tak aby był widoczny dla całego zespołu.


Lepsze spotkania retrospektywne dzięki raportom scrum

Rozwiązanie Jira Software oferuje wiele zwinnych raportów opracowanych specjalnie dla zespołów scrum. Dla przykładu, wykresy spalania i prędkości, zapewniają członkom zespołu kluczowe informacje na temat wykorzystywanego przez nich zwinnego procesu programowania. Dzięki raportom, retrospektywy są w większym stopniu oparte na danych, a obszary wymagające usprawnień w kolejnych sprintach są lepiej widoczne. 

Wykres spalania
Wykres spalania

Śledź całkowitą ilość pozostałych prac oraz szacuj prawdopodobieństwo zrealizowania celu sprintu. Pozwala to zespołowi zarządzać postępem i odpowiednio reagować. 

Raport z przebiegu
Raport z przebiegu

Uzyskaj dane na temat zadań wykonanych oraz przeniesionych do backlogu dla każdego sprintu. Pozwoli to ocenić, czy zespół podejmuje zbyt duże wyzwania lub czy występuje znaczące rozpłynięcie zakresu. 

Raport dotyczący prędkości
Wykres prędkości

Śledź ilość wykonanych zadań w poszczególnych sprintach. Pozwala to określić prędkość zespołu i oszacować zakres prac, które zespół może realnie zrealizować podczas przyszłych sprintów. 

Kumulacyjny diagram przepływu
Kumulacyjny diagram przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu wskazuje liczbę zgłoszeń w każdym stanie. Widząc liczbę zgłoszeń w danym stanie, zespół może z łatwością wykrywać zatory.

Raport z dużej historii użytkownika
Raport z dużej historii użytkownika

Uzyskaj pełny obraz postępu w zakresie ukończenia epica w okresie czasu. Pozwala to na zarządzanie postępami zespołu poprzez śledzenie zadań, które nie zostały ukończone/oszacowane. 

Karta kontrolna
Karta kontrolna

Wyświetlaj czas cyklu dla produktu, wersji lub sprintu. Pozwala to z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego procesu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości. 

Spalanie dużej historii użytkownika
Spalanie dużej historii użytkownika

Śledź przewidywaną liczbę sprintów wymaganych do ukończenia epica. Pozwala to łatwiej monitorować, czy epic zostanie ukończona w terminie, tak aby można było reagować, jeśli postępy są zbyt wolne. 

Wykres spalania
Spalanie wydania

Śledź przewidywaną datę wydania danej wersji. Pozwala to łatwiej monitorować, czy wersja zostanie ukończona w terminie, tak aby można było reagować, jeśli postępy są zbyt wolne. 

Raport dotyczący wersji
Raport dotyczący wersji

Śledź przewidywaną datę wydania danej wersji. Pozwala to łatwiej monitorować, czy wersja zostanie ukończona w terminie, tak aby można było reagować, jeśli postępy są zbyt wolne. 


Narzędzia zwinne dla metodyki kanban

Metodyka kanban bazuje na pojęciu ciągłego wydawania. Praca monitorowana jest za pośrednictwem tablicy kanban, na której w kolumnach i wierszach wyświetlane są stany prac. Istnieją cztery podstawowe filary metodyki kanban, które ułatwiają zespołom dostarczanie produktów: ciągłe wydawanie, ograniczenia pracy w toku, lista zadań i kolumny lub wiersze. Oto kilka narzędzi standardowo dostępnych w rozwiązaniu Jira Software, które ułatwiają działanie zgodne z metodyką kanban.

Funkcje wspierające metodykę kanban

Jedną z zalet metody kanban jest fakt, że zespół może rozpocząć pracę niemal bez kosztów. W rozwiązaniu Jira Software możesz skonfigurować własną tablicę kanban, zastosować jeden z domyślnych przepływów pracy i niezależnie dodawać zgłoszenia i stories. Gdy ludzie zapoznają się z tablicą, możesz zacząć dostosowywać projekt, przepływ pracy i typy zgłoszeń, tak aby odpowiadały wymogom zespołu. Poniżej przedstawiono niektóre funkcje rozwiązania Jira Software, które można konfigurować. 

Raportuj

Karty historii

Tablica kanban będzie wyświetlała najważniejsze informacje dla każdego story, zgłoszenia, błędu lub zadania. Kliknij, aby wyświetlić wszystkie szczegóły, takie jak powiązany kod źródłowy i wyniki polecenia pull request, priorytety, komentarze, załączniki i inne.

Flaga

Konfiguracje ograniczeń pracy w toku

Ograniczenia pracy w toku można skonfigurować tak, aby ustanowić limit liczby stories w każdym stanie w danym czasie. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu wąskich gardeł i usprawnić przepływ pracy nad zgłoszeniami.

Skonfiguruj

Tory i kolumny

Konfiguruj kolumny odpowiadające ważnym stanom przepływu pracy, takie jak To Do, In Progress i Done. Dodawaj tory, aby pogrupować zadania w strumienie ze względu na epiki, osoby przypisane, projekty lub inne kryteria istotne dla zespołu.

Elastyczność

Elastyczne przepływy pracy

Definiuj i konfiguruj różne przepływy pracy dla różnych typów zgłoszeń lub przypisuj wszystkie typy zgłoszeń na własnej tablicy do jednego ujednoliconego przepływu pracy. Przepływy pracy w rozwiązaniu Jira mogą mieć dowolny poziom złożoności. Można je też zmieniać wraz z rozwojem zespołu.

Jira agile kanban board screenshot

Tablica kanban

Tablice Kanban zapewniają zespołowi możliwość przewidywania, tak aby mógł on przechodzić do kolejnych etapów, gdy jednostka pracy (karta) zostanie ukończona. Tradycyjna tablica kanban była fizycznym przedmiotem z samoprzylepnymi karteczkami reprezentującymi jednostki pracy. Rozwiązanie Jira Software oferuje wirtualne tablice kanban zawierające wszelkie potrzebne szczegóły dla każdej jednostki pracy, ale wyświetlające jedynie najistotniejsze w danym czasie dane.

Raporty zwinne dla metodyki kanban

Rozwiązanie Jira Software oferuje w standardzie wiele raportów i wstępnie zainstalowanych gadżetów, które ułatwiają zespołowi śledzenie czasu cyklu wydań produktów. Wyświetlaj stany zgłoszeń w ujęciu czasowym i sprawdzaj, czy dane z bieżącego procesu można wykorzystać do oszacowania wydajności w przyszłości. Za pomocą gadżetów można wyświetlać skrócone informacje dotyczące danych projektu/zgłoszenia na pulpicie nawigacyjnym, który stanowi główne źródło szybkiego dostępu do tych danych. Poniżej przedstawiono niektóre raporty kanban dostępne w rozwiązaniu Jira Software. 


Przepływ kumulacyjny

Kumulacyjny diagram przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu wskazuje liczbę zgłoszeń w każdym stanie. Widząc liczbę zgłoszeń w danym stanie, zespół może z łatwością wykrywać zatory.

Karta kontrolna

Karta kontrolna

Wyświetlaj czas cyklu dla produktu lub wersji. Pozwala to z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego procesu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości. 


Metodyki mieszane

Niektóre zespoły korzystające z technik zwinnych stosują mieszane metodyki, aby lepiej wspierać własny styl pracy. Na przykład metodyka scrumban zapożycza sprinty o stałym czasie trwania i role z procesu scrum oraz ograniczenia pracy w toku i czas cyklu z procesu kanban. Innym przykładem jest metodyka kanplan, łącząca kanban i backlog. Funkcje rozwiązania Jira Software można łączyć, tak aby praca zespołów nie była ograniczana przez zestaw narzędzi. 

Poniżej prezentujemy zestawienie funkcji zwinnych oraz metodyk przez nie wspieranych. Nie masz pewności, który model wybrać? Dowiedz się więcej na temat zwinnego zarządzania projektami.

Narzędzia zwinne Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Tablice zwinne Check mark Check mark Check mark Check mark
Zarządzanie backlogiem Check mark   Check mark Check mark
Śledzenie projektów i zgłoszeń Check mark Check mark Check mark Check mark
Raporty zwinne Check mark Check mark Check mark Check mark
Niestandardowe przepływy pracy Check mark Check mark Check mark Check mark

Zwinność w odpowiedniej skali

Zwinne skalowanie jest ważne dla wielu przedsiębiorstw starających się znaleźć sposób na zwiększenie produktywności w całym portfolio i jednoczesne ograniczenie strat. Modele oparte o metodyki, takie jak scrum czy kanban, opracowano z myślą o zwinnym skalowaniu. Przykładem może być metodyka Disciplined Agile Delivery (DAD) i Large-scale Scrum (LeSS) wprowadzająca skalowanie wytycznych bez utraty oryginalnych założeń scrum lub metodyka SAfe® pozwalająca na skalowanie prac programistycznych na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa.

W przypadku tych modeli można wykorzystywać narzędzia Portfolio for Jira i Jira Software, co pozwoli na łączenie planowania długoterminowego z programowaniem zwinnym w celu uzyskania widoczności w odpowiedniej skali. 

Logo Jira Software

Czołowe narzędzie do tworzenia oprogramowania dla zespołów korzystających z metodyk zwinnych.

Wypróbuj bezpłatnie