Close

Narzędzia wykorzystujące metodykę zwinną dla zespołów programistycznych

Jira obsługuje wszystkie zwinne metodyki zarządzania projektami programistycznymi

Narzędzia wykorzystujące metodykę zwinną dla zespołów programistycznych

Jira obsługuje wszystkie zwinne metodyki zarządzania projektami programistycznymi

Wybierz strukturę dla siebie

Rozwiązanie Jira to narzędzie do zwinnego zarządzania projektami obsługujące wszelkie metodyki Agile, w tym Scrum, Kanban oraz metodyki niestandardowe. Korzystając z takich funkcji jak tablice Agile, backlogi, harmonogramy, raporty czy integracje i dodatki, możesz planować i śledzić wszystkie projekty zwinnego tworzenia oprogramowania oraz zarządzać nimi z poziomu jednego narzędzia. Wybierz ramy postępowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązanie Jira może ułatwić Twojemu zespołowi szybsze wydawanie lepszego oprogramowania. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Agile? Skorzystaj z praktycznego przewodnika Atlassian po programowaniu Agile.


Narzędzia zwinne dla metodyki scrum

Scrum to metodyka Agile, w myśl której tworzenie produktów odbywa się w serii iteracji o ustalonym czasie trwania. Rama ta składa się z czterech podstawowych filarów: planowania sprintów, spotkań zespołu (zwanych też codziennymi spotkaniami scrumowymi), sprintów i spotkań retrospektywnych. Standardowo rozwiązanie Jira oferuje kompletny zestaw zwinnych narzędzi, które ułatwiają zespołowi scrum wykonywanie tych zadań.

Narzędzia do planowania przebiegu

Podczas spotkań poświęconych planowaniu sprintu na podstawie listy zadań ustala się cele, które będą realizowane przez zespół. Rozwiązanie Jira sprawia, że backlog staje się głównym elementem spotkań poświęconych planowaniu sprintu, tak aby można było szacować historie, dostosowywać zakres sprintu, sprawdzać prędkość i zmieniać priorytety zgłoszeń w czasie rzeczywistym. Szablon Scrum w systemie Jira oferuje kilka narzędzi, które ułatwiają płynne planowanie sprintu.

Lornetka

Zarządzanie wersjami

Z łatwością śledź wersje, funkcje i postępy. Kliknij wersję, aby wyświetlić kompletny stan, w tym zgłoszenia, dane programistyczne i potencjalne problemy.

Zarządzanie backlogiem

Łatwe udoskonalanie listy zadań

Łatwo zmieniaj priorytety historii użytkowników i błędów. Wybierz jedno lub więcej zgłoszeń, a następnie przeciągnij i upuść je, aby zmienić ich kolejność na liście zadań. Twórz filtry, aby eksponować zgłoszenia z ważnymi atrybutami.

Koła zębate

Planowanie sprintu

Spraw, aby lista zadań stała się głównym elementem spotkań poświęconych planowaniu przebiegu. Szacuj historie, dostosowuj zakres przebiegu, sprawdzaj prędkość i zmieniaj priorytety zgłoszeń w czasie rzeczywistym wraz z całym zespołem.

Symbol nieskończoności

Punkty historii

Szacuj, śledź i raportuj punkty historyjki, aby zwiększyć precyzję pracy zespołu podczas przyszłych sprintów. Korzystaj z punktów historyjki, godzin idealnych lub własnej metody szacowania.

Tablica scrum

Tablica scrum

Tablice Scrum służą do wizualizacji pracy wykonywanej w sprincie. W rozwiązaniu Jira można dostosować tablice Scrum tak, aby pasowały do przepływu pracy stosowanego przez zespół. Z łatwością można też dodawać elementy takie jak tory, aby grupować epiki, osoby przypisane, projekty i inne. Na koniec sprintu uzyskasz podgląd wszystkich ukończonych zgłoszeń, a zgłoszenia nieukończone zostaną automatycznie przeniesione do backlogu, by można było wrócić do nich podczas następnego spotkania poświęconego planowaniu sprintu.

Wyświetlaj analizy w kontekście pracy

Podczas planowania
Planuj bardziej przemyślane sprinty dzięki analizom w backlogu.
W trakcie sprintu
Skupiaj się na celach i osiągaj je dzięki analizom bezpośrednio w widoku tablicy.
Podczas dostarczania
Optymalizuj pipeline dostarczania, korzystając z analiz na temat częstotliwości wdrażania i czasu cyklu.
Analizy w backlogu w Jira Software
Analizy w backlogu w Jira Software

Śledź i zarządzaj przebiegami

Sprint to iteracja procesu tworzenia o stałym czasie trwania, wynoszącym zazwyczaj jeden lub dwa tygodnie. Podczas spotkania poświęconego planowaniu sprintu należy dokładnie ustalić zakres i priorytety pracy, tak aby zespół mógł zacząć działać natychmiast po rozpoczęciu sprintu. Funkcje te pozwalają na śledzenie wszystkich wykonywanych prac w każdym sprincie, dzięki czemu zespół może koncentrować się na bieżących zadaniach.

Znacznik wyboru

Uprawnienia dla przebiegów

Stosuj uprawnienia dla przebiegów, aby definiować, co użytkownicy mogą wyświetlać i robić w danym projekcie. Uprawnienia dla przebiegów pozwalają lepiej przydzielać uprawnienia i obowiązki członkom zespołu, dzięki czemu cały zespół może działać bardziej autonomicznie i zwinnie.

Niestandardowe zgłoszenie

Niestandardowe typy zgłoszeń

Utwórz niestandardowe typy zgłoszeń dla błędów, historii, luźnych spotkań i innych zdarzeń. Skonfiguruj niestandardowe procedury i pola dla każdego typu zgłoszenia, tak aby zespół mógł zarządzać pracą zgodnie z wymaganiami.

Przepływy pracy

Przepływy pracy

Utwórz i zestaw własne niestandardowe stany przepływu pracy i przejścia dla każdego typu zgłoszenia (błędy, historie, duże historie użytkownika, luźne spotkania). Wykorzystaj zaawansowany silnik przepływu pracy Jira do automatycznego uaktualniania zgłoszeń w oparciu o wydarzenia w innych systemach lub zdefiniuj kryteria, które muszą być spełnione, zanim będzie można kontynuować pracę ze zgłoszeniem.

Węzeł organizacji

Release Hub

Szybko sprawdzaj, co ma znaleźć się w kolejnej wersji oprogramowania i co trzeba jeszcze zrobić. Z łatwością uzgadniaj kod źródłowy i zgłoszenia: dla zgłoszeń dotyczących wadliwych kompilacji, brakującego kodu lub otwartych poleceń pull request automatycznie generowane są ostrzeżenia.


Codzienne spotkania scrumowe lub spotkania zespołu

Spotkania zespołu, znane również jako codzienne spotkania scrumowe, to krótkie spotkania, podczas których zespół szybko omawia działania wykonane i do wykonania oraz obszary, w jakich potrzebuje czyjegoś udziału lub pomocy. Rozwiązanie Jira pozwala zespołowi szybko uzyskać obraz pracy w toku, tak aby podczas spotkania od razu można było przejść do najważniejszych tematów dnia.

Lejek

Uprawnienia dla przebiegów

Stosuj język JQL, czyli Jira Query Language, aby szybko i precyzyjnie wyszukiwać w rozwiązaniu Jira zgłoszenia przypisane użytkownikowi, zaktualizowane w ciągu ostatnich 24 godzin lub wszystkie aktualnie istotne informacje. Dzięki temu odpowiednio się przygotujesz na każde spotkanie Scrum.

Ikona przeglądarki

Niestandardowe pulpity nawigacyjne

Monitoruj postępy i identyfikuj ograniczenia wydajności, dostosowując własny pulpit nawigacyjny Jira. Wykorzystaj ekran prezentacji, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny na ekranie telewizora, tak aby był widoczny dla całego zespołu.


Lepsze spotkania retrospektywne dzięki raportom scrum

Jira oferuje wiele raportów Agile opracowanych specjalnie dla zespołów Scrum. Na przykład wykresy spalania i prędkości zapewniają członkom zespołu kluczowe informacje na temat wykorzystywanego przez nich procesu programowania Agile. Dzięki raportom retrospektywy są w większym stopniu oparte na danych, a obszary wymagające usprawnień w kolejnych sprintach są lepiej widoczne.

Wykres słupkowy
Wykres spalania

Śledź całkowitą ilość pozostałych prac oraz szacuj prawdopodobieństwo zrealizowania celu sprintu. Pozwala to zespołowi zarządzać postępem i odpowiednio reagować.

Wykresy warstwowe
Raport z przebiegu

Uzyskaj dane na temat zadań wykonanych oraz przeniesionych do listy zadań dla każdego przebiegu. Pozwoli to ocenić, czy zespół podejmuje zbyt duże wyzwania lub czy występuje znaczące rozpłynięcie zakresu.

Wykres słupkowy
Wykres prędkości

Śledź ilość wykonanych zadań w poszczególnych przebiegach. Pozwala to określić prędkość zespołu i oszacować zakres prac, które zespół może realnie zrealizować podczas przyszłych przebiegów.

Kumulacyjny diagram przepływu
Kumulacyjny diagram przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu wskazuje liczbę zgłoszeń w każdym stanie. Widząc liczbę zgłoszeń w danym stanie, zespół może z łatwością wykrywać zatory.

Spalanie wydania
Spalanie wydania

Śledź przewidywaną datę wydania danej wersji. Pozwala to łatwiej monitorować, czy wersja zostanie ukończona w terminie, tak aby można było reagować, jeśli postępy są zbyt wolne.

Karta kontrolna
Karta kontrolna

Wyświetlaj czas cyklu dla produktu, wersji lub przebiegu. Pozwala to z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego procesu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości.

Wykres słupkowy
Spalanie dużej historii użytkownika

Śledź przewidywaną liczbę sprintów wymaganych do ukończenia epica. Pozwala to łatwiej monitorować, czy epic zostanie ukończona w terminie, tak aby można było reagować, jeśli postępy są zbyt wolne.


Narzędzia zwinne dla metodyki kanban

Metodyka Kanban polega na ciągłym publikowaniu nowych wersji. Postępy monitoruje się za pośrednictwem tablicy kanban, na której w kolumnach i wierszach wyświetlane są statusy prac. Istnieją cztery podstawowe filary metodyki kanban, które ułatwiają zespołom dostarczanie produktów: WIP (prace w toku), ograniczenia pracy w toku, lista zadań i kolumny lub tory. Oto kilka narzędzi standardowo dostępnych w szablonie Kanban rozwiązania Jira, które wdrożenie metodyki Kanban w zespole.

Funkcje wspierające metodykę kanban

Jedną z zalet metodyki kanban jest to, że zespół może zacząć działać niemal bez żadnego dodatkowego nakładu pracy. W rozwiązaniu Jira możesz skonfigurować własną tablicę Kanban, zastosować jeden z domyślnych przepływów pracy i natychmiast zacząć dodawać zgłoszenia lub historyjki. Gdy ludzie zapoznają się z tablicą, można zacząć dostosowywać projekt, przepływ pracy i typy zgłoszeń, tak aby odpowiadały potrzebom zespołu. Poniżej przedstawiono niektóre funkcje rozwiązania Jira, które można konfigurować.

Strona

Karty historii

Tablica kanban będzie wyświetlała najważniejsze informacje dla każdej historii, zgłoszenia, błędu lub zadania. Kliknij, aby wyświetlić wszystkie szczegóły, takie jak powiązany kod źródłowy i wyniki polecenia pull request, priorytety, komentarze, załączniki i inne.

Flaga

Konfiguracje ograniczeń pracy w toku

Ograniczenia pracy w toku można skonfigurować tak, aby ustanowić limit liczby historii w każdym stanie w danym czasie. Dzięki temu można zapobiec powstawaniu wąskich gardeł i usprawnić przepływ pracy nad zgłoszeniami.

Planowanie sprintu

Tory i kolumny

Konfiguruj kolumny odpowiadające ważnym stanom przepływu pracy, takie jak To Do, In Progress i Done. Dodawaj tory, aby pogrupować zadania w strumienie ze względu na duże historie użytkownika, osoby przypisane, projekty lub inne kryteria istotne dla zespołu.

Zarządzanie czasem

Elastyczne przepływy pracy

Definiuj i konfiguruj różne przepływy pracy dla różnych typów zgłoszeń lub przypisuj wszystkie typy zgłoszeń na własnej tablicy do jednego ujednoliconego przepływu pracy. W rozwiązaniu Jira przepływy pracy mogą mieć dowolny poziom złożoności. Można je też zmieniać wraz z rozwojem zespołu.

Tablica kanban

Tablica kanban

Tablice Kanban zapewniają zespołowi pełen wgląd w kolejne stadia pracy, tak aby mógł szybko przechodzić do kolejnych etapów po ukończeniu danej jednostki pracy (lub karty). Tablice Kanban w wersji tradycyjnej były fizycznymi planszami z samoprzylepnymi karteczkami reprezentującymi jednostki pracy. Rozwiązanie Jira oferuje tablice Kanban zawierające wszystkie potrzebne szczegóły dotyczące każdej jednostki pracy, ale wyświetlające jedynie najistotniejsze w danym czasie informacje.

Raporty zwinne dla metodyki kanban

Jira oferuje w standardzie wiele raportów i gadżetów, które ułatwiają zespołowi śledzenie czasu cyklu wydań produktów. Umożliwia to wyświetlanie stanów zgłoszeń w ujęciu czasowym i sprawdzanie, czy dane z bieżącego procesu można wykorzystać do oszacowania wydajności w przyszłości. Za pomocą gadżetów można wyświetlać podsumowania informacji dotyczących danych projektu/zgłoszenia na pulpicie, zapewniającym szybki dostęp do tych danych z centralnej lokalizacji. Poniżej przedstawiono niektóre raporty Kanban dostępne w rozwiązaniu Jira.

Kumulacyjny diagram przepływu
Kumulacyjny diagram przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu wskazuje liczbę zgłoszeń w każdym stanie. Widząc liczbę zgłoszeń w danym stanie, zespół może z łatwością wykrywać zatory.

Karta kontrolna
Karta kontrolna

Wyświetlaj czas cyklu dla produktu, wersji lub przebiegu. Pozwala to z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego procesu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości.


Metodyki mieszane

Niektóre zespoły korzystające z technik zwinnych stosują mieszane metodyki, aby lepiej wspierać własny styl pracy. Na przykład metodyka Scrumban zapożycza z procesu Scrum sprinty o stałym czasie i role, a z procesu Kanban — ograniczenia pracy w toku oraz czas cyklu. Innym przykładem jest metodyka Kanplan, łącząca Kanban i backlog. Funkcje rozwiązania Jira można mieszać, aby ułatwić zespołom pracę w sposób nieograniczony przez zestaw narzędzi.

Poniżej prezentujemy zestawienie funkcji Agile oraz obsługiwanych przez nie metodyk. Nie masz pewności, który model wybrać? Dowiedz się więcej na temat zwinnego zarządzania projektami.

Narzędzia zwinne Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Tablice Agile Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru
Zarządzanie backlogiem Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru
Śledzenie projektów i zgłoszeń Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru
Raporty zwinne Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru
Niestandardowe przepływy pracy Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru Znacznik wyboru

Tablice zwinne


Scrum
Znacznik wyboru

Kanban
Znacznik wyboru

Scrumban
Znacznik wyboru

Kanplan
Znacznik wyboru

Zarządzanie backlogiem


Scrum
Znacznik wyboru

Kanban

Scrumban
Znacznik wyboru

Kanplan
Znacznik wyboru

Śledzenie projektów i zgłoszeń


Scrum
Znacznik wyboru

Kanban
Znacznik wyboru

Scrumban
Znacznik wyboru

Kanplan
Znacznik wyboru

Raporty zwinne


Scrum
Znacznik wyboru

Kanban
Znacznik wyboru

Scrumban
Znacznik wyboru

Kanplan
Znacznik wyboru

Niestandardowe przepływy pracy


Scrum
Znacznik wyboru

Kanban
Znacznik wyboru

Scrumban
Znacznik wyboru

Kanplan
Znacznik wyboru

Agile na dużą skalę

Wdrożenie metodyk Agile na poziomie indywidualnych zespołów jest względnie proste, a rezultaty są imponujące. Zastosowanie ich w obrębie wielu zespołów działających w dużych organizacjach niesie jednak ze sobą wiele wyzwań związanych z koordynacją, współpracą, zarządzaniem zależnościami i innymi kwestiami.

Niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie wdrażania metodyki Agile, oraz od tego, czy wprowadzasz je w ramach grupy skoordynowanych zespołów, czy też stosujesz metodyki Scaled Agile Framework, takie jak SAFe lub LESS, chętnie Ci pomożemy. Odwiedź naszą stronę poświęconą skalowanym rozwiązaniom z zakresu metodyki Agile, aby dowiedzieć się więcej.

Więcej informacji na temat Agile na dużą skalę zawiera Trener z zakresu metodyki Agile.

Logo Jira

Czołowe narzędzie do tworzenia oprogramowania dla zespołów korzystających z metodyk zwinnych.