Close

Przegląd przepływów pracy Jira

Czym jest przepływ pracy Jira?

W systemie Jira ścieżka, którą pokonują zgłoszenia od momentu utworzenia do ukończenia, jest nazywana przepływem pracy. Każdy przepływ pracy składa się z zestawu statusów oraz zmian statusów, które pokonuje zgłoszenie w trakcie cyklu życia. Zazwyczaj odpowiadają one procesom roboczym funkcjonującym w organizacji.

Przepływ pracy Jira oznacza proces, który Twój zespół realizuje w celu obsługi zgłoszenia — od jego utworzenia aż po realizację. Następująca ilustracja przedstawia przykładowy przepływ pracy:

Przepływ pracy w Jira Software z przejściami między statusami „Otwarte”, „W toku”, „Rozwiązane”, „Ponownie otwarte” i „Zamknięte”

Przepływy pracy Jira składają się z 3 unikatowych elementów:

  1. Status: Status wskazuje, na jakim etapie przepływu pracy znajduje się zgłoszenie. Przykładowe statusy: Otwarte, W toku, W trakcie weryfikacji, Zaplanowane, Oczekuje itp.
  2. Przejście: Przejście reprezentuje czynność wykonywaną w celu zmiany statusu zgłoszenia z jednego na drugi. Jest ono łączem jednokierunkowym, zatem zmiana statusu z jednego na drugi, a następnie odwrotnie, wymaga utworzenia dwóch przejść.
  3. Rozwiązanie: Gdy zadanie jest ukończone i przestaje być otwarte, wymaga statusu rozwiązania. Przykłady tego typu statusu: Zamknięte, Rozwiązane, Wysłane, Ukończone, Gotowe, Sfinalizowane, Niewykonalne itp. (Ta opcja jest dostępna tylko w projektach zarządzanych przez firmę).

Czym jest schemat przepływu pracy?

Różne rodzaje prac realizuje się z wykorzystaniem różnych procesów. System Jira umożliwia zespołom dokładniejsze odzwierciedlenie ich przepływów pracy dzięki powiązaniu różnych przepływów pracy z różnymi typami zgłoszeń. Podobnie jak schemat uprawnień, schemat przepływu pracy oznacza zestaw powiązań między przepływami pracy i typami zgłoszeń. Każdy projekt wymaga co najmniej jednego schematu przepływu pracy, a jeden schemat przepływu pracy można zastosować do wielu projektów.

Ustanowienie schematu przepływu pracy w Jira Software

Rozważmy następujący przypadek użycia:

W organizacji jest jeden zespół programistów i korzysta on z projektu Jira do zarządzania swoją pracą. Projekt ma unikatowe przepływy pracy dla każdego ze swoich typów zgłoszeń:

  1. Typ zgłoszenia Błąd odnosi się do błędu wymagającego rozwiązania i może przyjmować statusy, takie jak „Sklasyfikowany” i „Naprawiony”.
  2. Typ zgłoszenia Historyjka odnosi się do prac związanych z funkcją i przyjmuje statusy, takie jak „Prace projektowe w toku”, „Przegląd projektu” i „Gotowe do napisania kodu”.
  3. Typy zgłoszeń zadania i zadania podrzędne odnoszą się do wszystkich innych typów prac projektowych i przyjmują statusy, takie jak „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”.

W ciągu roku liczba programistów w zespole się podwaja. Menedżer ds. technicznych dzieli zespół na dwie grupy i tworzy drugi projekt Jira. Obydwa zespoły mają podobne rodzaje prac, dlatego schemat przepływu pracy pierwszego projektu, zbiór powiązań między przepływami pracy i typami zgłoszeń, zostaje zastosowany do drugiego projektu.

Dzięki utworzeniu dwóch zespołów mających własne projekty ich członkowie mogą skoncentrować się na istotnych zadaniach i samodzielnie zarządzać swoją pracą według własnego uznania. Równocześnie menedżer ds. technicznych ma pełny i spójny wgląd we wszystkie zgłoszenia w obu projektach, ponieważ są one oparte na tym samym schemacie przepływu pracy.

Schematy przepływu pracy są obecnie dostępne tylko w projektach zarządzanych przez firmę. Dowiedz się więcej


Czym jest edytor przepływu pracy?

Edytor przepływu pracy jest narzędziem graficznym, które umożliwia tworzenie, wizualizowanie i edytowanie kroków oraz przejść przepływu pracy. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz zalogować się jako użytkownik z globalnymi uprawnieniami administratora systemu Jira.

Edytor przepływu pracy w Jira Software

Edytor przepływ pracy jest obecnie dostępny tylko w projektach zarządzanych przez zespół.


Jaki jest związek między przepływem pracy a tablicą?

W systemie Jira przepływ pracy jest bardzo ściśle powiązany z tablicą. Przepływ pracy odnosi się do ścieżki, którą pokonują zgłoszenia — od utworzenia do ukończenia. Każdy przepływ pracy składa się ze statusów oraz zmian statusów, które stosuje się do zgłoszenia w trakcie jego cyklu życia. Tablica jest narzędziem służącym do wizualizacji pracy podczas realizowania kolejnych etapów przepływu pracy.

Administratorzy Jira często konfigurują kolumny tablicy tak, aby odpowiadały etapom przepływu pracy. W przypadku zespołów korzystających z prostych przepływów pracy statusy dostępne dla zgłoszeń w poszczególnych kolumnach odzwierciedlają również etap w przepływie pracy.

Porównanie kolumn na tablicy odpowiadających etapom przepływu pracy w Jira Software

W przypadku zespołów wykorzystujących bardziej złożone procesy kolumny na tablicy mogą reprezentować tylko podzbiór kroków w całym przepływie pracy. W takiej sytuacji zespoły zazwyczaj odwzorowują wiele statusów na poszczególne kolumny. Dzięki temu zespół może tworzyć dokładniejsze reprezentacje różnych przepływów pracy dla różnych typów zgłoszeń bez zaśmiecania tablicy.

Odwzorowanie wielu statusów przepływu pracy na jedną kolumnę na tablicy w Jira Software

Jak wygląda zaawansowana konfiguracja przepływów pracy w porównaniu z regułami automatyzacji?

W projektach zarządzanych przez firmę dostępne są zaawansowane opcje konfiguracji, dzięki którym zespoły mogą z łatwością odwzorować i usprawnić nawet najbardziej złożone przepływy pracy. Można na przykład utworzyć warunki, aby kontrolować, czy przejście powinno być wykonywane przez użytkownika w danej instancji.

Podobne możliwości oferują reguły automatyzacji dostępne w ramach rozwiązania Automation for Jira. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice:

  • Zaawansowane konfiguracje przepływów pracy są powiązane z poszczególnymi projektami tylko za pomocą schematu przepływu pracy, natomiast reguły automatyzacji można stosować do różnych funkcji.
  • Zaawansowane konfiguracje przepływów pracy mogą być nieco trudniejsze do wykonania, ale łatwiej nimi zarządzać na dużą skalę.
  • Zaawansowane konfiguracje przepływów pracy mogą być mniej obciążające pod względem zasobów hostingowych, ponieważ reguły automatyzacji dostępne dla każdego projektu różnią się w zależności od wersji. Porównaj plany

Zaawansowana konfiguracja przepływów pracy jest obecnie dostępna tylko w projektach zarządzanych przez firmę.