Close

Automation in Jira tutorials

Zarządzaj regułami automatyzacji


Usprawnianie zarządzania projektami

Automatyczna zmiana statusu zgłoszenia nadrzędnego

(Jeśli nie ma dodatkowych nierozwiązanych zadań podrzędnych).

 1. Użyj wyzwalacza Issue transitioned (zmiana stanu zgłoszenia). Ten wyzwalacz umożliwia uruchomienie reguły po przeniesieniu zgłoszenia z jednego stanu do innego. Ustaw odpowiedź wyzwalacza w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu zgłoszenia na Ukończone.
 2. Dodaj do reguły warunek pól zgłoszenia, który sprawdza, czy typem zgłoszenia jest zadanie podrzędne. Jeżeli zgłoszenie, które wyzwoliło regułę, nie jest zadaniem podrzędnym, wykonanie reguły zostanie zatrzymane.
 3. Utwórz gałąź reguły, wybierając zgłoszenie nadrzędne jako typ powiązanego zgłoszenia. Sprawi to, że kolejne warunki i czynności zostaną wykonane w odniesieniu do zgłoszenia nadrzędnego zgłoszenia, które wyzwoliło regułę.
 4. Dodaj do reguły warunek powiązanych zgłoszeń, aby sprawdzić, czy dla zadań podrzędnych jest spełnione wyrażenie status = gotowe. Zagwarantuje to, że wszystkie zadania podrzędne mają status Gotowe względem zgłoszenia nadrzędnego.
 5. Na koniec ustaw i skonfiguruj czynność zmiany statusu zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia nadrzędnego na Gotowe.
 6. Nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.

Włączanie dziedziczenia przez zadania podrzędne wartości ze zgłoszenia nadrzędnego

Użyj wyzwalacza Field value changed (zmiana wartości pola). Ten wyzwalacz umożliwia uruchomienie reguły w przypadku zmiany wartości wybranego pola. Ustaw wyzwalacz na monitorowanie pola Wersje z poprawkami.

 1. Utwórz gałąź reguły, wybierając zadanie podrzędne jako typ powiązanego zgłoszenia. Sprawi to, że kolejne warunki i czynności zostaną wykonane w odniesieniu do wszystkich zadań podrzędnych zgłoszenia, które wyzwoliło regułę.
 2. Ustaw i skonfiguruj działanie Edycja zgłoszenia, aby ustawić wartość pola Wersje z poprawkami przez skopiowanie wartości ze zgłoszenia nadrzędnego.
 3. Nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do zespołu

W jaki sposób Twój zespół obsługuje nieprzypisane zgłoszenia? Zespoły często pozostawiają to w gestii inżynierów, co może spowodować przeoczenie nieprzypisanych zgłoszeń.

 1. Wybierz wyzwalacz reguły i dowolne warunki w celu skonfigurowania definicji zgłoszeń, które mają być przypisywane automatycznie.
 2. Użyj działania Assign issue (przypisanie zgłoszenia). To działanie ułatwia przypisywanie zgłoszeń w wielu różnych scenariuszach.
 3. Ustaw działanie w celu przypisania zgłoszenia do użytkownika ze zdefiniowanej listy. Umożliwi to określenie grupy użytkowników, spośród których działanie wybierze osobę przypisaną.
 4. Ustaw metodę wyboru osoby przypisanej jako zrównoważone obciążenie. Oznacza to, że zgłoszenie zostanie przypisane do użytkownika z najmniejszą liczbą przypisanych otwartych zgłoszeń.
 5. Wyszukaj członków swojego zespołu na liście użytkowników i wybierz ich.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować działanie, a następnie nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.

Planowanie zadań

Automatyczne planowanie zadań może nie tylko ograniczyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie przez zespół, ale także gwarantuje spójność i niezawodność przepływu pracy. Jeżeli na przykład klient nie odpowiedział na pytanie inżyniera pomocy technicznej dotyczące zgłoszenia, można skonfigurować regułę w celu automatycznego wysłania przypomnienia i tymczasowego zamknięcia nieaktywnego zgłoszenia.

 1. Użyj wyzwalacza Scheduled (zaplanowano). Ustaw odpowiedni czas i kadencję dla reguł za pomocą filtrów dostępnych na listach rozwijanych.
 2. Dołącz działanie dodawania komentarza do zgłoszenia. Pozwoli on poinformować klienta, że zgłoszenie zostało automatycznie zamknięte z powodu braku aktywności.
 3. Ustaw i skonfiguruj działanie Wykonaj przejście zgłoszenia, aby zmienić jego status na Rozwiązane.
 4. Nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.

Wysyłanie codziennej wiadomości Slack z otwartymi zgłoszeniami Jira

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.


Integracja z narzędziami programistycznymi (Bitbucket, GitHub, GitLab)

Automation integruje się z narzędziem do zarządzania kodem źródłowym, co pozwala na automatyzację procesów programistycznych.

Zmiana statusu powiązanego zgłoszenia po scaleniu pull requestu

 1. Użyj wyzwalacza Pull request merged (scalone polecenie pull request). Ten wyzwalacz pozwala na uruchomienie reguły, gdy polecenie pull request zostanie scalone z repozytorium.
 2. Dodaj blok z instrukcją warunkową If/else. Ten warunek pozwala na wykonywanie alternatywnych działań w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy też nie.
 3. W przypadku bloku „Jeśli” dodaj i skonfiguruj warunek Related issues (powiązane zgłoszenia), aby sprawdzić, czy występują zgłoszenia z typem połączenia feature flagged by (funkcja oznaczona przez).
 4. Ustaw i skonfiguruj działanie Zmiana stanu zgłoszenia, aby zmienić jego stan na W trakcie wdrożenia.
 5. W przypadku bloku Else ustaw i skonfiguruj akcję zmiany stanu zgłoszenia na Ukończone.
 6. Nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.

Powiadamianie członka zespołu o utworzeniu commita

 1. Użyj wyzwalacza Commit created (utworzono commit). Ten wyzwalacz pozwala na uruchomienie reguły, gdy tworzony jest commit w narzędziu do zarządzania kodem źródłowym.
 2. Dodaj i skonfiguruj warunek User (użytkownik), aby sprawdzić, czy osobą przypisaną jest John lub Nicole.
 3. Ustaw i skonfiguruj akcję Send Slack message (wyślij wiadomość na Slacku), aby na kanał Twojego zespołu było wysyłane powiadomienie dotyczące commitu.
 4. Nazwij regułę i ją włącz.

Dodatkowe reguły można znaleźć w bibliotece szablonów automatyzacji.