Close

Uprawnienia i użytkownicy

Kim są użytkownicy i czym są grupy?

W systemie Jira użytkownik to każda osoba, która może zalogować się do instancji Jira i jest wliczana do licencji Jira. Grupa odnosi się do zbioru użytkowników o takich samych uprawnieniach globalnych. Korzystanie z grup jest łatwym i wygodnym sposobem zarządzania zbiorem użytkowników, gdy wielu użytkowników w organizacji wymaga przypisania takich samych uprawnień lub ograniczeń.

Dwie grupy są tworzone automatycznie podczas pierwszej instalacji systemu Jira: jira-administrators i jira-software-users. Administrator Jira może utworzyć dodatkowe grupy.

jira-administrators

Zazwyczaj należą do niej osoby, które są administratorami systemu Jira. Domyślnie ta grupa:

 • należy do roli w projekcie „Administratorzy”,
 • ma przypisane uprawnienia globalne „Administratorzy Jira” i „Administratorzy systemu Jira”.

jira-users

Zazwyczaj należą do niej wszyscy użytkownicy Jira w systemie. Domyślnie ta grupa:

 • należy do roli w projekcie „Użytkownicy”,
 • ma przypisane uprawnienia globalne „Użytkownicy Jira” i „Zmiana masowa”.

Czym są uprawnienia i schematy uprawnień?

Uprawnienia to ustawienia, które kontrolują, co użytkownicy mogą wyświetlać i robić w systemie Jira. Przykładowo niektóre uprawnienia określają, czy użytkownicy mogą tworzyć nowe projekty oraz czy użytkownik może zobaczyć określony typ komentarza do zgłoszenia.

Schemat uprawnień odnosi się do różnych kombinacji uprawnień przyznawanych grupom, rolom w projekcie i użytkownikom na poziomie poszczególnych projektów. W wielu organizacjach wiele projektów ma takie same potrzeby pod względem uprawnień dostępu. Przykładowo tylko konkretny zespół projektowy może być upoważniony do przypisywania zgłoszeń i pracy nad nimi.

Każdy projekt ma schemat uprawnień. Jeden schemat uprawnień może być powiązany z wieloma projektami. Schematy uprawnień są kopiowane między projektami, aby nie było konieczności konfigurowania uprawnień indywidualnie dla każdego projektu.


Jakie typy uprawnień są dostępne?

W aplikacjach Jira są trzy typy uprawnień: uprawnienia globalne, uprawnienia do projektu i uprawnienia do zgłoszenia.

 1. Uprawnienia globalne są to uprawnienia systemowe przyznawane grupom użytkowników.
 2. Uprawnienia do projektu są tworzone w ramach schematów uprawnień przypisywanych następnie do konkretnych projektów.
 3. Uprawnienia do zgłoszenia są tworzone w ramach schematów uprawnień przypisywanych następnie do konkretnych projektów.

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne określają, co użytkownicy mogą robić na poziomie całego systemu, na przykład czy mogą oni widzieć innych użytkowników w aplikacji. Dotyczą one aplikacji jako całości, a nie poszczególnych projektów. Uprawnienia globalne są przyznawane grupom użytkowników i może je skonfigurować użytkownik z uprawnieniami administratora systemu Jira lub użytkownik w grupie z dostępem administratora Jira.

Przykładowe uprawnienia globalne:

Administratorzy systemu Jira (tylko w wersji Server)
Uprawnienia do wykonywania wszystkich funkcji administracyjnych w systemie Jira.

Administratorzy Jira
Uprawnienia do wykonywania większości funkcji administracyjnych w systemie Jira.

Użytkownicy Jira
Uprawnienia do logowania się do systemu Jira.

Przeglądanie użytkowników
Uprawnienia do przeglądania listy wszystkich nazw użytkowników i nazw grup w systemie Jira. Służy do wybierania użytkowników/grup w wyskakujących okienkach. Umożliwia automatyczne uzupełnianie nazw użytkowników w większości menu i wyskakujących okienek z opcją wyboru użytkowników.

Wprowadzanie zmian masowych
Równoczesne modyfikowanie zbiorów zgłoszeń, w tym wykonywanie następujących operacji:

 • Edycja zbiorcza
 • Grupowe przenoszenie
 • Grupowe zmienianie statusu w przepływie pracy
 • Grupowe usuwanie

Uwaga: osoby z uprawnieniami Administratora systemu Jira mogą wykonywać wszystkie funkcje administracyjne w systemie Jira, podczas gdy osoby mające jedynie uprawnienia Administratorów Jira nie mogą wykonywać funkcji, które mogłyby wpływać na sieć lub środowisko aplikacji.

Uprawnienia do projektu

Uprawnienia do projektu określają, co użytkownicy mogą robić w projekcie. Uprawnienia do projektu są najpierw tworzone w ramach schematów uprawnień, a następnie przypisywane do konkretnych projektów.

Uwaga: Administrator projektu nie może dostosować schematów uprawnień dla projektu. Te uprawnienia może skonfigurować użytkownik z uprawnieniami administratora systemu Jira lub użytkownik w grupie z dostępem administratora.

Przykładowe uprawnienia do projektu:

Administrowanie projektami
Uprawnienia do administrowania projektem w systemie Jira. Obejmuje możliwość edycji członkostwa w roli w projekcie, komponentów projektu, wersji projektu i niektórych szczegółów projektu (nazwy projektu, adresu URL, lidera projektu, opisu projektu).

Przeglądanie projektów
Uprawnienia do przeglądania projektów, korzystania z nawigatora zgłoszeń i wyświetlania poszczególnych zgłoszeń. Wiele innych uprawnień zależy od tego uprawnienia, np. uprawnienie „Praca nad zgłoszeniami” jest aktywne wyłącznie w przypadku użytkowników, którzy mają również uprawnienia do przeglądania projektów.

Zarządzanie sprintami
Uprawnienia do wykonywania czynności związanych ze sprintami we wszystkich projektach na tablicy.

Wyświetlanie przepływu pracy
Uprawnienia do wyświetlania w trybie tylko do odczytu przepływu pracy projektu podczas wyświetlania zgłoszenia.

Uprawnienia dot. zgłoszenia

Uprawnienia do zgłoszenia odnoszą się do tego, co użytkownicy mogą robić na poziomie zgłoszenia, w granicach wyznaczonych uprawnieniami do projektu, i są organizowane w schematy zabezpieczeń. Te uprawnienia może konfigurować użytkownik z uprawnieniami administratora systemu Jira, użytkownik w grupie z dostępem administratora lub administrator projektu.

Przykładowe uprawnienia do zgłoszenia:

Przypisywanie zgłoszeń
Uprawnienia do przypisywania zgłoszeń do użytkowników. Umożliwiają również automatyczne uzupełnianie użytkowników w menu rozwijanym Przypisz zgłoszenie.

Użytkownik z możliwością przypisania
Uprawnienia do bycia osobą, do której można przypisywać zgłoszenia. (Uwaga: Te uprawnienia nie obejmują możliwości przypisywania zgłoszeń. Patrz uprawnienia do przypisywania zgłoszeń powyżej).

Zamykanie zgłoszeń
Uprawnienia do zamykania zgłoszeń.

Tworzenie zgłoszeń
Uprawnienia do tworzenia zgłoszeń w projekcie.

Usuwanie zgłoszeń
Uprawnienia do usuwania zgłoszeń.

Edytowanie zgłoszeń
Uprawnienia do edytowania zgłoszeń (nie dotyczy pola „Termin” — patrz uprawnienia do planowania zgłoszeń).

Łączenie zgłoszeń
Uprawnienia do łączenia zgłoszeń ze sobą.


Czym są role w projekcie?

Role w projekcie to elastyczny sposób powiązania użytkowników i/lub grup z określonymi funkcjami i projektami. Pod względem koncepcyjnym są one zbliżone do grup, przy czym główna różnica polega na tym, że członkostwo w grupie jest globalne, podczas gdy członkostwo w roli projektu jest właściwe dla konkretnego projektu. Ponadto członkostwo w grupie mogą modyfikować jedynie administratorzy Jira, podczas gdy członkostwo w roli w projekcie mogą zmieniać także administratorzy projektu. Administratorzy Jira mogą tworzyć, edytować i/lub usuwać role w projekcie zgodnie z potrzebami organizacji.

Użytkownicy mają przypisane role w projekcie i są one używane w schematach uprawnień do przypisywania uprawnień użytkownikowi. Te schematy są następnie wykorzystywane w kilku projektach do administrowania ich uprawnieniami.

Mapa logiki przypisywania użytkownikowi roli w projekcie w Jira Software

Wielu użytkowników można przypisać do jednej roli i podobnie do jednego użytkownika można przypisać wiele ról.

Przypisywanie użytkownikowi wielu ról w projekcie w Jira Software

Rozważmy następujący przypadek użycia: Twoja organizacja wymaga, aby wszystkie zgłoszenia związane z tworzeniem oprogramowania były przed zamknięciem testowane przez osobę odpowiedzialną za zapewnianie jakości.

 1. Utwórz rolę w projekcie o nazwie Zapewnianie jakości.
 2. Utwórz schemat uprawnień o nazwie Tworzenie oprogramowania i przypisz uprawnienie „Zamykanie zgłoszenia” do roli w projekcie nazwanej Zapewnianie jakości, co będzie oznaczać, że członek zespołu QA będzie musiał sprawdzić zgłoszenie i uznać je za gotowe do wdrożenia.
 3. Powiąż schemat uprawnień Tworzenie oprogramowania ze wszystkimi projektami związanymi z tworzeniem oprogramowania.
 4. Do każdego projektu tworzenia oprogramowania dodaj odpowiednie osoby odpowiedzialne za zapewnianie jakości do roli w projekcie noszącej nazwę Zapewnianie jakości.

W systemie Jira są dostępne 3 domyślne role w projekcie: administratorzy, programiści i użytkownicy.

Administratorzy
Ci użytkownicy zarządzają danym projektem w aplikacji Jira. Mogą dodawać nowych użytkowników lub grupy, a także zarządzać komponentami i wersjami. Administrator projektu to osoba, która ma uprawnienie „Administrowanie projektem” na poziomie projektu, ale niekoniecznie musi mieć globalne uprawnienie „Administrator Jira”.

Programiści
Ci użytkownicy pracują nad zgłoszeniami w danym projekcie. Mogą być przypisywani do zgłoszeń oraz edytować te zgłoszenia, a także rejestrować prace nad nimi.

Użytkownicy
Ci użytkownicy tworzą zgłoszenia w danym projekcie. Mogą wyświetlać i komentować utworzone zgłoszenia.