Close

Przewodnik po Advanced Roadmaps w Jira Software

Czym jest Advanced Roadmaps?

Rozwiązanie Advanced Roadmaps w Jira Software umożliwia strategiczne planowanie i monitorowanie pracy obejmującej wiele zespołów i projektów. Zaprojektowano je z myślą o zespołach działających na dużą skalę, aby umożliwić planowanie działań w oparciu o potencjał wykonawczy, śledzenie zależności, zarządzanie priorytetami w przypadku konkurujących zadań oraz analizowanie alternatywnych scenariuszy w oparciu o pojedyncze źródło rzetelnych informacji, które zapewnia wgląd w aktualny i przyszły stan realizowanych inicjatyw.

Rozwiązanie Advanced Roadmaps ma dostęp do tablic, projektów oraz filtrów w Jira Software, umożliwiając wizualizację danych w interfejsie, który można konfigurować. Pełni ono funkcję środowiska piaskownicy, w którym można planować i eksperymentować przed zaktualizowaniem oryginalnych danych w Jira Software. Jednym kliknięciem można utworzyć ścieżkę krytyczną dla swojego planu, przeanalizować różne warianty i zaktualizować interfejs Jira Software.

Niniejszy przewodnik zawiera objaśnienie kluczowych pojęć związanych z rozwiązaniem Advanced Roadmaps, w tym opis sposobu tworzenia pierwszego planu oraz najlepszych praktyk umożliwiających bezproblemowe planowanie.

Rozwiązanie Advanced Roadmaps jest dostępne w ramach planów Jira Software Premium oraz Jira Software Enterprise.


Czym są plany w Advanced Roadmaps?

Plan to współdzielone źródło rzetelnych informacji, które określa cele organizacyjne oraz ścieżkę postępowania dla zespołów umożliwiającą im osiągnięcie kamieni milowych i kluczowych wyników. Plan w Advanced Roadmaps stanowi połączenie harmonogramów wielu zespołów pracujących nad różnymi projektami w formie struktury umożliwiającej realizację inicjatyw podejmowanych na poziomie całej firmy.

Zaletą korzystania z planu jest możliwość zyskania szerszego obrazu i uwidocznienie powiązań między pracą jednego zespołu a pracą innych zespołów. Zapewnia on wizualną reprezentację wkładu poszczególnych zespołów w realizację ogólnych celów organizacji.

Czym są plany w Advanced Roadmaps?

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie pracy z Advanced Roadmaps jest utworzenie przykładowego planu. Powstaje plan z wykorzystaniem fałszywych danych, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, jak wygląda gotowy plan, oraz bez ryzyka zbadać jego możliwości.

Czym są plany w Advanced Roadmaps?

Optionally, you can also create a sample plan. This generates a plan using dummy data so you can quickly get an idea of what a fully baked plan looks like and explore its capabilities in a risk-free way.

Po stworzeniu własnych planów wspierania procesów zespołów wyskalowanie jego struktury staje się łatwe. Każdy plan utworzony w Advanced Roadmaps można powielić za pomocą kilku kliknięć. Kopia będzie zawierała te same zgłoszenia i ustawienia, co oryginał. Umożliwia to ponowne wykorzystanie istniejącego planu w wielu aplikacjach, począwszy od obsługi podobnych przypadków użycia po standaryzację najlepszych praktyk w zakresie planowania Agile w całej organizacji.

Zrzut ekranu opcji duplikowania planu.

Czym są źródła zgłoszeń w Advanced Roadmaps?

Źródła zgłoszeń określają, jakiego rodzaju dane zostaną użyte w Jira Software do utworzenia planu. Dają ogólny zarys pracy do wykonania oraz problemów, które próbujesz rozwiązać. Źródła zgłoszeń wybiera się w trakcie tworzenia planu, ale później można je w dowolnej chwili dostosować.

Źródło zgłoszenia w Advanced Roadmaps

W Advanced Roadmaps dostępne są trzy rodzaje źródeł zgłoszeń:

  • Tablice (Scrum lub Kanban) — Zgłoszenia powiązane z zespołami, które monitorują ilość i postępy ich prac. Tablice mogą być tablicami Scrum lub Kanban. Tablice Scrum są przeznaczone dla zespołów, które planują swoją pracę w formie sprintów lub iteracji, natomiast tablice Kanban lepiej sprawdzą się w zespołach preferujących ciągły przepływ pracy.
  • Projekty — zgłoszenia definiowane za pomocą konkretnego celu lub dostarczanego elementu, takiego jak produkt lub funkcja.
  • Filtry — zgłoszenia definiowane za pomocą zapytania w Jira Software, nazywane również zapytaniami JQL (Jira Query Language).

Aby skorzystać z innych opcji konfiguracji planów Advanced Roadmaps, dowiedz się więcej na temat ustawień planów.


Jak wygląda hierarchia w Advanced Roadmaps?

Rozwiązanie Advanced Roadmaps wykorzystuję tę samą hierarchię zgłoszeń, co Jira Software, jednak można je dostosować i rozszerzyć w taki sposób, aby monitorować szerszym cele na poziomie wyższym od epików. Można na przykład utworzyć poziom inicjatywy w hierarchii odpowiadający programowi obejmującemu wiele projektów lub złożonym przedsięwzięciom z udziałem wielu zespołów. Ustawienie inicjatywy powyżej poziomu epiku umożliwia wykorzystanie jej w charakterze kontenera epików.

  • Epik — Duża jednostka pracy, którą można podzielić na historyjki, zadania oraz błędy. W planie epik reprezentuje znaczący kamień milowy lub dostarczany element. Pracę zawartą w epiku można przypisać wielu zespołom.
  • Historyjka, zadanie lub błąd — historyjki i zadania to zgłoszenia reprezentujące pracę, którą należy wykonać. Błędy to problemy hamujące postęp lub ograniczające funkcjonalność prac. Te typy zgłoszeń można przypisać do konkretnych zespołów.
  • Zadanie podrzędne — Szczegółowo określony element prac wymagany do ukończenia historyjki, zadania lub błędu. W rozwiązaniu Advanced Roadmaps do zadań podrzędnych nie można przypisać konkretnych zespołów. Dziedziczą one zespół przypisany do zgłoszenia nadrzędnego.
Hierarchia w Advanced Roadmaps

Jaką funkcję pełnią zespoły w Advanced Roadmaps?

Zespoły można powiązać ze źródłami zgłoszeń planu, co pozwala zarządzać pracą bezpośrednio w planie. Zespoły umożliwiają grupowanie i filtrowanie pracy według zespołów oraz zarządzanie przydziałem pracy w oparciu o potencjał wykonawczy.

Za koordynację zespołów odpowiadają zazwyczaj menedżerowie projektów lub programów, w zależności od przyjętej struktury pracy. Ustalając priorytety celów i wyznaczając ścieżki krytyczne, odpowiadają oni za kierowanie realizacją planu obejmującego różne działy i podejmowanie decyzji. Liderzy zespołów i domen uczestniczą w realizacji planu poprzez zarządzanie potencjałem wykonawczym oraz przydzielanie pracy odpowiednim zespołom.

Zespoły w Advanced Roadmaps

Czym jest potencjał wykonawczy w Advanced Roadmaps?

Potencjał wykonawczy odnosi się do liczby jednostek pracy, których wykonania zespół podejmuje się w danym okresie. Na jego podstawie można oszacować zdolność zespołu do ukończenia pracy w określonym przedziale czasu. Wskaźnik ten jest również bezcenny w trakcie oceny ryzyka przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Potencjał wykonawczy jest dodawany do planu przez zespół oraz liderów domen, którzy regularnie oceniają dostępność swojego zespołu, przydział zasobów oraz priorytety innych projektów.

Pomiar potencjału wykonawczego różni się w zespołach Scrum i Kanban. Choć w obu rodzajach zespołów potencjał wykonawczy można mierzyć ilością czasu (w dniach lub godzinach), zespoły Scrum mogą stosować dodatkowo punkty historyjki (względne oszacowanie wymaganego nakładu pracy). Wynika to z faktu, że zespoły Scrum pracują w ograniczonych czasowo iteracjach (sprintach), podczas gdy w zespołach Kanban przepływ pracy jest ciągły.

Funkcja planowania potencjału wykonawczego w Advanced Roadmaps jest dostępna zarówno dla zespołów Scrum, jak i Kanban. Planowanie sprintów jest jednak dostępne wyłącznie dla zespołów korzystających z tablic Scrum jako źródła zgłoszeń. Funkcja planowania sprintów umożliwia przydzielanie pracy do poszczególnych sprintów, dat wydania projektu lub kamieni milowych w oparciu o potencjał wykonawczy zespołów. Pozwala również stwierdzić, czy sprinty są przepełnione (ilość przydzielonej pracy przekracza potencjał wykonawczy zespołu).

Zrzut ekranu potencjału wykonawczego w Advanced Roadmaps.

Czym są zależności w Advanced Roadmaps?

Zależności przedstawiają relacje między zgłoszeniami w planie, takie jak sytuacje awaryjne i blokery. Wizualizowanie i zrozumienie zależności ma kluczowe znaczenie, gdy menedżerowie projektów lub programów wyznaczają ścieżkę krytyczną w harmonogramie. Dokładne odwzorowanie zależności ułatwia zespołowi dostosowywanie i planowanie ścieżek alternatywnych.

Zależność może być przychodząca lub wychodząca. Pozwala to ujawnić, czy zgłoszenie blokuje inne zgłoszenia lub czy samo jest blokowane, oraz wskazać, które zgłoszenia należy traktować priorytetowo, aby praca mogła być kontynuowana. W ustawieniach widoku planu można wybrać wyświetlanie zależności w postaci znaczków lub linii.

Zrzut ekranu zależności w Advanced Roadmaps.

Zależności można wyświetlać również na karcie Raport na temat zależności, która stanowi wizualne odwzorowanie relacji między zgłoszeniami w planie.

Zrzut ekranu raportu na temat zależności.

Czym są wydania w Advanced Roadmaps?

Wydania to kamienie milowe w planie wyznaczające punkt w czasie, do którego praca musi zostać ukończona. W zależności od struktury pracy wydanie może odnosić się do wycinka pracy przeznaczonego do dostarczenia, wydania dla klientów lub przyrostu programu.

Wszelkie przyszłe wydania powiązane z projektem w planie będą automatycznie wyświetlane na karcie Wydania w Advanced Roadmaps. Aby wykluczyć wydanie (i powiązane z nim zgłoszenia) z planu, można dodać regułę wykluczenia podczas tworzenia planu.

W rozwiązaniu Advanced Roadmaps są używane dwa typy wydań: jedno- i wieloprojektowe. Wydanie jednoprojektowe jest powiązane z jednym projektem, natomiast wydanie wieloprojektowe synchronizuje daty wielu projektów. Obydwa typy wydań można tworzyć i edytować na karcie Wydania, jednak wydania wieloprojektowe można używać tylko w Advanced Roadmaps i nie można ich zapisywać do zgłoszeń w systemie Jira.

Zrzut ekranu wydań w Advanced Roadmaps.

Czym są scenariusze w Advanced Roadmaps?

Rozwiązanie Advanced Roadmaps pełni funkcję środowiska piaskownicy dla danych Jira Software, dlatego można skorzystać ze scenariuszy, aby analizować alternatywne ścieżki prowadzące do osiągnięcia kamieni milowych lub ukończenia projektu. Planowanie z wykorzystaniem różnych scenariuszy pozwala na opracowanie planu z jak najmniejszą liczbą zakłóceń. Można założyć osiągnięcie celu w najkorzystniejszych warunkach, zaplanować działania na najgorszą ewentualność i być przygotowanym na każdą inną sytuację.

Scenariusze w Advanced Roadmaps

Czym są zapisane widoki w Advanced Roadmaps?

Zapisane widoki umożliwiają dostosowanie planu do różnych odbiorców. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych, interdyscyplinarnych projektów, w których różni interesariusze zwracają uwagę na różne kwestie i mają różne potrzeby. Filtry i ustawienia widoku, które można zapisać i z łatwością wykorzystać w dowolnym momencie, umożliwiają tworzenie niestandardowych widoków w celu podkreślenia różnych aspektów planu. Można na przykład utworzyć widok przedstawiający jedynie określone poziomy zgłoszeń lub pracę pojedynczego zespołu.

Zrzut ekranu zapisanego widoku podstawowego w Advanced Roadmaps.

For a specific snapshot of your plan, you can create a new view. This is particularly useful for large, cross-functional projects, where concerns and needs vary across different stakeholders. Filters and view settings allow you to emphasize different aspects of your plan, which can then be saved and easily accessed at any time. For example, you can create a view that only shows certain issue levels or a single team’s work.

Zrzut ekranu zapisanego widoku podstawowego w Advanced Roadmaps.

Jakie są opcje udostępniania w Advanced Roadmaps?

Plany są po to, aby je udostępniać! Można przekazywać aktualne informacje o postępach i informować wszystkich interesariuszy o przebiegu projektów i postępach zespołów w realizacji założonych celów. Każdy widok dowolnego planu można udostępnić jako łącze bezpośrednie, osadzić na stronie Confluence w charakterze widoku na żywo lub wyeksportować do pliku CSV lub PNG jako widok statyczny.

Opcje udostępniania w Advanced Roadmaps