Close

Wprowadzenie do tablic Jira

Czym jest tablica Jira?

Jeśli Agile jest iteracyjnym podejściem do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, to tablica Agile jest narzędziem, które pomaga zespołom planować i wizualizować tę pracę oraz nią zarządzać. W systemie Jira wybrane zgłoszenia są wyświetlane na tablicy w kolumnach, a każda kolumna odzwierciedla krok w przepływie pracy zespołu, który prowadzi do ukończenia pracy. Tablica jest domyślnie obecna w każdym projekcie Jira i zapewnia zespołowi wspólny widok wszystkich prac, które nie zostały rozpoczęte, są w toku i zostały ukończone.

Tablicę można znaleźć w nawigacji na pasku bocznym pod pozycją „Tablica”.

Tablica Jira — zrzut ekranu

Czym różni się tablica od projektu w systemie Jira?

Projekt Jira zawiera zbiór wszystkich zgłoszeń, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć określony cel. Natomiast tablica Jira jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania tymi zgłoszeniami w miarę ich realizacji — od utworzenia po ukończenie.

Tablice to elastyczne narzędzia, których można używać na różne sposoby, w zależności od unikatowego sposobu pracy zespołu. Przykład:

Zespoły korzystające z metodyki Scrum wykorzystują tablicę do wyświetlania zgłoszeń o najwyższym priorytecie, które zespół zobowiązał się zrealizować w ograniczonym okresie nazywanym sprintem. Zgłoszenia, które nie zostały wyselekcjonowane do umieszczenia na tablicy, znajdują się w backlogu.

Zespoły korzystające z metodyki Kanban wykorzystują tablicę jako narzędzie do zarządzania pracą w przypadku wszystkich zgłoszeń, przenosząc je do kolejnych kolumn — od utworzenia aż po ukończenie.

Zespoły pracujące nad większymi projektami lub obsługujące wiele strumieni prac wykorzystują wiele tablic lub tablice wieloprojektowe, aby łatwiej im było śledzić różne typy prac i nimi zarządzać.


Jakie typy tablic są dostępne w systemie Jira?

System Jira oferuje dwie tablice zapewniające unikatowe funkcje, które ułatwiają zespołom rozpoczęcie korzystania z metodyk Agile i śledzenie realizowanych prac. Tablice są wstępnie skonfigurowane i gotowe do użycia z naszymi szablonami Jira.

Tablica Scrum — ta tablica jest świetnym rozwiązaniem dla zespołów, które lubią pracować w sprintach, czyli ograniczonych czasowo okresach, w trakcie których zespół pracuje nad ukończeniem konkretnej ilości pracy.

Tablica scrum

Tablica Kanban — ta tablica doskonale sprawdzi się w zespołach, których głównym celem jest zarządzanie przepływem pracy.

Tablica kanban

Choć tablice Scrum i Kanban mogą wyglądać podobnie, różnią się pod względem stosowanych praktyk i zestawów kluczowych funkcji.

Scrum

Założenie
Nauka na podstawie doświadczeń i analizowanie sukcesów oraz porażek w celu doskonalenia.

Kadencja
Regularne sprinty o stałej długości (np. dwutygodniowe)

Wybrane funkcje
Analizyanalizy ułatwiają optymalizację planowania sprintów, zwiększają skuteczność codziennych spotkań stand-up oraz prędkość dostarczania.

Backlog — w backlogu są przechowywane wszystkie potencjalne elementy prac, których realizacji zespół może podjąć się w trakcie projektu.

Sprint — Sprint to ograniczony czasowo okres, w trakcie którego zespół Scrum pracuje nad ukończeniem konkretnej ilości pracy. Utwórz sprint, zdefiniuj jego cele, a następnie dodaj do niego wszystkie zgłoszenia z backlogu, które zespół zamierza zrealizować w trakcie sprintu.

Kanban

Założenie
Wykorzystanie wizualizacji do lepszego poznania potencjału wykonawczego i usprawnienia zarządzania pracami w toku.

Kadencja
Ciągły przepływ

Wybrane funkcje
Kolumny — Poszczególne kolumny odpowiadają etapom składającym się na przepływ pracy. Skonfiguruj kolumny tak, aby odzwierciedlały unikatowe przepływy pracy Twojego zespołu.

Limity pracy w toku (WIP) — możesz ograniczyć maksymalną liczbę kart, które mogą znajdować się w jednej kolumnie w danym momencie, umożliwiając zespołowi łatwe identyfikowanie wąskich gardeł i obszarów ograniczonej efektywności w pipelinie dostarczania zespołu.


Do czego służy wiele tablic lub tablica obejmująca wiele projektów?

Uwaga: możliwość tworzenia wielu tablic i korzystania z tablic wieloprojektowych jest dostępna tylko w projektach zarządzanych przez firmę.

Wiele tablic

W systemie Jira można utworzyć wiele tablic w ramach jednego projektu zarządzanego przez firmę. Na każdej tablicy wyświetlane będą tylko zgłoszenia, które spełniają określone kryteria. Zespoły decydują się na korzystanie z wielu tablic z różnych powodów. Jednak najczęściej stosuje się je w następujących przypadkach:

  1. Różne strumienie prac w ramach jednego projektu. Utworzenie wielu tablic odpowiadających poszczególnym strumieniom prac ułatwia zespołom śledzenie prac oraz zarządzanie nimi.
Różne strumienie prac
  1. Wiele zespołów pracujących nad jednym projektem. Każdy zespół może mieć własne przepływy pracy i wymagać odmiennej konfiguracji tablicy. Utworzenie wielu tablic pozwala zapewnić każdemu zespołowi niezależność w kwestii wyboru sposobu pracy.
  2. Długie procesy z udziałem różnych interesariuszy. Można utworzyć tablice odpowiadające różnym etapom długiego przepływu pracy, aby ułatwić zarządzanie poszczególnymi fazami procesu.

Tablice wieloprojektowe

W systemie Jira można tworzyć tablice wieloprojektowe, na których będą znajdować się zgłoszenia pochodzące z wielu projektów. Zespoły decydują się na korzystanie z tablic wieloprojektowych z różnych powodów. Jednak najczęściej stosuje się je w następujących przypadkach:

  1. Widok podsumowujący dla kierownictwa wyższego szczebla. W organizacji może funkcjonować wiele zespołów i projektów. Możesz utworzyć tablicę wieloprojektową, aby stworzyć ogólny widok zadań realizowanych przez wszystkie zespoły, w ramach wszystkich projektów, ustalać ich priorytety i śledzić ich realizację.
  2. Zespół pełni funkcje pomocnicze i wykonuje prace przy wielu projektach. Przykładowo zespół programistów może wdrażać oprogramowanie wpływające na wiele projektów. Tablica wieloprojektowa ułatwi takiemu zespołowi śledzenie wszystkich prac oraz zarządzanie nimi.
  3. Względy bezpieczeństwa. Rozważmy następujący scenariusz: zespół doradców wykorzystuje system Jira do zarządzania całą pracą klienta i chce zapewnić swoim klientom dostęp do systemu Jira w celu zwiększenia przejrzystości. Mimo że zespół może zarządzać całą pracą klienta w ramach jednego projektu, dobrym rozwiązaniem może być utworzenie tablic wieloprojektowych ze skonfigurowanymi określonymi uprawnieniami dla każdego klienta w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Czym są tory na tablicy Jira?

Tor jest poziomą kategoryzacją zgłoszeń w aktywnych sprintach na tablicy Scrum lub Kanban. Możesz wykorzystać tory do lepszego porządkowania zadań należących do różnych kategorii, takich jak strumienie pracy, użytkownicy, obszary zastosowania itp.

Tory