Close

Roadmaps in Jira tutorials

Włączanie harmonogramów

W projektach zarządzanych przez zespół:

Harmonogramy są automatycznie włączone i można je znaleźć na bocznym pasku nawigacji. Jeśli harmonogramy nie jest włączone:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia projektu na pasku bocznym.
 2. Wybierz opcję Funkcje i włącz Harmonogramy.

W projektach zarządzanych przez firmę:

 1. Przejdź do tablicy i kliknij ikonę (•••) w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Ustawienia tablicy.
 2. Wybierz kartę Harmonogram i włącz tę funkcję.
Funkcje harmonogramów

Tworzenie harmonogramu

Tworzenie harmonogramu w systemie Jira
 1. Utwórz nowy projekt w Jira Software lub przejdź do istniejącego projektu, a następnie na pasku bocznym kliknij opcję Harmonogram.
 2. Kliknij przycisk + Utwórz epik w harmonogramie, aby utworzyć epiki bezpośrednio z poziomu harmonogramu. Jeśli harmonogram jest pusty, wystarczy, że zaczniesz wpisywać frazę, aby utworzyć epik.
 3. Nadaj epikowi nazwę i naciśnij klawisz Enter. W dowolnej chwili możesz kliknąć dwukrotnie epiki w harmonogramie, aby dodać do nich informacje, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia, osoba przypisana, załączniki i wiele innych.
 4. Z poziomu harmonogramu dodaj do epiku zgłoszenia podrzędne, klikając przycisk + obok nazwy epiku. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłoszenia podrzędnego, a następnie nadaj mu nazwę.

Przypisywanie daty rozpoczęcia i terminu

Długość paska w harmonogramie odpowiada określonym dla epiku dacie rozpoczęcia i terminowi ukończenia. Ustawienie dat dla epików ułatwia:

 • Informowanie zespołu o planach i zapewnianie widoczności zewnętrznym interesariuszom.
 • Tworzenie map zależności w oparciu o informacje i ułatwianie zarządzania zasobami.

Możesz przypisać daty rozpoczęcia i terminy, zmieniając długość paska.

Przypisywanie dat w harmonogramie w systemie Jira

Ustawienia filtrów i widoku

Twój harmonogram w Jira Software ma wbudowane filtry, które ułatwiają przeglądanie prac oraz zarządzanie nimi. Możesz je wykorzystać do wyświetlenia jedynie zgłoszeń powiązanych z pracą nad produktem lub wyróżnienia zadań zespołu związanych bieżącym funkcjonowaniem. Filtry można znaleźć u góry harmonogramu.

Zawężaj zakres harmonogramu, wyszukując słowa kluczowe oraz filtrując według osoby przypisanej, statusu, etykiety, typu zgłoszenia, wersji lub komponentu. Pasek wyszukiwania jest zawsze dostępny. Inne filtry pojawiają się dopiero po dodaniu do zgłoszenia osoby przypisanej, utworzeniu więcej niż jednego typu zgłoszenia lub dodaniu etykiety do zgłoszenia w harmonogramie. Filtry dotyczą wszystkich zgłoszeń nadrzędnych i podrzędnych w widoku harmonogramu.

Ustawienia filtra w systemie Jira

Dostosuj ustawienia widoku w harmonogramie, aby sprawdzić, które prace są zagrożone. Dodawaj i usuwaj zależności oraz widoki postępów, a także filtruj epiki według statusu.

Ustawienia filtra w systemie Jira

Za pomocą selektora przedziału czasu w dolnym rogu możesz powiększać i pomniejszać harmonogram, aby wyświetlić nadchodzące tygodnie, miesiące lub kwartały.

Ustawienia filtra w systemie Jira

Udostępnianie i eksportowanie

Dzięki funkcjom udostępniania i eksportowania możesz z łatwością udostępnić harmonogram projektu interesariuszom, dodać go do prezentacji, załączyć do dokumentacji projektowej, wydrukować lub dodać go do strony Confluence Cloud.

Strona Confluence Cloud

W celu wysłania harmonogramu bezpośrednio z Jira Software wpisz nazwy użytkowników lub adresy e-mail. Możesz również kliknąć opcję „Kopiuj łącze”, aby skopiować adres URL harmonogramu.

Przycisk udostępniania w harmonogramach

Aby wyeksportować jako obraz, wybierz żądany widok osi czasu, datę rozpoczęcia i datę zakończenia pracy, którą chcesz zarejestrować.

Eksportowanie w systemie Jira

Przypisywanie zależności

Zarządzanie zależnościami ma krytyczne znaczenie dla zespołów. Zwizualizowane i dobrze zmapowane zależności pozwalają zespołom na dostosowywanie rozwiązań i planowanie ścieżek alternatywnych. W Jira Software możesz w prosty sposób przeglądać relację między epikami poprzez mapowanie zależności bezpośrednio z poziomu harmonogramu.

Aby utworzyć zależność bezpośrednio w harmonogramie:

Zależności w harmonogramach
 1. Ustaw kursor na pasku harmonogramu zgłoszenia, aby po bokach pojawiły się kropki, jak na powyższej ilustracji.
 2. Przeciągnij jedną z kropek do zgłoszenia, które chcesz połączyć. Harmonogram automatycznie konfiguruje kolejność zależności (blokuje lub jest zablokowane przez) na podstawie kolejności, w jakiej zaplanowano realizację zgłoszeń.

Aby utworzyć zależność, korzystając z bocznego panelu widoku zgłoszenia:

 1. Podświetl zgłoszenie w harmonogramie, aby otworzyć boczny panel informacyjny.
 2. Wybierz ikonę, aby otworzyć menu łącza, a następnie wybierz opcję Połącz zgłoszenie.
 3. Wybierz opcję blokuje lub zablokowane przez, a następnie wybierz zgłoszenie, które chcesz połączyć.