Przeprowadzanie krytyki produktu

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Krytyka produktu zapewnia skuteczną pętlę informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia produktu. Jest to niezbędne w każdym procesie rozwoju produktu, szczególnie w przypadku zespołów stosujących metodykę Lean.

Ramy krytyki produktu podkreślają, które elementy produktu działają, a które nie. Oferują również różne punkty widzenia na temat aspektów, które można by poprawić. Prawidłowo przeprowadzona krytyka produktu umożliwia stopniowe wprowadzanie zmian przed i po wydaniu produktu.

Krytyka pomaga zespołom w szybkim usuwaniu błędów i szybkiej iteracji podczas cyklu rozwoju produktu. Dzięki niej zespół może zmienić sposób działania, zanim problem stanie się poważniejszy.

W tym artykule opisano, jak przeprowadzić skuteczną krytykę produktu, przedstawiono pytania, które należy zadać podczas krytyki produktu, a także omówiono typowe błędy, sposoby ich uniknięcia i inne zagadnienia.

Czym jest krytyka produktu i dlaczego jest ważna?

Krytyka produktu to metoda zarządzania produktem służąca do oceny produktu pod kątem kilku aspektów, w tym użyteczności, projektu, funkcjonalności, ułatwień dostępu i opłacalności. Krytyka wykorzystuje testy użyteczności, analizy heurystyczne, ankiety satysfakcji klientów, zapewnianie jakości i oceny projektu. Może to być działanie zewnętrzne, ukierunkowane na klienta lub wewnętrzne, ograniczone do jednego zespołu i kluczowych interesariuszy.

Zbieranie konstruktywnych informacji zwrotnych od projektantów, programistów, menedżerów produktu i interesariuszy pomaga wzmocnić współpracę, ponieważ daje każdemu możliwość wyrażenia opinii i wysłuchania zdania innych osób. Każdy ma szansę wnieść swój wkład.

Ta pętla informacji zwrotnych sprawia, że zespół koncentruje się z powrotem na wartości, jaką produkt przynosi klientom, pomagając mu opracowywać udane przyszłe koncepcje produktów zapewniających firmie przewagę konkurencyjną.

Przeprowadzanie krytyki produktu

Krytykę produktów przeprowadzają menedżerowie produktów. Ale wiedza o tym, jak ją przeprowadzić, jest również ważna dla projektantów i programistów. Oto jak skutecznie przeprowadzić krytykę produktu.

Zebranie zróżnicowanej grupy ludzi

Wybierz członków zespołu i interesariuszy o różnych rolach i wiedzy specjalistycznej, ale nie angażuj osób, które nie biorą udziału w projekcie.

Wybierz te osoby, których spostrzeżenia pozwolą ulepszać produkt. Przykładowo programista może oceniać możliwość napisania kodu dla określonych projektów. Projektant UX sprawdza użyteczność produktu. Zespoły ds. zapewnienia jakości i sukcesu klienta ustalają, czy produkt spełnia potrzeby użytkowników. Interesariusze rozumieją cele i mogą pomóc w ich doprecyzowaniu i artykułowaniu.

To, kogo zaangażować, zależy również od aktualnej fazy prac nad produktem. Przykładowo informacje zwrotne od interesariuszy mają kluczowe znaczenie na początku projektu, gdyż pozwalają przekonać ich do danego rozwiązania na wczesnym etapie i zapobiegają zawirowaniom w przypadku uwzględnienia informacji zwrotnych w dalszej fazie projektu.

Zdefiniowanie celów

Wyznacz konkretne cele, takie jak identyfikacja problemów z użytecznością, poprawa doświadczenia użytkownika lub ocena wykonalności projektu. Przedstaw te cele zespołowi, zanim przeprowadzisz krytykę. Uwzględnij plan spotkania i wszelkie schematy funkcjonalne, prototypy lub prace, które zespół będzie oceniać.

Poznanie oferty konkurencji

Dokładna znajomość konkurencji pomoże ustalić, czym ma się wyróżniać Twój produkt. Przeanalizuj atuty rozwiązań konkurencji i poszukaj ich słabych stron. Ustal, w czym Twój produkt będzie miał przewagę nad produktami konkurencji. Przewagę konkurencyjną zyskasz tylko wtedy, gdy wiesz, co inni już oferują.

W kroku tym pomocny może okazać się szablon analizy konkurencji. Pomyśl o tym jako o dochodzeniu dotyczącym wad konkurencyjnego produktu, pozwalającym Ci wykorzystać je na swoją korzyść. To dochodzenie pomoże Ci również w utworzeniu skutecznych harmonogramów produktów.

Ocena danych

Krytyka produktu jest okazją do zgromadzenia danych z różnych źródeł, takich jak opinie użytkowników, analizy i badania rynku. Ważne jest jednak, aby rozumieć różnicę między danymi jakościowymi i ilościowymi.

Dane jakościowe to subiektywne informacje zwrotne pochodzące z wywiadów z użytkownikami, pytań otwartych oraz obserwacji klientów i interesariuszy. Dane ilościowe są oparte na liczbach i obiektywne, gdyż ich podstawą jest analiza działania produktu.

Pierwszym krokiem w zbieraniu danych jest sformułowanie hipotezy, która pozwoli Ci zadać właściwe pytania. W ten sposób ustalisz, czy potrzebujesz danych jakościowych, ilościowych, czy też jednych i drugich. Następnie wybierz metodę, której użyjesz. Mogą to być na przykład wywiady z użytkownikami, ankiety itp. Na koniec zbierz dane i uporządkuj je w narzędziu do tworzenia harmonogramów i ustalania priorytetów, takim jak Jira Product Discovery.

Ocena tych danych gwarantuje, że decyzje będą oparte na danych.

Poddanie pomysłów burzy mózgów

Krytyka produktu daje sposobność opracowania kreatywnych pomysłów i rozwiązań problemów. Jest także okazją dla zespołu do wniesienia wkładu i współpracy. Burza mózgów najlepiej sprawdza się w grupach nie większych niż pięcioosobowe.

W tym procesie pomocny może okazać się szablon burzy mózgów. Zebrane pomysły możesz zapisać w Jira Product Discovery w celu wykorzystania ich w przyszłości.

Opracowanie strategii i wdrożenie

Pomysły są bezwartościowe, jeśli nie zostaną poprawnie wprowadzone w życie. Ważne jest, aby określić, które pomysły są wykonalne, a które nie. Wymaga to oceny, czy Twój zespół dysponuje umiejętnościami i zdolnościami technicznymi, aby zrealizować dany pomysł.

Po potwierdzeniu wykonalności pomysłu trzeba utworzyć plan lub harmonogram, aby określić priorytety pomysłów. Ten szablon harmonogramu produktu przydaje się do opracowania harmonogramu produktu uwzględniającego wszystkie pomysły zebrane w Jira Product Discovery.

Pytania, które należy zadać podczas krytyki produktu

Aby zrozumieć problem, trzeba zadać wiele pytań. Oto kilka kluczowych pytań, które należy zadać podczas krytyki:

  • Jakie są mocne i słabe strony produktu? To pytanie pomaga zidentyfikować wady produktu, umożliwiając zespołowi rozwiązanie tych problemów. Podkreśla również udane aspekty produktu, które mogą stać się jego kluczowymi wyróżnikami.
  • Jak produkt wypada na tle konkurencji? Wiedza o tym, jak produkt sprawdza się w porównaniu z konkurencją, może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
  • Jakie potrzeby klientów spełnia produkt? To pytanie pomaga zespołowi określić, czy produkt jest wartościowy dla klienta, oraz zidentyfikować nieużywane funkcje, które mogą wymagać ponownej oceny.
  • Jakich funkcji szukają klienci? Wiedza o tym, czego szukają klienci, może pomóc zespołowi zidentyfikować rozwiązania w oparciu o sposób, w jaki korzystają oni z produktu. To pytanie ponownie dotyka kwestii wartości generowanej przez produkt dla klienta.
  • Jakie zmiany może wprowadzić zespół, aby poprawić użyteczność? Zadanie tego pytania może pomóc ustalić, które aspekty produktu są dla użytkowników trudne w użyciu.
  • Czy istnieje potencjał wprowadzenia nowych produktów? W ramach tego procesu można zidentyfikować problemy, których nie rozwiązuje obecny produkt, co z kolei może prowadzić do pojawienia się dodatkowych pomysłów i ofert.
  • Jak możemy przewidywać potrzeby klientów i zmiany na rynku? To pytanie pomaga zespołom myśleć przyszłościowo, a nie reaktywnie.
  • Jakie strategie można opracować w celu optymalizacji produktu? Jeśli zespół stosuje metodologię Lean, proces ten pozwala mu szukać obszarów do ciągłego doskonalenia.

Typowe błędy popełniane podczas krytyki produktu

Aby krytyka produktu zakończyła się sukcesem, konieczne jest zrozumienie tego procesu i zebranie odpowiedniego zespołu. Niektóre typowe pułapki mogą spowodować, że krytyka produktu szybko zakończy się niepowodzeniem. Oto jak sobie z nimi radzić.

Wąskie horyzonty

Wąskie horyzonty mogą wynikać z efektu potwierdzenia. Sposobem na walkę z tym problemem jest zachowanie otwartego umysłu i kontrolowanie swojego ego. Ważne jest, aby badać dane bez obawy przed zakwestionowaniem lub zdyskredytowaniem z góry przyjętych koncepcji dotyczących produktu.

Zapominanie o priorytetyzowaniu potrzeb użytkownika

Zespoły produktowe czasami skupiają się na swoich pomysłach, zapominając o potrzebach użytkowników. Projektanci mają tendencję do koncentrowania się na tworzeniu atrakcyjnych projektów. Programiści mogą skupiać się na poprawianiu kodu funkcji, które nie spełniają już oczekiwań użytkowników. Aby uniknąć tej pułapki, skorzystaj z szablonu projektowania ścieżki klienta, nakreślając zespołowi potrzeby użytkowników.

Niewdrażanie strategii

Kolejną pułapką jest brak strategicznego podejścia do wdrażania. Unikaj pracy nad zadaniami bez zidentyfikowania wyraźnej potrzeby użytkowników oraz tworzenia bezużytecznych funkcji. Postępuj zgodnie z planem strategicznym, aby utrzymać pracę na właściwym torze, zapewniając jednocześnie wartość dla klienta.

Narzędzia takie jak Jira Software, Confluence i Jira Product Discovery mogą pomóc w tworzeniu i utrzymywaniu harmonogramu wdrażania ulepszeń w produktach. Jira Software pomaga zespołowi dostosować pracę do zadań projektowych i ich realizacji. Confluence pozwala wyeliminować izolację zespołów, umożliwiając płynniejszą współpracę i lepsze zarządzanie wiedzą. Dzięki Jira Product Discovery można zebrać wszystkie pomysły dotyczące produktów w jednym miejscu, aby uprościć ustalanie priorytetów i tworzenie harmonogramu działań. Co najlepsze, wszystkie te narzędzia natywnie integrują się ze sobą.

Kiedy zespoły mogą potrzebować procesu krytyki produktu

Zespoły mogą przeprowadzać krytykę produktu na wielu etapach jego cyklu życia. Na wczesnych etapach rozwoju zespół może krytykować wstępne szkice i szkielety. To idealny moment na zaangażowanie kluczowych interesariuszy.

Krytyka produktu przynosi również korzyści po stworzeniu prototypu. Może ona zidentyfikować wady w projekcie i, w zależności od stopnia rozbudowania prototypu, w kodzie. Rozważ przetestowanie prototypów wraz z klientami, aby dowiedzieć się, czy proponowane rozwiązanie eliminuje ich problemy.

Krytyka produktu jest również przydatna przed wprowadzeniem go na rynek i po jego wprowadzeniu, ponieważ pozwala na ponowne przeprowadzenie testów i ustalenie co działa, a co nie. Po wprowadzeniu na rynek krytyka produktu może obejmować dane dotyczące użytkowania umożliwiające ocenę wydajności i identyfikację obszarów, w których istnieją dalsze możliwości.

Jira Product Discovery usprawnia proces krytyki produktu

Dzięki Jira Product Discovery krytyka produktu jest łatwa. Narzędzie to umożliwia zespołom produktowym gromadzenie i organizowanie pomysłów. Zespoły mogą śledzić możliwości, funkcje i rozwiązania w jednym miejscu, co pozwala łatwo nadać priorytet tym, które będą miały największy wpływ na produkt.

Zespoły produktowe mogą korzystać ze struktury krytyki produktu dostępnej w Jira Product Discovery w celu gromadzenia informacji zwrotnych. Następnie należy wykorzystać te cenne spostrzeżenia, aby usprawnić proces ustalania priorytetów. Członkowie zespołu będą wiedzieli, na czym należy się skupić. Proces ten pomaga również zespołowi tworzyć i utrzymywać skuteczny harmonogram rozwoju produktu.

Dzięki Jira Product Discovery ustrukturyzujesz zarządzanie produktami. Co więcej, będziesz w stanie zaangażować interesariuszy i dostosować się do nich, płynnie łącząc swoje pomysły z epikami w Jira Software. Zespoły mają kontekst i wgląd w sytuację — od etapu opracowywania koncepcji do dostarczenia produktu.

Krytyka produktu: często zadawane pytania

Jak często należy przeprowadzać krytykę produktu?

Zespoły powinny regularnie przeprowadzać krytykę produktu przez cały cykl jego rozwoju, zazwyczaj przed wprowadzeniem go na rynek i po jego wprowadzeniu lub po opracowaniu prototypu. Powinny także dążyć do przeprowadzania krytyki przynajmniej raz na kwartał.

W jaki sposób krytyka produktu przynosi korzyści zespołom ds. rozwoju produktów?

Proces krytyki produktu pozwala zespołom analizować produkty w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, co przekłada się na wyższą jakość.

Gromadzenie konstruktywnych informacji zwrotnych od zespołu i interesariuszy zachęca do współpracy. Każdy poczuje, że przyczynia się do realizacji szerszych celów produktu i ma wpływ na wynik.

Jaki jest przykład krytyki produktu?

Doskonałym przykładem krytyki produktu jest prototyp iPhone'a lub M68. Wygląda bardziej jak masywna płyta główna z ekranem dotykowym iPoda niż obecne modele iPhone'a, ponieważ żaden z podstawowych komponentów nie jest w ostatecznej, łatwej do zmieszczenia w urządzeniu mobilnym formie. Korzystając z tego prototypu, zespół może przetestować użyteczność i funkcjonalność produktu.