13 najlepszych narzędzi do zarządzania produktami w 2024 roku

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Narzędzia do zarządzania produktami obsługują siedem etapów zarządzania produktem: pomysły, specyfikacje, ;plany rozwoju produktu, ustalanie priorytetów, dostarczanie, analiza i informacje zwrotne. Obejmują one funkcje opracowane specjalnie dla kierowników produktu i koncentrują się na zarządzaniu danymi, przechwytywaniu i iterowaniu pomysłów, ustalaniu priorytetów cech produktu oraz komunikowaniu krótko- i długoterminowych strategii produktowych.

Najlepsze narzędzia sprawiają, że działania związane z rozwojem produktu zapewniają największą wartość klientowi i firmie. Kierownicy produktów mają w swojej pracy do czynienia z różnymi rolami, w tym z interesariuszami, klientami i zespołem programistycznym, a używane przez nich narzędzia muszą wspierać współpracę i zawierać szeroką gamę szablonów zarządzania produktami.

W tym przewodniku znajduje się przegląd 13 najlepszych platform zarządzania produktami, dzięki czemu możesz ustalić, które z nich są odpowiednie dla Twojego zespołu.

1. Najlepsze narzędzie do ustalania priorytetów pomysłów i tworzenia planów rozwoju: Jira Product Discovery

Jira Product Discovery to scentralizowane narzędzie dla kierowników produktów, które pozwala rejestrować pomysły i ustalać ich priorytety oraz koordynować prace interesariuszy zgodnie z planami rozwoju produktów. Wspiera wspólne tworzenie pomysłów, ustalanie priorytetów, ocenę wpływu w porównaniu z wysiłkiem na potrzeby dopracowania backlogu i planowanie sprintu.

Zawiera także szablony do całościowego rozwoju produktów. Obejmuje to szablony strategii i planów działań, szablony wymagań dotyczących produktów oraz szablony śledzenia zadań — wszystkie można dostosować do własnych potrzeb.

2. Najlepsze do śledzenia zgłoszeń i zarządzania zadaniami: Jira

Jira pomaga zespołom w podziale złożonych projektów na łatwiejsze do zarządzania zadania, co umożliwia efektywne porządkowanie backlogu i planowanie sprintów. Dzięki wizualnym aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym zespoły mogą reagować na zmiany i przeszkody.

Zespoły korzystające z Jira Product Discovery mogą bez trudu łączyć pomysły z epikami w Jira. Dzięki temu członkowie zespołu zyskują widoczność i kontekst na każdym etapie rozwoju produktu.

3. Najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentacją i wiedzą: Confluence

Confluence pozwala bezproblemowo połączyć zarządzanie wiedzą z cyklem życia rozwoju produktu. Centralne repozytorium zawiera wszystkie dokumenty — ankiety klientów, wymagania, specyfikacje, strategię produktu i inne ważne informacje — dzięki czemu wspiera współpracę zespołową.

Confluence zapewnia zespołom przestrzeń do współpracy, w której wszystkie informacje o projekcie są aktualne i możliwe do wyszukania. Umożliwia łatwe dołączanie tekstu, obrazów, kodu i tabel oraz innych plików. Oferuje również różnorodne szablony, dzięki którym nie musisz za każdym razem zaczynać od zera.

4. Najlepsze narzędzie do wirtualnych spotkań: Zoom

Dzięki wirtualnym spotkaniom na Zoom członkowie zespołów pracujący w różnych lokalizacjach geograficznych mogą współpracować ze sobą tak, jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Kierownikom produktów narzędzie to jest niezbędne do zbierania opinii klientów, prezentowania pomysłów, dzielenia się strategiami produktowymi i planami działań oraz wspierania zespołu programistycznego w skupieniu się na sukcesie klienta.

5. Najlepsze narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym: Slack

Slack umożliwia łatwy dostęp i komunikację w czasie rzeczywistym z członkami zespołu. Podczas spotkań z klientami Slack umożliwia kierownikom produktu szybkie zbieranie aktualności, zadawanie pytań i pozyskiwanie informacji od członków, którzy nie są fizycznie obecni, bez przerywania przebiegu spotkania.

Slack pozwala również kierownikom produktu definiować grupy osób w ramach zespołu, które pracują nad tymi samymi zadaniami lub mają specjalistyczne umiejętności.

6. Najlepsze narzędzie do współpracy asynchronicznej i zbierania informacji zwrotnych: Loom

Komunikacja asynchroniczna staje się jednym z najbardziej niezawodnych podejść do zarządzania produktem. Za pomocą Loom kierownicy produktu mogą na podstawie raportów informacyjne, takich jak przeglądy strategii i planów działań oraz statusy projektów, tworzyć filmy, które członkowie zespołu i interesariusze mogą wprowadzać do własnych planów działań. Narzędzia takie jak Loom pomagają rozproszonym zespołom zachować dostęp do bieżących informacji, bez względu na strefę czasową, w której się znajdują.

7. Najlepsze narzędzie do generowania pomysłów i burz mózgów: tablice Confluence

Dzięki tablicom Confluence zespoły mogą prowadzić burze mózgów, wizualizować oraz przekształcać pomysły w działanie zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w sposób asynchroniczny. Dzięki znaczkom, głosowaniu, zegarom i innym funkcjom zespoły łatwo dzielą się pomysłami i podejmują wspólne decyzje. Mogą też łączyć decyzje ze zgłoszeniami Jira i innymi obszarami projektu bez opuszczania tablicy.

8. Najlepsze narzędzie do testów A/B: Optimizely

Klienci często wymagają przeprowadzania testów użyteczności, a testowanie przy aktywnym ruchu pozwala uzyskać szybkie wyniki. Zespołom, które opracowują aplikacje internetowe, funkcje testowania A/B dostępne w Optimizely oferują zaawansowane opcje wielostronicowego eksperymentowania w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym predefiniowanych celów konwersji podczas konfigurowania testów.

10. Najlepsze narzędzie do połączenia Dev i Ops: Open DevOps

Zespołom, które budują i obsługują własne rozwiązania, takie jak aplikacje wewnętrzne, Open DevOps pozwala zgromadzić wszystkie odpowiednie narzędzia w jednym miejscu. Dzięki narzędziom takim jak Jira, Confluence, Bitbucket czy Opsgenie kierownicy produktu mogą wybrać odpowiednie rozwiązania, które pozwalają im szybko skoncentrować prace zespołu na wydawaniu produktów. Bezproblemowa integracja funkcji Open DevOps pomaga w przełamywaniu barier między programistami a administratorami.

11. Najlepsze narzędzie do współpracy z pracownikami nietechnicznymi: Jira

Jira umożliwia zespołom zarządzanie projektami w całej firmie poprzez dostarczanie danych dotyczących projektu w czasie rzeczywistym. Funkcje Jira umożliwiają tworzenie zależności i rozwijanie automatyzacji za pomocą zadań w Jira. Jest to przydatne podczas koordynacji prac nad projektem z członkami zespołu niebędącymi programistami, ponieważ ich zadanie często bywają niewidoczne w procesie. Włączenie zadań niezwiązanych z programowaniem pozwala uzyskać wizualizację przepływu wszystkich prac związanych z projektem, a nie tylko zadań programistycznych.

12. Najlepsze narzędzie do gromadzenia danych: Amplitude

Do podejmowania właściwych decyzji dotyczących zarządzania produktem potrzeba gromadzenia i analizy danych. Amplitude integruje się z powszechnie stosowanymi narzędziami do marketingu, współpracy i komunikacji. Umożliwia kierownikom produktów zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych w całym ekosystemie. Dzięki temu pozwala na porównywanie wyników i zarządzanie ustaleniami.

13. Najlepsze narzędzia do projektowania i tworzenia prototypów: Figma

Figma to popularne narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika, umożliwiające przeprowadzanie burz mózgów i opracowywanie prototypów oraz wireframe'ów. Zawiera ono wiele pomocnych szablonów, takich jak propozycje projektów i OKR-y.

Figma to jeden z najlepszych wyborów dla zespołów projektantów produktu oraz efektywna platforma współpracy, szczególnie przydatna kierownikom produktu o różnych zakresach obowiązków.

Najlepsze narzędzia do zarządzania produktami to recepta na sukces

Najlepsze narzędzia do zarządzania produktami mogą być dostosowywane do wymagań stawianych przez planowanie i strategię produktu. Powinny umożliwiać łatwe łączenie aktywności i informacji w całym cyklu życia produktu.

Jira Product Discovery umożliwia zespołom Agile rejestrowanie pomysłów, ustalanie priorytetów, koordynację pracy interesariuszy i śledzenie sukcesu projektów. Jest to wszechstronne narzędzie oferujące kierownikom produktu funkcje umożliwiające odkrywanie, planowanie i ustalanie priorytetów prac programistycznych oraz mierzenie wyników.

Platforma współpracy Jira stanowi dla zespołów produktowych centralne miejsce do zarządzania każdą fazą cyklu życia rozwoju produktu. Dzięki Confluence współpraca w obrębie różnych funkcji przebiega sprawnie na każdym kroku. Funkcje śledzenia zadań Jira umożliwiają obserwowanie statusu projektu w czasie rzeczywistym oraz pozwalają zespołom na wczesne rozpoznawanie i eliminowanie przeszkód.

Dzięki Jira Product Discovery, Jira i Confluence Twój zespół może pracować w środowisku sprzyjającym współpracy, przejrzystym i opartym na danych.

Narzędzia do zarządzania produktami: często zadawane pytania

Jakie korzyści przynoszą narzędzia do zarządzania produktami?

Dawniej kierownicy produktów korzystali z arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi do planowania, aby przekazywać pracownikom strategię i plany działań. Obecnie mają do dyspozycji wiele narzędzi, które ułatwiają rejestrowanie pomysłów, opracowywanie historyjek użytkowników i określanie wymagań.

Narzędzia te uspójniają system zarządzania produktem i pomagają komunikować wizję produktu wszystkim pracownikom w całej firmie. Dzięki temu możliwie jest terminowe uruchamianie nowych funkcji i spełnienie potrzeby klienta.

Jakich narzędzi potrzebuje kierownik produktu?

Narzędzia do zarządzania produktami pomagają kierownikom ustalać priorytety i komunikować plan produktu. Oto przykładowe narzędzia wspierające wizję, strategię i kierunek prac:

  • Strategia i plany działań: Jira Product Discovery pomaga kierownikom produktów definiować strategię i tworzyć plany działań dzięki wbudowanym szablonom, które można dostosować do własnych potrzeb. Widoki planów działań można dopasowywać do poziomu informacji wymaganego przez określonych interesariuszy.
  • Analiza, raportowanie i opinie klientów: korzystanie z centralnego repozytorium takiego jak Confluence pozwala kierownikom produktu przechowywać wszystkie potrzebne dane — ankiety klientów, wymagania, raporty itp. — w jednym miejscu. Ułatwia to analizowanie danych, zwłaszcza dzięki możliwościom łączenia i tagowania.
  • Współpraca i komunikacja: tablice i narzędzia do komunikacji w czasie rzeczywistym w Confluence, takie jak Slack, ograniczają potrzebę organizowania formalnych spotkań i umożliwiają zespołom natychmiastowe przekazywanie informacji, odpowiadanie na pytania i osiąganie postępów w realizacji projektu.
  • Rejestrowanie pomysłów, ustalanie priorytetów i planowanie: dzięki Jira Product Discovery zespoły mogą tworzyć pomysły, dzielić złożone projekty na łatwe w zarządzaniu zadania i określać ich priorytety w planowaniu sprintu, co przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek.
  • Śledzenie projektów: narzędzia takie jak Jira zapewniają wizualne aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły mogą na bieżąco reagować na zmiany i przeszkody. W ten sposób członkowie zespołu zyskują widoczność i kontekst na każdym etapie rozwoju produktu.

Jira Product Discovery pozwala kierownikom produktu zidentyfikować cel, funkcje i priorytety produktu, a następnie przekazać plan interesariuszom.

Jakie funkcje powinno mieć oprogramowanie do zarządzania produktami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak Jira, powinno oferować funkcje pomagające kierownikom produktów określać priorytety i planować funkcje produktu w oparciu o potrzeby klientów. Należą do nich:

  • Wspólne tworzenie pomysłów i ustalanie priorytetów
  • Ocena wpływu w porównaniu z nakładem pracy
  • Szablony strategii i planów działań
  • Szablony wymagań
  • Dopracowywanie backlogu a planowanie sprintu

Prawdziwe kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produktami oferuje funkcje umożliwiające zrozumienie potrzeb klientów, tworzenie pomysłów, opracowywanie planów działań i określanie specyfikacji. Jira Product Discovery pomaga kierownikom produktów efektywnie angażować zespół produktowy, interesariuszy i klientów.