Jak stworzyć skuteczny harmonogram projektu

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Harmonogramy są niezbędnym elementem dla kierowników projektów zajmujących się zarządzaniem projektami. Zapewniają one ogólny przegląd celów, rezultatów i wskaźników postępu projektu. Pozwalają w przejrzysty sposób informować o istotnych datach, fazach projektu, przydzielaniu zasobów i zależnościach między zadaniami.

Jednak — podobnie jak w przypadku innych narzędzi — skuteczność harmonogramów projektów zależy od skuteczności osób, które je tworzą i prowadzą. W tym przewodniku zagłębimy się w aspekty tworzenia skutecznego harmonogramu projektu, w tym elementy, które sprawiają, że jest to istotny dokument decydujący o sukcesie projektu.

Czym jest harmonogram projektu?

Harmonogram projektu to wizualne i strategiczne narzędzie, które jasno określa kluczowe komponenty, kamienie milowe i osie czasu projektu oraz zapewnia ogólny przegląd jego celów, rezultatów i wskaźników postępu.

Harmonogramy projektów zazwyczaj zawierają ważne daty, fazy projektu, informacje o przydzielaniu zasobów i zależności między zadaniami. Często mają formę wizualną, co ułatwia ich zrozumienie i przedstawianie innym osobom. Co ważniejsze, są to dynamiczne, podlegające aktualizacji dokumenty, które ewoluują zgodnie ze zmianami zakresu projektu, zasobów lub osi czasu.

Znaczenie harmonogramu projektu

Odpowiednio zdefiniowany harmonogram projektu pozwala przekuć strategię na skuteczne wykonanie, łącząc ogólne plany z konkretnymi działaniami. Oto sześć powodów, dla których warto korzystać z harmonogramu projektu:

 1. Zapewnia jasność i koordynację między kluczowymi interesariuszami w zakresie osi czasu projektu, kamieni milowych i ogólnych celów: harmonogram wizualnie przekazuje ogólne informacje, dzięki którym wszyscy są na bieżąco.
 2. Ułatwia skuteczne planowanie i ustalanie priorytetów: określenie rezultatów projektu na osi czasu pomaga w określeniu sekwencji działań, przydzielaniu zasobów i skupieniu wysiłków na kluczowych pracach.
 3. Zwiększa odpowiedzialność poprzez przejrzystość: harmonogram zapewnia wspólne zrozumienie zobowiązań, umożliwiając interesariuszom projektu śledzenie postępów i określenie, czy projekt realizuje określone cele.
 4. Usprawnia komunikację z interesariuszami projektu: harmonogram zapewnia wspólny punkt odniesienia podczas omawiania statusu projektu i zmian bez konieczności zagłębiania się w szczegółowe plany.
 5. Pozwala zidentyfikować ryzyko i zależności na wczesnym etapie: określenie cyklu życia projektu pomaga wskazać, które wyzwania lub opóźnienia pewnych aktywności mogą mieć wpływ na inne obszary projektu.
 6. Pozwala reagować na zmiany w elastyczny sposób: harmonogram to dynamiczny dokument, który można dostosowywać do zmieniających się okoliczności lub priorytetów, zachowując zgodność z ogólnymi celami.

Elementy harmonogramu projektu

Harmonogram projektu udostępnia kluczowym interesariuszom bieżące wizualne informacje o szczegółowych założeniach dotyczących celów i rezultatów projektu, zachowując równowagę między ogólną strategią a konkretnymi działaniami z wykorzystaniem kluczowych elementów:

 • Cele i zadania projektu zapewniają dostosowanie do ogólnych celów i pożądanych wyników.
 • Kamienie milowe wskazują postęp, oznaczając na osi czasu projektu ważne osiągnięcia, takie jak ukończenie faz projektu, dostarczenie kluczowych wyników lub uzyskanie zatwierdzeń.
 • Elementy dostarczane to wymierne wskaźniki postępu określające główne wyniki każdej fazy projektu, które pozwalają osiągnąć cele i kamienie milowe.
 • Osie czasu informują o oczekiwanym tempie i sekwencji aktywności. Fazy, kamienie milowe i rezultaty projektu są przedstawiane na ogólnej osi czasu.
 • Przydział zasobów pozwala określić, czy zadania są wykonalne, wskazując kluczowy personel, środki finansowe, sprzęt i inne zasoby potrzebne do realizacji projektu zgodnie z planem.
 • Ryzyko przedstawia potencjalne kwestie, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji projektu, takie jak wyzwania techniczne, przekroczenie budżetu lub utrata kluczowych pracowników.
 • Zależności wskazują na relacje między kamieniami milowymi a rezultatami na różnych etapach projektu.

Przykłady harmonogramów projektów

Harmonogramy projektów kładą nacisk na kompleksowe planowanie, jasne informowanie o współzależnościach i śledzenie projektów w czasie rzeczywistym. Oto kilka przykładów wykorzystania harmonogramów projektów w codziennej pracy:

 • Szablon harmonogramu projektu to kompleksowy plan dostosowany do potrzeb zespołów programistycznych pracujących w modelu Agile. Jest to szablon służący do określania głównych kamieni milowych, zadań, harmonogramów, zasobów i celów projektu tworzenia oprogramowania.
 • Szablon tablicy Kanban pomaga zespołom wizualizować pracę i zwiększać wydajność w ramach projektu. Tablice Kanban umożliwiają znalezienie jednego źródła rzetelnych informacji, aby pomóc kierownikom projektów i członkom zespołu w skuteczniejszej współpracy.
 • Szablon planu działań dotyczącego produktu koncentruje się na dostarczaniu funkcji produktu w ramach wydań kwartalnych. Obejmuje on daty wprowadzenia, priorytet, status i łącza do powiązanych dokumentów w przypadku każdej zaplanowanej funkcji. Dowiedz się więcej o planach działań dotyczących produktów.
 • Film o zaawansowanych harmonogramach w systemie Jira przedstawia dynamiczny harmonogram, który równoważy ogólną strategię z wykonaniem poszczególnych zadań. Prezentuje interaktywne osie czasu umożliwiające mapowanie zależności między inicjatywami, zagłębianie się w szczegóły projektu i dostosowywanie planów w przypadku wystąpienia zmian.

Pięć kroków do utworzenia harmonogramu projektu

Opracowanie kompleksowego harmonogramu ma zasadnicze znaczenie dla kierowników projektów podczas planowania udanego projektu i zarządzania nim. Harmonogram projektu powinien obejmować następujące kluczowe kroki:

1. Określenie celów i zadań projektu

Ogólne cele powinny wyrażać główną ideę inicjatywy podczas tworzenia wizji. OKR-y określają następnie konkretne, mierzalne wyniki, które należy osiągnąć w ramach zakresu i parametrów projektu.

Odpowiednio zdefiniowane cele projektu są wymierne, np. „zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z poziomu 7,2 do 8,5” lub „zmniejszenie kosztów operacyjnych o 15%”.

2. Określenie kluczowych elementów dostarczanych i kamieni milowych

Zidentyfikuj kluczowe elementy dostarczane i kamienie milowe, dzieląc cele projektu na wykonalne zadania, i określ wymierne wyniki każdej fazy projektu.

3. Ustalanie sekwencji zadań

Dostosuj priorytety i zależności między zadaniami poprzez określenie ich sekwencji w celu optymalizacji przepływu pracy. Po zarejestrowaniu i ustaleniu sekwencji wszystkich zadań przejrzyj je wspólnie z zespołem, aby zweryfikować ich kompletność i logiczny przepływ w oparciu o potrzeby w zakresie zasobów, osie czasu i relacje z poprzednikami.

4. Oszacowanie czasu i zasobów

Aby oszacować czas trwania, określ wszystkie podzadania, punkty decyzyjne i przeglądy niezbędne do osiągnięcia kamieni milowych. Przy obliczaniu budżetu należy zestawić koszty bezpośrednie, takie jak materiały i płace, oraz koszty pośrednie, takie jak koszty ogólne. Oprócz potrzeb kadrowych należy określić sprzęt, miejsca, technologie informatyczne i wszelkie inne elementy niezbędne do skutecznego wykonania projektu.

5. Utworzenie wizualnej prezentacji

Użyj atrakcyjnej grafiki, aby wyjaśnić strumienie pracy, kamienie milowe i współzależności w celu ułatwienia koordynacji. Na przykład wykres Gantta przedstawia migawkę sekwencji zadań i harmonogramu. Interaktywne pulpity umożliwiają użytkownikom analizę szczegółów na dynamicznej osi czasu.

Najlepsze praktyki dotyczące harmonogramów projektów

Najlepsze praktyki ułatwiają tworzenie harmonogramów projektów. Oto kilka przykładów najlepszych praktyk, które mogą pomóc w tworzeniu lepszych harmonogramów projektów:

 • Szablony: dzięki nim możesz szybko poznać kontekst i oś czasu projektu. Na przykład szablon harmonogramu projektu pozwala w spójny sposób strukturyzować i formatować harmonogramy, zapewniając przejrzystą i uporządkowaną prezentację wszystkich informacji.
 • Regularne aktualizacje: przeprowadzaj regularne przeglądy i aktualizacje, aby harmonogram odzwierciedlał aktualny stan projektu i wszelkie zmiany strategii lub warunków rynkowych.
 • Zaangażowanie interesariuszy: wspieraj współpracę i koordynację w zespole i całej firmie, angażując interesariuszy projektu w proces planowania.
 • Wyraźny podział odpowiedzialności: przypisuj w jasny sposób odpowiedzialność za poszczególne elementy harmonogramu, aby zapewnić punkt kontaktu w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań.
 • Mechanizmy gromadzenia informacji zwrotnych: wyznacz miejsce na informacje zwrotne, aby umożliwić ciągłe doskonalenie harmonogramu.
 • Realistyczne prognozy: wyznaczaj realistyczne prognozy, nawet jeśli nie spełniają one oczekiwań lub je przekraczają; wyznaczanie nierealistycznych oczekiwań może prowadzić do rozczarowania i utraty zaufania.
 • Przejrzystość wizualna: wizualizuj projekt w przejrzysty sposób, aby pomóc interesariuszom szybko zrozumieć jego postępy i plany.

Zarządzanie harmonogramami projektów za pomocą systemu Jira

Harmonogramy projektów są niezbędnymi narzędziami prowadzącymi kierowników projektów i zespoły przez zawiłości związane z planowaniem projektów i ich wykonaniem. Harmonogramy te udostępniają wizualny i strategiczny zarys kluczowych elementów, osi czasu i elementów dostarczanych projektu, zapewniając koordynację działań wszystkich interesariuszy i ich informowanie przez cały cykl życia projektu.

Dzięki możliwości tworzenia interaktywnych osi czasu, wizualizacji pracy na tablicach i dzielenia zadań na łatwe do zarządzania zgłoszenia funkcje harmonogramu dostępne w systemie Jira pozwalają zespołom zachować spójność, przejrzystość i szybkość reakcji przez cały czas trwania projektu.

Zapewnij swoim zespołom projektowym większą przewidywalność i elastyczność pracy oraz możliwość dostosowania się do szerszych celów.

Pobierz Jirę za darmo

Harmonogram projektu: często zadawane pytania

Czy harmonogram jest potrzebny w przypadku każdego projektu?

Choć harmonogramy projektów są cennymi narzędziami do koordynowania kluczowych interesariuszy, ustalania jasnych celów i śledzenia postępów, są one potrzebne tylko w przypadku niektórych projektów. Tworzenie szczegółowego harmonogramu projektu może być zbyteczne w przypadku projektów o niewielkim zakresie, takich jak krótkoterminowy kalendarz śledzenia blogów lub inicjatywa naprawiania błędów o niskim priorytecie. W takich okolicznościach korzyści płynące z opracowania harmonogramu mogą nie uzasadniać włożonego w to wysiłku.

Jaka jest różnica między harmonogramem a planem projektu?

Harmonogram projektu i plan projektu pełnią różne, ale uzupełniające się role w zarządzaniu projektami. Podczas gdy harmonogram projektu zapewnia jego ogólny obraz, plan projektu zagłębia się w szczegółowe informacje niezbędne do jego wykonania, w tym działania krok po kroku, odpowiedzialne strony i osie czasu każdego zadania.

Jakie są typowe wyzwania związane z harmonogramem projektu?

Tworzenie i prowadzenie harmonogramu projektu może wiązać się z kilkoma wyzwaniami. Typowe wyzwania obejmują dostosowanie oczekiwań interesariuszy, adaptację do zmian, utrzymanie widoczności i komunikacji, przydzielanie zasobów, a także identyfikację ryzyka i zależności oraz zarządzanie nimi.

W celu sprostania tym wyzwaniom należy zaangażować interesariuszy w proces tworzenia harmonogramu, aby zapewnić zgodność i akceptację; regularnie aktualizować harmonogram i informować o zmianach, aby skutecznie zarządzać oczekiwaniami i dostosowywać się do zmian; korzystać z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Jira, które oferują dynamiczne możliwości tworzenia harmonogramów w celu zwiększenia widoczności, ułatwienia przydzielania zasobów i umożliwienia wprowadzania korekt w czasie rzeczywistym; oraz przeprowadzać oceny ryzyka i analizy zależności na etapie planowania, aby złagodzić potencjalne problemy.