Scrum of Scrums

Skalowanie metodyki Scrum

Chris Spanner Autor: Chris Spanner
Przeglądaj tematy

„Rozwój” to nie to samo co „skalowanie”

— Dominic Price w publikacji „Unlearning these five fallacies will make you more innovative” (Pozbycie się tych pięciu błędnych przekonań pozwoli Ci zwiększyć innowacyjność)

Przypisanie do tego samego problemu większej liczby osób spowoduje jedynie utrudnienie rozwiązania tego problemu. Jeśli jednak znajdziesz sposób, aby w miarę rozwoju zwiększyć również efektywność, to właśnie, drodzy przyjaciele, nazwiemy skalowaniem.

Od kilkudziesięciu lat Przewodnik po Scrumie stanowi punkt odniesienia dla zespołów oraz firm, ułatwiając im zaspokajanie tych potrzeb. Jednak skalowanie metodyki Scrum poza obręb pojedynczych zespołów wymaga innego podejścia. W tym celu opracowano technikę Scrum of Scrums — nazywaną czasami w skrócie SoS.

Historia techniki Scrum of Scrums

Metodyka Scrum of Scrums została po raz pierwszy wdrożona w 1996 roku przez Jeffa Sutherlanda i Kena Schwabera, dwóch pionierów ram postępowania Scrum. Zarówno Sutherland, jak i Schwaber poszukiwali sposobu na skoordynowanie pracy ośmiu jednostek biznesowych, z których każda obsługiwała wiele linii produktów, i zsynchronizowanie ze sobą poszczególnych zespołów. Wypróbowali więc nowy sposób skalowania zespołów Scrum, aby osiągnąć ten cel. Ich doświadczenia zainspirowały Sutherlanda do opublikowania w 2001 roku artykułu zatytułowanego „Agile Can Scale: Inventing and Reinventing SCRUM in Five Companies” (Agile da się skalować: wdrażanie i modyfikowanie metodyki SCRUM w pięciu firmach), w którym po raz pierwszy publicznie wspomniał o Scrum of Scrums.

Od tamtej pory Scrum of Scrums zyskał na popularności jako praktyka ściśle związana ze skalowaniem metodyki Agile. Technika opisana w przewodniku Scrum@Scale Guide, do której odnoszą się także inne ramy postępowania do skalowania Agile, zapewnia strukturę, która ułatwia zespołom skalowanie.

Jeśli masz trudności ze stosowaniem metodyki Scrum na poziomie pojedynczego zespołu, nie możesz skalować tych praktyk na zespół obejmujący wiele zespołów. Zanim przystąpisz do skalowania, pociągnij za linkę alarmową i uporaj się z wyzwaniami, z którymi zmaga się Twój zespół.

Czym jest technika Scrum of Scrums?

Scrum of Scrums to technika skalowania Agile umożliwiająca połączenie wielu zespołów, które muszą ze sobą współpracować w celu dostarczenia złożonych rozwiązań.

Pomaga zespołom opracowywać i dostarczać złożone produkty poprzez zapewnianie przejrzystości, kontroli i adaptacji na dużą skalę. Szczególnie dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy wszyscy członkowie wysoko wydajnego zespołu Scrum pracują nad realizacją wspólnego celu, żywią do siebie zaufanie, szacunek i działają w sposób skoordynowany.

W tym kontekście krytyczne znaczenie ma wielkość zespołu. Badanie przeprowadzone przez Hackmana i Vidmara sugeruje, że teoretycznie „idealny zespół” liczby 4,6 osoby. Zbyt małe lub zbyt duże zespoły mogą mieć trudności z dostarczeniem złożonych produktów.

Pamiętaj o prawie Brooksa zaczerpniętym z książki „The Mythical Man-Month” (Legendarny osobomiesiąc): dodanie dodatkowej siły roboczej do spóźnionych projektów oprogramowania często jeszcze bardziej je opóźnia.

Im większy zespół, tym bardziej rozbudowane linie komunikacji między członkami zespołu, co utrudnia wypracowanie zaufania i poczucia wspólnego celu.

Diagram przedstawiający, jak więcej linii komunikacji może niekorzystnie wpłynąć na zespoły skalujące Scrum

W związku z tym podzielenie bardzo dużego zespołu na dwa lub trzy mniejsze może sprzyjać nawiązaniu relacji osobistych i utrzymaniu wyników na pożądanym poziomie.

Zachowaj ostrożność przy podziale zespołów! Bardzo ważne jest zbilansowanie umiejętności w zespołach, ponowne zdefiniowanie ustalonych relacji w zespole i precyzyjne podzielenie obowiązków. Mogą pojawić się nieoczekiwane zależności i nowe potencjalne wąskie gardła, które spowolnią dostarczanie. Duży nacisk na retrospektywy i nadanie priorytetu historyjkom dotyczącym ulepszeń pomoże przezwyciężyć te trudności.

W przypadku utworzenia wielu zespołów dążących do realizacji wspólnego celu konieczna jest koordynacja. To zrodziło potrzebę, która doprowadziła do powstania techniki Scrum of Scrums.

Cel techniki Scrum of Scrums

Scrum of Scrums to wirtualny zespół składający się z delegatów powiązanych z początkowymi zespołami odpowiedzialnymi za dostarczanie. W porównaniu z typowymi hierarchiami organizacyjnymi lub zespołami projektowymi, takie struktury zespołów z siecią wzajemnych połączeń skracają ścieżki komunikacyjne. Celem jest koordynacja mniejszych, niezależnych zespołów. Zespoły, które stosują technikę Scrum of Scrums, nie tylko koordynują dostarczanie, ale także uzyskują w pełni zintegrowany produkt na końcu każdego sprintu. W związku z tym Scrum of Scrums pełni funkcję zespołu wydającego, który dostarcza wartość klientom.

Organizacje zazwyczaj stosują to podejście jako pierwszy krok do skalowania Agile i zorganizowania dostarczania większych i bardziej złożonych produktów.

Diagram przedstawiający strukturę zespołów Scrum of Scrums, w której delegaci znajdują się na środku, a zespoły odpowiedzialne za dostarczanie — na zewnątrz.

Scrum of Scrums — skalowana struktura

Nowo utworzony zespół Scrum of Scrums stosuje niemal takie same praktyki, uczestniczy w takich samych wydarzeniach i obejmuje takie same role, jak zespół Scrum. Jednak dostarczenie zintegrowanego, potencjalnie nadającego się do wydania produktu na końcu każdego sprintu może wymagać dodatkowych ról, takich jak architekt lub lider zapewniania jakości.

Funkcjonuje na przykład rola głównego product ownera. Ta osoba odpowiada za nadzorowanie zespołu product ownerów i pomaga w kierowaniu pracą tak, aby odpowiadała nadrzędnej wizji produktu.

Tej roli nie musi pełnić specjalnie wyznaczona osoba, a jej obowiązki są tożsame z obowiązkami product ownera, tylko realizowane na większą skalę.

Kolejną nową rolą jest Scrum of Scrum Master. Ta osoba powinna koncentrować się na backlogach postępów i utrudnień widocznych dla innych zespołów, ułatwianiu ustalania priorytetów lub usuwania utrudnień oraz ciągłej poprawie skuteczności metodyki Scrum of Scrums.

Te nowe role wykorzystują 15-minutowe codzienne spotkania Scaled Daily Scrum jako kluczowy moment do koordynowania działań, wprowadzania ulepszeń i usuwania przeszkód. Przedstawiciel każdego zespołu lub product owner powinien omówić przeszkody, jakie napotyka zespół, zagrożenia dla osiągnięcia celów sprintu lub zależności od innych zespołów, a także rozpoznane możliwości ulepszeń, które mogą wykorzystać inne zespoły.

Wnioski i uwagi

Scrum of Scrums jest szeroko stosowanym, kluczowym sposobem skalowania metodyki Scrum. Ważnym warunkiem wstępnym skalowania jest prawidłowy dobór składu zespołu i zapewnienie zespołowi wystarczająco dużo czasu i przestrzeni, aby się rozwijał, przechodząc przez kolejne fazy modelu rozwoju grupy Tuckmana: formowania, docierania, normowania i realizowania.

Gdy zespoły będą gotowe, warto wziąć pod uwagę następujące przydatne uwagi:

  • Ogranicz codzienne spotkania Scaled Daily Scrum do 15 minut, tak jak w przypadku codziennych spotkań scrumowych zespołu.
  • Przeprowadzaj codzienne spotkania Scaled Daily Scrum w ciągu 15 minut po zakończeniu codziennego spotkania scrumowego ostatniego z zespołów.
  • Dokonaj uzgodnień dotyczących współpracy w ramach Scrum of Scrums.
  • Uzgodnij zbiorową i indywidualną definicję ukończenia, pamiętając o tym, aby udostępnić ją innym.
  • Wprowadź ustaloną rutynę lub plan, który pozwoli uniknąć odbiegania od tematu w trakcie codziennych spotkań Scaled Daily Scrum.
  • Zacznij śledzić liczbę dni, w których przeszkody blokują kontynuowanie pracy.
  • Monitoruj, ile codziennych spotkań Scaled Daily Scrum udało się rozpocząć i zakończyć punktualnie.
  • W pierwszej kolejności skoncentruj się na dostarczeniu historyjek, które mają zależności, aby ograniczyć w ten sposób ryzyko i umożliwić pracę innym zespołom.
  • Monitoruj i wizualizuj liczbę dni do spotkania demonstracyjnego.

Prawdę mówiąc, nie ma jednego właściwego sposobu skalowania metodyk Agile. Jednak wielu organizacjom udało się to z powodzeniem zrobić poprzez rozwijanie procesów, zespołów oraz kultur z wykorzystaniem ram postępowania do skalowania metodyk Agile. Dowiedz się więcej o najpopularniejszych używanych obecnie metodach skalowania Agile w sekcji Agile na dużą skalę w witrynie Agile Coach.