Na czym polega PLM (Product Lifecycle Management)?

Heather Krebsbach Autor: Heather Krebsbach
Przeglądaj tematy

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) pomaga firmom planować i realizować wszystkie aspekty cyklu życia produktu — od projektowania i rozwoju poprzez dystrybucję i marketing aż po sprzedaż. Przyspiesza czas wprowadzania na rynek, ogranicza koszty i pomaga efektywnie zarządzać zasobami. PLM łączy zespoły interdyscyplinarne poprzez ustandaryzowane podejście do dostarczania produktów. Poprawia komunikację, sprzyja rozwiązywaniu problemów w oparciu o współpracę i pozwala zjednoczyć wszystkich wokół wspólnego celu.

W tym przewodniku omówimy korzyści płynące z PLM, jego kluczowe fazy oraz znaczenie oprogramowania do zarządzania produktami w łączeniu zespołów interdyscyplinarnych.

Definicja PLM

PLM to system, który pozwala integrować odrębne informacje, procesy i osoby z różnych obszarów, takich rozwój, marketing, usługi i partnerzy, oraz zarządzać nimi, aby zapewnić jednolitą i kompleksową strategię rozwoju produktu. Dzięki niemu wszystkie niezbędne informacje i aktywności mają postać cyfrową i są usystematyzowane.

Fazy rozwoju produktu pomagają każdemu określać cele, wnosić cenne spostrzeżenia, tworzyć efekty pracy i zwiększać przewagę konkurencyjną produktu. PLM obejmuje również punkty kontaktu z klientami i dostawcami, które pomagają ustalić naturalny cykl życia produktu.

Jaka jest historia PLM?

Początki zarządzania cyklem życia produktu (PLM) sięgają lat 30. XX wieku. W 1957 roku firma reklamowa Booz Allen Hamilton opracowała pięcioetapowy cykl życia, który odwzorowywał losy produktu od jego powstania poprzez rozwój aż do wycofania. Z biegiem czasu koncepcja PLM zmieniała się, ale główny cel pozostał ten sam: przyspieszyć rozwój produktu i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Dzisiaj PLM koncentruje się na scentralizowanym zarządzaniu informacjami i danymi. Zapewnia systematyczne podejście do zarządzania informacjami w środowisku opartym na współpracy. Firmy mogą szybciej rozwiązywać zgłoszenia, skuteczniej reagować na niezbędne zmiany i obniżyć całkowity koszt produktu w całym cyklu jego życia.

Kluczowe fazy PLM

W zależności od złożoności produktu i specyfiki branży fazy PLM mogą obejmować wysoce wyspecjalizowane obszary. Dostawcy oprogramowania i producenci stosują podejście trzyfazowe:

Projektowanie i rozwój produktu

Faza projektowania i rozwoju produktu składa się z trzech podstawowych etapów:

 • Badania pozwalają określić i udokumentować wymagania dotyczące produktów, konkurencyjne rozwiązania, luki i możliwości rynkowe oraz potrzeby klientów.
 • Projektowanie polega na kreowaniu pomysłów, prototypowaniu i walidacji planowanego produktu.
 • Opracowanie ostatecznego projektu obejmuje testy pilotażowe i testy akceptacyjne użytkowników. Ten krok pomaga również uzyskać informacje na potrzeby planów przyszłych iteracji i dodatkowych funkcji.

Produkcja

Kalibracja planowania produkcji wymaga skoordynowania dostępnych zasobów, zmieniających się wymagań rynkowych i planowanych przerw technicznych pomiędzy różnymi działami. Faza produkcji skupia się na następujących kwestiach:

 • Kompilacje produktów muszą być zgodne ze specyfikacjami określonymi w fazie projektowania i rozwoju produktu.
 • Testy zapewnienia jakości gwarantują, że produkt końcowy spełnia oczekiwania. Może to obejmować normy ISO, wymagania bezpieczeństwa, przepisy dotyczące ochrony danych i wskaźniki zadowolenia klientów.
 • Zakup materiałów i zasobów pozwala utrzymać poziom produkcji.
 • Działalność operacyjna obejmuje planowanie zasobów ludzkich, obsługę techniczną sprzętu, bezpieczeństwo i inicjatywy w zakresie zabezpieczeń.

Dystrybucja

Faza dystrybucji ma kluczowe znaczenie, ponieważ zespoły marketingowe i sprzedażowe już rozbudziły zainteresowanie produktem. Co składa się na tę fazę:

 • Kontrola zapasów: Zarówno surowce, jak i gotowe produkty muszą być zgodne z popytem rynkowym, a jednocześnie zapewniać równowagę harmonogramów przechowywania i dostarczania.
 • Aktywność związana z wprowadzaniem produktów na rynek: Obejmuje to targi, prezentacje i studia przypadków.
 • Prognozy produktów: Pomagają firmom przewidzieć popyt rynkowy na nowe produkty i realizować te prognozy.
 • Logistyka: Kluczowa jest koordynacja harmonogramów i osi czasu.
 • Współpraca z dostawcami: Optymalizuje aktywność w poszczególnych kanałach, materiały i zasoby.

Korzyści z PLM

System PLM łączy różne grupy na wspólnej platformie. Kiedy zespoły współpracują, generują dobre pomysły. PLM pomaga osiągać korzyści biznesowe od prawie 100 lat. Niektóre z najbardziej godnych uwagi korzyści PLM obejmują:

Lepsza współpraca

Zarządzanie produktem od pomysłu do produkcji wymaga ciągłego wysiłku wielu zespołów w całej firmie. Menedżer produktu korzysta z oprogramowania PLM, aby usprawnić współpracę poprzez usuwanie barier informacyjnych i koordynowanie działań wszystkich osób z nastawieniem na realizację wspólnych celów. Ułatwia to ukierunkowaną i skuteczną komunikację w zespołach interdyscyplinarnych.

Zwiększona wydajność

Dzięki scentralizowanemu źródłu informacji można łatwiej zarządzać aktualizacjami i rozpowszechniać je. Pozwala to kierownikom projektów koordynować wiele harmonogramów. Pomaga zespołom projektowym i programistycznym zrozumieć nowe lub zmieniające się wymagania. Umożliwia personelowi produkcyjnemu dostosowanie się do zmieniającego się popytu. Dzięki współpracy firmy są bardziej wydajne, co skraca czas wprowadzania na rynek i zwiększa elastyczność.

Lepsza jakość produktu

Zmniejszenie marnotrawstwa poprawia jakość produktów, umożliwiając zespołom podzielenie złożonej pracy na iteracyjne ulepszenia i powtarzalne procesy. Oprogramowanie PLM w każdej fazie rejestruje środki kontroli i statystyki dotyczące jakości, aby umożliwić firmom szybkie wprowadzanie dostosowań i korekt.

Przypadki użycia PLM

Niezależnie od tego czy tworzysz oprogramowanie, produkujesz sprzęt czy opracowujesz inne rozwiązania biznesowe, PLM pomaga zapanować nad rzeczywistymi problemami biznesowymi. Przykłady:

 • Potrzeby klienta: PLM pomaga wszystkim członkom zespołu skupić się na celu — dostarczeniu rozwiązania konkretnego problemu.
 • Oszacowanie czasu: Dzięki wkładowi współpracujących osób PLM zapewnia, że menedżer produktu uwzględni na osi czasu zadania, które w innym przypadku mógłby przeoczyć, takie jak planowana konserwacja sprzętu lub aktualizacje zabezpieczeń, aby uzyskać dokładne oszacowania.
 • Zarządzanie zmianami: Gdy cały zespół jest dobrze poinformowany, można łatwiej zmniejszyć straty w razie zmiany wymagań z powodu problemów związanych z łańcuchem dostaw, innowacjami w branży lub innymi czynnikami. Połączone systemy i udostępniane informacje stanowią dla członków centralne źródło pozwalające zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego zmiany wpływają na ich pracę.
 • Ciągłe doskonalenie: PLM rejestruje dane w wielu formach, w tym jako typowe wskaźniki KPI, które pomagają firmom określić obszary wymagające poprawy. PLM może ujawnić luki w procesach lub komunikacji, dzięki czemu dostawcy będą dostarczać materiały o lepszej jakości i zwiększy się klarowność przekazu.

Przyszłe trendy PLM

Nowe technologie, takie jak SI, rozwiązania oparte na chmurze i uczenie maszynowe, pozwalają firmom wydajniej gromadzić i analizować dane. Prawdopodobnie spowoduje to zmiany w PLM, ponieważ firmy znajdą nowe możliwości obniżenia kosztów i poprawy jakości produktów.

Narzędzia do zarządzania produktami, które sprzyjają współpracy, zapewniają zespołom interdyscyplinarnym lepsze sposoby współpracy w celu rozwiązania problemów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Udostępnianie informacji skutkuje szybszym rozstrzygnięciem i bardziej kompleksowymi rozwiązaniami.

Użyj Jiry do rozwijania produktów

PLM oferuje sprawdzone podejście do zarządzania cyklami życia produktu. Oprogramowanie do rozwoju produktów pomaga firmom szybciej osiągać korzyści. Jira obsługuje kompleksowe zarządzanie cyklem życia produktu. Przeprowadzenie produktu od pomysłu do wprowadzenia na rynek wymaga skoordynowanego wysiłku. Poza programistami w skład dzisiejszych wysokowydajnych zespołów tworzących oprogramowanie wchodzą specjaliści z wielu dziedzin, tacy jak sprzedawcy i projektanci.

Jira została opracowana specjalnie, aby umożliwić wszystkim członkom zespołu efektywną współpracę na jednej platformie. Zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia lepszych produktów i centralizuje informacje w pojedynczym źródle rzetelnych informacji. Pomaga to zespołom radzić sobie ze złożonością w całym cyklu życia.

Jira zawiera następujące funkcje na potrzeby PLM:

 • Tablice Agile pomagają zespołom planować i wizualizować pracę oraz zarządzać nią za pomocą kart wizualnych, które można łatwo przemieszczać w całym cyklu życia produktu.
 • Zgłoszenia dzielą złożoną pracę na mniejsze, łatwe do zarządzania części. W zależności od sposobu, w jaki zespół korzysta z systemu Jira, zgłoszenie może stanowić reprezentację zadania w ramach projektu, zgłoszenia do pomocy technicznej, formularza wniosku o urlop itp.
 • Szablony zarządzania produktami pomagają zespołom szybko rozpocząć pracę, dostarczając kluczowych informacji, które zapewniają sprawniejszy rozwój produktu.
 • Osie czasu mapują jednostki pracy, zależności i wydania oraz ułatwiają zespołom realizowanie celów w skoordynowany sposób.
 • Przepływy pracy odzwierciedlają rzeczywiste procesy, ograniczają problemy i przyspieszają dostawy.

Wypróbuj Jirę za darmo

PLM: Często zadawane pytania

Jakie są wyzwania związane z PLM?

Najczęstszymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem PLM są blokady informacyjne i odseparowanie systemów. W starszych systemach często występują przeszkody w udostępnianiu danych, co dodatkowo wzmacnia podziały między zespołami. Utrudnia to informowanie na bieżąco o wnioskach o zmiany, zgłoszeniach, zależnościach i osiach czasu.

Nowoczesne narzędzia współpracy rozwiązują te problemy, tworząc pojedyncze źródło rzetelnych informacji kluczowe dla określania i pomiaru wskaźników KPI zarządzania produktami.

Jakie są cztery etapy cyklu życia produktu?

Produkt może być na jednym z czterech etapów cyklu życia:

 1. Rozwój produktu oznacza wprowadzanie nowego pomysłu.
 2. Wzrost produktu ma miejsce, gdy klienci przyjmują nowy produkt, a sprzedaż wzrasta.
 3. Dojrzałość produktu występuje przy szczytowym popycie, gdy konkurenci wprowadzają nowe produkty.
 4. Schyłek produktu to czas oceny wniosków z cyklu życia i przekształcenia ich w ciągłe doskonalenie w następnej generacji.

Jak mierzyć sukces działań PLM?

Mierzenie sukcesu inicjatyw PLM wymaga użycia wielu wskaźników, z których zespoły obecnie korzystają:

 • Jakość produktu: Do cennych pomiarów należą liczba zgłoszeń klientów, średni czas sprawnego działania i opinie.
 • Czas wprowadzenia na rynek: Ustandaryzowane procesy zarządzania projektami mogą pozwolić oszacować daty wydania.
 • Ograniczenie kosztów: Może przybierać różne formy — od zmniejszenia ogólnych kosztów wsparcia po ograniczenie marnotrawstwa dzięki ciągłemu doskonaleniu.
 • Sprzedaż: Jakość produktu może wpływać na czas wprowadzenia na rynek.
 • Niezawodność: Dotyczy czasu sprawnego działania produktu, roszczeń gwarancyjnych i śledzenia incydentów.