16 wskaźników KPI w zakresie zarządzania produktem i jak je śledzić

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie zarządzania produktem potrzebne jest stosowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). KPI w zakresie zarządzania produktem to wskaźniki, które określają ilościowo sukces produktu. Są podstawą każdej decyzji strategicznej i umożliwiają skoordynowaną realizację celów projektu.

Wskaźniki KPI pozwalają na wytyczenie jasnej drogi do stworzenia doskonałego produktu — od oceny kondycji finansowej po pomiar satysfakcji użytkowników i optymalizację procesu rozwoju produktu. W tym wpisie na blogu omawiamy metody śledzenia wskaźników KPI w zakresie zarządzania produktem. Opisujemy też ich zalety, do których należy podejmowanie decyzji oparte na danych i podejście ukierunkowane na użytkownika.

Czym są wskaźniki KPI w zakresie zarządzania produktem?

Wskaźniki KPI w zakresie zarządzania produktem mierzą wydajność i sukces produktów. Pomagają one kierownikowi produktu podejmować świadome decyzje, skutecznie ustalać priorytety i osiągać cele związane z rozwojem produktu.

16 wskaźników KPI w zakresie zarządzania produktem, które warto śledzić

O sukcesie w zarządzaniu produktem decydują trzy główne kategorie wskaźników KPI. KPI w zakresie wyników biznesowych koncentrują się na kondycji finansowej. KPI zaangażowania klientów i użytkowników dotyczą satysfakcji i lojalności. KPI rozwoju produktu pozwalają na ocenę efektywności.

Wspólnie wskaźniki te pomagają uzyskać stabilność finansową, tworzyć strategie zorientowane na użytkownika i zarządzać rozwojem zgodnie z metodykami Agile.

KPI w zakresie wyników biznesowych

KPI w zakresie wyników biznesowych zapewniają kluczowy wgląd w rentowność i zrównoważony rozwój produktu.

Śledzenie tych wskaźników pozwala ocenić sukces finansowy produktu:

 • Przychód brutto to całkowity przychód uzyskany ze sprzedaży produktu.
 • Przychód netto to pozostały przychód po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych. Daje wyobrażenie o ogólnych wynikach sprzedaży produktu.
 • Marża brutto to procent przychodów pozostałych po uwzględnieniu kosztu sprzedanych towarów. Pokazuje, na ile efektywnie produkt lub firma zarządza swoimi bezpośrednimi kosztami produkcji.
 • Marża netto stanowi wskaźnik rentowności. Pozwala obliczyć procent przychodów, który pozostaje po odliczeniu wszystkich kosztów operacyjnych. Jest to krytyczny wskaźnik rentowności i kondycji finansowej.

Przychody brutto i netto wskazują wygenerowane przychody, natomiast marże brutto i netto wskazują rentowność. Nieuwzględnienie tych wskaźników KPI może uniemożliwić realizację założonych wyników finansowych i zaprzepaścić szanse na wzrost.

Wskaźniki KPI zaangażowania klientów i użytkowników

Wskaźniki KPI zaangażowania klientów i użytkowników łączą produkt z odbiorcami.

Poniższe wskaźniki KPI dają wgląd w satysfakcję użytkowników oraz utrzymanie i obsługę klientów:

 • Współczynnik konwersji to odsetek użytkowników, którzy podejmują pożądane działanie, takie jak rejestracja lub zakup.
 • Wskaźnik utrzymania klientów to odsetek klientów, którzy nadal korzystają z Twojego produktu.
 • Koszt pozyskiwania klienta (CAC) to koszt pozyskania nowego klienta.
 • Wartość życiowa klienta (CLV) to przewidywany przychód, który klient wygeneruje w okresie trwania współpracy.
 • Wskaźnik rekomendacji netto (NPS) mierzy satysfakcję i długoterminową lojalność klientów. Aby obliczyć ten wskaźnik, przeprowadź ankietę z pytaniem: „Oceń w skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że polecisz nasz produkt lub usługę znajomemu lub współpracownikowi”.
 • Średni przychód na użytkownika (ARPU) pozwala obliczyć średni dochód generowany przez każdego użytkownika w danym okresie.
 • Wskaźnik rezygnacji to odsetek klientów, którzy przestają używać Twojego produktu.
 • Miary satysfakcji klientów obejmują ankiety lub wywiady z klientami z prośbą o ocenę satysfakcji lub przekazanie opinii o jakości.

Wskaźniki takie jak CAC i CLV pomagają zoptymalizować relacje z klientami, podczas gdy ARPU i wskaźnik rezygnacji pomagają w szacowaniu zaangażowania użytkowników. Można ustalać priorytety funkcji za pomocą NPS. Monitorowanie tych wskaźników KPI pomaga dbać o zaangażowanie, zadowolenie i lojalność użytkowników.

Wskaźniki KPI w zakresie rozwoju produktu

Wskaźniki KPI w zakresie rozwoju produktu oceniają efektywność i skuteczność procesów związanych z rozwojem produktu. Nie należy ich jednak mylić z analizą produktu. O ile wskaźniki KPI rozwoju produktu koncentrują się na wydajności tworzenia produktu, analiza produktów dotyczy zachowania użytkowników, wydajności funkcji i ogólnego sukcesu produktu. Zapewnia ona szerszy obraz, wykraczający poza proces tworzenia produktu.

Śledzenie tych wskaźników KPI pomaga zoptymalizować wysiłki dotyczące rozwoju produktu oraz zadbać, by produkt był zgodny z Agile i reagował na wymagania rynku.

Aby zagwarantować efektywny rozwój produktu, skoncentruj się na następujących wskaźnikach KPI:

 • Czas wprowadzenia na rynek to czas potrzebny na opracowanie i uruchomienie nowej funkcji lub produktu, zwykle liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Obejmuje on cały cykl rozwoju — od koncepcji i planowania po testowanie i wdrożenie produktu.
 • Gęstość usterek to liczba usterek, problemów lub błędów w kodzie produktu podzielona przez rozmiar lub złożoność bazy kodu.
 • Wskaźnik przyjęcia funkcji określa, jak szybko użytkownicy przyjmują nowe funkcje. Zazwyczaj jest to procent oznaczający część bazy użytkowników, która zaczęła korzystać z danej funkcji.
 • Prędkość zespołu to tempo, w którym zespół programistyczny wykonuje prace. Można je określić za pomocą metod Agile, szczególnie w ramach metody Scrum, w wyznaczonych okresach czasowych nazywanych sprintami lub iteracjami. Prędkość zespołu pomaga oszacować przyszłe prace i zaplanować projekt.

Każdy z tych wskaźników KPI daje cenny wgląd w różne aspekty procesu rozwoju produktu i wydajności pracy zespołu. Zlekceważenie ich może obniżyć efektywność rozwoju produktu i przedłużyć cykle wydawania, wpływając negatywnie na konkurencyjność produktu i satysfakcję klientów. Śledzenie tych wskaźników KPI pomaga natomiast zachować elastyczność w rozwoju produktu i zadbać o jego wysoką jakość .

Jak wybrać właściwy wskaźnik KPI dla swojej strategii produktowej

Wskaźniki KPI kształtują sposób podejmowania decyzji i przydzielania zasobów. Wybór optymalnych wskaźników KPI do zarządzania produktem ma kluczowe znaczenie dla uwzględnienia celów produktu i misji firmy w strategii. KPI powinny odzwierciedlać aktualne priorytety i ewoluować w oparciu regularnie przekazywanie opinie członków zespołu.

Dla świeżo upieczonych kierowników produktów może to być najtrudniejszy krok. Wybierając wskaźniki KPI, trzeba wziąć pod uwagę ich mierzalność, znaczenie dla celów biznesowych, dostępność danych, porównanie ze standardami branżowymi i opłacalność.

Opinie zespołu na temat wskaźników KPI można zbierać poprzez spotkania, sesje burzy mózgów, ankiety i współpracę interdyscyplinarną. Wspólnie ustalajcie priorytety wskaźników KPI i ustanawiajcie bieżące mechanizmy przekazywania opinii. Warto także dokumentować dokonane wybory, aby mieć dostęp do ich uzasadnienia w przyszłości. Priorytety biznesowe mogą się zmieniać, a wskaźniki KPI muszą pozostawać aktualne, dlatego warto je monitorować i w razie potrzeby modyfikować.

Jak skutecznie śledzić wskaźniki KPI w zakresie zarządzania produktem

W śledzeniu wskaźników KPI projektu mogą pomóc odpowiednie narzędzia. Jira Product Discovery umożliwia zespołom produktowym gromadzenie i porządkowanie pomysłów w scentralizowanym narzędziu oraz ustalanie priorytetów tych, które mają największy wpływ. Integruje się również z ekosystemem Jira, dzięki czemu umożliwia łatwe raportowanie w Jira Software.

Jira Product Discovery oferuje następujące funkcje:

 • Automatyzacja gromadzenia i raportowania danych: Konfiguruj reguły automatyzacji do gromadzenia i raportowania danych w Jira Product Discovery. Skonfiguruj system Jira, aby automatycznie zbierał z różnych źródeł dane takie jak opinie klientów, wnioski o funkcje lub postępy w zakresie rozwoju produktu.
 • Opracowanie pulpitu KPI: Utwórz dedykowany pulpit KPI z konfigurowalnymi wykresami, schematami lub tabelami. Zapewnij członkom zespołu i interesariuszom dostęp do tego pulpitu, aby mogli monitorować wskaźniki KPI i określać aktualne trendy.
 • Przekazywanie wyników KPI zainteresowanym stronom: Skorzystaj z funkcji komunikacyjnych Jira, aby informować zespół i interesariuszy o postępach i osiągnięciach w zakresie KPI. Automatyzuj powiadomienia i raporty, aby wysyłać je w regularnych odstępach czasu lub gdy nastąpią określone kamienie milowe dotyczące KPI.

Takie podejście usprawnia przepływ pracy i pozwala zapewnić zgodność strategii z najważniejszymi wskaźnikami KPI, wspierając udany i oparty na danych przebieg procesu zarządzania produktem.

Wyzwania związane z pomiarem wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem

Pomiar wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem wiąże się z szeregiem wyzwań.

Pierwszym z nich jest zapewnienie zgodności KPI z ogólnymi celami biznesowymi. Dlatego warto jasno zdefiniować cele i wybierać tylko te KPI, które bezpośrednio wnoszą wkład w ich realizację. Wybrane wskaźniki KPI powinny być ściśle powiązane z misją firmy.

Kolejne powszechne wyzwanie dotyczy dbania o poprawność i dostępność danych. Sposobem na to jest zainwestowanie w narzędzia do zarządzania danymi i ich walidacji. Należy regularnie przeprowadzać audyty i czyścić źródła danych w celu zapewnienia spójności i zmniejszenia liczby błędów.

Korzystanie z odpowiednich wskaźników ma kluczowe znaczenie dla skutecznego śledzenia KPI, ale nie zawsze jest to proste. Wybierz wskaźniki KPI, które są skonkretyzowane, mierzalne i wykonalne. Aby ustalić, które wskaźniki są najważniejsze, skonsultuj się z interesariuszami.

Trudności przysparza też opracowanie spójnego procesu gromadzenia danych. Podziel metody gromadzenia danych na kategorie i stosuj automatyzację, gdzie to możliwe. Upewnij się, że wszyscy stosują te same procedury, aby Twoje dane były spójne i wiarygodne.

Stawienie czoła tym wyzwaniom może poprawić dokładność i trafność pomiaru wskaźników KPI.

Jira Product Discovery pozwala zespołom osiągać wskaźniki KPI

Jira Product Discovery pomaga zespołom produktowym w osiąganiu i śledzeniu wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem. Pozwala zespołom zajmującym się rozwojem produktów i interesariuszom sprawnie współpracować przy realizacji pomysłów. Zapewnia ustrukturyzowane ramy, które koncentrują się na dostosowaniu pomysłów do celów biznesowych, wskaźników KPI i planu rozwoju produktu.

Jira Product Discovery oferuje scentralizowaną platformę, na której zespoły produktowe mogą zbierać i porządkować pomysły członków zespołu, opinie klientów, zgłoszenia wsparcia i nie tylko. Pomaga ona ustalać priorytety pomysłów i funkcji w oparciu o ich potencjalny wpływ oraz zgodność ze wskaźnikami KPI i celami strategicznymi.

Bezproblemowa integracja Jira Product Discovery z Jira Software łączy pomysły i funkcje produktu, zapewniając zespołom kontekst i widoczność od fazy odkrywania po dostarczenie produktu. Jira Product Discovery optymalizuje również przepływ pracy poprzez umieszczenie pomysłów w centralnym miejscu i usprawnienie procesu ustalania priorytetów.

Atlassian Marketplace oferuje z kolei dodatkowe specjalnie opracowane narzędzia do raportowania wskaźników KPI.

Wskaźniki KPI dotyczące zarządzania produktem: często zadawane pytania

Jak często należy dokonywać przeglądu wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem?

Częstotliwość przeglądów wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem różni się w zależności od charakteru produktu, konkretnych wskaźników KPI i etapu rozwoju produktu.

Na wczesnych etapach warto przeprowadzać przeglądy co tydzień lub co miesiąc, aby móc wprowadzać szybkie korekty. W miarę jak produktu staje się bardziej dojrzały, wystarczy przegląd do kwartał lub raz do roku. Krytyczne wskaźniki KPI związane z sukcesem produktu (np. współczynniki konwersji, utrzymanie użytkowników, przychody) powinny być poddawane przeglądom częściej. Częstotliwość przeglądów może być natomiast mniejsza w przypadku pomocniczych KPI.

Warto zachować równowagę między częstymi weryfikacjami mającymi na celu wprowadzenie szybkich korekt a rzadszymi, które pozwalają na uzyskanie strategicznej perspektywy.

Które oprogramowanie może być pomocne w śledzeniu wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem?

Jira Software to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga w śledzeniu wskaźników KPI zarządzania produktem. Zawarte w oprogramowaniu konfigurowalne pulpity umożliwiają wyświetlanie najważniejszych wskaźników. Śledzenie zgłoszeń pozwala monitorować postęp zadań i historyjki użytkowników. System skutecznie śledzi wskaźniki rozwoju, usterek i ukończenia.

Jira Product Discovery pozwala porządkować pomysły na produkty, ustalać priorytety funkcji i łączyć pomysły z projektami. Dostępne w systemie raporty zapewniają ogólny wgląd w wydajność produktu pod względem realizacji założonych celów.

Jak zapewnić dokładność danych podczas śledzenia wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem?

Korzystając z niezawodnego oprogramowania do gromadzenia, raportowania i analizy danych, możesz zadbać o dokładność danych, co ma kluczowe znaczenie w przypadku śledzenia wskaźników KPI dotyczących zarządzania produktem. Weryfikuj źródła danych oraz stosuj walidację i czyszczenie danych. Prowadź dokumentację źródeł, metod gromadzenia i przekształceń danych. Zapisuj szczegóły źródła danych w Jira Issues.

Śledzenie wskaźników KPI zarządzania produktami umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, stosowanie podejścia zorientowanego na użytkownika i rozwijanie produktów zgodnie z metodykami Agile. Wybór właściwych wskaźników KPI odpowiednich narzędzi oraz rozwiązywanie problemów z dokładnością danych pomaga kierownikom produktów odnieść sukces. Jira Product Discovery obsługuje śledzenie wskaźników KPI, ułatwiając kierownikom produktu realizację celów.