Trzy filary Scruma: podstawowe zasady metodyki Scrum

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne strategie zarządzania projektami Agile są ważniejsze niż kiedykolwiek. Menedżerowie projektów nieustannie poszukują metod, które pomogą im zachować zwinność, reagować na zmieniające się wymagania i dostarczać wartość organizacjom. Jedną z takich metod jest cieszący się ogromną popularnością Scrum.

Scrum to nie tylko ramy postępowania — to zbiór zasad i praktyk, które leżą u podstaw zarządzania projektami w duchu Agile. Ten artykuł pozwala dokładniej poznać podstawowe filary Scruma i pokazuje, co sprawia, że ten zestaw praktyk Agile staje się wręcz nieodzownym zasobem dla menedżerów projektów.

Przede wszystkim przyjrzymy się trzem filarom Scruma: przejrzystości, kontroli i adaptacji, aby uzmysłowić sobie, jak wspólnie przyczyniają się one do usprawnienia procesów, poprawy jakości pracy zespołowej i ciągłych postępów.

Na jakich trzech filarach opiera się Scrum?

Trzy filary Scruma kształtują zasady Agile leżące u podstaw metodyki Scrum, wspierając efektywność i zdolność adaptacji w zarządzaniu projektami. Metoda Scrum, znana z podejścia empirycznego, opiera się na trzech zasadniczych filarach: przejrzystości, kontroli i adaptacji.

Przejrzystość

U samych podstaw Scruma leży przejrzystość, nadrzędna zasada, która koncentruje się na otwartej komunikacji pozbawionej barier. Przejrzystość sprzyjająca jasnej i szczerej wymianie informacji między wszystkimi interesariuszami projektu stanowi podstawę zaufania i współpracy.

Jak zapewnić przejrzystość w Scrumie

Przejrzystość przejawia się w różnych aspektach metodyki Scrum, wśród których można wymienić:

 • Backlog sprintu: Dynamiczna lista obejmująca zadania, które zespół zobowiązuje się zrealizować w trakcie sprintu, i przejrzyście prezentująca pracę, na której należy się koncentrować.
 • Backlog produktu: Katalog funkcji i wymagań uporządkowanych według priorytetów, który pozwala skoordynować działania zespołu wokół celów projektu.
 • Przegląd sprintu: Platforma do prezentowania wykonanej pracy, umożliwiająca interesariuszom ocenę i dostarczanie cennych opinii.
 • Definicja ukończenia: Jednoznaczny i przejrzysty zbiór kryteriów definiujących stan ukończenia zadań, który pozwala wyeliminować niejasności.

Wykorzystanie szablonu Scrum w systemie Jira i szablonu planowania sprintu w Confluence może pomóc Twojemu zespołowi usprawnić tworzenie dokumentacji i komunikację, przyczyniając się do umocnienia trzech filarów Scruma.

Systemowi Jira zaufały tysiące zespołów Scrum, które korzystają z niego do wizualizacji, ustalania priorytetów i śledzenia pracy w poszczególnych sprintach. Natomiast Confluence zapewnia wszystkim członkom zespołu pojedyncze źródło rzetelnych informacji pozwalające na zintegrowane zarządzanie dokumentacją.

Szablon Scrum w systemie Jira zapewnia ustrukturyzowane ramy postępowania do dokumentowania celów, postępów oraz zmian dotyczących sprintu w sposób przejrzysty i uporządkowany, ułatwiając zespołom zachowanie przejrzystości, przeprowadzanie kontroli i adaptację do zmieniających się potrzeb w projekcie. Korzystając jednocześnie z systemu Jira i Confluence, zespoły mogą znacznie zwiększyć stopień faktycznego wdrożenia wspomnianych trzech filarów Scruma.

Zalety przejrzystości w Scrumie

Przejrzystość w Scrumie przynosi zespołom tworzącym oprogramowanie kilka zasadniczych korzyści, wśród których można wymienić:

 1. Świadome podejmowanie decyzji: Gdy wszyscy członkowie zespołu i interesariusze mają dostęp do aktualnych i dokładnych informacji, mogą podejmować świadome decyzje, które będą zgodne z celami projektu.
 2. Wczesne wykrywanie problemów: Przejrzysta komunikacja pozwala dostrzec problemy i przeszkody na wczesnym etapie procesu rozwoju, umożliwiając zespołom szybkie ich rozwiązanie, zanim dojdzie do eskalacji.
 3. Większa odpowiedzialność: Wyraźny wgląd w zadania i postępy każdego członka zespołu wzmacniają poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i sprzyjają aktywnemu podejściu do obowiązków.
 4. Zaangażowanie interesariuszy: Przejrzyste raportowanie sprawia, że interesariusze są zaangażowani w efekty projektu, co prowadzi do lepszej współpracy i poczucia wspólnej realizacji celów.
 5. Zarządzanie ryzykiem: Przejrzyste procesy umożliwiają zespołom rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i zarządzanie nimi, minimalizując ich wpływ na terminy i efekty projektu.

Kontrola

Kontrola będąca drugim filarem polega na ciągłej ocenie i analizie. Zespoły mogą rozpoznawać wszelkie odstępstwa dzięki regularnym ocenom, które sprzyjają doskonaleniu i pomagają utrzymać orientację na sukces.

Częste punkty kontroli w Scrumie

Scrum kładzie nacisk na regularną i częstą kontrolę postępów projektu i samego produktu. Wspomniane punkty kontroli występują podczas takich zdarzeń jak:

 1. Planowanie sprintu: Na początku każdego sprintu zespoły analizują backlog produktu i wspólnie określają pracę do wykonania w nadchodzącym sprincie.
 2. Codzienne spotkania stand-up: Codzienne spotkania stand-up stanowią dla członków zespołu platformę do monitorowania własnych postępów, dzielenia się aktualnościami i rozpoznawania przeszkód.
 3. Przegląd sprintu: pod koniec każdego sprintu zespół przedstawia ukończone prace interesariuszom w celu przeprowadzenia kontroli i uzyskania opinii.
 4. Retrospektywa sprintu: Po przeglądzie sprintu zespół przeprowadza retrospektywę według zasad Agile, aby przyjrzeć się swoim procesom, ustalić, co poszło dobrze, a co wymaga poprawy, a także opracować strategie doskonalenia.

Jak kontrola prowadzi do ciągłego doskonalenia

Kontrola jest siłą napędową ciągłego doskonalenia w metodyce Scrum. Regularne analizowanie produktu i procesu pozwala zespołom wprowadzać merytoryczne poprawki w swoim procesie.

Iteracyjny charakter Scruma sprawia, że każdy punkt kontroli można włączyć do kolejnego sprintu, wprowadzając w ten sposób ulepszenia przyrostowe i uwzględniając opnie interesariuszy.

Adaptacja

Adaptacja, trzecia podstawowa zasada Scruma, idzie w parze z kontrolą. Po sprawdzeniu produktu i procesu zespół dostosowuje swoje strategie w oparciu o poczynione spostrzeżenia. Gdy zespoły zdobywają nowe informacje i lepiej poznają dynamikę swojego projektu, mają możliwość wprowadzania zwinnych korekt kierunku działań.

Dla powodzenia Scruma kluczowe znaczenie ma zdolność adaptacji — niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowanie backlogu sprintu w połowie sprintu, skorygowanie codziennych planów z uwzględnieniem napotkanych wyzwań, czy udoskonalanie strategii w oparciu o opinie otrzymane podczas przeglądu sprintu. W kolejnych punktach przeanalizujemy, w jaki sposób adaptacja wpływa na poszczególne etapy Scruma i jak prowadzi do poprawy jakości produktu, zadowolenia klienta i ogólnego powodzenia projektu.

Sposób wdrażania adaptacji w metodyce Scrum

Adaptacja odgrywa kluczową rolę w Scrumie i można ją skutecznie wykorzystać na różnych etapach procesu scrumowego. Przyjrzyjmy się, jak zespoły mogą wdrażać adaptację i jak system Jira może pomóc w wizualizacji i zarządzaniu tymi etapami:

 1. Korekty backlogu sprintu: Jeśli w trakcie sprintu pojawią się nowe analizy lub zmiany, zespół może dostosować backlog sprintu tak, aby je uwzględnić. System Jira umożliwia zespołom utworzenie dedykowanej tablicy Scrum, ułatwiając śledzenie zmian, ustalanie priorytetów zadań i sprawdzanie, czy backlog jest zgodny ze zmieniającymi się wymaganiami projektu.
 2. Adaptacja na podstawie codziennych spotkań stand-up: Codzienne spotkania stand-up stanowią dla członków zespołu okazję do dostosowania planów na dany dzień z uwzględnieniem postępów i ewentualnych przeszkód. Konfigurując niestandardowy przepływ pracy w systemie Jira, zespoły mogą wizualizować status zadań, rozpoznawać wąskie gardła i wprowadzać korekty w czasie rzeczywistym podczas codziennych spotkań stand-up, co pozwala zwiększyć elastyczność i poprawić jakość współpracy.
 3. Informacje zwrotne z przeglądu sprintu: Opinie zgromadzone w trakcie przeglądu sprintu wskazują kierunek adaptacji dla nadchodzących sprintów. W systemie Jira zespoły mogą utworzyć tablicę wieloprojektową specjalnie na potrzeby przeglądów i retrospektyw sprintów. Takie podejście, zakładające wykorzystanie dwóch tablic, ułatwia płynne przejście od przeglądu informacji zwrotnych do planowania adaptacji, zapewniając, że cennych analizy przełożą się na praktyczne poprawki.

Korzyści z adaptacji są wielokierunkowe i obejmują dostosowywanie do zmieniających się wymagań, kulturę innowacji, proces rozwoju produktu, wczesne wykrywanie problemów i optymalizację zasobów. Dzięki wykorzystaniu systemu Jira do wizualizacji i zarządzania tymi etapami adaptacji na dedykowanych tablicach zespoły mogą doskonalić swoje praktyki Scrum, zwiększyć przejrzystość i zmaksymalizować potencjał osiągania sukcesów.

Korzyści z adaptacji w Scrumie

Adaptacja w Scrumie ma kilka zalet:

 1. Elastyczność: Dostosowywanie się do zmieniających się wymagań lub nieoczekiwanych wyzwań zwiększa elastyczność i szybkość reakcji zespołu.
 2. Lepsza jakość: Ciągła adaptacja pozwala na uwzględnianie opinii, dzięki czemu można uzyskać produkt wyższej jakości i zwiększyć zadowolenie użytkowników.
 3. Zoptymalizowane procesy: Dostosowując procesy w oparciu o wnioski z retrospektywy, zespoły doskonalą swoje przepływy pracy i stają się z czasem coraz bardziej wydajne.
 4. Satysfakcja klienta: Adaptacja pozwala zyskać pewność, że produkt jest zgodny z potrzebami klienta, co skutkuje większą satysfakcją klienta.

Opanuj trzy filary Scruma za pomocą odpowiednich narzędzi

Trzy filary metodyki Scrum stanowią integralne wytyczne do skutecznego zarządzania projektami. Kładąc nacisk na przejrzystość, kontrolę i adaptację, zespoły zwinnie radzą sobie ze złożonością i niepewnością, wspierając kulturę innowacji.

Wykorzystując produkty Atlassian — Jira i Confluence — zespoły mogą usprawnić procesy, scentralizować dokumentację i rozwijać współpracę. Szablon Scrum w systemie Jira w połączeniu z bogatym wyborem szablonów w Confluence umożliwia zespołom bezproblemowe wdrażanie podstawowych założeń metodyki Scrum.

Jira to narzędzie do zarządzania dynamicznymi projektami i śledzenia zgłoszeń, które umożliwia zespołom efektywne planowanie, realizowanie i monitorowanie projektów. Zawiera dedykowany szablon Scrum dla zespołów Scrum, obejmujący takie funkcje, jak planowanie sprintu, zarządzanie backlogiem, wykresy spalania i raportowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki systemowi Jira zespoły mogą łatwo wizualizować postępy sprintu, rozpoznawać wąskie gardła i dostosowywać się do zmieniających się wymagań, zachowując przejrzystość i zgodność z zasadami metodyki Scrum.

Z kolei Confluence służy jako przestrzeń do współpracy, w której zespoły mogą tworzyć, przechowywać i udostępniać dokumentację projektową. Rozwiązanie to oferuje szereg szablonów, w tym szablony planowania sprintów, retrospektywy i szablony notatek ze spotkań, co sprawia, że jest ono bezcennym zasobem dla zespołów Scrum. Możliwości współpracy w Confluence sprzyjają otwartej komunikacji, zapewniając każdemu członkowi zespołu dostęp do informacji i możliwość zaangażowania, co prowadzi do wzmocnienia trzech filarów: przejrzystości, kontroli i adaptacji.

Jira i Confluence tworzą razem potężny duet, który usprawnia zarządzanie projektami, pozwalając zespołom Scrum skupić się na dostarczaniu wartości interesariuszom i ciągłym ulepszaniu procesów.

3 filary Scrum: często zadawane pytania

W jaki sposób interesariusze mogą przyczynić się do realizacji trzech filarów Scrum?

Interesariusze odgrywają kluczową rolę, oferując jasne wymagania, angażując się w regularne przekazywanie informacji zwrotnych i wzmacniając pozycję zespołu Scrum. Ich wkład jest niezbędny do zapewnienia przestrzegania podstawowych zasad Scrum.

Kluczowi interesariusze mogą dodatkowo wzmocnić trzy filary Scrum, aktywnie uczestnicząc w przeglądach sprintu, gdzie uzyskują wgląd w postępy i dostarczają cennych informacji zwrotnych. Ściśle współpracując z zespołem Scrum i wspierając otwartą komunikację, interesariusze pomagają zachować przejrzystość, inspekcję i adaptację jako podstawowe aspekty udanych projektów Scrum.

Jakie techniki wzmacniają współpracę i komunikację w filarach Scrum?

Skuteczne techniki obejmują codzienne spotkania, planowanie sprintu i sesje przeglądowe. Trzy filary Scrum wspierają również kulturę otwartej komunikacji poprzez zachęcanie do rozumienia celów.

Aby jeszcze bardziej usprawnić współpracę i komunikację w zespołach Scrum, konieczne jest promowanie ciągłego dialogu i wymiany informacji. Członkowie zespołu powinni aktywnie angażować się w dyskusje, w razie potrzeby szukać wyjaśnień i zapewnić swobodny przepływ informacji między wszystkimi interesariuszami. Poprzez myślenie o otwartości i integracji zespoły Scrum mogą wzmocnić filary przejrzystości, inspekcji i adaptacji, ostatecznie prowadząc do bardziej udanych projektów.

Czy Scrum można zintegrować z innymi metodologiami, które mają różne filary?

Tak. Scrum może współdziałać z różnymi metodologiami, takimi jak Scrumban, dzięki starannej integracji i adaptacji procesu programistycznego.

System Jira firmy Atlassian został zaprojektowany tak, aby wspierać wszystkie metodyki Agile. Dzięki solidnemu zestawowi funkcji zarządzania projektami i niestandardowym przepływom pracy zespoły programistyczne i biznesowe mogą dostosować swoje narzędzie do rzeczywistych praktyk, niezależnie od tego, czy jest to Scrum, Kanban, czy dowolny inny wariant Agile. Dzięki systemowi Jira, które stanowi podstawę współpracy, wszystkie zespoły mogą pozostawać w stałym kontakcie ze sobą i resztą organizacji.

System Jira rozszerza możliwości współpracy poza zespoły programistyczne. Łączy zespoły z różnych części firmy w ramach jednej platformy, promując współpracę między różnymi działami przy użyciu tego samego narzędzia, dzięki czemu organizacje mogą łatwo dostosować zasady Scrum do różnych aspektów swojej działalności.

System Jira zapewnia techniczne podstawy i możliwości adaptacji niezbędne do harmonijnej integracji Scrum z innymi metodologiami, dzięki czemu współpraca między różnymi obszarami staje się sprawniejszym procesem i poprawia zarządzanie projektami.

Następny
Tablica scrum