Artefakty Scrum w metodyce Agile

Czym są artefakty Scrum w metodyce Agile i jak mogą ułatwić opracowywanie produktów

Chandler Harris Autor: Chandler Harris
Przeglądaj tematy

W skrócie: Artefakty Scrum w metodyce Agile to informacje wykorzystywane przez zespół Scrum i interesariuszy w celu określenia szczegółów opracowywanego produktu, czynności związanych z jego utworzeniem oraz czynności wykonywanych w trakcie projektu. Głównymi artefaktami Scrum w metodyce Agile są backlog produktu, backlog sprintu oraz przyrosty.

Pojęcie artefaktu jest często utożsamiane z ruinami archeologicznymi oraz starożytnymi pozostałościami. Jednak w procesie tworzenia oprogramowania termin artefakt odnosi się do kluczowych informacji potrzebnych podczas opracowywania produktu.

Metodyka Agile ma własne specyficzne „produkty uboczne” wynikające ze sposobu planowania, tworzenia, śledzenia i iterowania zadań na potrzeby tworzenia oprogramowania według modelu Scrum.

Czym są artefakty Scrum w metodyce Agile?

Artefakty Scrum w metodyce Agile to informacje wykorzystywane przez zespół Scrum i interesariuszy w celu określenia szczegółów opracowywanego produktu, czynności związanych z jego utworzeniem oraz czynności wykonywanych w trakcie projektu. Zapewniają one punkty metadanych, dzięki którym zyskuje się wgląd w realizację sprintu. Są niezbędnymi narzędziami dla każdego zespołu Scrum, ponieważ wprowadzają podstawowe atrybuty Scruma, jakimi są przejrzystość, kontrola i adaptacja.

Artefakty są tworzone w trakcie głównych działań podejmowanych w ramach sprintu Scrum, takich jak:

  • Planowanie pracy i przyszłych celów
  • Tworzenie zadań z myślą o osiągnięciu tych celów
  • Porządkowanie zadań w sprinty w oparciu o zależności i priorytety
  • Wykonywanie zadań
  • Przeglądanie i analizowanie wyników w zestawieniu z celami
  • Powtarzanie tych kroków

Główne artefakty Scrum w metodyce Agile

Artefakty Scrum

Do głównych artefaktów Scrum w metodyce Agile należą backlog produktu, backlog sprintu i przyrosty.

Lista zadań produktu

Backlog produktu to lista nowych funkcji, ulepszeń, poprawek błędów, zadań lub wymagań roboczych potrzebnych do opracowania produktu. Jest on wypadkową danych wejściowych pochodzących z różnych źródeł, takich jak obsługa klienta, analiza konkurencji, wymagania rynku i ogólna analiza biznesowa.

Backlog produktu jest „aktywnym” artefaktem, aktualizowanym doraźnie w miarę napływania nowych informacji. Jest to backlog międzyzespołowy prowadzony i porządkowany przez product ownera między poszczególnymi cyklami sprintów oraz w momencie pojawienia się nowych pomysłów. Zawiera on zadania, które wcześniej były elementem bieżącego sprintu, ale obniżono ich priorytet, skutkiem czego zostały przeniesione do backlogu.

Backlog sprintu

Backlog sprintu jest zbiorem zadań z backlogu produktu, które uznano za priorytetowe, a w konsekwencji uwzględniono do realizacji podczas kolejnego przyrostu produktu. Backlogi sprintów są tworzone przez zespoły deweloperskie w celu zaplanowania elementów dostarczanych w kolejnych przyrostach i określenia szczegółów prac wymaganych do osiągnięcia przyrostu.

Backlogi sprintów tworzy się, wybierając zadanie z backlogu produktu i dzieląc je na mniejsze, wykonalne elementy sprintu. Rozważmy przykładowe zadanie polegające na „utworzeniu strony koszyka w sklepie internetowym”, na które składa się wiele podrzędnych zadań projektowych i programistycznych. W backlogu produktu znajdzie się zadanie główne, natomiast zadania pomocnicze, takie jak „utworzenie wstępnego projektu graficznego strony koszyka” lub „zaprogramowanie sesji koszyka”, znajdą się w backlogu sprintu.

Backlog sprintu jest aktualizowany na etapie procesu Scrum związanym z planowaniem sprintu. Mniejsze zadania w ramach sprintu są przypisywane odpowiednim zespołom, takim jak zespoły projektowe i programistyczne. Jeśli potencjał wykonawczy zespołu nie umożliwia ukończenia wszystkich zadań w ramach sprintu, pozostałe zadania uwzględnione w sprincie będą oczekiwały w backlogu sprintu na kolejny sprint.

Przyrost produktu

Przyrost produktu to elementy dostarczane klientowi, które zostały utworzone w wyniku realizacji zadań z backlogu produktu w trakcie sprintu. Uwzględnia on również przyrosty ze wszystkich poprzednich sprintów. Na każdy sprint zawsze przypada jeden przyrost, a jego zawartość jest ustalana na etapie procesu Scrum związanym z planowaniem sprintu. O przyroście mówimy, gdy zespół zdecyduje się dostarczyć wyniki pracy klientowi. Przyrosty produktu są niezwykle użyteczne i stanowią uzupełnienie modelu ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) w zakresie śledzenia wersji, a w razie potrzeby także ich wycofywania.

Synchronizowanie całej pracy z poszczególnymi elementami backlogu jest korzystne dla zespołów. Weźmy na przykład tworzenie gałęzi i kompilacji dla każdego elementu backlogu. Zespoły, które integrują narzędzia do kontroli wersji oraz CI/CD z oprogramowaniem do śledzenia Scrum, mogą wykorzystać informacje pochodzące z tych narzędzi, aby lepiej zrozumieć postępy prac. Mogą również wywnioskować, które elementy backlogu są wdrażane i dostarczane klientom. Takie podejście pozwala im również spojrzeć wstecz na commity i powiązać je z przyrostami w Scrumie, aby prześledzić historię oraz proces planowania danego kodu.

Artefakty rozszerzone

Oprócz wymienionych wcześniej oficjalnych artefaktów Scrum, istnieją również pewne artefakty rozszerzone lub inaczej metaartefakty. Choć te artefakty nie są uwzględniane w oficjalnych wytycznych Scrum, stanowią one wartość dodatkową i zapewniają lepszy wgląd w cykl Scrum.

Wykres spalania

Wykres spalania (lub wypalania) nie jest oficjalnym artefaktem Scrum, jednak wiele zespołów wykorzystuje go do komunikacji i monitorowania postępów w realizacji celu sprintu w trakcie jego trwania. Wykresy spalania są wykresami ilustrującymi zadania ukończone podczas sprintu. Wykresy spalania bardzo się przydają, ponieważ ułatwiają pomiar aktywnej prędkości realizacji zadań zespołu, co pozwala jego członkom na ustalenie, czy są w stanie ukończyć zaplanowane prace, i w razie potrzeby zmodyfikowanie priorytetów zadań sprintu.

Podczas planowania sprintu zespoły mogą przyjrzeć się wcześniejszym wykresom spalania, aby zyskać realistyczny obraz tego, ile zadań są w stanie ukończyć w trakcie nadchodzącego sprintu. Zespoły mogą analizować bieżące wykresy spalania, aby ustalić, czy są na dobrej drodze do pomyślnego ukończenia sprintu. Podczas przeglądów sprintów mogą one ponownie przyjrzeć się wykresowi spalania, aby określić, w którym miejscu oczekiwania zostały spełnione, a w którym nie. Z czasem wykresy spalania pomagają zespołom doprecyzować oszacowania na etapach planowania procesu Scrum.

Definicja ukończenia

Ważne, aby zespoły dysponowały precyzyjną definicją ukończenia. Ta definicja może być kolejnym rodzajem artefaktu wymagającym udokumentowania i udostępnienia. Przykładową definicją ukończenia dla zespołu deweloperskiego jest sytuacja, w której kod został objęty zautomatyzowanymi testami zgodnymi ze specyfikacją i wdrożony w środowisku produkcyjnym. Zespół, który nie dysponuje wyraźną definicją ukończenia, często w trakcie przeglądu sprintu zadaje sobie pytanie „czy to zostało zrobione?”, gdy analizuje otwarte zadania Scrum.

Definicja ukończenia pomaga zdefiniować granice przyrostu. Przyrosty powinny być dostarczane w kompletnych, nadających się do użytku pakietach i powinny uzupełniać dotychczasowe przyrosty. Ukończenie określa również moment, w którym zadania są gotowe i można je uwzględnić jako zamknięte w wykresie spalania.

Przejrzystość artefaktów

Artefakty Scrum to zaawansowane elementy wspomagające, które pomagają zespołom pracować wydajniej. W związku z tym jest ważne, aby wszystkie zespoły miały dostęp do artefaktów i wgląd w ich zawartość. Product ownerzy i Scrum Masterzy muszą regularnie przeglądać i omawiać artefakty z zespołami deweloperskimi. Dzięki temu ich członkowie będą świadomi niewydolności operacyjnej i będą mogli wymyślać kreatywne sposoby na zwiększenie prędkości.

Rozpoczynanie korzystania z artefaktów Scrum w metodyce Agile

Artefakty Scrum w metodyce Agile to bardzo cenne, a jednocześnie elastyczne zależności przepływu pracy Scrum Agile. Zespół korzystający z metodyki Agile, który nie podejmie trudu wdrożenia tych produktów ubocznych, nie odniesie żadnych korzyści. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy z artefaktami Scrum jest użycie rozwiązania menedżera zadań Agile z wbudowaną obsługą artefaktów Scrum. Dobre narzędzie do śledzenia zadań Agile, takie jak Jira, oferuje wbudowane funkcje artefaktów, które pozwalają z łatwością generować wykresy spalania, backlogi i przyrosty. Ułatwimy Ci rozpoczęcie pracy z naszym darmowym szablonem Jira Scrum.