Porównanie zarządzania projektami Lean i Agile

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zastanawiać, którą metodologię zarządzania projektami, Agile czy Lean, wybrać? Jeśli tak, to nie jesteś wyjątkiem.

Wielu menedżerów projektów zastanawia się, które podejście zmaksymalizuje wydajność i zapewni korzyści dla klienta.

Zarządzanie projektami Lean, zakorzenione w systemie produkcyjnym Toyoty, koncentruje się na ograniczaniu marnotrawstwa i usprawnianiu procesów. Metodę tę często stosuje w produkcji, ale też w rozwoju oprogramowania i innych sektorach. Z drugiej strony w metodologii Agile chodzi o elastyczność i zdolność do adaptacji. Menedżerowie często ją wykorzystują przy tworzeniu oprogramowania, aby szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów.

Trzeba zrozumieć podstawowe zasady każdego podejścia przed podjęciem decyzji, które z nich najlepiej odpowiada potrzebom projektu i zespołu.

W tym artykule przeanalizujemy różnice między metodologiami zarządzania projektami Lean i Agile oraz przedstawimy spostrzeżenia, które pomogą menedżerom projektów zdecydować, które podejście zastosować.

Na czym polega zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Lean?

Zarządzanie projektami Lean usprawnia operacje, ogranicza marnotrawstwo i oferuje realną wartość pod względem efektywności kosztowej, jakości i szybkości wprowadzenia na rynek. Koncentruje się głównie na usprawnianiu działalności i zadowoleniu klientów. Ta metoda rozwija kulturę ciągłego doskonalenia, praktykę polegającą na identyfikowaniu wąskich gardeł, eliminowaniu nadmiarowości kompetencyjnej i dostosowaniu celów członków zespołu do nadrzędnych celów projektu.

Zarządzanie projektami Lean koncentruje się na podejściu iteracyjnym. Nie tylko zaspokaja ono obecne potrzeby klientów, ale także przewiduje przyszłe wymagania. Pokazuje długoterminowe zaangażowanie w dostarczanie określonej wartości.

Cele organizacyjne w zarządzaniu projektami Lean często są zgodne z zarządzaniem portfelem Lean. To drugie wykorzystuje zasady Lean do strategicznego zarządzania wieloma projektami w całej firmie.

Co to jest zwinne zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami Lean to iteracyjna i przyrostowa metodologia, która kładzie duży nacisk na współpracę z klientami. W szczególności sprawdza się w złożonych i szybko zmieniających się projektach programistycznych.

Agile różni się od tradycyjnych modeli zarządzania projektami. Pozwala na szybkie korekty w całym cyklu życia projektu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku metod tworzenia oprogramowania takich jak DevOps, gdzie wymagania mogą się szybko zmieniać ze względu na opinie klientów lub postęp technologiczny.

Ramy postępowania Agile wykorzystują dwie podstawowe metodologie: Scrum i Kanban.

Scrum sprawdza się w środowiskach, w których zespoły muszą się szybko dostosowywać do zmiennych wymagań. Dzieli pracę na małe, łatwe do zarządzania sprinty. Każdy sprint trwa od dwóch do czterech tygodni, podczas których osiąga się określone cele.

Jira Software zawiera kompleksowy szablon Scrum, który pomaga skutecznie zarządzać sprintami.

Kanban działa najlepiej w różnorodnych środowiskach pracy. Ma prostszą strukturę niż Scrum, ale też zarządza elementami w oparciu o złożoność i priorytet. Ta metodologia pomaga zespołom wizualizować cały przepływ pracy, od inicjacji zadania do jego ukończenia. Nakładając ograniczenia na prace w toku, Kanban zapewnia efektywne wykonywanie zadań i sprzyja kulturze ciągłego dostarczania. Aby to ułatwić, Jira Software oferuje specjalistyczny szablon Kanban zaprojektowany w celu optymalizacji zarządzania przepływem pracy.

Różnice między Lean a Agile

Poruszając się po świecie metodologii zarządzania projektami, można się zniechęcić. Aby dokonać świadomego wyboru między Agile a Lean jako skutecznym podejściem do zarządzania projektami dla zespołu, trzeba zrozumieć ich niuanse.

W tej sekcji podkreślono krytyczne różnice między metodologiami zarządzania projektami Agile i Lean.

Cele

Podstawowe zasady Lean obejmują ograniczenie marnotrawstwa i usprawnienie procesów. Ma to na celu optymalizację procesów w celu zapewnienia maksymalnej wartości w całej firmie.

Agile koncentruje się na zadowoleniu klienta. Cele tej metodologii to szybka adaptacja do zmieniających się wymagań i cykliczne dostarczanie klientom cennych funkcji.

Podejście do projektów

Lean ma na celu usprawnienie całego cyklu życia projektu. Za sprawą swoich kluczowych zasad zarządzanie projektami Lean przyjmuje podejście holistyczne. Koncentruje się ono na usprawnianiu procesów w celu zwiększenia wydajności i dostarczenia korzyści klientowi.

Agile skupia się na powtarzających się cyklach rozwoju i ścisłej współpracy z klientami, wykorzystując ramy postępowania, takie jak tablice Scrum i Kanban, do zarządzania zadaniami i członkami zespołu.

Struktura zespołu

Podstawą metodologii Lean są zespoły interdyscyplinarne.Współpracują one, aby usprawniać procesy w całej firmie, dążąc do wywarcia szerokiego wpływu na organizację.

Zespoły Agile natomiast często koncentrują się na konkretnych projektach i działają w powtarzających się cyklach.Struktura organizacyjna zmienia się szybko w zależności od tego, co mówią i czego potrzebują klienci, dzięki czemu tworzenie i uruchamianie rozwiązań jest szybkie i łatwe.

Porównując Lean i Agile, oceń, na ile każda struktura zespołu jest zgodna z celami Twojej firmy.

Oś czasu projektu

Model Lean nie stara się trzymać stałych osi czasu, ale dąży do ciągłych, stopniowych ulepszeń. Jego podejście do osi czasu z jednej strony pozwala się dostosować, a z drugiej jest nieprzewidywalne. Zapewnia elastyczność w zarządzaniu projektami, ale może wymagać dodatkowego nadzoru w celu utrzymania koncentracji na celach długoterminowych.

Agile funkcjonuje głównie w ramach sprintów o stałej długości, zwykle trwających od jednego do czterech tygodni. Ta struktura umożliwia zespołom szybkie ustalanie priorytetów prac, dostarczanie wartości przyrostowej i dostosowywanie się na podstawie opinii interesariuszy. Oś czasu jest zatem dobrze zdefiniowana, co sprzyja przewidywalności.

Monitorowanie wydajności

Lean koncentruje się na pomiarze ogólnej wydajności procesu i wartości dla klienta, podczas gdy Agile skupia się na metrykach sprintu i indywidualnej wydajności.

Monitorowanie wydajności Lean koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i zadowoleniu klienta oraz ocenie, w jaki sposób poszczególne zadania przyczyniają się do osiągnięcia szerszych celów. Ten nacisk na śledzenie wydajności jest zgodny z podstawowymi zasadami metodologii Lean.

Może mieć również kluczowe znaczenie przy wyborze między Agile a Lean. Jeśli Twoja firma preferuje kompleksowe spojrzenie na wydajność i wartość dla klienta, Lean może być dla Ciebie najlepszą opcją.

Ostatecznie obie metody przynoszą korzyści. Wybór między Agile i Lean zależy od Twoich potrzeb i charakteru projektów.

Podobieństwa między Lean a Agile

Pomimo różnic między metodologiami zarządzania projektami Lean i Agile mają one pewne cechy wspólne. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej najważniejszym podobieństwom między Lean i Agile.

Ukierunkowanie na klienta

Metodologie Lean i Agile priorytetowo traktują klienta.

Lean zapewnia klientom korzyści, usprawniając procesy i eliminując marnotrawstwo. Agile kładzie nacisk na zadowolenie klienta, zapewniając niewielkie, stopniowe zmiany w oparciu o opinie klientów.

Metody się różnią, ale cel jest taki sam: dostarczenie klientom produktów lub usług spełniających lub przekraczających ich oczekiwania.

Ciągłe doskonalenie

Obie metodologie są nastawione na ciągłe doskonalenie.

Lean stosuje systematyczne podejście do identyfikacji niskiej efektywności i eliminacji marnotrawstwa. Agile opiera się na powtarzających się cyklach, co pozwala na regularną ocenę i korektę.

Metodologie te zachęcają zespoły do wyciągania wniosków z każdego etapu projektu przy podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu zwiększenia wydajności i zadowolenia klienta.

Elastyczność

Metodologie Lean i Agile bazują na elastyczności, aby szybko reagować na zmiany. Lean eliminuje marnotrawstwo, aby stworzyć bardziej wydajny przepływ pracy, podczas gdy Agile kładzie nacisk na zdolność adaptacji do potrzeb klientów.

Obie te metody umożliwiają menedżerom projektów wprowadzanie potrzebnych zmian. Ta zdolność adaptacji ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Minimalne marnotrawstwo

Metodologie Lean i Agile w różny sposób stawiają na ograniczanie marnotrawstwa. Lean usprawnia procesy w celu wyeliminowania marnotrawstwa w każdym aspekcie projektu, w tym czasu i zasobów. Chociaż ograniczanie marnotrawstwa nie jest jego głównym celem, model Agile osiąga je dzięki powtarzającym się cyklom i wymianie informacji zwrotnej.

Menedżerowie projektów mogą wykorzystać te metodologie do tworzenia wydajnych i wolnych od marnotrawstwa procesów projektowych, obniżania kosztów i zwiększania zadowolenia klientów.

 

Metodyka Lean

Agile

Źródło

Metodyka Lean

Metodologia ta wywodzi się z technik produkcyjnych Toyoty stosowanych w Japonii w latach 50. XX wieku.

Agile

Pojawiła się pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia jako odpowiedź na tradycyjne metodologie tworzenia oprogramowania.

Zasady

Metodyka Lean

Koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i redukcji marnotrawstwa. Wywodzi się z zasad produkcji.

Agile

Kieruje się Manifestem Agile, który kładł nacisk na elastyczność, współpracę z klientami i wczesną dostawę.

Koncentracja

Metodyka Lean

Ma na celu poprawę jakości produktów i wydajności operacyjnej.

Agile

Koncentruje się na zadowoleniu klienta i dostarczaniu cennej funkcjonalności.

Zakres

Metodyka Lean

Nadaje się do małych partii i systemów ciągłego przepływu.

Agile

Ma zastosowanie do małych i dużych projektów, koncentrując się na stopniowych postępach.

Podejście

Metodyka Lean

Wspiera ciągłą kontrolę i adaptację, gorzej adaptuje się do dynamicznych zmian.

Agile

Hołduje powtarzalności, świetnie adaptuje się do zmian.

Rodzaj produktu

Metodyka Lean

Najlepiej sprawdza się przy oprogramowaniu do optymalizacji przepływów pracy i procesów, gdzie kluczem są wydajność i ograniczenie marnotrawstwa.

Agile

Idealna do aplikacji i platform skierowanych do konsumentów, które wymagają szybkich iteracji w oparciu o opinie użytkowników.

Zarządzanie projektami za pomocą systemu Jira

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami ma kluczowe znaczenie. Jira Software wyróżnia się jako wszechstronna platforma, która obsługuje różne metodologie, takie jak Lean i Agile.

W przypadku Agile oferuje zorganizowane ramy postępowania przy planowaniu sprintów i śledzeniu zgłoszeń. Tworzy spójne środowisko dla szybkich zmian i opinii klientów. W przypadku zespołów Lean platforma zachęca do współpracy w czasie rzeczywistym i wizualizacji projektów, pomagając szybko identyfikować niewydolność i radzić sobie z nią w celu ciągłego doskonalenia.

Chociaż nie jest metodologią, DevOps także zachowuje zgodność z Jira, która służy jako zintegrowana platforma usprawniająca komunikację i automatyzująca przepływy pracy.

Jeśli Jira Software nie zaspokaja Twoich potrzeb, rozważ Jira Align. Narzędzie to pozwala przeglądać strumienie wartości w zespołach, automatyzować przepływy procesów i upewniać się, że praca jest zgodna z celami biznesowymi.

Dzięki Jira Align możesz śledzić swoje inwestycje, usprawniać operacje, identyfikować przeszkody i stale dostarczać wartość. Ten bogaty w funkcje dodatek sprawia, że rozwiązanie Jira jest niezbędne, bez względu na stosowane podejście do zarządzania projektami.

Lean a Agile: często zadawane pytania

Jak wybrać odpowiednią metodę dla swojej firmy?

Najlepsza metoda dla Twojej firmy zależy od kilku czynników. Są to cele, charakter projektu i wiedza zespołu.

Agile może być najlepszym wyborem, jeśli chcesz się skupić na szybkiej dostawie i opiniach klientów. Lean może okazać się lepszym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na ograniczeniu marnotrawstwa i zwiększeniu wydajności. Pamiętaj, aby ocenić swoje potrzeby i ograniczenia przed podjęciem decyzji.

Czym zasady DevOps różnią się od zasad Lean?

Zasady DevOps, jak opisano w przewodniku DevOps, kładą nacisk na kompleksowy pipeline dostarczania oprogramowania, podczas gdy Lean koncentruje się na wyeliminowaniu marnotrawstwa i poprawie wydajności wszystkich procesów.

DevOps sprzyja współpracy między funkcjami tworzenia oprogramowania i IT. Często wykorzystuje automatyzację w celu przyspieszenia realizacji zadań. Lean natomiast przyjmuje szersze podejście ukierunkowane na eliminację marnotrawstwa w całym strumieniu wartości produktu lub usługi.

Czym różnią się zasady zarządzania strumieniem wartości od zasad Lean?

Zarządzanie strumieniem wartości optymalizuje przepływ wartości przez system. Zasady Lean koncentrują się na redukcji marnotrawstwa i poprawie wydajności.

Zarządzanie strumieniem wartości kładzie nacisk na dostosowanie wszystkich elementów strumienia wartości w celu zapewnienia maksymalnej wartości dla klienta. Z kolei Lean usprawnia procesy, aby usunąć działania, które nie podnoszą wartości.

Oba podejścia mają więc na celu wydajność, ale ukierunkowane są na różne aspekty cyklu życia projektu.