Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

Skuteczne strategie zarządzania zasobami sprzętowymi

We współczesnym świecie zorientowanym na technologię szybko zwiększa się wykorzystanie urządzeń zwiększających produktywność, takich jak laptopy, serwery i urządzenia mobilne. W miarę jak firmy rozwijają się i dostosowują do zmieniających się wymagań, rośnie również liczba i różnorodność zasobów IT, co sprawia, że śledzenie tych urządzeń staje się coraz trudniejsze.

Skuteczne podejście do zarządzania zasobami sprzętowymi poprawia zwinność, zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza koszty prowadzenia biznesu. Narzędzia takie jak Jira Service Management upraszczają ten proces, ułatwiając efektywne zarządzanie zasobami sprzętowymi.

W tym przewodniku omawiamy zarządzanie zasobami sprzętowymi, jego zalety oraz to, jak wpisuje się ono w zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM). Proponujemy też nowoczesne podejście do tworzenia strategii zarządzania zasobami.

Na czym polega zarządzanie zasobami sprzętowymi?

Zasoby sprzętowe to urządzenia zwiększające produktywność niezbędne do prowadzenia działalności, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery, sprzęt telekomunikacyjny i inne urządzenia peryferyjne. Zarządzanie zasobami oznacza systematyczne podejście do śledzenia i optymalizacji wartości zasobów w całym cyklu ich życia.

Kompleksowa strategia zarządzania zasobami sprzętowymi sprzyja efektywnemu wykorzystaniu i opłacalności dzięki integracji zasobów fizycznych z usługami IT i finansami. Odpowiednie, bezpieczne i dobrze utrzymywane zasoby poprawiają środowisko użytkownika. Efektywne zarządzanie zasobami pomaga także zespołom IT przewidywać potrzeby sprzętowe i obniżyć koszty ogólne.

Etapy cyklu życia zarządzania zasobami sprzętowymi

Cykl życia zarządzania zasobami sprzętowymi to ustrukturyzowane podejście do pozyskiwania, monitorowania, utrzymywania i wycofywania zasobów fizycznych. Wiedza na temat tego, na jakim etapie cyklu życia znajdują się zasoby, usprawnia również planowanie i tworzenie budżetów na przyszłość. Oto etapy i aktywności w ramach cyklu życia zarządzania zasobami sprzętowymi IT:

Wyślij wniosek

Określ i udokumentuj potrzeby swojej organizacji. Zbierz informacje o wymaganiach poszczególnych zespołów w zakresie technologii fizycznych. Mogą to być wymagania dotyczące potencjału wykonawczego niezbędne w celu spełnienia warunków umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, specyfikacje grafik o wysokiej rozdzielczości bądź łączność na potrzeby współpracy zdalnej. Analiza danych dotyczących usług IT w celu określenia istniejących nieefektywnych zasobów pomaga również w planowaniu potrzeb związanych z ich wymianą.

Realizacja

Po określeniu wymagań sprzętowych wyszukaj dostawców, pozyskaj oferty, wynegocjuj umowy i kup sprzęt. Weź pod uwagę zgodność z istniejącymi i planowanymi zasobami, a także gwarancję i wsparcie techniczne oferowane przez dostawcę.

Zaangażowanie zespołu finansowego na tym etapie daje pewność, że potrzeby sprzętowe zespołu mieszczą się w limitach budżetowych, a jednocześnie wzmacnia środowisko współpracy.

Narzędzia do zarządzania zasobami, takie jak Jira Service Management, umożliwiają rejestrowanie przychodzących zasobów, śledzenie ich wydajności po wdrożeniu i prognozowanie wymiany.

Wdrażanie

Wdrożenie wiąże się z fizyczną konfiguracją, instalacją oprogramowania, konfiguracją zabezpieczeń i integracją infrastruktury IT. Sprawdź kompatybilność urządzenia i upewnij się, że jest w pełni sprawne. Udokumentuj wszelkie niestandardowe konfiguracje lub rozwiązania, aby mieć pewność, że zespół serwisowy będzie w stanie obsłużyć urządzenie.

Monitorowanie

Monitorowanie zasobów sprzętowych po wdrożeniu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Narzędzia i procesy monitorowania mogą oferować pulpity raportowania i analizy pozwalające określać wykorzystanie sprzętu, obawy związane z bezpieczeństwem i ogólną kondycję.

Za pomocą tych narzędzi zespoły IT mogą znajdować i korygować błędy, zanim te spowodują przestoje lub naruszenia bezpieczeństwa. Pomagają też zespołom zoptymalizować wydajność, aby uzyskać jak największą wartość z danego zasobu.

Usługa

Prowadź bieżącą konserwację zasobów sprzętowych, aby zadbać o ich sprawne działanie. Planuj rutynową konserwację, korzystając z raportów monitorowania, zaleceń producenta, historii serwisowej oraz zasad integracji i bezpieczeństwa. Włączenie usług serwisowych do cyklu życia zarządzania zasobami sprzętowymi to jeden z najważniejszych kroków prowadzących do osiągnięcia maksymalnej niezawodności i trwałości inwestycji.

Wycofanie z eksploatacji

Ważne jest rozpoznanie momentu, w którym sprzęt osiąga koniec swojego cyklu życia. Zaplanowany proces wycofywania i utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji pozwala uniknąć nieprzewidzianych problemów z wydajnością oraz utraty lub kradzieży danych. Ten krok powinien być zgodny z zasadami firmy w zakresie ochrony środowiska.

Opracuj plan lub listę kontrolną dotyczącą wycofywania zasobów, w tym aktualizacji rejestrów inwentaryzacyjnych, usuwania wrażliwych danych oraz zarządzania zapasami i utylizacją.

Zalety zarządzania zasobami sprzętowymi

Skuteczna strategia zarządzania zasobami sprzętowymi poprawia ogólną wydajność i elastyczność działalności na kilka ważnych sposobów:

 • Poprawa widoczności. Monitorowanie kondycji i wydajności zasobów ułatwia planowanie działań konserwacyjnych i osi czasu wymiany. Zarządzanie problemami jest łatwiejsze, gdy zespoły są w stanie rozpoznawać i naprawić problemy na wczesnym etapie, co zapobiega niepotrzebnym przestojom i zwiększa produktywność.
 • Większa zgodność z przepisami. Wymagania regulacyjne i prawne, zdefiniowane w cyklu życia zarządzania zasobami sprzętowymi, dają pewność, że cały nowy i dotychczasowy sprzęt spełnia ustalone normy i pozostaje z nimi zgodny.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa. Chroni przed nieuprawnioną aktywnością i utratą danych dzięki monitoringowi i konserwacji na bieżąco, a także jasno udokumentowanym procesom wycofywania zasobów.
 • Optymalizacja kosztów. Monitorowanie zasobów bieżących, planowanie przerw technicznych i wymiany ogranicza nieoczekiwane zgłoszenia i przestoje. Wiedza o tym, kiedy przypada termin wymiany zasobów, zapewnia więcej czasu na weryfikację dostawców i negocjowanie nowych umów.
 • Usprawnienie podejmowania decyzji. Raportowanie i analiza umożliwiają zespołom IT porównywanie wydajności, zgodności i trendów w usługach w przypadku poszczególnych zasobów lub ich dowolnego typu. Pomaga to w konserwacji prewencyjnej, identyfikacji defektów, wskazywaniu wysokowydajnych zasobów i umożliwia lepsze rekomendacje dla użytkowników.

Jak wdrożyć strategię zarządzania aktywami

Dzięki przejrzystej strategii zarządzania zasobami firmy mogą planować, a nie po prostu reagować na nowe wnioski i istniejące awarie sprzętu. Mogą podejmować lepsze decyzje, co prowadzi do ograniczenia kosztów i dłuższego okresu eksploatacji ich zasobów.

Zrównoważona, powtarzalna strategia zarządzania zasobami zaczyna się od celów biznesowych i obejmuje najlepsze praktyki IT.

Ustalanie procedur

Dokumentuj kroki związane z każdym etapem cyklu życia zarządzania zasobami sprzętowymi.

Twórz standardowe procesy dla nowych wniosków o sprzęt, przechowywanie informacji o zasobach i uzyskiwanie do nich dostępu, oceny kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla różnych typów sprzętu oraz kroki wycofywania i wymiany zasobów.

Gdy członkowie zespołu rozumieją procedury i sposób pomiaru wydajności, podejmują lepsze decyzje dotyczące zamówień, przerw technicznych i wymiany. Dobrze udokumentowany proces przekształca zespół z reaktywnego w proaktywny, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami. Pozwala to oszczędzać cenny czas, zwłaszcza w przypadku awarii istniejącego sprzętu, co skraca przestoje i ogranicza koszty.

Zarejestruj wymagania każdej fazy cyklu życia, takie jak zgodność z przepisami podczas realizacji i wdrażania, oraz odnotuj proces pomiaru.

Wybór odpowiednich narzędzi

Używaj systemu zarządzania zasobami, który umożliwia śledzenie zasobów sprzętowych i zarządzanie nimi w oparciu o wskaźniki KPI. Rozwiązanie powinno obsługiwać cały cykl życia zarządzania zasobami sprzętowymi i dostarczać dostępne dane dotyczące wydajności. Dane te pomagają zoptymalizować przyszłą produktywność, ulepszyć rekomendacje i obniżyć ogólne koszty.

Funkcje Jira Service Management wspierają cykl życia zarządzania zasobami sprzętowymi od pierwszego wniosku po wycofanie i wymianę.

Szkolenie personelu

Przeszkol członków zespołu w zakresie procedur, narzędzi i najlepszych praktyk w celu zwiększenia ich efektywności. Zrozumienie celów biznesowych, wymogów zgodności z przepisami oraz umów dotyczących poziomu usług umożliwia zespołom podejmowanie świadomych decyzji w zakresie pozyskiwania, wdrażanie i monitorowania sprzętu.

Integracja z istniejącymi procesami zarządzania IT

Zasoby sprzętowe mają kluczowe znaczenie dla wydajności zespołu IT i produktywności firmy. Zarządzanie zasobami musi być zintegrowane z szerszymi praktykami ITSM, aby zmaksymalizować korzyści z zarządzania zasobami dotyczące kosztów i produktywności. Te praktyki obejmują zarządzanie wnioskami o usługę, zarządzanie wiedzą, zarządzanie incydentami, zasady i harmonogramy bezpieczeństwa, aktualizacje, testowanie i raportowanie wskaźników KPI. Zasoby sprzętowe są kluczowym elementem wspierania celów firmy. Zintegrowane podejście do zarządzania zasobami może poprawić ogólną produktywność firmy.

Najlepsze praktyki dotyczące efektywnego zarządzania zasobami sprzętowymi

Te najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami IT czynią zarządzanie cyklem życia łatwiejszym i bardziej przewidywalnym:

 • Przeprowadzanie regularnych audytów. Uwzględnienie w procesie harmonogramu audytu gwarantuje, że baza danych zasobu jest zgodna ze środowiskiem IT. Czy urządzenia zdalne są podłączone do sieci? Czy są one zgodne z normami bezpieczeństwa i standardami regulacyjnymi? Regularne audyty mogą pozwolić na identyfikację niezgodnego lub nieznanego sprzętu.
 • Prowadzenie dokładnej dokumentacji. Zdefiniuj procedury rejestrowania informacji o zasobach podczas pozyskiwania, aktualizacji i wymiany sprzętu. Narzędzia do zarządzania zasobami sprzętowymi pomagają zdefiniować wymagane informacje i śledzić zmiany.
 • Automatyzacja zadań. Poznaj funkcje automatyzacji w swoim systemie zarządzania zasobami sprzętowymi, takie jak aktualizacje w czasie rzeczywistym lokalizacji, wieku, przerw technicznych i wydajności, oraz z nich korzystaj.
 • Ciągłe doskonalenie. Podczas wdrażania procesów, gromadzenia danych i identyfikowania zgłoszeń zaplanuj projekty ciągłego doskonalenia, aby usprawnić ogólny cykl życia zarządzania zasobami sprzętowymi. Te projekty mogą obejmować integrację bazy danych z oprogramowaniem centrum obsługi lub uproszczenie procesu wnioskowania o nowy sprzęt.

Usprawnienie procesów IT dzięki Jira Service Management

Efektywne zarządzanie zasobami sprzętowymi to coś więcej niż śledzenie zasobów. Dokumentowanie wymagań, monitorowanie stanu i zgodności z przepisami, wdrażanie bieżącej konserwacji, planowanie wymiany i ocena ryzyka mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Jira Service Management usprawnia wszystkie aspekty zarządzania zasobami sprzętowymi, zapewniając scentralizowaną platformę do śledzenia zasobów i integrację z centrum obsługi, np. automatyczne śledzenie wymaganych informacji, wstępnie zdefiniowane szablony schematów, wykrywanie zasobów z aktywnymi adresami IP, integrację API ze źródeł zewnętrznych oraz analizę w celu monitorowania stanu zasobów. Uproszczone są śledzenie, monitorowanie i raportowanie.

Jira Service Management pobudza współpracę zespołową w celu wspierania kompleksowych procesów cyklu życia, począwszy od dokumentowania wymagań po analizę stanu poszczególnych zasobów.

Zarządzanie zasobami sprzętowymi: często zadawane pytania

Jakie są typowe wyzwania związane z zarządzaniem zasobami sprzętowymi?

Wczesne etapy zarządzania zasobami sprzętowymi mogą przynieść pewne wyzwania, ale pomyślna implementacja zmniejsza lub eliminuje te trudności. Oto kilka przykładów:

 • Niedokładne dane dotyczące zapasów. Gruntowny audyt zasobów sprzętowych może ujawnić nieoczekiwane elementy. Zrozumienie tego, czym dysponujesz, jest pierwszym krokiem w ocenie sprzętu i zarządzaniu nim.
 • Użyteczność. Skonfigurowanie i utrzymanie baz danych zarządzania konfiguracją bywają trudne. Narzędzia do zarządzania zasobami powinny ograniczać, a nie zwiększać obciążenie pracą związane z identyfikacją i monitorowaniem sprzętu oraz zarządzaniem nim.
 • Ryzyko braku zgodności. Określenie poziomów istotności różnych rodzajów ryzyka zgodności może pomóc w ustaleniu priorytetów dla obciążenia pracą. System zarządzania zasobami sprzętowymi powinien pomagać w śledzeniu zgodności i umożliwiać oznaczanie zasobów w celu natychmiastowej lub późniejszej konserwacji lub wymiany.
 • Luki w zabezpieczeniach. Podobnie jak w przypadku ryzyka braku zgodności, definiowanie poziomów istotności i śledzenie zasobów z lukami w zabezpieczeniach może pomóc w ustaleniu priorytetów dla konserwacji lub wymiany.
 • Ograniczenia budżetowe. Wszystkie firmy mają problemy z określeniem odpowiedniej kwoty, która ma być przeznaczona na zasoby sprzętowe. Może się okazać, że wstępny audyt ujawni niespodziewanie dużą potrzebę. Narzędzia do zarządzania zasobami sprzętowymi powinny dostarczać raporty na pulpicie na temat zasobów o wysokiej istotności lub wysokim ryzyku. Umożliwia to decydentom skuteczne ustalanie priorytetów.

Jaki może być przykładowy zasób sprzętowy?

Zasoby sprzętowe obejmują urządzenia fizyczne, takie jak serwery, komputery stacjonarne i laptopy, routery sieciowe, drukarki, urządzenia mobilne i sprzęt telekomunikacyjny.

Czym różnią się ITAM i HAM?

Zarządzanie zasobami IT (ITAM) obejmuje szeroki wachlarz narzędzi zarządzanych przez zespół IT, w tym sprzęt, oprogramowanie i środowiska przetwarzania w chmurze.

Zarządzanie zasobami sprzętowymi (HAM) koncentruje się na fizycznych urządzeniach w środowisku IT, takich jak serwery, laptopy i urządzenia mobilne. HAM jest podzbiorem ITAM.