Close

Oprogramowanie ITSM dla zespołów pracujących z dużą prędkością

Zmiana statusu usług ITIL: zasady, korzyści i procesy

Zmiana statusu usług to proces przenoszenia usług ze środowiska programowania do środowiska produkcyjnego. Bez starannego planowania nowe i zaktualizowane usługi mogą potencjalnie zakłócać procesy biznesowe. Konieczna jest współpraca między IT i biznesem, w tym przygotowanie użytkowników i personelu pomocniczego do zmiany.

Zmiana statusu usług jest trzecim etapem cyklu życia ITIL. Dotyczy to nowych usług, istniejących usług, które się zmieniają, i wycofywania starszych usług. Zmiana statusu usług ITIL wykorzystuje najlepsze praktyki w celu skutecznego, bezpiecznego i wydajnego przenoszenia usług do środowiska produkcyjnego.

W tym przewodniku omówimy korzyści i kluczowe zasady zmiany statusu usług ITIL, a także role i procesy, które zapewniają sukces.

Czym jest zmiana statusu usług ITIL?

Podczas zmiany statusu usług ITIL zespoły IT przenoszą nowe lub zaktualizowane usługi ze środowiska programistycznego do produkcji. Ten proces wykorzystuje system zarządzania wiedzą serwisową, aby zapewnić, że zmiany dostarczają wartości firmie. Wdraża priorytetowe zmiany, które poprawiają wydajność i zmniejszają ryzyko.

Najważniejsze zasady zmiany statusu usług

Sformalizowanie procesu zmiany statusu usług ITIL zmniejsza ryzyko związane z wprowadzaniem zmian. Zapewnia również, że zespoły IT są gotowe do rozwiązywania problemów. Najważniejsze zasady zmiany statusu usług zachęcają zespoły do:

 • przewidywania potencjalnych korekt kursu i zarządzania nimi;
 • zmiany przeznaczenia istniejących usług w celu zwiększenia wydajności;
 • utrzymania ważnych usług w okresie zmiany statusu;
 • przekazywania krytycznej wiedzy w celu szybszego i trafniejszego podejmowania decyzji;
 • zdefiniowania ról i obowiązków w celu zapewnienia terminowych i kompetentnych reakcji.

Korzyści zmiany statusu usług ITIL

Zmiana statusu usług ITIL poprawia ogólne efekty i skuteczność zmian na kilka sposobów:

 • Zmniejszają się nieprzewidziane opóźnienia i przestoje.
 • Doświadczenia użytkowników i zaufanie do poziomu wsparcia ulegają poprawie.
 • Ulepszenia są opłacalne i oparte na potrzebach biznesowych.
 • Poprawia się utrzymywalność.
 • Personel wsparcia i klienci zyskują większą wiedzę.

Proces zmiany statusu usług ITIL

Zmiana statusu usług w ITIL pomaga zespołom IT identyfikować ukryte zagrożenia, precyzować role, dzielić się wiedzą, zanim będzie ona potrzebna, planować sytuacje awaryjne i pomagać klientom ze zmianami. Proces zmiany statusu usług ITIL składa się z następujących kroków:

Planowanie i koordynacja

Planowanie i koordynacja zapewniają zespołom jasno określone czynności do wykonania podczas zmiany statusu. Zespoły wspólnie mapują każdą rolę i odpowiedzialność. Identyfikują również kluczowych interesariuszy, co pomaga w jasnym zrozumieniu i uzgodnieniu, co należy zrobić i kto to zrobi.

Ocena zmian

Ocena zmian dotyczy znaczących zmian w krytycznych systemach biznesowych, takich jak zarządzanie relacjami z klientami lub usługi przetwarzania płatności. Rada ds. zmian (Change Advisory Board, CAB) często zaleca te zmiany, ponieważ oferują one korzyści, które przewyższają ryzyko.

Zarządzanie zmianami polega na ocenie szczegółów zmian oraz badaniu zagrożeń i często obejmuje analizę wpływu. Rada CAB ustala priorytety zmian, dzięki czemu programiści mogą skupić się na ich aspektach technicznych.

Wydawanie i wdrażanie

Wydawanie i wdrażanie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia zmiany statusu usług ITIL. Ten krok obejmuje czynności zarządzania kompilowaniem, testowaniem, planowaniem i wdrażaniem usług. Może to obejmować pilotaże, komunikację z interesariuszami, szkolenie klientów i przestrzeganie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

Kategoryzowanie wydań według typów pomaga zespołom IT ustalać priorytety na podstawie potrzeb. Wydania główne mogą obejmować komponenty sprzętowe i programowe lub nowe funkcje. Wydanie pomocnicze może składać się ze znaczących zmian w istniejących usługach. Wydania awaryjne wymagają natychmiastowej uwagi i mogą obejmować tymczasowe poprawki lub obejścia.

Walidacja i testowanie usług

Walidacja i testowanie usług pozwala zapewnić jakość i niezawodność usługi w środowisku produkcyjnym. Przykładowo zmiana usługi przetwarzania płatności może wymagać dodatkowych serii testów przed wydaniem i walidacji po wdrożeniu, aby upewnić się, że usługa działa zgodnie z oczekiwaniami.

Przekazywanie wiedzy

Gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie informacji o zmianie usługi pozwala przygotować klientów na osiągnięcie sukcesu. Jest to szczególnie ważne dla zespołów wsparcia, które muszą kompetentnie reagować na nieprzewidziane problemy. Dobre przekazywanie wiedzy skraca czas przestojów i pomaga wyeliminować frustrację użytkowników.

Zamknięcie wydania

Etap zamknięcia wydania jasno definiuje koniec projektu. Pozwala on również zespołom na ocenę procesu z praktycznej perspektywy. Promuje to ciągłe doskonalenie i współpracę zespołu. Badanie przeszkód i problemów powinno koncentrować się na identyfikowaniu rozwiązań, a nie na obarczaniu winą.

7. Review and continuously improve

New technology, changing resources, and increasing pressure to deliver more services increase the risk of encountering problems and gaps. A standardized practice of reviewing and continuously improving helps teams identify and eliminate issues earlier.

Role i obowiązki związane ze zmianą statusu usług

W zależności od złożoności zmiany, role i obowiązki zespołów ds. zmiany statusu usług ITIL mogą się różnić. Mogą one obejmować menedżera zmiany nadzorującego radę CAB, która ocenia i autoryzuje zmianę. Może to być również menedżer ds. wydania, który koncentruje się na szczegółowych zadaniach związanych z samym wydaniem. Zarządzanie konfiguracją, które umożliwia kontrolowanie i zachowanie informacji o relacjach i zależnościach, jest często kluczowym obszarem odpowiedzialności. Może też obejmować programistów aplikacji i menedżerów, którzy nadzorują testy, wiedzę i projekty.

Integracja z innymi etapami cyklu życia ITIL

Zmiana statusu usług jest trzecim etapem cyklu życia ITIL. Opiera się on na poprzedzających go etapach strategii i projektowania usług. Zmiana statusu przekształca zatwierdzoną zmianę ze strategicznego celu w ukończoną, zintegrowaną usługę w środowisku produkcyjnym. Zarządzanie wydaniami łączy te etapy. Obejmuje mapowanie planów operacyjnych i ciągłe doskonalenie usług.

Zarządzanie usługami: często zadawane pytania

Jaki jest cel zmiany statusu usług?

Zmiana statusu usług obejmuje każdy aspekt przenoszenia nowych i zmienionych usług ze środowisk programistycznych i testowych do środowisk produkcyjnych. Pozwala zidentyfikować zagrożenia, zdefiniować role i obowiązki oraz zadbać o przestrzeganie zasad i umów dotyczących poziomu usług. Obejmuje również koordynację dotkniętych usług i zapewnienie niezbędnej wiedzy technicznej oraz szkoleń użytkowników w celu pomyślnej integracji.

Jaka jest różnica między zmianą statusu usług a zarządzaniem zmianami?

Zarówno zmiana statusu usług, jak i zarządzanie zmianami koncentrują się na zmianach w systemach biznesowych. Zarządzanie zmianami to ustandaryzowany proces oceny i priorytetyzacji wszystkich zmian. Często obejmuje on radę CAB, która zatwierdza wnioski o zmiany i określa ich priorytety. Zmiana statusu usług skupia się na konkretnych, wcześniej zatwierdzonych zmianach i przenoszeniu ich do środowiska produkcyjnego.

Jakie jest 5 etapów cyklu życia usługi ITIL?

Cykl życia usługi obejmuje pięć następujących etapów:

 1. Strategia usługi ITIL dostosowuje cele biznesowe i potrzeby klientów do strategii wdrożeniowych.
 2. Projektowanie usługi koncentruje się na holistycznym podejściu do projektowania i dostarczania ulepszonych usług.
 3. Zmiana statusu usługi powoduje jej wdrożenie w środowisku produkcyjnym.
 4. Eksploatacja usługi odnosi się do bieżącej działalności firmy.
 5. Ciągłe doskonalenie usługi strategicznie identyfikuje dalsze możliwości ulepszania.