Close

Zarządzanie incydentami dla dynamicznych zespołów

Wynagrodzenie za dyżury domowe

Opracowanie zasad wynagradzania zespołów za dyżury domowe

Zapewnienie klientom sprawnie działającego środowiska oznacza konieczność zapewnienia odpowiednich osób, które będą pełnić dyżur domowy i będą dostępne, aby zareagować na ewentualny incydent. Pełnienie dyżurów domowych jest stresującym zadaniem i zazwyczaj wymaga pracy poza zwyczajowymi godzinami, dlatego ważne jest opracowanie i udokumentowanie planu wynagrodzeń za dyżury domowe, aby systemy działały bez zarzutu, a pracownicy pełniący takie dyżury czuli się docenieni.

Pracownicy pełniący dyżur domowy zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie za czas, przez jaki pozostają gotowi i dostępni do pracy.

Podgląd książki o dyżurach domowych w PDF

Pobierz naszą książkę o dyżurach domowych

Z tego praktycznego przewodnika dowiedz się, jak opracować i wdrożyć efektywny program

Istnieją jednak różne modele wynagrodzeń za dyżury domowe, które mogą obejmować dodatki do pensji podstawowej, możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu lub kombinację obu tych opcji.

Kluczem do wyboru najlepszego planu wynagrodzeń za dyżury domowe jest znalezienie rozwiązania, które z jednej strony pozwoli firmie zapewnić obsadę potrzebną w razie incydentu, a z drugiej będzie odpowiednim wyrazem uznania dla pracowników za ich wysiłek i poświęcony czas. Jeśli pracownicy mają poczucie, że ceni się ich czas i ich szanuje, będą dbać o firmę i przyczyniać się do jej sukcesu.

Przy wdrażaniu planu wynagrodzeń za dyżury domowe trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii:

  • Czy do wynagrodzenia będzie przysługiwał dodatek finansowy lub urlopowy?
  • Jak często i jak długo poszczególne osoby będą pełniły dyżur domowy?
  • Jakiego rodzaju prac można się spodziewać na poszczególnych zmianach?
  • Czy uwzględniać dodatkowe opcje motywacyjne za uporanie się z trudnymi lub wyjątkowo czasochłonnymi incydentami?

Najważniejsze, aby sformalizować plan wynagrodzeń i konsekwentnie go przestrzegać. Bez tego Twój zespół pełniący dyżury domowe może czuć się przeciążony i niedoceniany.

Jak opracować efektywny model płac za dyżury domowe dla zespołów ds. eksploatacji systemów i DevOps

Rodzaje modeli wynagrodzeń za dyżur domowy

Udokumentowane zasady dotyczące dyżurów domowych powinny zostać wyszczególnione i wyraźnie zakomunikowane, aby pracownicy wiedzieli, na co się godzą, i aby firma mogła zarządzać oczekiwaniami. Dokumentacja powinna uwzględniać:

  • Rodzaj wynagrodzenia (zachęty pieniężne, dodatek urlopowy itp.)
  • Elastyczność godzin (jeśli obowiązuje)
  • Wskaźniki SLA/SLO dla dyżurów domowych
  • Liczba wymaganych godzin/zmian dyżuru domowego

1. Dodatki motywacyjne za dyżury domowe

W modelu wynagrodzeń za dyżury domowe wykorzystującym dodatkowe zachęty pracownicy pełniący dyżury domowe otrzymują benefity w postaci dodatkowych dni urlopu, elastycznych godzin pracy, wyższej pensji podstawowej lub kombinacji tych elementów. Zapewnienie pracownikom większej ilości czasu wolnego jest dla nich okazją do zregenerowania się po długich godzinach pracy i jest odbierane jako oznaka, że ceni się ich pracę.

2. Dyżury domowe płatne zgodnie z harmonogramem nadgodzin

Ten model wynagrodzeń za dyżury domowe zakłada, że pracownicy otrzymują wynagrodzenie za czas spędzony na dyżurze domowym, nawet jeśli w trakcie ich zmiany nie pojawią się żadne zgłoszenia. Pracownikom, którzy deklarują swoją dostępność w danej chwili, łatwiej jest uzasadnić w ten sposób obowiązek pełnienia dyżuru i zapewnienia swojej dostępności, nawet jeśli nie pojawią się żadne zgłoszenia.

3. Dyżury domowe płatne według czasu spędzonego nad zgłoszeniami

Kolejny model wynagrodzeń za dyżury domowe przewiduje zapłatę tylko za faktyczną pracę nad incydentem. Jednym z zagrożeń tego modelu jest brak finansowej zachęty do ograniczania liczby alertów i zgłoszeń, co może wpłynąć niekorzystnie na ogólną integralność systemów.

4. Dyżury domowe płatne zgodnie z harmonogramem nadgodzin i według czasu spędzonego nad zgłoszeniami

Inne podejście do wynagrodzeń za dyżury domowe jest naliczanie pracownikom wynagrodzenia za zmianę pełnioną na dyżurze domowym powiększonego o dodatek zależny od liczby obsłużonych zgłoszeń. Ten model daje pracownikom poczucie, że są dobrze wynagradzani za dodatkowy czas, którego poświęcenia wymaga od nich firma. A jeśli ktoś utknie nad szczególnie trudnym zgłoszeniem, otrzyma wynagrodzenie za utratę czasu wolnego.

Dodatki do wynagrodzeń za dyżur domowy

Gdy już ustalisz rodzaj modelu wynagrodzenia za dyżur domowy, który sprawdzi się w Twojej organizacji, kolejnym krokiem będzie określenie, czy przewidujesz dodatki do wynagrodzenia, a jeśli tak, to jakie. Poniżej przedstawiamy niektóre opcje podstaw ich przyznawania (należy pamiętać, że nie wszystkie z nich sprawdzą się w powyższych modelach).

1. Liczba alertów otrzymanych w godzinach i poza godzinami pracy

Pracownikom pełniącym dyżur domowy możesz zapewniać dodatkowe wynagrodzenie zależne od liczby alertów otrzymanych w i po godzinach pracy, naliczając dodatkowe wynagrodzenie za pracę po godzinach.

2. Czas spędzony na pracy nad incydentami

Incydenty różnią się stopniem złożoności i poziomem ważności. Jeden pracownik pełniący dyżur domowy może spędzić całą noc, pracując nad incydentem, podczas gdy drugiemu pracownikowi rozwiązanie incydentu zajmie kilka minut. Rozważ naliczenie premii za pracę nad szczególnie trudnymi incydentami.

3. Średni czas do potwierdzenia lub rozwiązania (MTTA/MTTR)

Wprowadzony w zasadach eskalacji czas uzyskania potwierdzenia ma krytyczne znaczenie dla szybkiego rozwiązania. Wskazania średniego czasu uzyskania potwierdzenia (MTTA) oraz średniego czasu do rozwiązania (MTTR) mogą pomóc w ustaleniu, czy warto uwzględniać w wynagrodzeniu za dyżur domowy dodatek za szybkie czasy reakcji.

Prawo pracowników do wynagrodzenia za dyżur domowy

Brak uczciwego planu wynagrodzeń za dyżury domowe może prowadzić do wielu komplikacji. Jeśli od pracowników oczekiwać się będzie pracy w trybie nadgodzinowym oraz błyskawicznej reakcji w chwili ogromnego stresu, jaka towarzyszy incydentowi — bez dodatkowego wynagrodzenia — najprawdopodobniej ich nastawienie będzie negatywne i będzie towarzyszyć im wypalenie.

Jeśli z kolei w Twoim modelu dyżurów domowych zabraknie wyraźnego wskazania, kiedy od pracownika oczekuje się dostępności, a plan wynagrodzeń za dyżury domowe nie zostanie sformalizowany i udostępniony, w zespole mogą pojawiać się napięcia i zamieszanie.

Jeśli nie masz planu, który został uznany i sformalizowany, w rzeczywistości prosisz pracowników o pracę za darmo. Może się okazać, że mniej pracowników będzie chętnych do pełnienia dyżurów domowych, przez co inni będą musieli przyjąć na siebie więcej zmian, co nie tylko nie będzie uczciwe, ale również doprowadzi do wypalenia i obniżenia wskaźnika zatrzymania pracowników.

W zależności od lokalizacji, mogą obowiązywać konkretne przepisy narzucające model wynagrodzeń za dyżury domowe dla Twojej organizacji. Zanim nadasz swojemu planowi wynagrodzeń za dyżury domowe charakter formalny, skonsultuj się z prawnikiem i sięgnij do wytycznych federalnych.

Zasady i wymagania dotyczące wynagrodzeń za dyżur domowy

Uczciwe i spójne zasady wynagradzania za dyżury domowe są potrzebne w każdej firmie. Gdy pracownicy mają poczucie, że są uczciwie wynagradzani za swój czas, ryzyko wypalenia z ich strony jest mniejsze, a prawdopodobieństwo stworzenia zdrowej, zrównoważonej kultury pracy rośnie.

Zasady wynagradzania za dyżury domowe powinny być wyraźnie sformułowane i udokumentowane w miejscu, gdzie zamieszczacie inne zasady, na przykład w podręczniku dla pracowników. Zasady te należy objaśnić pracownikom, którzy będą pełnili dyżury domowe, najlepiej w trakcie procedury kwalifikacyjnej, zanim jeszcze dołączą do firmy.

Rodzaj wdrażanego planu będzie zależał od rozmiaru firmy, rodzaju oraz poziomu ważności incydentów, z jakimi zespół ma zazwyczaj do czynienia, a także od panującej w firmie kultury wynagradzania i uznawania pracowników.

Wybierając model wynagradzania za dyżury domowe dla swojej firmy lub zespołu, zawsze sprawdzaj, czy opcje, które rozważasz, są zgodne z lokalnym prawem pracy, i zadbaj o udostępnienie pracownikom właściwej dokumentacji.

Wnioski

Dobrze przemyślany i udokumentowany plan wynagradzania za dyżury domowe ma krytyczne znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania, motywacji i koncentracji na podtrzymaniu sprawności systemów w zespole, a przez to dla spełnienia zobowiązań zawartych w umowach SLA i oczekiwań klientów. Gdy pracownicy mają poczucie, że ceni się ich czas i wynagradza się ich zarówno za poświęcony czas, jak i dbałość, z jaką wykonują swoje zadania — zwłaszcza gdy wkraczają one w sferę ich życia prywatnego — zmniejsza się wypalenie, a wzrasta wskaźnik zatrzymania pracowników.

Po przygotowaniu planu dyżurów domowych i zdefiniowaniu wynagrodzenia oraz oczekiwań kolejnym krokiem jest opracowanie harmonogramu dla zespołu. Skorzystaj z naszego samouczka dotyczącego tworzenia harmonogramu dyżurów domowych, aby nauczyć się tworzenia elastycznych, uczciwych harmonogramów dyżurów domowych przy użyciu funkcji systemu Jira Service Management.