Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Karta projektu a plakat projektu: na czym polega różnica?

Przeglądaj tematy

This article explores the distinctions between two essential tools in project management: the project charter and the project poster. While both serve as instruments for initiating and planning projects, they differ significantly in their applications. The project charter, a formal and static document, acts as a foundational blueprint by outlining a project's purpose, goals, and key details.

In contrast, the project poster is a dynamic tool, providing a visual overview that evolves as the project progresses. In the following sections, we’ll delve into the unique features of each—emphasizing how project charters set the formal groundwork for a project, while project posters serve as dynamic guides for ongoing planning and visualization, catering to different needs and stages in the project lifecycle.

Czym jest karta projektu?

A project charter or brief is a high-level document outlining a project's purpose, goals, and scope statement. It’s a formal authorization for the project to begin and sets the foundation for project planning and execution. The project charter usually includes vital information such as:

 1. Project title: A brief, descriptive name for the project.
 2. Project purpose or justification: The purpose of the project and its expected benefits.
 3. Project objective: Specific, measurable goals the project aims to achieve.
 4. Project scope: A description of the project requirements, including specific goals, tasks, costs, and deadlines..
 5. Project deliverable: The tangible products or services the project will produce.
 6. Project stakeholder: A list of the individuals or groups with a vested interest in the project, such as customers, sponsors, and team members.
 7. Project timeline: A high-level overview of the project schedule, including significant milestones and deadlines.
 8. Project budget: An estimate of the resources needed to complete the project, including costs, staff, and other resources.

Overall, project charters provide a shared understanding and agreement among all main project stakeholders and project sponsors about the project's purpose, scope, and expected outcomes. It also serves as a reference point throughout the project management process to help ensure the project remains on track and meets your objectives.

Dlaczego plakat projektu jest ważny?

Project charters play a pivotal role in the project management process by providing a structured foundation and offering several specific benefits. First, they serve as a compass, providing clear directions for the project team by outlining the project's purpose, objectives, and scope. This clarity helps align efforts toward common goals and minimizes the risk of diverging priorities. In addition, project charters contribute to effective risk mitigation by identifying potential challenges and uncertainties upfront, enabling proactive planning and risk management strategies.

Ponadto karty projektów odgrywają zasadniczą rolę w optymalizacji przydzielania zasobów. Dzięki wyszczególnieniu w nich wymagań projektu, w tym zadań, kosztów i terminów, możliwe jest rozsądne i zgodne z potrzebami projektu przydzielane zasobów kadrowych i finansowych. To z kolei zwiększa wydajność i zapobiega powstawaniu wąskich gardeł związanych z zasobami. Kolejną istotną zaletą kart projektów jest to, że ułatwiają podejmowanie merytorycznych decyzji. Dzięki kompleksowemu zrozumieniu celu projektu, oczekiwanych korzyści i potencjalnych zagrożeń interesariusze mogą podejmować przemyślane decyzje w całym cyklu życia projektu.

Wreszcie karty projektów działają jak udokumentowana umowa między intresariuszami, stanowiąc dowód wykonanej pracy i narzędzie wzmacniające poczucie odpowiedzialności. Sprzyja to przejrzystości i pomaga rozstrzygać spory lub wyjaśniać nieporozumienia, które mogą pojawić się w toku realizacji projektu. Podsumowując, karty projektów przyczyniają się do powodzenia projektu, ponieważ zapewniają jasne wytyczne i strategie ograniczania ryzyka oraz określają sposoby optymalnego przydzielania zasobów i ramy podejmowania merytorycznych decyzji.

Czym jest plakat projektu?

Plakat projektu to narzędzie do planowania projektu pozwalające kierownikom projektu i zespołowi przeanalizować problem, który wymaga rozwikłania, zaproponować możliwe rozwiązania i zastanowić się, jaki będzie idealny efekt końcowy projektu. Nie jest to aktywność wymagająca sporadycznego zaangażowania, a dokument pełniący rolę przeglądu projektu. W przeciwieństwie do statycznej karty projektu plakat projektu podlega ciągłym zmianom i aktualizacjom w miarę postępów zespołu projektowego w prowadzeniu badań i realizowaniu aktywności związanych z projektem.

Plakat projektu to dynamiczne narzędzie, które pozwala zespołom przemyśleć problemy, odkrywać potencjalne rozwiązania i udoskonalić wizję projektu. Ciągłe aktualizowanie zapewnia, że plakat pozostaje istotnym i cennym zasobem przez cały cykl życia projektu, dostosowując się do zmieniającego się charakteru projektu.

Dlaczego plakat projektu jest ważny?

Plakat projektu to miejsce, w którym rozpoczyna się planowanie projektu Twojego zespołu. W ostatecznym rozrachunku pomaga on wyciągnąć wnioski co do zagrożeń projektu, wybrać rozwiązanie, ku któremu będziecie się skłaniać, utworzyć wyidealizowaną wizję rezultatów projektu oraz określić sposoby, które pozwolą to osiągnąć.

Plakat projektu pomaga zespołom odpowiadać na pytania o krytycznym znaczeniu, w tym:

 • Jaki problem rozwiązujesz?
 • Dlaczego rozwiązanie tego problemu jest ważne?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe projektu?
 • Co wiesz, a jakich informacji Ci brakuje?
 • Jakie są potencjalne rozwiązania?

Jaka jest różnica między plakatem projektu a kartą projektu?

Istnieje kilka różnic między plakatem projektu a kartą projektu. W przeciwieństwie do kart projektów plakat projektu jest dynamicznie zmieniającym się dokumentem. Możesz go aktualizować w miarę coraz dokładniejszego poznawania przestrzeni problemu, kwestionowania założeń, weryfikowania rozwiązań i zbierania opinii. Na podstawie uzyskanych informacji możesz skorygować kurs, zanim przejdziesz do dalszych działań.

Plakat projektu zawiera trzy następujące kategorie, które umożliwiają porządkowanie informacji:

Przestrzeń problemu: Jest założeniem projektu. Wyjaśnia, dlaczego rozwiązanie problemu jest tak istotne dla klientów i prowadzonej działalności. Pozwala wyraźnie określić cele projektu i możliwe rozwiązania.

Weryfikacja: Określenie luk w wiedzy i zagrożeń. Co wiesz, a czego potrzebujesz się dowiedzieć?

Gotowość do realizacji: Zwizualizowanie rozwiązania i wdrożenie planu projektu.

Przykładowy plakat projektu:

Plan projektu — szablon

Porady dotyczące tworzenia plakatu projektu w Confluence

Aby lepiej przygotować zespół do pomyślnej realizacji projektu, wykorzystaj szablon plakatu projektu do przeprowadzenia gry Plakat projektu. Plakat projektu pomaga zweryfikować założenia i zrozumieć problem, który ma zostać rozwiązany. Kiedy ten prosty dokument oparty na współpracy zostanie wypełniony, będzie zawierał wszystkie niezbędne szczegóły projektu. Pomoże to każdemu zrozumieć kontekst projektu i uzasadnienie biznesowe.

Podczas sesji rozpoczynającej zdefiniuj problem i wyznacz cele projektu. Następnie na możliwie wczesnym etapie udostępnij go sponsorowi projektu i poproś go o opinie, które wraz z rozwojem projektu będzie można uwzględnić w przyszłych sesjach.

Korzystanie z szablonu plakatu projektu

Krok 1. Rozpoczęcie od podstaw

Zacznijmy od rzeczy prostych. W górnej sekcji formularza podaj informacje, takie jak nazwa i właściciel projektu, członkowie zespołu, bieżący status i krótki opis roli projektu w szerszej strategii. Zazwyczaj kierownik projektu uzupełni tę część jako inicjator projektu.

Krok 2. Określenie zakresu problemu

Przemyśl dokładnie problem, który chcesz rozwiązać, zanim przejdziesz do szczegółów projektu. Ten proces pomaga określić cel projektu.

Na czym polega problem? Jak wpływa na klientów lub członków zespołu projektowego? Jak określić, że został rozwiązany? Jakie ewentualne rozwiązania od razu przychodzą Ci na myśl?

Tego typu pytania należy przemyśleć i zapisać tutaj. Nie spiesz się z tym. Przed kontynuacją realizacji projektu na pewno wielokrotnie skorzystasz z tej sekcji, a po zebraniu dodatkowych opinii i danych możesz nawet wprowadzić w niej zmiany. To normalne działanie stanowiące część procesu nauki.

Krok 3. Ocena założeń i pobudzenie kreatywności

Prawdopodobnie podczas definiowania problemu przyjęto wiele założeń. W następnej sekcji formularza można je sprawdzić względem faktów i liczb.

W tym przypadku warto skorzystać z dwóch sekcji: jednej na znane informacje i drugiej na pytania wymagające odpowiedzi.

Wyobraź sobie, że planujesz przeprojektowanie firmowego bloga, aby był bardziej przyjazny dla użytkowników. Już wiesz, że 56% odwiedzających zamyka bloga po przeczytaniu jednego wpisu. Ta informacja znajdzie się w pierwszej części sekcji weryfikacji. Ale zastanawiasz się też, jak zatrzymać ich na dłużej w witrynie. To pytanie zapisz w drugiej części sekcji.

Pamiętaj, że Twoim celem jest tutaj, aby przed kontynuacją potwierdzić lub obalić zasadnicze elementy rozwiązania, które powstało w wyniku burzy mózgów. Jeśli jeszcze nie masz wystarczającej pewności, aby to zrobić, konieczny jest powrót do przestrzeni problemu lub zastanowienie się nad innymi ewentualnymi rozwiązaniami.

Krok 4. Rozpoczęcie pracy

Ostatnia sekcja ma umożliwić zwiększenie tempa działań. Masz już za sobą zdefiniowanie problemu i wybór zweryfikowanego rozwiązania. Wykorzystaj tę ostatnią sekcję w celu objaśnienia rozwiązania i podsumowania, dlaczego będzie potrzebne klientowi. Zamieść uwagi i wpisz /image, aby dodać zrzuty ekranu lub szkice. W tej sekcji jest również miejsce umożliwiające określenie skali i zakresu projektu, na przykład wymaganej wielkości zespołu.

Uzgodnienie wszystkich szczegółów pomoże Ci skupić się na tym, co jest ważne dla kluczowych interesariuszy projektu i zagwarantuje, że projekt nie przekroczy dostępnych możliwości i potencjału wykonawczego.

Krok 5. Dodanie materiałów referencyjnych

Plan projektu powinien zawierać wszystkie ważne informacje związane z projektem. Za pomocą polecenia /link dołącz materiały referencyjne, które mogą być potrzebne pracownikom. Ta funkcja umożliwia dodawanie odpowiednich materiałów, takich jak wytyczne kreatywne lub przykłady, aby plan projektu służył jako kompleksowy i łatwo dostępny zasób dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy.

Od wytycznych kreatywnych po przykład, na którym można się oprzeć — dodaj wszystkie zasoby do tej strony, aby je uporządkować i zapewnić do nich łatwy dostęp.

Sprawdź także

Ikona plakatu projektu
Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Kolekcja szablonów zarządzania projektami
Ludziki porządkujące karty

Skorzystaj z tej kolekcji szablonów Confluence, aby utworzyć i zrealizować projekt

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Planowanie strategiczne