Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

12 podstawowych zasad zarządzania projektami

Przeglądaj tematy

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi kluczowy aspekt funkcjonowania każdej firmy. Wszelka znacząca działalność biznesowa składa się z jednego lub więcej projektów.

Aby móc zapewnić maksymalną wartość biznesową i zadowolenie odbiorców, zarządzanie projektami wymaga znacznie więcej niż tylko arkusza kalkulacyjnego, tabeli RACI czy okazjonalnych spotkań. Wszystkie etapy każdego projektu muszą być wsparte jasnym, spójnym i przejrzystym procesem decyzyjnym oraz skuteczną i wydajną współpracą między poszczególnymi uczestnikami i zespołami.

Wydajność procesu zarządzania projektami opiera się w głównej mierze na zestawie podstawowych zasad. W niniejszym przewodniku opisujemy 12 kluczowych założeń zarządzania projektami, które pozwalają wykształcić uporządkowane, a zarazem elastyczne ramy współpracy zespołowej. Zasady te sprzyjają skutecznemu planowaniu i realizacji przedsięwzięć oraz zapewniają stały sukces w obszarze zarządzania projektami.

Co należy do 12 podstawowych zasad zarządzania projektami?

Skuteczny plan zarządzania projektem dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do realizacji tegoż — od fazy wstępnej po wdrożenie i końcową ocenę.

Niezależnie od metodologii zastosowane podejście musi uwzględniać wymagania projektowe, oczekiwania interesariuszy oraz potrzeby i cele biznesowe. Przestrzeganie następujących 12 podstawowych koncepcji zarządzania zapewni sukces każdego projektu.

Ustal strukturę projektu

Projekt charakteryzuje się szerszym zakresem niż pojedyncze zadanie czy działanie. Zorganizuj swój projekt w łatwy do opanowania, zrozumiały sposób, który umożliwi zespołowi zarządzającemu projektem i interesariuszom właściwą jego ocenę.

Zdefiniuj cele i zadania projektu

Zdefiniowanie celów i zadań ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia struktury projektu i uzyskania wsparcia ze strony członków zespołu zarządzającego oraz interesariuszy. Jasno określ cele i poszczególne zadania projektu oraz upewnij się, że są one zgodne z priorytetami firmy.

Wskaż sponsora projektu

Obecność sponsora ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Może on wnieść istotne wsparcie techniczne i doradcze w zarządzaniu projektem. Sponsorzy mogą również, w razie potrzeby, zadbać o dodatkowe zasoby i zaangażowanie ze strony różnych interesariuszy i zespołów.

Określ role i obowiązki

Role i obowiązki mogą być różnorodne w zależności od wymagań biznesowych, oczekiwań interesariuszy, dostępnego personelu i zasobów oraz innych czynników. Role te należy określać jasno, aby zapewnić skuteczną współpracę i uniknąć zarówno powielania działań, jak i niedotrzymania założeń projektu.

Zadbaj o poczucie odpowiedzialności zespołu

Wspieraj kulturę odpowiedzialności w zespole. Wdrażaj sposoby śledzenia i mierzenia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności.

Zarządzaj zakresem projektu i zmianami

Zdolność adaptacji jest kluczowa na przestrzeni całego cyklu życia projektu. Cele, potrzeby, oczekiwania, dostępność personelu i zasobów — każdy aspekt może ulec zmianom w dowolnym momencie cyklu życia projektu. Z tego względu plan zarządzania projektem musi obejmować rzetelną strategię i jasno zdefiniowane procesy zarządzania zakresem projektu oraz postępowania na wypadek nieoczekiwanych zmian.

Stwórz plan zarządzania ryzykiem

Ryzyko stanowi aspekt decydujący o istnieniu każdego projektu, jeśli nie firmy. Plany zarządzania projektem muszą zatem obejmować kompleksowe kroki na rzecz identyfikacji, oceny i łagodzenia ryzyka. Regularnie weryfikuj i aktualizuj plan zarządzania ryzykiem w miarę postępów projektu.

Monitoruj postępy

Zespół zarządzający projektem powinien monitorować postępy na każdym jego etapie. Ustal kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które pozwolą zmierzyć postępy w realizacji ustalonych celów. Plan zarządzania projektem musi również obejmować system regularnego śledzenia, oceny i raportowania postępów.

Skoncentruj się na skutecznym dostarczaniu wartości

Celem każdego projektu jest dostarczenie wartości interesariuszom i całej firmie. Nadaj najwyższy priorytet zadaniom, które przyczyniają się do sukcesu projektu. Uwzględnij metody i narzędzia, które umożliwią zespołowi ciągłą ocenę i dostosowywanie priorytetów w zależności od potrzeb interesariuszy i celów projektu.

Ustal punkt odniesienia dla zarządzania wydajnością

Skuteczne zarządzanie wydajnością jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu projektami. Ustal punkt odniesienia pozwalający oceniać i śledzić wydajność zespołu i projektu. Użyj wskaźników wydajności do identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz do określenia dotychczasowych osiągnięć.

Sfinalizuj projekt

Aby pomyślnie zamknąć projekt, zrealizuj wszystkie niezbędne zadania określone w planie projektu. Upewnij się, że wszystkie rezultaty spełniają standardy jakości. Uzyskaj niezbędne zgody od interesariuszy i kierownictwa.

Przeanalizuj sukcesy

Poddaj ocenie sukcesy projektu i podkreśl kluczowe czynniki, które przyczyniły się do pozytywnego wyniku. Udokumentuj wyciągnięte wnioski dla dobra przyszłych projektów oraz procesów ciągłego doskonalenia.

Przekuj zasady zarządzania projektami w sukces dzięki Confluence

Efektywna współpraca jest niezbędna do zapewnienia spójnego przestrzegania zasad zarządzania projektami. Współpraca, komunikacja i dokumentacja to kluczowe elementy każdego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem projektami, od pomysłu po realizację i końcową ocenę.

Confluence gromadzi wszystkich zainteresowanych w jednej przestrzeni roboczej umożliwiającej skuteczną realizację zadań. Zespoły mogą swobodnie tworzyć, edytować, udostępniać i współpracować nad planami projektów, zapewniając wszystkim jednakowy obraz sytuacji. Confluence pozwala poprawić wydajność zespołu zarządzania projektami i prowadzi do bardziej skutecznej realizacji tychże. Może również przynieść większą wartość członkom zespołu, interesariuszom i firmie.

Wypróbuj rozwiązanie Confluence

Zasady zarządzania projektami: często zadawane pytania

Co to jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to metodologia łącząca sprinty Scrum z ciągłą wymianą informacji i opinii w ramach systemów Kanban. Jej celem jest ukierunkowanie zespołów zarządzających projektami na ciągłe doskonalenie i dostarczanie wartości interesariuszom. Elastyczność i interdyscyplinarne wsparcie zespołu czynią metodologię Agile szczególnie skuteczną przy zarządzaniu projektami podatnymi na zmiany.

Jakie są typowe wyzwania napotykane przy zarządzaniu projektami?

Procesy zarządzania projektami często wiążą się z kilkoma typowymi problemami, takimi jak:

  • Pełzanie zakresu. W miarę postępu projektu mogą następować zmiany w zakresie potrzeb, wymagań, oczekiwań interesariuszy i wpływów zewnętrznych. Zmiany te często są przyczyną odchyleń od pierwotnego planu. Mogą również prowadzić do przekroczenia budżetu, opóźnień i niezadowolenia interesariuszy. Szczegółowy plan obejmujący odpowiednio zdefiniowany harmonogram projektu i regularną komunikację z interesariuszami pozwala zminimalizować, czy nawet wyeliminować zjawisko nadmiernego rozrostu zakresu projektu.
  • Nierealistyczne terminy. Zbyt ambitne założenia czasowe mogą prowadzić do niedotrzymania terminów kamieni milowych. Zadaniem kierowników projektów jest wyważenie oczekiwań interesariuszy względem realnych możliwości w obliczu dostępnych zasobów.
  • Niewystarczające zasoby. Niemal każdy projekt mierzy się z kwestią ograniczonej dostępności środków finansowych, czasu i talentów. Ostrożnie zdefiniowany, realistyczny budżet i dokładne szacunki kosztów to potencjalnie kluczowe czynniki, ale każdy zespół powinien być przygotowany na ograniczenia zasobów wykraczające poza przyjęte plany i prognozy.
  • Słaba komunikacja. Nieskuteczna komunikacja może prowadzić do nieporozumień, niejasnych i niespełnionych oczekiwań, nadprogramowej pracy i niedotrzymania terminów. Spójne porozumiewanie się między uczestnikami projektu pozwala uniknąć rozrostu jego zakresu i sprostać oczekiwaniom interesariuszy.
  • Zarządzanie zmianami i ryzykiem. Plany zarządzania projektami powinny obejmować dobrze udokumentowane procesy identyfikacji i ograniczania ryzyka oraz dostosowania do nagłych zmian. To pozwala zminimalizować zakłócenia i opóźnienia w realizacji projektu.
  • Monitorowanie, ocena i dokumentowanie postępów. Stałe monitorowanie i ocenianie pozwala na realizację projektów zgodnie z planem i identyfikowanie wyzwań, zanim staną się one problemami. Dokumentowanie działań związanych z monitorowaniem i ocen może pomóc w informowaniu i angażowaniu członków zespołu oraz interesariuszy.

Jakie różne metodologie zarządzania projektami są dostępne?

Oto niektóre z metodologii najczęściej stosowanych w zarządzaniu projektami.

  • Kanban: Kanban koncentruje się na wizualizacji zadań i postępów. Opiera się na współdzielonej tablicy fizycznej lub cyfrowej, zazwyczaj podzielonej na kolumny, z których każda jest oznaczona etapem przepływ pracy — np. Do zrobienia, W toku i Ukończono. Wizualne podejście Kanban oznacza, że każdy może zobaczyć i śledzić pracę w miarę postępów projektu. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco, a ich działania są skoordynowane ze sobą i celami projektu. Kanban może również pomóc zespołom w zwiększeniu zdolności adaptacyjnych i elastyczności w obliczu zmieniających się potrzeb lub priorytetów.
  • Model kaskadowy: Zarządzanie projektami w modelu kaskadowym jest bardziej liniowe i sekwencyjne niż inne metody. Projekty w tym modelu zazwyczaj mają dobrze zdefiniowane wymagania dotyczące planowania, projektowania, programowania, testowania i wdrożenia. Wymagają rygorystycznego przestrzegania planów i dokładnego powiązania z zadeklarowanymi wymaganiami i celami.
  • Scrum: Metodologia Scrum obejmuje wysoce ustrukturyzowane ramy postępowania. Określa konkretne role członków zespołu i długość każdego cyklu pracy lub sprintu. Zespoły odbywają codzienne spotkania w celu przeglądu postępów i planowania nadchodzących sprintów. Ta metodologia dobrze sprawdza się w przypadku złożonych projektów i aktywnego zaangażowania interesariuszy.
Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Proces iteracyjny