Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Znaczenie celów projektu w zarządzaniu projektami

Przeglądaj tematy

Cele projektu w zarządzaniu projektami to konkretne, mierzalne i ograniczone czasowo cele, które określają, co projekt ma osiągnąć. Te cele wyznaczają klarowny kierunek działań zespołu projektowego i interesariuszy, zapewniając, że wszyscy postępują zgodnie z założeniami projektu.

Jasno określone cele projektu pomagają zarządzać oczekiwaniami, ukierunkowują proces decyzyjny i stanowią podstawę do monitorowania oraz kontrolowania projektu przez cały okres jego realizacji. Służą jako plan działań dla zespołu projektowego, umożliwiając mu pracę nad konkretnymi, dobrze zdefiniowanymi zadaniami.

W tym przewodniku omówimy szczegółowe cele projektu, z uwzględnieniem różnych rodzajów i wynikających z nich korzyści, oraz sposoby ustalania ich dla konkretnego projektu.

Czym są szczegółowe cele projektu?

Szczegółowe cele projektu to konkretne, wymierne wyniki, które mają zostać osiągnięte w określonych ramach czasowych. Wyjaśniają one założenia projektu i prowadzą zespół w kierunku jego pomyślnego ukończenia. Określenie szczegółowych celów ma kluczowe znaczenie w kontekście zarządzania projektem, ponieważ znacząco wpływają one na proces podejmowania decyzji i planowania zasobów w całym cyklu życia projektu.

Wymierne kryteria i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to niezbędne elementy szczegółowych celów projektu. Czynniki takie jak przestrzeganie budżetu, standardy jakości i terminowe ukończenie są punktami odniesienia pozwalającymi ocenić ogólny sukces projektu.

Project objectives vs. project goals

While project managers often use these terms interchangeably, project goals and objectives serve different purposes in project planning. Project goals detail the desired project outcome and relate closely to business objectives. Project goals set the project direction and inspire team members.

Project objectives are concise and laser-focused. In a project, the outcomes clearly define the objectives. They tell you exactly what the project is supposed to deliver. The following examples clarify this distinction:

 • Project objective:  Introduce five new channels for customers to submit and view feedback within the product interface over the next two months.
 • Project goal: Improve the mechanism for passing customer feedback to the engineering team to allow them to address issues promptly.

Project objectives vs. project scope

Project scope and objectives are distinct yet interconnected elements of project management. Project scope defines the work necessary for completion, including tasks and deliverables. It defines the boundaries and extent of the project.

Project objectives focus on the specific results the project aims to achieve. They’re the benchmarks for success and direct project efforts within the scope. The following examples clarify this distinction:

 • Project objective: Develop a user-friendly mobile app with certain key features to launch by the end of the year.
 • Project scope: The project encompasses app development, testing, and the launch but excludes post-launch marketing and maintenance activities.

Project objectives vs. project milestones

While objectives and milestones are crucial to project management, they serve different roles. In a project, objectives define the primary outcomes to achieve. They guide the direction and purpose of the project. 

On the other hand, milestones are important markers along the project's journey, indicating when critical phases are complete. With these milestones, you can keep the project on track without necessarily knowing how much work it takes to reach them. 

The following examples clarify this distinction:

 • Project objective: Secure 20,000 RSVPs for our virtual event by June 23.
 • Project milestone: Launch the web page for promoting the upcoming virtual event on June 8.

Rodzaje szczegółowych celów projektu

Istnieją różne kategorie szczegółowych celów projektu w zależności od ich ukierunkowania. Typowe rodzaje szczegółowych celów projektu obejmują:

 • Cele oparte na czasie, które pomagają ustalić terminy osiągnięcia kamieni milowych projektu.
 • Cele wydajnościowe, które kładą nacisk na osiąganie określonych wyników lub standardów jakości.
 • Cele jakościowe, które określają pożądany poziom jakości rezultatów projektu.
 • Cele biznesowe, które dostosowują projekt do zasad firmy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.
 • Cele finansowe, które określają ograniczenia budżetowe i zamierzenia finansowe projektu.
 • Cele w zakresie zgodności z przepisami, które zapewniają zgodność projektu z prawem, regulacjami i standardami branżowymi.

Korzyści z jasno określonych szczegółowych celów projektu

Szczegółowe cele zapewniają ramy, dzięki którym projekty są dobrze zaplanowane, sprawnie realizowane i zgodne z ogólnymi celami firmy. Gdy członkowie zespołu nie rozumieją, w jaki sposób ich praca stanowi część projektu i ogólnych celów firmy, spadają ich motywacja i zaangażowanie. Jasno określone szczegółowe cele projektu pozwalają członkom zespołu na konsekwentną ocenę swojej pracy i dostosowanie się w przypadku wystąpienia odchyleń, co przyczynia się do ogólnego sukcesu projektu.

Wskazówki i koncentracja

Szczegółowe cele zapewniają jasny wyznacznik zakresu prac, prowadząc zespół do tego, co musi osiągnąć. Stanowią plan działań, który pomaga skoncentrować wysiłki na konkretnych założeniach.

Wymierne wyniki

Szczegółowe cele często obejmują wymierne kryteria i wskaźniki KPI. Pozwalają one określić ilościowo, czy projekt spełnia przyjęte zamierzenia.

Koordynacja interesariuszy

Dobrze zdefiniowane szczegółowe cele pomagają dostosować oczekiwania i wysiłki różnych interesariuszy zaangażowanych w projekt, zapewniając, że wszyscy pracują na rzecz realizacji ogólnych celów. Ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu i zadowolenia wszystkich interesariuszy.

Lepsze podejmowanie decyzji

Szczegółowe cele stanowią podstawę do podejmowania świadomych decyzji w całym cyklu życia projektu. Dzięki ich jasnemu zrozumieniu kierownicy projektu i członkowie zespołu mogą podejmować przemyślane decyzje, które są zgodne z ogólnymi celami i priorytetami.

Jak skutecznie ustalić szczegółowe cele projektu

Skuteczne ustalenie szczegółowych celów jest kluczowym krokiem w procesie zarządzania projektem. Należy to zrobić na etapie planowania projektu i zaangażować kluczowych interesariuszy, aby upewnić się, że te cele odpowiadają zespołowi.

Kryteria SMART w zakresie wyznaczania ogólnych celów stanowią wspólne ramy dla definiowania szczegółowych celów projektu, ponieważ zapewniają, że każdy z nich jest jasny i możliwy do zrealizowania. Należy stawiać ogólne cele, które spełniają następujące kryteria:

 • Ogólne cele powinny być zarazem konkretne i jasno definiować to, chcemy osiągnąć.
 • Powinny one być wymierne, ustanawiając kryteria pozwalające na ilościowe określenie i pomiar postępów realizacji szczegółowego celu.
 • Ogólne cele powinny być osiągalne, realistyczne i możliwe do zrealizowania w ramach ograniczeń projektu, związanych m.in. z czasem, zasobami i wiedzą specjalistyczną.
 • Powinny być istotne, tak by dostosowywały szczegółowy cel do ogólnych celów projektu i misji firmy.
 • Ogólne cele powinny być określone w czasie, z uwzględnieniem konkretnych ram czasowych lub terminu osiągnięcia szczegółowego celu.

Ramy te zwiększają przejrzystość i stanowią podstawę skutecznego planowania, monitorowania i dokonywania oceny w całym cyklu życia projektu.

Skuteczne przykłady szczegółowych celów projektu

Aby zapewnić skuteczność, szczegółowe cele w zarządzaniu projektami powinny być zgodne z powyższymi kryteriami SMART. Przykłady szczegółowych celów projektu obejmują:

Przykład A

Konkretny: zwiększenie zadowolenia klientów o 20% w ciągu następnego kwartału.

Wymierny: monitorowanie wskaźników KPI dotyczących zadowolenia klientów z poprzednich kwartałów i porównywanie ich ze wskaźnikami KPI w bieżącym kwartale.

Osiągalny: skupienie się na konkretnych aspektach obsługi klienta i procesach wsparcia.

Istotny: podniesienie poziomu zadowolenia klientów w celu osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta.

Określony w czasie: przeprowadzenie oceny tego szczegółowego celu na koniec kwartału.

Przykład B

Konkretny: zakończenie projektu przebudowy strony internetowej do końca roku podatkowego.

Wymierny: osiągnięcie kamieni milowych i ukończenie wszystkich prac przed upływem terminu.

Osiągalny: dodanie elementów i funkcjonalności w ramach możliwości zespołu odpowiedzialnego za przebudowę strony.

Istotny: zwiększenie skuteczności strony internetowej w celu dostosowania jej do dążenia firmy do stworzenia nowoczesnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Określony w czasie: wyznaczenie jasnego terminu zakończenia projektu — do końca roku podatkowego.

Narzędzia do definiowania szczegółowych celów projektu

Kilka narzędzi i technik może pomóc w skutecznym definiowaniu szczegółowych celów projektu. Zespoły mogą przeprowadzić analizę SWOT (mocne strony, słabe strony, możliwości i zagrożenia; ang. strengths, weaknesses, opportunities, and threats), aby zidentyfikować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą mieć wpływ na projekt. Narzędzia do tworzenia map myśli mogą pomóc w wizualnym przeprowadzeniu burzy mózgów i uporządkowaniu pomysłów, a zaangażowanie interesariuszy — w zgromadzeniu informacji na temat szczegółowych celów projektu.

Aby to wszystko ułatwić, zespoły mogą korzystać z platform do współpracy online, takich jak narzędzia Confluence do zarządzania projektami, które umożliwiają współpracę zespołową w czasie rzeczywistym i sprzyjają środowisku do definiowania i redefiniowania szczegółowych celów projektu.

Definiowanie szczegółowych celów projektu za pomocą Confluence

Confluence to połączona przestrzeń robocza, która umożliwia zespołom tworzenie, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Produkt ten jest podzielony na przestrzenie zawierające strony, tablice, wiadomości wideo i bazy danych. Confluence zapewnia, że informacje pomagają zespołom usprawniać, łączyć i upraszczać pracę prowadzącą do realizacji ich celów.

Dzięki funkcjom takim jak tablice do wizualizacji pracy, możliwości edycji i komentowania w czasie rzeczywistym, powiadomienia i szablon celów SMART platforma Confluence działa jako pojedyncze źródło wiedzy w zakresie współpracy projektowej umożliwiające definiowanie i realizację szczegółowych celów projektu.

Confluence oferuje typy treści dostosowane do wszystkich etapów procesu zarządzania projektem. Na przykład na etapie tworzenia pomysłów, gdy cele są nadal definiowane, świetnym rozwiązaniem mogą być tablice. Po ustaleniu szczegółowych celów informacje można udostępnić na stronie Confluence wraz z filmem podsumowującym (za pośrednictwem Loom), aby upewnić się, że cały zespół gra do jednej bramki.

Wypróbuj rozwiązanie Confluence

Szczegółowe cele projektu: często zadawane pytania

Jaka jest różnica między szczegółowymi celami, ogólnymi celami i zakresem projektu?

Szczegółowe cele projektu są konkretne i wymierne; wyznaczają one kierunek działań projektowych i oceny ich skuteczności. Ogólne cele projektu są szersze i nakreślają jego całościową wizję. Zakres projektu definiuje jego granice, określając, co wchodzi w jego skład, a co nie.

Dlaczego szczegółowe cele są niezbędne w zarządzaniu projektem?

Szczegółowe cele projektu mają kluczowe znaczenie dla określenia kierunku jego realizacji i kryteriów sukcesu. Kierują one procesem podejmowania decyzji, ułatwiają skuteczne planowanie i przyczyniają się do ogólnej efektywności i wydajności realizacji projektu.

Jakie są typowe wyzwania związane z definiowaniem szczegółowych celów projektu?

Definiowanie szczegółowych celów projektu jest kluczowym krokiem w procesie zarządzania projektem, ale może być trudne ze względu na różne czynniki. Brak zaangażowania interesariuszy może skutkować niekompletnymi celami; wyzwanie to można jednak przezwyciężyć, przeprowadzając spotkania zespołu na wczesnym etapie projektu. Niejasne oczekiwania mogą prowadzić do nieporozumień i rozbieżności. W przezwyciężeniu tego wyzwania pomagają częsta komunikacja, jasno określone rezultaty i koncepcja SMART.

Ponadto jeśli szczegółowe cele projektu są nierealistyczne, może to prowadzić do frustracji, demotywacji i niepowodzeń. Wyzwania związane z nierealistycznymi celami można przezwyciężyć poprzez regularną ponowną ocenę celów projektu, angażowanie interesariuszy w ich ustalanie oraz otwartą komunikację w zakresie ograniczeń i oczekiwań.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Przykłady szczegółowych celów projektu