Close

Nowe oblicze pracy zespołowej dzięki Confluence. Zobacz, dlaczego Confluence jest doskonałym narzędziem dla zespołów współpracujących przy tworzeniu treści. Zacznij korzystać za darmo

Czym jest zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM)?

Przeglądaj tematy

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym to strategiczne podejście oparte na ryzyku, które polega na identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem organizacyjnym w celu zapobiegania stratom i wykorzystania szans. W odróżnieniu od tradycyjnego zarządzania ryzykiem, które koncentruje się na wąskich obszarach, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym stosuje całościową perspektywę, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje ryzyka, aby wspierać strategię i wydajność firmy.

Niniejszy przewodnik obejmuje kilka aspektów zarządzania ryzykiem korporacyjnym, w tym elementy programu zarządzania ryzykiem korporacyjnym i różne ramy postępowania. Zwrócimy też uwagę na korzyści płynące z zarządzania ryzykiem korporacyjnym i pokażemy, jak można wdrożyć skuteczne ramy postępowania w firmie.

Informacje o zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym

W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania ryzykiem, które często koncentruje się na określonych, odseparowanych obszarach ryzyka, ERM nadaje temu podejściu charakter strategicznego procesu na poziomie kierownictwa. Ta zmiana wymaga podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach firmy, włączając kwestie ryzyka do podstawowych procesów planowania strategicznego i realizacji.

Dzięki zaangażowaniu kierownictwa wyższego szczebla strategia zarządzania ryzykiem korporacyjnym włącza ocenę i zarządzanie oparte na ryzyku do procesu planowania strategicznego i podejmowania decyzji. Przejrzystość wynikająca z raportowania ryzyka pozwala zwiększyć zaufanie interesariuszy, a kluczowe elementy umożliwiają zastosowanie kompleksowego podejścia zgodnego z prowadzoną działalnością.

Kluczowe elementy ERM:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Reakcja na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyka

Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka polega na wskazaniu potencjalnych zdarzeń niepożądanych, takich jak straty finansowe i zagrożenia bezpieczeństwa, na podstawie analizy opartej na ryzyku. Wymaga ona dokładnego zrozumienia celów, operacji i otoczenia firmy. Istnieje kilka metod identyfikacji ryzyka, na przykład rejestry ryzyk, sesje burzy mózgów i analiza SWOT.

 • Rejestry ryzyk dokumentują zagrożenia dla firmy, oceny (punkty lub poziomy ryzyka), odpowiedzialnych członków kierownictwa i dotknięte obszary oraz podsumowują działania podejmowane przez firmę w reakcji na ryzyko.
 • Sesje burzy mózgów to popularne podejście do identyfikacji ryzyka w projekcie, a także świetne rozwiązania do budowania zespołu.
 • Analiza SWOT pomaga firmom zidentyfikować czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą wpływać na cele projektu.

Ocena ryzyka

Podstawą zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest ocena i zarządzanie ryzykiem. Ocena ryzyka pozwala oszacować prawdopodobieństwo i skutki potencjalnych zagrożeń. Określanie priorytetu zagrożeń polega na ocenie dotkliwości, kosztów, stopnia narażenia na ryzyko, zasobów, kategorii, współzależności i możliwości zarządzania. Ta kompleksowa ocena jest podstawą strategicznego ograniczania ryzyka oraz planowania zasobów.

Ograniczanie ryzyka

Ograniczanie ryzyka ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia lub skutków zarządzanego ryzyka. Do strategii ograniczania ryzyka należą:

 • Akceptacja ryzyka obejmuje rozpoznanie ryzyka bez podejmowania działań.
 • Unikanie ryzyka oznacza trzymanie się z dala od ryzykownych aktywności.
 • Ograniczanie ryzyka obejmuje wdrażanie środków kontroli mających na celu zmniejszenie ryzyka.
 • Transfer ryzyka wiąże się z przeniesieniem ryzyka na innych (na przykład poprzez ubezpieczenie).
 • Podział ryzyka polega na rozdzieleniu ryzyka między partnerów.
 • Kwantyfikacja ryzyka to zrozumienie konsekwencji finansowych w celu ustalenia priorytetów ryzyka.
 • Digitalizacja ryzyka oznacza wykorzystanie technologii w celu usprawnienia zarządzania ryzykiem.
 • Hierarchia środków kontroli polega na zastosowaniu w pierwszej kolejności najskuteczniejszych środków kontroli.
 • Alokacja ryzyka umownego polega na wykorzystaniu umów w celu alokacji ryzyka.
 • Szkolenia i edukacja zwiększają wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI) są przydatnym sposobem monitorowania ryzyka.

Monitorowanie i raportowanie ryzyka

Dzięki stałemu monitorowaniu i raportowaniu możliwe jest zachowanie skuteczności strategii kontroli ryzyka i aktualności profilu ryzyka. Ciągłe monitorowanie pozwala na bieżąco śledzić rozpoznane zagrożenia, postępy w ograniczaniu zagrożeń i nowe zagrożenia. Skuteczne raportowanie zapewnia przejrzystość poprzez wyraźny wgląd w narażenie na ryzyko i skuteczność reagowania.

KRI służą jako mierzalne wskaźniki, które sygnalizują rosnące narażenie na ryzyko. Wskaźniki te są zgodne z krytycznymi czynnikami sukcesu firmy, oraz akceptowalnym poziomem ryzyka, przez co są istotne i użyteczne z punktu widzenia utrzymania stabilności organizacyjnej i zaufania interesariuszy.

Jakie są różne ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym?

Ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewniają firmom ustrukturyzowane metody kompleksowego zarządzania ryzykiem. Ramy te integrują zarządzanie ryzykiem z procesami biznesowymi i strategią. Kluczowe ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym obejmują:

 1. Ramy COSO ERM to kompleksowy model zarządzania ryzykiem oparty na ustrukturyzowanym podejściu.
 2. ISO 31000 zawiera zasady i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem, które mają zastosowanie w różnych branżach.
 3. Cykl życia usług ITIL pozwala zarządzać usługami IT, przyczyniając się do zarządzania ryzykiem w sektorze IT.
 4. Ramy zarządzania ryzykiem NIST koncentrują się na integrowaniu bezpieczeństwa i prywatności z cyklem tworzenia oprogramowania w obrębie systemu.

Korzyści z zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Wdrożenie zarządzania ryzykiem korporacyjnym pozwala usprawnić podejmowanie decyzji, dostosowuje akceptowalny poziom ryzyka do inicjatyw strategicznych i poprawia ciągłość działalności biznesowej poprzez aktywne ograniczanie zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym pomaga również zachować zgodność z przepisami i sprzyja kulturze świadomości ryzyka, wzmacniając odporność firmy i przyczyniając się do zrównoważonego wzrostu.

Ulepszone podejmowanie decyzji

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym usprawnia podejmowanie decyzji poprzez wyraźne określenie potencjalnych zagrożeń i skoordynowanie ich z celami firmy. Wykorzystuje metody takie jak samoocena ryzyka i kontroli oraz ocena ryzyka na wysokim poziomie w celu rozpoznania ryzyka i zarządzania nim, promując kulturę, która priorytetowo traktuje zwinność organizacyjną i odporność na ryzyko zarządzane.

Lepsze wyniki biznesowe

Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala poprawić wyniki biznesowe poprzez aktywne rozpoznawanie i ograniczanie zagrożeń, co prowadzi do mniejszej liczby zakłóceń i problemów finansowych. Zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, pozwala utrzymać działalność operacyjną i chroni reputację firmy, co wspiera strategiczne podejmowanie decyzji i zwiększa przewagę konkurencyjną.

Lepsza alokacja zasobów

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym optymalizuje alokację zasobów, pomagając liderom ustalać priorytety zagrożeń i dostosować budżetowanie do celów firmy. Integracja zarządzania ryzykiem korporacyjnym z planowaniem budżetu umożliwia skupienie zasobów na obszarach krytycznych, zwiększając wydajność i skuteczność.

Większe zaufanie interesariuszy

Solidne ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym budują zaufanie interesariuszy poprzez wykazanie zaangażowania w skuteczne zarządzanie ryzykiem, ochronę zasobów i reputacji oraz poprawę wiarygodności na rynku. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania ryzykiem korporacyjnym wzmacnia zdolność przewidywania ryzyka i zarządzania nim, wspierając odporność i rozwój firmy.

Jak wdrożyć skuteczne ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Wdrożenie zarządzania ryzykiem korporacyjnym wymaga systematycznego podejścia do oceny i zarządzania ryzykiem, zintegrowania go z działaniami operacyjnymi i planowania z uwzględnieniem określonych kroków. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący skutecznego programu zarządzania ryzykiem korporacyjnym:

Krok 1: Określanie celów firmy

Cel: Zdefiniowanie jasnych celów biznesowych i określenie obecnych i potencjalnych zagrożeń związanych z nowymi strumieniami przychodów lub zmianami operacyjnymi.

Role i obowiązki: Kierownictwo wyższego szczebla i kierownicy działów powinni współpracować w procesie dostosowywania celów strategicznych do celów firmy, zapewniając w ten sposób jednolity kierunek działań.

Krok 2: Ustalanie zagrożeń

Cel: Systematyczne określanie wszystkich zagrożeń związanych ze strategią, zgodnością, działalnością operacyjną, reputacją i finansami, które mogą wpłynąć na firmę.

Role i obowiązki: Dyrektor ds. ryzyka we współpracy z menedżerami ds. ryzyka, zespołami z poszczególnych działów i szefami jednostek biznesowych określa ryzyko za pomocą narzędzi takich jak oceny ryzyka i audyty.

Krok 3: Ocena i ustalanie priorytetów ryzyka

Cel: Ocena znaczenia każdego rozpoznanego ryzyka poprzez oszacowanie jego prawdopodobieństwa i potencjalnego wpływu na firmę.

Role i obowiązki: Zespoły oceny ryzyka, często składające się z menedżerów ds. ryzyka i przedstawicieli działów, stosują metody jakościowe i ilościowe do ustalania priorytetów ryzyka.

Krok 4: Wdrożenie reakcji na ryzyko

Cel: Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania rozpoznanym ryzykiem. Reakcje mogą obejmować akceptację ryzyka, zapobieganie, podział lub ograniczanie ryzyka poprzez kontrole lub inne środki.

Role i obowiązki: Szefowie działów, działający w porozumieniu z zespołem zarządzania ryzykiem korporacyjnym, są odpowiedzialni za wdrażanie reakcji na ryzyko. Włączenie na tym etapie narzędzi i technik zarządzania projektami może usprawnić realizację strategii reagowania na ryzyko.

Krok 5: Monitorowanie i raportowanie

Cel: Ciągłe monitorowanie środowiska ryzyka i skuteczności reagowania na ryzyko. Regularne przedkładanie raportów interesariuszom ma zasadnicze znaczenie dla przejrzystości i rozliczalności.

Role i obowiązki: Zespół zarządzania ryzykiem korporacyjnym wraz z liderami działów powinien ustanowić proces bieżącego monitorowania i raportowania ryzyka, w tym ustalania KRI i regularnych spotkań zespołu.

Wyzwania związane z wdrażaniem zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Chociaż ERM przynosi korzyści, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Oto kilka sposób przezwyciężania trudności w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym:

 • Opór kulturowy: Przezwyciężanie problemów związanych z integracją i zapewnienie zgodności z przepisami poprzez ciągłą edukację w celu zademonstrowania wartości zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
 • Zaangażowanie na wczesnym etapie interesariuszy z różnych działów: Zapewnienie dostosowania do inicjatyw strategicznych.
 • Proaktywne monitorowanie ryzyka prawnego i regulacyjnego dotyczącego ryzyka zarządzanego: Zagwarantowanie zgodności z oczekiwaniami w zakresie procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Korzystanie z Confluence do sprawniejszego zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym pozwala poruszać się po złożoności działań biznesowych poprzez usprawnienie podejmowania decyzji i strategiczne dostosowanie zarządzania ryzykiem. Buduje zaufanie poprzez proaktywne praktyki i umożliwia pokonanie barier na etapie wdrażania dzięki dostosowaniu i edukacji. Solidne ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym podtrzymują wzrost i odporność poprzez ograniczanie zagrożeń i odkrywanie możliwości.

Wykorzystanie Confluence jako centrum wiedzy do zarządzania i dokumentowania procesów zarządzania ryzykiem korporacyjnym daje znaczące korzyści, w tym:

 1. Confluence upraszcza zapoznawanie się z informacjami dotyczących zarządzania ryzykiem korporacyjnym i odnoszenie się do nich, promując kulturę wymiany wiedzy i współpracy dzięki strukturze otwartej przestrzeni Confluence.
 2. Confluence utrzymuje kontrolowany dostęp do danych poufnych, zapewniając widoczność informacji poufnych tylko dla upoważnionych osób.
 3. Zaawansowane możliwości wyszukiwania i intuicyjna organizacja Confluence ułatwiają dostęp do dokumentów i procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym.

Szablony Confluence sprzyjają tworzeniu produktywnego środowiska i świadomości zagrożeń. Umożliwiają zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, usprawniając współpracę, udostępnianie informacji i bezpieczne zarządzanie dokumentami za pośrednictwem uporządkowanych przestrzeni obejmujących strony, tablice, filmy i bazy danych. Połączenie otwartego dostępu i kontroli uprawnień w Confluence sprzyja przejrzystości, ale chroni poufne dane, a jednocześnie korzystnie wpływa na projekty zarządzania ryzykiem korporacyjnym dzięki ułatwieniu znajdowania i rozpowszechniania kluczowych informacji.

Do funkcji związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym należą:

 • Elastyczna dokumentacja za pośrednictwem stron (tekst, obrazy, kod, tabele i inne).
 • Uporządkowane dokumenty projektowe w przestrzeniach, które zawierają powiązane dokumenty i w których uprawnienia nie stanowią trudności.
 • Powiadomienie/udostępnianie pomaga rozpowszechniać te procesy i decyzje.

Wypróbuj rozwiązanie Confluence

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym: Często zadawane pytania

Jakie są trzy rodzaje ryzyka korporacyjnego?

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym polega na rozpoznawaniu, ocenie i zarządzaniu w odniesieniu do ryzyka operacyjnego, finansowego i strategicznego. Ryzyko operacyjne wynika z wewnętrznych awarii, takich jak problemy z cyberbezpieczeństwem. Ryzyko finansowe, takie jak kwestie rynkowe lub kredytowe, jest powiązane z gospodarką. Ryzyko strategiczne wynika z decyzji wysokiego szczebla mających wpływ na cele długoterminowe, takich jak zmiany rynkowe i regulacyjne.

Jaki jest przykład zarządzania ryzykiem korporacyjnym?

Johnson & Johnson wykorzystuje ramy zarządzania ryzykiem korporacyjnym do zarządzania różnymi rodzajami ryzyka, zapewniając ciągłość i zabezpieczając zasoby. W przypadku ryzyka związanego z łańcuchem dostaw firma może dywersyfikować dostawców lub tworzyć plany awaryjne.

Jaka jest różnica między zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym a tradycyjnym zarządzaniem ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym polega na integrowaniu kwestii związanych z ryzykiem w całej firmie oraz angażowaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla i zarządu we wspieranie strategii, natomiast tradycyjne metody zarządzania ryzykiem koncentrują się na odizolowanych zagrożeniach.

Sprawdź także

Plakat projektu — szablon

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

Usprawnij współpracę przy tworzeniu treści w zespołach za pomocą narzędzia Confluence

Następny
Współpraca nad projektem