Close

Transformeer teamwerk met Confluence. Ontdek waarom Confluence de hub voor contentsamenwerking is voor alle teams. Probeer het gratis

Wat is enterprise risk management (ERM)?

Onderwerpen zoeken

Enterprise risk management is een strategische, risicogebaseerde aanpak die organisatorische risico's identificeert, beoordeelt en beheert om verliezen te voorkomen en kansen te grijpen. In tegenstelling tot traditioneel risk management dat een beperkte focus heeft, heeft enterprise risk management een holistisch perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met alle soorten risico's om de strategie en efficiëntie van het bedrijf te ondersteunen.

Deze handleiding behandelt verschillende aspecten van enterprise risk management, waaronder de componenten van een enterprise risk management-programma en de verschillende frameworks. We benoemen ook wat de voordelen zijn van enterprise risk management en hoe je een effectief framework voor je bedrijf kunt implementeren.

Inzicht in enterprise risk management

In tegenstelling tot traditioneel risk management dat zich vaak richt op specifieke risicogebieden binnen silo's, verheft ERM de aanpak naar een strategisch proces op beheersniveau. Deze verschuiving vereist besluitvorming op het hoogste niveau van een bedrijf, waarbij risico-overwegingen worden geïntegreerd in de belangrijkste strategische plannings- en uitvoeringsprocessen.

Een strategie voor enterprise risk management integreert met behulp van het senior beheer risicogebaseerde beoordeling en beheer in strategische planning en besluitvorming. Transparantie via risicorapportage vergroot het vertrouwen van belanghebbenden en belangrijke componenten maken een uitgebreide aanpak mogelijk die is afgestemd op het bedrijf.

De belangrijkste componenten van ERM zijn onder andere:

 • Risico-identificatie
 • Risicobeoordeling
 • Risicorespons
 • Risicomonitoring

Belangrijkste componenten van enterprise risk management

Risico-identificatie

Bij het identificeren van risico's hoort het opsporen van mogelijke nadelige gebeurtenissen, zoals financiële verliezen, veiligheidsrisico's en veiligheidsbedreigingen, door middel van een risicogebaseerde analyse. Het vereist een diepgaand inzicht in de doelen, de processen en de omgeving van het bedrijf. Er zijn verschillende methoden die je mag gebruiken om risico's te identificeren, waaronder risicoregisters, brainstormsessies en SWOT-analyses.

 • Risicoregisters documenteren de risico's, beoordelingen (scores of risiconiveaus), verantwoordelijke leidinggevenden en getroffen gebieden van een bedrijf en geven een samenvatting van de acties die het bedrijf onderneemt als reactie op het risico.
 • Brainstormsessies zijn een veelgebruikte manier om projectrisico's te identificeren en zijn een geweldige oefening voor teambuilding.
 • Met een SWOT-analyse kunnen bedrijven interne en externe factoren identificeren die van invloed kunnen zijn op hun projectdoelstellingen.

Risicobeoordeling

De kern van enterprise risk management is de beoordeling en het beheer van risico's. Risicobeoordeling evalueert de waarschijnlijkheid en de impact van potentiële risico's. Het prioriteren van risico's omvat het beoordelen van de ernst, kosten, risicohouding, bronnen, categorieën, onderlinge afhankelijkheden en beheersmogelijkheden. Deze uitgebreide evaluatie is een leidraad voor strategische risicobeperking en resourceplanning.

Risicobeperking

Risicobeperking is bedoeld om de kans op of het effect van beheerde risico's te verkleinen. Strategieën voor risicobeperking zijn onder andere:

 • De acceptatie van risico's houdt in dat je een risico herkent zonder actie te ondernemen.
 • Risicovermijding betekent het vermijden van riskante activiteiten.
 • Risicovermindering is onder meer het implementeren van controles om risico's te beperken.
 • Risico-overdracht houdt in dat risico's worden overgedragen naar anderen (bijvoorbeeld via verzekeringen).
 • Risicodeling omvat de verdeling van risico's onder partners.
 • Kwantificeren van risico's houdt in dat je de financiële implicaties begrijpt zodat je risico's kunt prioriteren.
 • Digitalisering van risico's betekent gebruikmaken van technologie om het risicobeheer te verbeteren.
 • De hiërarchie van controles houdt in dat de meest effectieve controles als eerst worden toegepast.
 • Contractuele risicoverdeling maakt gebruik van contracten om risico's toe te wijzen.
 • Training en opleiding verbeteren de kennis over risicobeheer.
 • Belangrijke risico-indicatoren (KRI's) zijn nuttig voor het monitoren van risico's met behulp van statistieken.

Monitoren en rapporteren van risico's

Voortdurende monitoring en rapportage zorgen ervoor dat risicostrategieën effectief blijven en dat het risicoprofiel actueel blijft. Continue monitoring volgt elke dag geïdentificeerde risico's, de voortgang van de risicobeperking en nieuwe risico's. Effectieve rapportage zorgt voor transparantie door duidelijk inzicht in risicoblootstelling en responseffectiviteit.

KRI's dienen als kwantificeerbare statistieken die wijzen op een verhoogde blootstelling aan risico's. Deze indicatoren zijn afgestemd op de kritieke succesfactoren en risicobereidheid van het bedrijf, waardoor ze relevant en uitvoerbaar zijn voor het behoud van de organisatorische stabiliteit en het vertrouwen van belanghebbenden.

Wat zijn de verschillende frameworks voor enterprise risk management?

Frameworks voor enterprise risk management bieden bedrijven gestructureerde methoden om risico's volledig te beheren. Deze frameworks integreren risicobeheer met bedrijfsprocessen en strategie. De belangrijkste frameworks voor enterprise risk management zijn onder meer:

 1. Het COSO ERM-framework is een uitgebreid model voor risicobeheer dat een gestructureerde aanpak hanteert.
 2. ISO 31000 bevat principes en richtlijnen voor risicobeheer die van toepassing zijn in verschillende sectoren.
 3. De ITIL Service Lifecycle beheert IT-services en draagt zo bij aan het risicobeheer in de IT-sector.
 4. NIST Risk Management Framework richt zich op de integratie van beveiliging en privacy in het systeem ontwikkeling van de levenscyclus.

De voordelen van enterprise risk management

De implementatie van enterprise risk management verbetert de besluitvorming, brengt de risicobereidheid op één lijn met strategische initiatieven en verbetert de bedrijfscontinuïteit door proactief risico's te beperken. Enterprise risk management ondersteunt ook de naleving van de regelgeving en bevordert een risicobewuste cultuur, waardoor de veerkracht van een bedrijf wordt versterkt en bijdraagt aan duurzame groei.

Verbeterde besluitvorming

Enterprise risk management verbetert de besluitvorming door potentiële risico's te verduidelijken en deze af te stemmen op de doelen van het bedrijf. Het maakt gebruik van methoden zoals zelfevaluatie van risico en controle en risicobeoordeling op hoog niveau om risico's te identificeren en te beheren, waarbij een cultuur wordt bevorderd waarin prioriteit wordt gegeven aan organisatorische flexibiliteit en veerkracht ten aanzien van beheerde risico's.

Verbeterde bedrijfsprestaties

Effectief risicobeheer verbetert de bedrijfsprestaties door proactief bedreigingen te identificeren en te beperken, wat zorgt voor minder verstoringen en financiële problemen. Het zorgt voor een effectief gebruik van hulpmiddelen, houdt operations in beweging en beschermt de reputatie van het bedrijf, wat de strategische besluitvorming en het concurrentievoordeel ondersteunt.

Betere toewijzing van resources

Enterprise risk management optimaliseert de toewijzing van hulpmiddelen door leidinggevende te helpen bij het prioriteren van risico's en het afstemmen van het budget met de doelen van het bedrijf. Door enterprise risk management te integreren met budgetplanning wordt de inspanning van hulpmiddelen gericht op kritieke zaken, waardoor de prestaties en de efficiëntie worden verbeterd.

Verhoogd vertrouwen van belanghebbenden

Een robuust framework voor enterprise risk management versterkt het vertrouwen van belanghebbenden door een toewijding aan effectief risicobeheer te laten zien. Hierdoor worden assets en de reputatie beschermd en wordt de geloofwaardigheid op de markt verbeterd. Het gebruik van software voor enterprise risk management versterkt het vermogen om te anticiperen op risico's en deze te beheren, wat de veerkracht en groei van bedrijven ondersteunt.

Een effectief framework voor enterprise risk management implementeren

De implementatie van enterprise risk management vereist een systematische aanpak van de beoordeling en het beheer van risico's, waarbij dit via gedefinieerde stappen wordt geïntegreerd in operations en planning. Dit zijn de stappen voor een effectief programma voor enterprise risk management:

Stap 1: bedrijfsdoelstellingen vaststellen

Doelstelling: duidelijke bedrijfsdoelen definiëren en de huidige en potentiële risico's die verbonden zijn aan nieuwe inkomstenstromen of operationele veranderingen begrijpen.

Rollen en verantwoordelijkheden: het managementteam en de afdelingshoofden moeten samenwerken om de strategische doelstellingen af te stemmen op de doelen van het bedrijf, waardoor iedereen op één lijn zit.

Stap 2: risico's identificeren

Doelstelling: systematisch alle strategische, nalevings-, operationele, reputatie- en financiële risico's identificeren die invloed kunnen hebben op het bedrijf.

Rollen en verantwoordelijkheden: in samenwerking met risicomanagers, afdelingsteams en hoofden van de bedrijfseenheid identificeert de Chief Risk Officer risico's met behulp van tools zoals risicobeoordelingen en audits.

Stap 3: risico's beoordelen en prioriteren

Doelstelling: de betekenis evalueren van elk geïdentificeerd risico door de waarschijnlijkheid en mogelijke impact ervan op het bedrijf te beoordelen.

Rollen en verantwoordelijkheden: risicobeoordelingsteams, vaak bestaande uit risicomanagers en vertegenwoordigers van afdelingen, gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve methoden om risico's te prioriteren.

Stap 4: reacties op risico's implementeren

Doelstelling: strategieën ontwikkelen en implementeren om geïdentificeerde risico's te beheren. De reacties kunnen bestaan uit het accepteren, voorkomen, delen of beperken van risico's door middel van controles of andere maatregelen.

Rollen en verantwoordelijkheden: afdelingshoofden zijn, in coördinatie met het enterprise risk management-team verantwoordelijk voor de uitvoering van reacties op risico's. De uitvoering van strategieën omtrent reacties op risico's kan gestroomlijnd worden door in dit stadium tools en technieken voor projectbeheer te gebruiken.

Stap 5: monitoren en rapporteren

Doelstelling: continu toezicht houden op de risicovolle omgeving en de effectiviteit van reacties op risico's. Het regelmatig rapporteren aan belanghebbenden is essentieel voor transparantie en verantwoordelijkheid.

Rollen en verantwoordelijkheden: het enterprise risk management-team moet, samen met de leidinggevenden van de afdelingen, een proces opzetten voor continue, dagelijkse risicomonitoring en -rapportage, waaronder het instellen van KRI's en het houden van regelmatige teamvergaderingen.

Uitdagingen bij de implementatie van enterprise risk management

Ondanks dat ERM nuttig is, brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Het is mogelijk om problemen op het gebied van enterprise risk management te overwinnen. Denk aan:

 • Cultureel verzet: integratieproblemen overwinnen en ervoor zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd door middel van constant onderwijs, waarmee de waarde van enterprise risk management wordt aangetoond.
 • Vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden voor verschillende afdelingen: zorgen voor afstemming op strategische initiatieven.
 • Proactieve risicomonitoring van beheerde risico's in wet- en regelgeving: garanderen dat aan de verwachtingen van het proces van enterprise risk management wordt voldaan.

Confluence gebruiken voor verbeterde enterprise risk management

Enterprise risk management helpt bedrijven om moeilijkheden te navigeren door de besluitvorming te verbeteren en het risicobeheer strategisch af te stemmen. Het wekt vertrouwen op dankzij de proactieve werkwijzen en overwint implementatiebarrières door middel van afstemming en onderwijs. Een robuust framework voor enterprise risk management ondersteunt groei en veerkracht door bedreigingen te beperken en kansen aan het licht te brengen.

Het gebruik van Confluence als kenniscentrum voor het beheren en documenteren van enterprise risk management-processen biedt aanzienlijke voordelen, waaronder:

 1. Confluence maakt het ontdekken van en het refereren naar informatie over enterprise risk management eenvoudiger, waardoor een cultuur waarin kennisuitwisseling en samenwerking wordt bevorderd met de open space-structuur van Confluence.
 2. Confluence zorgt voor gecontroleerde toegang tot gevoelige gegevens, zodat vertrouwelijke informatie alleen zichtbaar is voor bevoegde personen.
 3. De krachtige zoekmogelijkheden en intuïtieve organisatie van Confluence maken het gemakkelijk om toegang te krijgen tot documenten en processen die te maken hebben met enterprise risk management.

Confluence-sjablonen bevorderen productieve, risicobewuste omgevingen. Ze maken enterprise risk management mogelijk door samenwerking, het delen van informatie en veilig documentbeheer te stroomlijnen via georganiseerde spaces met pagina's, whiteboards, video's en databases. Confluence combineert open toegang met rechtenbeheer, waardoor de transparantie wordt bevorderd en tegelijkertijd gevoelige gegevens worden beschermd. Dit is nuttig voor enterprise risk management-projecten, omdat het ervoor zorgt dat kritieke informatie makkelijk te vinden en te verspreiden is.

Functies voor enterprise risk management zijn onder andere:

 • Flexibele documentatie op pagina's (tekst, afbeeldingen, code, tabellen en meer).
 • Georganiseerde projectdocumenten in spaces, waardoor gerelateerde documenten bij elkaar blijven en rechten een fluitje van een cent zijn.
 • Melding/delen, wat helpt om deze processen en beslissingen te delen.

Probeer Confluence

Enterprise risk management: veelgestelde vragen

Wat zijn de drie soorten bedrijfsrisico's?

Enterprise risk management identificeert, beoordeelt en beheert operationele, financiële en strategische risico's. Operationele risico's vloeien voort uit interne storingen, zoals cyberbeveiligingsproblemen. Financiële risico's, zoals markt- of kredietproblemen, zijn gekoppeld aan de economie. Strategische risico's zijn het gevolg van beslissingen op hoog niveau die van invloed zijn op langetermijndoelstellingen, zoals veranderingen in de markt en de regelgeving.

Wat is een voorbeeld van enterprise risk management?

Johnson & Johnson maakt gebruik van een framework voor enterprise risk management om verschillende risico's te beheren, de continuïteit te waarborgen en assets te beschermen. Voor risico's in de toeleveringsketen kunnen ze verschillende leveranciers in de arm nemen of noodplannen opstellen.

Wat is het verschil tussen enterprise risk management en traditioneel risicobeheer?

Enterprise risk management verschilt van traditioneel risicobeheer op de volgende manier: risico-overwegingen worden binnen het bedrijf geïntegreerd en senior leidinggevenden en de raad van bestuur worden betrokken bij de ondersteunende strategie, in tegenstelling tot traditionele methoden die gericht zijn op geïsoleerde risico's.

Misschien vind je dit ook leuk

Sjabloon voor projectposter

Een bestand waardoor je projectteams en belanghebbenden op één lijn blijven.

Sjabloon voor projectplan

Definieer en plan mijlpalen en hun reikwijdte voor je volgende project.

Maak snellere contentsamenwerking voor elk team mogelijk met Confluence

Hierna
Samenwerken aan projecten