Close

rozpoczęcie projektu

Zbierz zespół na początku projektu w celu uzgodnienia miary sukcesu. Dobre spotkanie otwierające przedstawia cel projektu, prognozuje kamienie milowe i inspiruje zespół do odniesienia sukcesu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–14
Statek kosmiczny

rozpoczęcie projektu

Zbierz zespół na początku projektu w celu uzgodnienia miary sukcesu.

Statek kosmiczny
Ołówek
Przygotowanie
30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–14

rozpoczęcie projektu

Zbierz zespół na początku projektu w celu uzgodnienia miary sukcesu.

Ikona ołówka
Przygotowanie
30 min
Stopwatch icon
Czas trwania
90 min
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–14
Pasek postępu

Realizacja scenariusza spotkania rozpoczynającego projekt

Zespół programistyczny aplikacja korzysta z Confluence, aby przygotować się do scenariusza rozpoczęcia projektu.

Filmowcy używają Trello i Zoom podczas spotkania otwierającego projekt pierwszego pełnometrażowego filmu animowanego.

W ramach burzy mózgów projektanci przygotowali się do rozpoczęcia projektu przeprojektowania opakowań.

Co będzie potrzebne

Zdalne

Oprogramowanie wideokonferencyjne z funkcją udostępniania ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiste

Tablica

Karteczki samoprzylepne

Pisaki

Zegar

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje korzystania ze scenariusza

1. Przygotowanie 30 min

Przed skorzystaniem ze scenariusza określ role projektowe. Zidentyfikuj sponsora projektu, lidera projektu, facylitatora, główny zespół i interesariuszy. Jeden członek zespołu może pełnić wiele ról.

 • Sponsor projektu (nazywany również sponsorem wykonawczym): najstarszy interesariusz, który ma najwięcej do zyskania lub stracenia na realizacji projektu.
 • Facylitator: odpowiada za utrzymanie płynności i kierowanie przebiegiem spotkania.
 • Kierownik projektu: przedstawia zespołowi wizję tego, co dostarczają i dlaczego.
 • Główny zespół: grupa osób odpowiedzialna za realizację prac projektowych.
 • Interesariusze: każda osoba mająca spostrzeżenia i informacje dotyczące projektu, przekazująca uwagi na jego temat oraz zainteresowana wynikami projektu.

Poproś sponsora projektu, lidera projektu i facylitatora o porozmawianie ze sobą przed tym spotkaniem w celu przygotowania wstępnych wersji wizji, misji i testów oceniających realizację misji. Cały zespół oceni je podczas realizacji scenariusza.

 • Wizja: wpływ zespołu po zakończeniu projektu. Jaki większy cel próbujecie osiągnąć?
 • Misja: praca zespołu nad realizacją wizji produktu. Jaką rolę odgrywa zespół w realizacji projektu?
 • Testy oceniające realizację misji: skąd wiemy, że projekt zakończył się sukcesem? Wskazują, czy misja jest na dobrej drodze i określają postęp w kierunku jej ukończenia.

W przypadku zespołów zdalnych utwórz dokument do współpracy. Możesz skorzystać z jednego z powyższych szablonów. Z wyprzedzeniem udostępnij dokument zespołowi.

W przypadku zespołów stacjonarnych zabierz ze sobą na sesję swoją wizję, misję oraz testy oceniające realizację misji i umieść je w miejscu widocznym dla zespołu.

Lista kontrolna
PRZYKŁAD: LISTA KONTROLNA

Zobacz, jak zespół przygotowuje się do rozpoczęcia projektu, korzystając z listy kontrolnej, która pozwoli poprowadzić rozmowę.

2. Wprowadzenie 5 MIN

Na początku spotkania poproś zespół o rozważenie następujących zasad:

 • Współpraca: Będziemy współpracować, aby położyć podwaliny pod odkrywanie.
 • Zadowalające rezultaty: Celem sesji jest uzyskanie wystarczającej ilości informacji do wspólnego zrozumienia problemu, które będziemy pogłębiać w trakcie realizacji projektu. Nie spotykamy się, by coś doskonalić.
 • Możliwość: Każdy powinien rozpocząć sesję z otwartym umysłem, pozwalając na możliwość odkrywania i innowacji.

3. Słowo od sponsora 5 MIN

Poproś sponsora projektu o otwarcie sesji przez przywitanie uczestników i powiedzenie kilku zdań o projekcie oraz tego, jak pasuje do organizacji.

4. Przełamanie lodów 10 MIN

Zachęć do zaangażowania i współpracy na wczesnym etapie sesji, wprowadzając krótkie ćwiczenie integracyjne.

Poproś wszystkich o przedstawienie się, wyjaśnienie pełnionej roli projektowej i udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie w ramach ćwiczenia integracyjnego.

Przykłady znajdziesz w scenariuszu Ćwiczenia integracyjne.

5. Wspólny cel 60 min

Wspólny cel to najważniejszy aspekt spotkania otwierającego projekt. Daje inspirację i poczucie sensu osobom zaangażowanym w projekt.

Zacznij od udostępnienia wstępnych wersji wizji, misji i testów oceniających realizację misji przygotowanych przez lidera projektu.

Następnie podziel uczestników na trzy grupy (jeśli zespół łączy się zdalnie, a oprogramowanie do wideokonferencji ma funkcję tworzenia grup, skorzystaj z niej podczas tej części): zespół Wizja, zespół Misja i zespół Testy oceniające realizację misji.

Daj każdej grupie 20 minut na udoskonalenie początkowych stwierdzeń.

Po 20 minutach połącz z powrotem grupy, aby uczestnicy mogli przedstawić i omówić nowe opisy. Wprowadź uzgodnione zmiany, a następnie przeprowadź głosowanie za formalnym przyjęciem ich do projektu. Można (i powinno się to zrobić) udoskonalić je w dalszej części projektu po odkryciu nowych informacji.

WSKAZÓWKA: GŁOSOWANIE RZYMSKIE

Spróbuj głosowania rzymskiego, aby nakierować zespół na cel projektu.

Kciuki w górę = akceptuję

Kciuki w bok = wchodzę w to

Kciuki w dół = mam obawy

6. Zamknięcie 5 MIN

Poproś sponsora projektu o zamknięcie spotkania, przekazując zespołowi informacje zwrotne na temat tego, co zostało opracowane podczas sesji, i dziękując uczestnikom za udział.

WSKAZÓWKA: PUNKT WYJŚCIA

Rozpoczęcie projektu to elastyczny scenariusz, który powinno się dostosować do potrzeb zespołu. Sprawdź, czy dostępne są inne scenariusze, z których możesz skorzystać, aby przygotować zespół i projekt na sukces.

WSKAZÓWKA: CZAS NA ZABAWĘ

Ciągła praca i brak zabawy tworzą nudny zespół projektowy. Zorganizuj wydarzenie rozrywkowe wkrótce po rozpoczęciu projektu, np. gry wirtualne lub wyjście towarzyskie.


Kolejne czynności

Przegląd kamieni milowych

W osobnej sesji lub, jeśli jest czas, to pod koniec tego scenariusza, przeanalizuj proponowaną oś czasu projektu. Podkreśl wszystkie kluczowe kamienie milowe lub rezultaty. W miarę postępu projektu ponownie sprawdź harmonogram z zespołem, aby zweryfikować postępy i dostosować daty.

Zabawa

Teraz, gdy jesteś gotowy, aby zagłębić się w projekt, możesz użyć szablonu zarządzania projektami w systemie Jira lub Trello, aby przygotować listę zadań, które należy wykonać w celu ukończenia projektu.

To może być dobry moment na ustalenie celów i kluczowych rezultatów. Ewentualnie, jeśli podczas sesji inauguracyjnej, zespół zdał sobie sprawę, że należy podjąć decyzję dotyczącą określonego aspektu projektu, skorzystaj ze scenariusza Ramy podejmowania decyzji DACI, aby określić kolejne kroki w celu jego rozwiązania.

Inne wersje

Zwięzła prezentacja

Po utworzeniu wizji, misji i testów oceniających realizację misji skorzystaj ze scenariusza Krótka prezentacja, aby podsumować je w formie deklaracji wartości.

przemyśl

Po ćwiczeniu integracyjnym przeprowadź krótką grę retrospektywną o tym, czego nauczyliście się z poprzednich projektów i jak zastosujecie zdobyte doświadczenie w tym projekcie.

Uzgodnienia dotyczące współpracy

Określ zestaw wytycznych operacyjnych, na które zgadza się główny zespół, aby stworzyć środowisko umożliwiające pomyślną realizację projektu. Innymi słowy: jak będziemy współpracować, aby wykonać zadanie?

Postępuj zgodnie ze scenariuszem Uzgodnienia dotyczące współpracy, aby stworzyć podwaliny pod kulturę i zachowania zespołu. Uzgodnienia będą doskonalone w miarę realizacji projektu.

Role i obowiązki

Mając uzgodnione cele projektowe, ustal poszczególne role w projekcie.

Skorzystaj ze scenariusza Role i obowiązki, aby zapewnić członkom zespołu jasność co do tego, w jaki sposób każdy może się przyczynić do sukcesu projektu. Pomaga to również zidentyfikować luki w umiejętnościach lub funkcjach, dzięki czemu możesz się nimi zająć na wczesnym etapie projektu.

WSKAZÓWKA: OBECNOŚĆ NIEOBOWIĄZKOWA

Nie każdy musi uczestniczyć we wszystkich częściach spotkania otwierającego. Dodając warianty, koncentruj się na głównym zespole.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Porozmawiaj z innymi użytkownikami korzystającymi z porad strategicznych Atlassian dla zespołów, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Porozmawiaj z innymi użytkownikami korzystającymi z porad strategicznych Atlassian dla zespołów, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne scenariusze

Ilustracja zapisywania się na newsletter
Ilustracja zapisywania się na newsletter

Nasz zespół pomaga innym zespołom

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki i informacje o najnowszych scenariuszach.

Thanks!