Close

Confluence — ceny i licencje


Zarządzanie użytkownikami i rolami

Jak dodać użytkowników do mojej witryny Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli jesteś administratorem witryny, wykonaj poniższe czynności.

Dodawanie użytkownika:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij kartę Użytkownicy i zaproś członków zespołu. Należy pamiętać, że osoba zaproszona stanie się użytkownikiem płacącym, nawet jeśli nie zaakceptuje zaproszenia.
 3. Wprowadź adresy e-mail członków zespołu i kliknij opcję Invite Team Members (Zaproś członków zespołu).

Wówczas można wybrać użytkownika z listy u dołu strony aby przyznać/ograniczyć mu dostęp do konkretnych produktów.

Jak usunąć użytkowników z mojej witryny Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli nie chcesz, aby użytkownik pojawiał się w witrynie, usuń go. Usunięcie użytkownika z jednej witryny nie powoduje usunięcia go z organizacji lub innych zarządzanych witryn.

Usuwanie użytkownika:

 1. W sekcji Administracja witryny wybierz opcję Użytkownicy.
 2. Przejdź do użytkownika, którego chcesz usunąć, i wybierz opcję Pokaż szczegóły w kolumnie Czynności.
 3. Może być konieczne kliknięcie listy rozwijanej, aby zobaczyć tę opcję.
 4. Na ekranie danych użytkownika kliknij przycisk Remove user (Usuń użytkownika).
W jaki sposób użytkownicy są liczeni dla potrzeb rozliczenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownicy będą uwzględniani w rozliczeniu po przyznaniu dostępu do produktu. Aby użytkownik nie był uwzględniany w rozliczeniu, trzeba go wyraźnie dezaktywować, usunąć lub skasować z synchronizowanego katalogu użytkowników (jeśli korzystasz z synchronizacji z Google). Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać użytkowników.

Możesz również zauważyć użytkowników pochodzących z aplikacji ze sklepu Marketplace, jednak tacy użytkownicy nie są zaliczani do łącznej liczby użytkowników i za nich nie płacisz.

Ilu mam użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli jesteś administratorem witryny, możesz sprawdzić liczbę płacących użytkowników dla każdego produktu Cloud, wykonując następujące czynności:

 1. W witrynie Cloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozliczenia.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 3. Przy każdym produkcie Cloud wyświetlona zostanie liczba płacących użytkowników.

Jeżeli jesteś tylko osobą kontaktową ds. rozliczeń lub technicznych (w witrynie my.atlassian.com), nie masz dostępu do informacji o liczbie użytkowników. Aby sprawdzić liczbę użytkowników, możesz skorzystać z najnowszej faktury dostępnej w witrynie my.atlassian.com na karcie Orders (Zamówienia).

Kim są zaufani użytkownicy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Rola zaufanego użytkownika zapewnia dostęp do funkcji administratora produktu, ale nie funkcji administratora witryny. Zaufani użytkownicy mogą zapraszać nowych użytkowników i rozpoczynać okresy próbne nowych produktów. Dodanie zaufanego użytkownika nie spowoduje dodania takiej osoby do żadnej grupy użytkowników z uprawnieniami globalnymi, jednak taki użytkownik będzie liczony jako użytkownik płacący w przypadku każdego produktu nadrzędnego w witrynie Cloud.

Przykładowo użytkownik zaufany w witrynie Cloud z produktami Jira, Confluence i Jira Service Management będzie uznawany za użytkownika płacącego w przypadku każdego produktu.

Kiedy moi użytkownicy byli aktywni po raz ostatni? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jako administrator witryny możesz sprawdzić ostatnią aktywność użytkowników w następujący sposób:

 1. W witrynie Cloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij opcję Użytkownicy na pasku bocznym. Ostatnia aktywność użytkowników będzie odnotowana w kolumnie Last Seen On Site (Ostatnia aktywność w witrynie).

Aktywność jest rejestrowana, gdy zalogowany użytkownik wchodzi w interakcję z witryną Cloud. Gdy użytkownik jest aktywny, bieżąca data jest zapisywana w sekcji Zarządzanie użytkownikami. Należy pamiętać, że nie rozróżniamy aktywności w Jira i Jira Service Management.

Jak dodać lub usunąć produkty i aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jako administrator witryny możesz dodawać lub usuwać produkty w następujący sposób:

 1. W witrynie Cloud wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozliczenia.
 2. Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 3. Aby dodać dodatkowe produkty, wybierz opcję Add More Atlassian Products (Dodaj więcej produktów Atlassian). Aby usunąć istniejący produkt, kliknij trzy kropki obok opcji Zarządzaj użytkownikami, a następnie wybierz pozycję Usuń. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia produktu i jego danych.

Uwaga: usunięcie produktów lub aplikacji odbywa się ze skutkiem natychmiastowym, a za przedwczesne usunięcie aplikacji nie przysługują żadne środki ani zwrot kosztów.

Kim jest administrator witryny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administratorem witryny jest użytkownik należący do grupy site-admins, który ma dostęp do sekcji zarządzania użytkownikami i rozliczeń witryny Cloud. Użytkownicy z tej grupy będą mieli pełny dostęp administracyjny do wszystkich aplikacji w witrynie, a także dostęp do aplikacji w przypadku wszystkich dostępnych aplikacji.

Więcej informacji na temat nowych uprawnień administratora witryny znajdziesz w sekcji Domyślne grupy i uprawnienia w wersji Cloud.

Jakie są inne rodzaje ról administracyjnych? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Administratorzy witryny mają najwyższe uprawnienia administracyjne w witrynie Cloud. Można ich uznać za właścicieli usługi Atlassian Cloud.
 • Administratorzy mają dostęp administracyjny tylko do aplikacji w witrynie Cloud. Są oni bieżącymi administratorami usługi Cloud.
 • Osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych będą powiadamiane o zmianach dotyczących rozliczeń. Takie osoby mają również dostęp do zarządzania subskrypcją za pośrednictwem witryny my.atlassian.com. Są to osoby zainteresowane bieżącymi rozliczeniami usługi Cloud.

Zarządzanie administratorami oraz administratorami witryny odbywa się za pośrednictwem witryny Cloud, a zarządzanie osobami kontaktowymi ds. rozliczeniowych w witrynie my.atlassian.com. Jeśli żaden administrator witryny nie jest aktywnym użytkownikiem, konieczne będzie skontaktowanie się z wewnętrznym zespołem IT w celu otrzymania dostępu do adresu e-mail powiązanego z poprzednią osobą kontaktową. Wówczas będzie można użyć łącza „Unable to access your account?” (Nie możesz uzyskać dostępu do konta?) w witrynie Cloud.

Jak zmienić administratora witryny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zarządzanie administratorami oraz administratorami witryny odbywa się za pośrednictwem witryny Cloud.

Tylko administratorzy witryny mogą zaktualizować, kto ma uprawnienie „site-admin”. Jeśli żaden administrator witryny nie jest aktywnym użytkownikiem, konieczne będzie skontaktowanie się z wewnętrznym zespołem IT w celu otrzymania dostępu do adresu e-mail powiązanego z poprzednią osobą kontaktową. Wówczas będzie można użyć łącza „Unable to access your account?” (Nie możesz uzyskać dostępu do konta?) w witrynie Cloud, aby zresetować hasło i zmienić administratora witryny.

Jak zaktualizować dane osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i/lub technicznych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby dodać osobę kontaktową ds. rozliczeniowych lub technicznych, dowolna z dotychczasowych osób kontaktowych ds. rozliczeniowych lub technicznych może zalogować się do witryny my.atlassian.com, a następnie wybrać odpowiedni produkt lub subskrypcję i wprowadzić adres e-mail nowej osoby kontaktowej. Jeśli nowa osoba kontaktowa nie ma konta Atlassian, pojawi się monit z prośbą o wprowadzenie kilku informacji.

Aby utworzyć nową osobę kontaktową ds. rozliczeniowych lub technicznych, trzeba zarejestrować ją w witrynie my.atlassian.com i wybrać opcję Make Primary (Ustaw jako główną).Wówczas dotychczasowa główna osoba kontaktowa stanie się dodatkową osobą kontaktową i w razie potrzeby będzie ją można usunąć.

W witrynie Cloud dowolny administrator witryny będzie mógł ustawić siebie jako osobę kontaktową ds. rozliczeniowych, wybierając kolejno opcje Administracja witryną > Rozliczenia > Ogólne i wybierając opcję Make Me A Billing Contact (Ustaw mnie jako osobę kontaktową ds. rozliczeniowych).

Wszelkie pytania dotyczące osób kontaktowych zarejestrowanych w przypadku konkretnej licencji lub subskrypcji należy kierować do naszego Zespołu doradców.

Kto jest powiadamiany o zmianach w mojej subskrypcji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Na 3 dni przed datą rozliczenia do wszystkich osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych zostanie wysłana wiadomość e-mail. Osobami kontaktowymi ds. technicznych i rozliczeniowych można zarządzać za pośrednictwem witryny my.atlassian.com.

Pracujemy nad tym, aby w przyszłości rozszerzyć to powiadomienie na wszystkich administratorów witryny w Twojej witrynie Cloud.

Zarządzanie subskrypcją

Jakie metody płatności są dostępne w przypadku wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Cloud w rozliczeniu miesięcznym

Aby zapewnić punktualność płatności w przypadku subskrypcji miesięcznych, akceptujemy wyłącznie płatność kartą kredytową* lub za pośrednictwem PayPal. W dowolnej chwili osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych może zaktualizować dane zarejestrowanej karty w witrynie my.atlassian.com. Możesz również wybrać opcję płatności poprzez PayPal w sekcji Billing Details (Szczegóły rozliczeń) subskrypcji Cloud.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu subskrypcji Cloud z rozliczeniem miesięcznym za pośrednictwem partnera ds. rozwiązań, powinien on zostać dodany jako licencjonowany administrator witryny, aby umożliwić mu zarządzanie miesięcznymi rozliczeniami witryny.

* Niestety nie przyjmujemy kart kredytowych Discover jako środka płatności za odnowienia miesięcznej subskrypcji.

Cloud w rozliczeniu rocznym

Subskrypcje produktów Cloud skonfigurowane do automatycznego odnawiania można opłacić za pomocą karty kredytowej lub za pośrednictwem serwisu PayPal. Subskrypcje roczne można opłacić kartą kredytową, przelewem, czekiem, ACH, za pośrednictwem serwisu PayPal lub w ciągu 30 dni (w przypadku zamówień powyżej 10 000 USD). Wszystkie szczegóły płatności można znaleźć na pierwszej stronie oficjalnej oferty oraz na naszej stronie Jak zapłacić.

Jak dodać dane do płatności? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po utworzeniu witryny Cloud dane do płatności miesięcznych mogą zostać zastosowane z poziomu samej witryny przez administratora witryny lub za pośrednictwem konta my.atlassian.com głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych. Należy pamiętać, że konta PayPal musi powiązać administrator witryny z poziomu samej witryny.

Za pośrednictwem witryny Cloud

Dane do płatności miesięcznych może dodać administrator witryny z poziomu samej witryny Cloud. Po zalogowaniu do witryny administrator musi wybrać kolejno opcje Administracja witryną > Rozliczenia > Billing Details(Szczegóły rozliczeń). Następnie wykonuje instrukcje wyświetlane na ekranie, aby dodać dane karty kredytowej lub połączyć konto PayPal.

Za pośrednictwem witryny my.atlassian.com

Dane karty kredytowej można dodać także za pośrednictwem konta głównej osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych w witrynie my.atlassian.com, wybierając odpowiednią witrynę Cloud i klikając w menu rozwijanym opcję Provide Payment Details (Podaj dane do płatności). Należy pamiętać, że konta PayPal musi powiązać administrator witryny z poziomu samej witryny.

Czy mogę dodać więcej użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku subskrypcji Cloud z płatnością miesięczną kwota pobierana z dodanej karty będzie zależna od liczby użytkowników powiązanych z poszczególnymi produktami w każdym miesiącu.

W przypadku witryn Cloud opłacanych rocznie konieczne będzie uzyskanie oficjalnej, proporcjonalnej wyceny uaktualnienia, ponieważ produkty są sprzedawane z podziałem na konkretne poziomy ilościowe użytkowników. Zapoznaj się z poziomami ilościowymi użytkowników dostępnymi w subskrypcji rocznej i skontaktuj się z nami w celu uzyskania oficjalnej wyceny.

Jak zaktualizować zarejestrowane dane karty kredytowej lub konta PayPal? Copy link to heading Copied! Pokaż

Każdy administrator witryny może zaktualizować dane karty kredytowej / konta PayPal z poziomu samej witryny Cloud. Po zalogowaniu się do witryny w roli administratora witryny:

 • Wybierz kolejno opcje Administracja witryną > Rozliczenia > Billing Details (Szczegóły rozliczeń).
 • Kliknij ikonę ołówka, aby edytować szczegóły karty.

Dane karty kredytowej do opłacania subskrypcji Cloud może również zaktualizować główna osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych za pośrednictwem witryny my.atlassian.com. Aktualizowanie zarejestrowanej karty kredytowej:

 • Zaloguj się do witryny my.atlassian.com.
 • Wybierz odpowiednią witrynę Cloud.
 • Kliknij opcję Edit Credit Card (Edytuj kartę kredytową).

Nowa karta zostanie obciążona wraz z końcem okresu rozliczeniowego.

Należy pamiętać, że konta PayPal musi powiązać administrator witryny z poziomu samej witryny.

Jak zarejestrować się na płatności roczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Możesz wybrać opcję płatności rocznej za witrynę Cloud z poziomu sekcji Administration (Administracja) Twojej witryny. W przypadku takich płatności można wybrać opcję rocznego lub dwuletniego cyklu rozliczeniowego.

Aby wybrać płatności roczne, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do witryny Cloud i wybierz kolejno opcje Administration (Administracja) > Manage subscriptions (Zarządzaj subskrypcjami).
 2. W obszarze Payment options (Opcje płatności) wybierz opcję Choose annual payment (Wybierz płatność roczną).
 3. Przejrzyj swoje dane rozliczeniowe. Tutaj możesz aktualizować poziomy ilościowe oraz plany zgodnie z wymaganiami.

Po zapoznaniu się z danymi rozliczeniowymi możesz przejść do kolejnych czynności, aby zrealizować płatność, lub zapisać wycenę na później.

Roczny cykl rozliczeniowy rozpocznie się w ostatnim dniu bieżącego cyklu rozliczeniowego i zapłacisz proporcjonalną cenę za pozostałą część okresu rozliczeniowego.

Uwaga: plany Free nie są objęte rocznym cyklem rozliczeniowym i zostaną uaktualnione do planu Standard.

Czy mogę przejść z planu rocznego z powrotem na rozliczenia miesięczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przejście z okresu rocznego z powrotem na rozliczanie miesięczne można wykonać nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zakończenia okresu rocznego*. Płatności miesięczne zostaną wznowione po zakończeniu okresu rocznego.

Aby rozpocząć, skontaktuj się z nami, podając adres URL witryny Cloud. Zanim wprowadzimy zmianę, będziemy potrzebować potwierdzenia od zarejestrowanej osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych/technicznych. W miarę możliwości prosimy, aby taka osoba skontaktowała się z nami, co pozwoli przyspieszyć procedurę.

* Jeśli od zakupu planu rocznego nie upłynęło 30 dni, z przyjemnością zwrócimy Ci cały koszt i od razu zmienimy sposób rozliczenia na miesięczny.

Jak odnowić moją witrynę Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Witryny Cloud z subskrypcją roczną można skonfigurować tak, aby były odnawiane automatycznie przy użyciu karty kredytowej lub konta PayPal. Jeśli chcesz zapłacić przelewem bezpośrednim, ACH lub czekiem albo zamrozić cenę na dwa lata, skontaktuj się z nami w celu wygenerowania wyceny odnowienia na okres 12 lub 24 miesięcy.

Jak zarezerwować adres URL mojej witryny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli masz już zakupioną roczną subskrypcję witryny Cloud, ale nie udało Ci się jeszcze zarezerwować swojego adresu URL, wykonaj następujące czynności:

 • Zaloguj się na konto my.atlassian.com osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych lub technicznych wskazanej w zamówieniu.
 • Na karcie Licencje wyszukaj i wybierz pozycję Atlassian Cloud, a następnie wybierz opcję Claim Your Cloud Site (Zarezerwuj witrynę Cloud).
 • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby utworzyć adres URL witryny Cloud. Wybierz opcję Claim Site (Zarezerwuj domenę).

Adresy URL można również zarezerwować z poziomu wiadomości e-mail z potwierdzeniem po przetworzeniu płatności.

Użytkownik, który rezerwuje witrynę Cloud, zostaje administratorem witryny. Można to zmienić w witrynie po zalogowaniu.

Uwaga: subskrypcje produktów rozpoczynają się w momencie zaksięgowania płatności, a nie w momencie zarezerwowania adresu URL.

Gdzie mogę wyświetlić/pobrać wyceny lub opłacone faktury? Copy link to heading Copied! Pokaż

Główne osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych i technicznych wskazane w wycenie lub na fakturze mogą to zrobić w witrynie my.atlassian.com.

 1. Zaloguj się do witryny my.atlassian.com i kliknij kartę Orders (Zamówienia). W tej sekcji znajdują się wszystkie wyceny i faktury powiązane z kontem.
 2. Na karcie Quotes (Wyceny) można pobrać wycenę w formacie PDF lub fakturę, dokonać płatności kartą kredytową, zaktualizować numer zamówienia lub całkowicie usunąć wycenę.
 3. Na karcie Orders (Zamówienia) można sprawdzić szczegóły zamówienia i pobrać plik PDF z opłaconą fakturą.

Uwaga: masz dostęp tylko do tych zamówień, w których figurujesz jako osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych lub technicznych.

Czy opłata została naliczona podwójnie? Copy link to heading Copied! Pokaż

W niektórych przypadkach wydawcy kart dokonują preautoryzacji, czyli zablokowania środków (przez co są one niedostępne) w kwocie równej wartości zakupu. Atlassian rozlicza transakcję natychmiast, jednak blokada w ramach preautoryzacji może być utrzymywana przez 1–5 dni, zanim zostanie zwolniona, w zależności od polityki wydawcy karty.

Jeśli środki nie zostaną udostępnione 5 dni po transakcji, zalecamy skontaktowanie się z wydawcą karty (Visa/American Express/Mastercard/itp.), aby sprawdzić, kiedy blokada zostanie zwolniona.

Jak mogę obniżyć koszty wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty, masz do wyboru kilka strategii:

 • Jeśli obecnie korzystasz z płatności miesięcznych, przejdź na subskrypcję roczną. W ramach subskrypcji rocznych oferowane mogą być zniżki w zależności od liczby zakupionych użytkowników. Szacunkowy koszt miesięczny i roczny możesz porównać za pomocą kalkulatora cen rozwiązania Cloud.
 • Wyszukaj użytkowników, którzy nie korzystają aktywnie z produktów Cloud i dezaktywuj ich, aby nie byli uwzględniani w rozliczeniu miesięcznym. Jeśli potrzebujesz pomocy w identyfikacji użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Cloud, przejdź do sekcji Administracja witryną > Użytkownicy i sprawdź datę ostatniej aktywności, aby zlokalizować użytkowników, którzy nie korzystali z produktu przez jakiś czas. Przed dezaktywacją użytkowników zawsze dobrze jest się z nimi skonsultować.
Do kogo kierować pytania w sprawie rozliczenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Za zarządzanie dostępem użytkowników i subskrybowanymi usługami odpowiadają administratorzy witryny. Są to osoby w organizacji, z którymi najlepiej kontaktować się w sprawie zmian w subskrypcji.

Jeśli nie wiesz, kto jest administratorem witryny, możesz skontaktować się z osobą kontaktową ds. technicznych wskazaną na fakturze lub z nami, a my pomożemy ustalić administratora witryny.

Co się stanie, jeśli nie opłacę subskrypcji mojego produktu Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku nieudanej płatności za subskrypcję produktu Atlassian subskrypcja wszystkich produktów zostanie anulowana w ciągu 15 dni od terminu płatności. Wówczas użytkownicy utracą dostęp do produktu.

Przechowywanie danych

Po anulowaniu subskrypcji Atlassian przechowuje Twoje dane przez 15 dni w przypadku witryn w wersji próbnej lub 60 dni w przypadku witryn objętych płatną subskrypcją.

Dane zostaną usunięte w ciągu 15 dni (w przypadku witryn w wersji próbnej) lub 60 dni (w przypadku witryn objętych płatną subskrypcją) po anulowaniu subskrypcji z powodu braku płatności za subskrypcję produktu Atlassian.

Atlassian nie usunie żadnych danych przechowywanych w Google Apps Marketplace, takich jak użytkownicy lub informacje zapisane w bazie danych Google Apps, dokumenty Google, wiadomości w usłudze Gmail, wpisy w Kalendarzu Google, treści w Google Chat lub witryny Google.

Ponowne subskrybowanie nieopłaconego produktu

W ciągu 15 lub 60 dni po anulowaniu subskrypcji możesz ponownie zasubskrybować produkt, uiszczając wszelkie brakujące płatności. Przesłanie płatności po usunięciu danych witryny nie spowoduje ponownej aktywacji subskrypcji (ani przywrócenia danych witryny).

Co się stanie, jeśli anuluję subskrypcję produktu Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Anulowanie subskrypcji produktu Atlassian uniemożliwi przetwarzanie wszelkich dalszych odnowień witryny. Witryna pozostanie dostępna do 15 dni po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji, a następnie zostanie dezaktywowana.

Przechowywanie danych

Produkty zostaną dezaktywowane 15 dni po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji. Atlassian przechowuje dane dezaktywowanych produktów przez 15 dni (w przypadku witryn w wersji próbnej) lub przez 60 dni (w przypadku subskrypcji Free, Standard lub Premium) po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji.

Po upływie tego okresu dezaktywacji dane produktu zostaną trwale usunięte i nie będzie można ich odzyskać.

Atlassian nie usunie żadnych danych przechowywanych w Google Apps Marketplace, takich jak użytkownicy lub informacje zapisane w bazie danych Google Apps, dokumenty Google, wiadomości w usłudze Gmail, wpisy w Kalendarzu Google, treści w Google Chat lub witryny Google.

Ponowne subskrybowanie anulowanej witryny

Zanim dane witryny zostaną trwale usunięte, możesz odnowić subskrypcję, opłacając wszelkie zaległe odnowienia. Przesłanie płatności po usunięciu danych witryny nie spowoduje ponownej aktywacji subskrypcji (ani przywrócenia danych witryny).

Czy nadal mogę kupić licencję Cloud Starter? Copy link to heading Copied! Pokaż

Z powodu wprowadzenia planu Free, począwszy od 21 września 2020 roku Atlassian nie oferuje już możliwości zakupu nowych licencji Cloud Starter w ramach planu Standard. Zakup licencji w ramach planu Standard, w tym dodawanie nowych produktów do witryny, jest teraz możliwy według cen za użytkownika, począwszy od jednego użytkownika. Aby obliczyć nową cenę licencji, skorzystaj z naszego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Jeżeli zakupiono subskrypcję Starter przed 21 września 2020 roku, jej warunki licencji nie ulegną zmianie. Uwaga: w przypadku zmiany planu na Free lub Premium po 21 września 2020 roku, nie będzie można powrócić do licencji Starter.

Obecnie korzystam z miesięcznej subskrypcji Starter. Czy mogę przejść na subskrypcję roczną i zachować cenę licencji Starter? Czy mogę przejść z subskrypcji rocznej na miesięczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli zdecydujesz się przejść na licencję roczną za pośrednictwem serwisu samoobsługowego, utracisz możliwość korzystania z ceny Cloud Starter i otrzymasz nową cenę na użytkownika przewidzianą dla poziomu 1–10 użytkowników w ramach naszego planu Standard.

Jeśli chcesz zachować ceny Cloud Starter, skontaktuj się z naszym doradcami, którzy mogą ręcznie wycenić roczną licencję.

Jeśli obecnie korzystasz z licencji rocznej i chcesz przejść licencję miesięczną, utracisz możliwość korzystania z ceny Cloud Starter i przejdziesz na model cenowy za użytkownika naszego planu Standard.

Jaki plan jest zalecany dla małych zespołów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Małym zespołom poszukującym przystępnych cenowo planów polecamy nasze bezpłatne plany oprogramowania chmurowego w przypadku produktów Jira, Jira Service Management i Confluence. Nasz plan Free jest dostępny dla zespołów składających się z maksymalnie 10 użytkowników i/lub 3 agentów oraz obejmuje 2 GB pamięci masowej i wsparcie udzielane przez społeczność.

Jak skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego od dostawcy aplikacji ze sklepu Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dostawcy aplikacji ze sklepu Marketplace (oficjalnie nazywani partnerami Marketplace) mogą od czasu do czasu oferować kody promocyjne na swoje aplikacje w wersji Cloud. Administratorzy witryny mogą realizować kody promocyjne bezpośrednio w witrynie Cloud, wybierając w menu rozwijanym Apps (Aplikacje) opcję Promotions (Promocje) lub za pośrednictwem interfejsu Marketplace w aplikacji.

Należy pamiętać, że stosowanie kodów promocyjnych na niektóre zakupy Cloud, takie jak konwersje z planów miesięcznych na roczne (i odwrotnie) oraz zamówienia zakupu bezpośredniego, będą wymagały pomocy ze strony Atlassian.

Czy organizacje non-profit mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian z przyjemnością udziela 75% rabatu od ceny katalogowej na subskrypcje Community Cloud dla zarejestrowanych organizacji charytatywnych non-profit, które nie deklarują żadnej przynależności religijnej, a ich działalność nie ma charakteru rządowego, edukacyjnego ani komercyjnego. Należy pamiętać, że ceny licencji Community Cloud dotyczą podstawowych produktów i aplikacji Atlassian, a także aplikacji innych firm dostępnych w sklepie Marketplace. Oferta ta nie dotyczy produktów Bitbucket, Statuspage, Trello, Opsgenie ani Jira Align.

Można ubiegać się o subskrypcję Community Cloud, wypełniając nasz formularz wniosku o licencję Community.

Czy instytucje edukacyjne mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma Atlassian oferuje kwalifikującym się instytucjom edukacyjnym 50% rabatu od ceny katalogowej na subskrypcje Cloud. Kwalifikujące się instytucje edukacyjne:

 • Instytucje edukacyjne: szkoły policealne i uczelnie wyższe akredytowane przez krajową komisję akredytacyjną.
 • Biura administracji i rady oświatowe szkół policealnych i uczelni wyższych: wojewódzkie, powiatowe, gminne, krajowe i regionalne biura administracji oraz władze zdefiniowanych powyżej instytucji edukacyjnych.
 • Biblioteki publiczne
 • Programy kształcenia domowego na poziomie policealnym i uczelnianym
 • Instytuty badawcze powiązane z akredytowanym uniwersytetem.
 • Kliniki uniwersyteckie powiązane z akredytowanym uniwersytetem.
 • Organizacje szkoleniowo-edukacyjne akredytowane w powołanych ustawowo organach kwalifikacyjnych administracji publicznej.

Jeśli interesuje Cię oferta cenowa dla instytucji edukacyjnych i/lub kwalifikujesz się do skorzystania z niej, skontaktuj się z nami, przedstawiając dowód akredytacji, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą.

Uwaga: obecni posiadacze licencji na wersję Server dla instytucji edukacyjnych zostaną poproszeni o ponowne złożenie wniosku w celu zweryfikowania możliwości dalszego korzystania z tej oferty.

Czy w pakiecie Cloud są dostępne jakieś aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie lepszej współpracy i bardziej szczegółowych analiz, uwzględniamy w subskrypcjach niektóre z najbardziej zaawansowanych aplikacji Atlassian z pakietów Premium, Enterprise i Cloud.

Jira

 • Plany
 • ProForma (Premium/Enterprise)
 • Analytics (Enterprise)

Jira Service Management Cloud

 • Insight Asset Management (Premium/Enterprise)
 • ProForma (Premium/Enterprise)
 • Analytics (Enterprise)

Confluence Cloud

 • Team Calendars (Premium/Enterprise)

Aby uzyskać więcej informacji na temat nadchodzących zmian w naszych produktach w pakiecie Cloud, zobacz harmonogram pakietu Cloud.

Czy produkty Atlassian są dostępne dla programistów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje programistom bezpłatny dostęp do produktów Atlassian Cloud. Zarejestruj się w celu skorzystania z pakietu dewelopera produktów chmurowych, aby uzyskać dostęp do standardowy wersji Jira, Jira Service Management i Confluence — które będą dla Ciebie bezpłatne na zawsze.

Bezpłatne witryny rozwojowe są przeznaczone tylko do celów opracowywania oprogramowania oraz testowania i posiadają ograniczenia dotyczące użytkowania wymienione poniżej. Atlassian nie oferuje wsparcia dla bezpłatnych wersji rozwojowych i zastrzega sobie prawo do usunięcia takich witryn w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Atlassian monitoruje korzystanie z witryn rozwojowych i może anulować subskrypcję dla każdej witryny używanej w sposób nieupoważniony lub nieodpowiedni.

Cloud Standard — ceny i często zadawane pytania

Czym jest plan Cloud Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nasz plan Standard jest dostępny w przypadku produktów Jira, Confluence, Questions for Confluence, Jira Service Management i Trello.

Oferuje on większe możliwości w zakresie liczby użytkowników, wsparcia i pamięci masowej niż plan Cloud Free, a także funkcje, takie jak zaawansowane zarządzanie uprawnieniami i jurysdykcja danych.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym plan Cloud Standard różni się od planów Premium i Enterprise, odwiedź tę stronę.

Ile kosztuje miesięczna subskrypcja planu Cloud Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby obliczyć miesięczną cenę różnych produktów i aplikacji, skorzystaj z naszego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Uwaga: Twoja miesięczna subskrypcja Atlassian Cloud jest rozliczana na podstawie liczby użytkowników, którzy mają dostęp do witryny Atlassian Cloud. Stosujemy ceny za użytkownika, co oznacza, że płacisz za dokładną liczbę użytkowników Twoich produktów.

Dla klientów korzystających z wersji Server zainteresowanych przejściem na wersję Cloud przygotowaliśmy spersonalizowany kalkulator, który w dwukolumnowym widoku pozwoli porównać koszty, biorąc pod uwagę posiadane produkty Server.

Ile kosztuje roczna subskrypcja planu Cloud Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby obliczyć roczną cenę różnych produktów i aplikacji, skorzystaj z naszego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Uwaga: Twoja roczna subskrypcja Atlassian Cloud jest rozliczana na podstawie poziomu użytkowników określonego przez liczbę aktualnych aktywnych użytkowników.

Uwaga: w przypadku planu rocznego nie można zmienić poziomu ilościowego użytkowników.

* Rozwiązanie Cloud jest oferowane z 75% rabatem dla klientów uprawnionych do zakupu licencji dla społeczności i 50% rabatem dla klientów uprawnionych do zakupu licencji Academic dla instytucji edukacyjnych.

W przypadku zakupu subskrypcji 24-miesięcznej powyższą cenę należy podwoić.

Dla klientów korzystających z wersji Server zainteresowanych przejściem na wersję Cloud przygotowaliśmy spersonalizowany kalkulator, który w dwukolumnowym widoku pozwoli porównać koszty, biorąc pod uwagę posiadane produkty Server.

Jak obliczyć cenę miesięczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian wykorzystuje progresywny model cenowy „za użytkownika”. Progresywny model cenowy oznacza, że ceny miesięczne obliczane są w oparciu o poziomy ilościowe użytkowników — na każdym poziomie obowiązuje inna cena za użytkownika. Przykładowo cena systemu Jira Cloud Standard dla 450 użytkowników obliczona zostałaby w następujący sposób:

7,50 USD za użytkownika dla użytkowników 1–100

6,30 USD za użytkownika dla użytkowników 101–250

$5.25 za użytkownika w przypadku użytkowników 251–350

Całkowita cena miesięczna wynosi 2745 USD — średnio 6,10 USD za użytkownika.

Ceny miesięczne za użytkownika różnią się w zależności od produktu i aplikacji Atlassian. Aby określić miesięczną cenę wszystkich produktów Atlassian i aplikacji ze sklepu Marketplace, skorzystaj z naszego interaktywnego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Dla klientów korzystających z wersji Server zainteresowanych przejściem na wersję Cloud przygotowaliśmy spersonalizowany kalkulator, który w dwukolumnowym widoku pozwoli porównać koszty, biorąc pod uwagę posiadane produkty Server.

Czy mogę wypróbować plan Cloud Standard, zanim zdecyduję się za niego zapłacić? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Jeśli obecnie korzystasz z planu Cloud Free i chcesz wypróbować plan Cloud Standard przed zakupem subskrypcji, możesz w dowolnym momencie włączyć 14-dniowy okres próbny. Jeśli po 14-dniowym okresie próbnym nie anulujesz planu, zostanie naliczona opłata za plan Cloud Standard.

Jak przeprowadzić uaktualnienie do planu Cloud Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli obecnie korzystasz z planu Jira Standard, Jira Service Management Standard lub Confluence Standard, możesz w dowolnej chwili uaktualnić do planu Premium za pośrednictwem strony Zarządzaj subskrypcjami w witrynie Cloud.

Po uaktualnieniu wersji Cloud Standard do Cloud Premium rozpocznie się bezpłatny okres próbny. W przypadku subskrypcji miesięcznych okres próbny trwa 30 dni oraz pozostałą część następnego okresu rozliczeniowego. Po upływie okresu próbnego plan Premium będzie pojawiał się w comiesięcznych odnowieniach, chyba że wykonasz uaktualnienie z powrotem do wersji Standard.

W przypadku subskrypcji rocznych kwalifikujesz się do 30-dniowego okresu próbnego, w trakcie którego otrzymasz proporcjonalną wycenę na pozostałą część okresu rocznego, jeśli zdecydujesz się pozostać przy tym planie.

Jaki jest limit pamięci masowej w przypadku planu Cloud Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Limit pamięci masowej w produktach Jira Cloud, Jira Service Management Cloud i Confluence Cloud wynosi 250 GB w przypadku planu Standard. W planach Premium i Enterprise jest on nieograniczony, niezależnie od poziomu ilościowego użytkowników.

Jeśli oprócz Jira lub Jira Service Management Cloud Standard korzystasz z Confluence Cloud Standard, każdy produkt będzie miał własny limit pamięci masowej (należy pamiętać, że wszystkie produkty Jira mają łączny limit pamięci masowej).

Pamięć masową zajmują przede wszystkim:

 • Załączniki Jira i/lub Jira Service Management
 • załączniki w Confluence.

Cloud Premium — ceny i często zadawane pytania

Co to jest plan Cloud Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Cloud Premium jest dostępny w przypadku produktów Jira, Confluence, Jira Service Management i Trello, zapewniając klientom bardziej rozbudowane funkcje, niż obecnie oferuje plan Cloud Standard.

Plan Cloud Premium obejmuje nowe funkcje na poziomie produktów, a także umowę SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i zabezpieczeniem finansowym, nieograniczoną pamięć masową oraz całodobowe wsparcie Premium z 1-godzinnym czasem reakcji na krytyczne zgłoszenia.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym plan Cloud Premium różni się od planów Standard i Enterprise, odwiedź tę stronę.

Jaka jest cena planu Cloud Premium w rozliczeniu miesięcznym? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby obliczyć miesięczną cenę różnych produktów i aplikacji, skorzystaj z naszego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Uwaga: Twoja miesięczna subskrypcja Atlassian Cloud jest rozliczana na podstawie liczby użytkowników, którzy mają dostęp do witryny Atlassian Cloud. Stosujemy ceny za użytkownika, co oznacza, że płacisz za dokładną liczbę użytkowników Twoich produktów.

Jaka jest cena planu Cloud Premium w rozliczeniu rocznym? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby obliczyć roczną cenę różnych produktów i aplikacji, skorzystaj z naszego kalkulatora cen rozwiązania Cloud.

Uwaga: Twoja roczna subskrypcja Atlassian Cloud jest rozliczana na podstawie poziomu użytkowników określonego przez liczbę aktualnych aktywnych użytkowników.

Uwaga: w przypadku planu rocznego nie można zmienić poziomu ilościowego użytkowników.

* Rozwiązanie Cloud jest oferowane z 75% rabatem dla klientów uprawnionych do zakupu licencji dla społeczności i 50% rabatem dla klientów uprawnionych do zakupu licencji Academic dla instytucji edukacyjnych.

* W przypadku zakupu subskrypcji 24-miesięcznej powyższą cenę należy podwoić.

Jak przeprowadzić uaktualnienie z wyższej wersji na plan Cloud Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli chcesz przejść z planu Cloud Premium na Cloud Standard w przypadku produktów Jira, Jira Service Management lub Confluence, odwiedź stronę Zarządzaj subskrypcjami w witrynie Cloud.

Czy mogę wypróbować plan Cloud Premium, zanim zdecyduję się za niego zapłacić? Copy link to heading Copied! Pokaż

Cloud w rozliczeniu miesięcznym

Tak! Rozpocznie się bezpłatny okres próbny trwający 30 dni oraz pozostałą część następnego okresu rozliczeniowego. Po upływie okresu próbnego plan Cloud Premium będzie pojawiał się w comiesięcznych odnowieniach, chyba że wykonasz uaktualnienie z powrotem do wersji Standard.

Cloud w rozliczeniu rocznym

Tak! Rozpoczniesz 30-dniowy okres próbny, w trakcie którego otrzymasz proporcjonalną wycenę na pozostałą część okresu rocznego, jeśli zdecydujesz się pozostać przy tym planie.

Należy pamiętać, że w okresie próbnym planu Cloud Premium nie obowiązuje umowa SLA z zabezpieczeniem finansowym.

Czy plan Cloud Premium ma wpływ na moje aplikacje ze sklepu Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Cloud Premium nie będzie miał żadnego wpływu na aplikacje ze sklepu Marketplace. Wszystkie aplikacje Cloud będą działać tak samo w planach Standard i Premium naszych produktów.

Jak uzyskać zwrot kredytów serwisowych za naruszenie umowy SLA? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym miało miejsce naruszenie umowy SLA, należy złożyć wniosek o środki na usługi w ciągu piętnastu (15) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego poprzez utworzenie zgłoszenia skierowanego do zespołu pomocy technicznej.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami umów SLA dotyczących produktów Cloud Premium.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o funkcjach dostępnych w planie Cloud Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach odróżniających plan Cloud Premium od planu Cloud Standard na poziomie produktu, skorzystaj z następujących łączy:

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Czy w przypadku planu Cloud Premium obowiązują dodatkowe warunki? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Zapoznaj się z naszym aneksem dotyczącym rozszerzenia zakresu, w którym opisano rozszerzone warunki wersji Premium produktów Jira, Jira Service Management i Confluence.

Więcej informacji na temat naszej umowy SLA z zabezpieczeniem finansowym dotyczącej produktów Cloud Premium znajdziesz na stronie Umowa SLA.

Cloud Enterprise — ceny i często zadawane pytania

Czym jest plan Cloud Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Cloud Enterprise firmy Atlassian jest przeznaczony dla firm o stale rosnących potrzebach w zakresie współpracy, bezpieczeństwa i zarządzania, ponieważ oferuje on najbardziej zaawansowane funkcje flagowych produktów — Jira, Confluence, Jira Service Management i Trello w wersji Cloud. Zapewnia niezrównaną możliwość skalowania oraz wydajność (do 150 instancji, umowa SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,95%), scentralizowane zarządzanie i administrowanie (rozliczenia, sposoby udostępniania nowych wersji), zabezpieczenia klasy korporacyjnej (jurysdykcja danych, logowanie jednokrotne SAML) oraz łatwą rozszerzalność i wsparcie (Forge, dedykowane wsparcie).

Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym plan Jira Cloud Enterprise różni się od planów Jira Cloud Standard i Jira Cloud Premium, zapoznaj się z sekcją Poznaj plany Jira Cloud. W przypadku Confluence zapoznaj się z sekcją Dowiedz się więcej o planach Confluence.

Ile kosztuje plan Cloud Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Cloud Enterprise jest dostępny w przypadku produktów Jira, Jira Service Management i Confluence. Szczegółowe informacje na temat cen znajdują się na poniższych stronach produktów.

Czy plan Cloud Enterprise obejmuje usługę Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, subskrypcja usługi Atlassian Guard Standard jest wliczona w cenę planu Cloud Enterprise bez dodatkowych kosztów.

Jaki poziom wsparcia jest oferowany w planie Cloud Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż

W planie Cloud Enterprise uwzględniono najwyższy poziom wsparcia dla produktów Jira, Confluence i Jira Service Management w wersji Cloud świadczonego przez dedykowany zespół menedżerów sukcesu klienta. Jest to odpowiednik wsparcia Premier dla licencji samodzielnie zarządzanych.

Najważniejsze cechy:

 • Obsługa 24/7
 • 30-min czas reakcji na zgłoszenia poziomu L1
 • Dedykowany zespół wsparcia wyższego szczebla
 • Telefoniczna pomoc techniczna
 • Priorytetowa eskalacja do zespołu programistów
 • Proaktywne kontrole kondycji
 • Maksymalnie 3 wskazane osoby kontaktowe
Czy uzyskam środki, jeśli korzystam już z planu Cloud Standard lub Cloud Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Jeśli przechodzisz z istniejącej subskrypcji Cloud Standard lub Cloud Premium do Cloud Enterprise, przyznamy Ci środki o wartości niewykorzystanego okresu obsługi technicznej na zakup planu Cloud Enterprise.

Czym są ścieżki wydawania i piaskownice? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dzięki ścieżkom wydawania administratorzy będą mogli łączyć aktualizacje wydań produktów Cloud w partie, aby lepiej kontrolować sposób oraz czas wprowadzania zmian w środowisku produkcyjnym Atlassian. Administratorzy mogą wybrać aktualizacje „ciągłe” lub „pakietowe”, przy czym druga opcja pozwala opóźnić aktualizacje (do 2 tygodni w przypadku planu Premium), co daje administratorom czas na zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą nadchodzących zmian przed ich wprowadzeniem, aby mogli lepiej przygotować na nie swoją firmę.

Piaskownice zapewniają administratorom możliwość podglądu, wypróbowywania, testowania i opracowywania integracji w izolowanym i bezpiecznym środowisku chmurowym w celu weryfikacji zgodności i kontrolowania wdrażania nowych funkcji dla użytkowników końcowych.

Cloud Free — często zadawane pytania

Czy plan Cloud Free jest faktycznie darmowy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Cloud Free jest dostępny dla maksymalnie 10 użytkowników (Jira, Confluence) i 3 agentów (Jira Service Management), obejmuje 2 GB pamięci masowej i wsparcie udzielane przez społeczność, ale nie zawiera dzienników audytu. W planie Cloud Free produktów Jira i Confluence występują również ograniczenia dotyczące uprawnień i nie jest uwzględniony dostęp anonimowy.

Uwaga: produkty Cloud Free oferujemy wyłącznie w ramach miesięcznych subskrypcji. Aby dodać produkt Cloud Free do istniejącej subskrypcji z płatnością roczną, należy zmienić sposób rozliczania subskrypcji na miesięczny.

Jak przeprowadzić uaktualnienie do planu Cloud Standard lub Cloud Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli obecnie korzystasz z planu Free, możesz w dowolnej chwili przeprowadzić uaktualnienie do planu Standard lub Premium za pośrednictwem strony Zarządzaj subskrypcjami w witrynie Cloud.

Po uaktualnieniu rozpocznie się bezpłatny okres próbny. Po przejściu z planu Cloud Free na Cloud Standard okres próbny potrwa 14 dni. Po przejściu z planu Cloud Free na Cloud Premium okres próbny potrwa 30 dni Po upływie okresu próbnego plan Cloud Standard lub Cloud Premium będzie pojawiał się w comiesięcznych odnowieniach, o ile nie zostanie anulowany.

Uwaga: uaktualnienie należy przeprowadzić przed przejściem z subskrypcji miesięcznej na roczną.

Jaka jest różnica między planami Free, Standard i Premium? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Free pozwala nam wyjść naprzeciw mniejszym zespołom, które potrzebują platformy rozwijającej się wraz z nimi, a także zaoferować bezpłatną możliwość zapoznania się z pakietem produktów chmurowych Atlassian. Plan Free jest dostępny dla maksymalnie 10 użytkowników (Jira i Confluence) i 3 agentów (Jira Service Management), obejmuje 2 GB pamięci masowej i wsparcie udzielane przez społeczność, ale nie zawiera dzienników audytu. W planie Free produktów Jira i Confluence występują również ograniczenia dotyczące uprawnień i nie jest uwzględniony dostęp anonimowy.

Plan Standard oferuje pełną funkcjonalność produktu dla zespołów do 10 000 użytkowników oraz obejmuje 250 GB pamięci masowej, wsparcie Standard w godzinach pracy, dzienniki audytu i wiele więcej.

Plan Premium w przypadku produktów Jira, Jira Service Management Cloud i Confluence Cloud zapewnia klientom bardziej rozbudowane funkcje, niż obecnie oferuje plan Cloud Standard. Plan Cloud Premium obejmuje nowe funkcje na poziomie produktów, a także umowę SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i zabezpieczeniem finansowym, nieograniczoną pamięć masową oraz całodobowe wsparcie Premium z 1-godzinnym czasem reakcji na zgłoszenia krytyczne.

Uwaga: produkty Cloud Free są dostępne wyłącznie w formie miesięcznych subskrypcji. Aby dodać produkt Cloud Free do istniejącej subskrypcji z płatnością roczną, należy zmienić sposób rozliczania subskrypcji na miesięczny.

W przypadku uaktualnienia do płatnego planu zniesienie dziennego limitu poczty e-mail w Jira może potrwać do 30 dni. Jeśli korzystasz z wersji próbnej planu Standard, Premium lub Enterprise lub masz od niedawna płatny plan i chcesz zwiększyć dzienny limit wiadomości e-mail, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

Jak długo moja witryna Free będzie aktywna, jeśli przestanę z niej korzystać? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli w witrynie Free przez 3 miesiące nie zostanie odnotowana żadna aktywność, zawiesimy ją. Jeśli po 6 miesiącach witryna nadal będzie nieaktywna, zostanie usunięta.

Jeśli witryna została dezaktywowana z powodu braku aktywności, skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną aktywację.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit użytkowników w planie Cloud Free? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli liczba użytkowników w planie Cloud Free przekroczy darmowy limit (10 użytkowników w przypadku Jira i Confluence oraz 3 agentów w przypadku Jira Service Management), do zarejestrowanych osób do kontaktu w sprawach technicznych i rozliczeniowych wyślemy wiadomość e-mail z powiadomieniem, że w razie nieusunięcia nadmiarowych użytkowników po upływie 7 dni konto zostanie uaktualnione do planu Cloud Standard.

Jeśli poziom użytkowników będzie się utrzymywał, po 7 dniach witryna Cloud Free zostanie uaktualniona do planu Cloud Standard.

Migracja do chmury — często zadawane pytania

Czy Atlassian oferuje zachęty lub rabaty w przypadku migracji z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, klientom, którzy zdecydują się na migrację, oferujemy wiele form zachęty:

 • Okresy próbne związane z migracją do chmury — zapoznaj się z funkcjami wersji Cloud i testuj migrację przez dłuższy czas. W przeciwieństwie do 7-dniowych okresów próbnych wersji Cloud czas trwania okresu próbnego związanego z migracją do chmury odpowiada pozostałemu czasowi ważności obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji Data Center.
 • Środki migracyjne — aby ułatwić uniknięcie podwójnych płatności podczas migracji do chmury, oferujemy kwalifikującym się klientom środki w wysokości równej proporcjonalnej wartości niewykorzystanych umów na obsługę techniczną wersji Server lub Data Center.
 • Podwójne licencjonowanie — aby pomóc klientom migrującym do chmury w trakcie okresu przejściowego, przedłużymy dla kwalifikujących się klientów obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center na okres do 1 roku ze zniżką 100%, dzięki czemu będą oni mogli jednocześnie korzystać z produktów zarządzanych samodzielnie i w wersji Cloud.
Czy Atlassian oferuje bezpłatne licencje migracyjne Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Oferujemy bezpłatne okresy próbne związane z migracją, których długość odpowiada pozostałemu okresowi obsługi technicznej produktu samodzielnie zarządzanego (do 12 miesięcy) i które pozwalają na przetestowanie wersji Cloud oraz stopniową migrację do niej bez zakłócania pracy zespołów.

Okresy próbne związane z migracją do chmury odpowiadają bieżącemu poziomowi ilościowemu użytkowników wersji Server lub Data Center i umożliwiają wypróbowanie zarówno planu Cloud Standard, jak i Premium przez okres pozostały do zakończenia cyklu rozliczeniowego rozwiązania samodzielnie zarządzanego. Okresy próbne związane z migracją do chmury są dostępne w przypadku produktów Jira, Confluence i Jira Service Management.

Aby rozpocząć, skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego tutaj.

Czy Atlassian oferuje wsparcie podczas migracji do chmury? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, zapewniamy bezpłatne wsparcie ze strony naszych dedykowanych specjalistów ds. migracji, aby zapewnić pomyślne przejście na wersję Cloud. Więcej informacji na temat oferowanych opcji wsparcia podczas migracji z uwzględnieniem wsparcia w weekendy, pomocy w migracji do wersji Enterprise i sytuacji, w których warto skorzystać z pomocy partnera ds. rozwiązań, znajdziesz tutaj.

Anulowania i zwroty

Jak wygląda polityka zwrotu kosztów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

O zwrot kosztów za produkty Cloud można się ubiegać tylko w ciągu pierwszego płatnego miesiąca po zakończeniu okresu próbnego w przypadku subskrypcji miesięcznych i w ciągu 30 dni od dokonania płatności w przypadku subskrypcji rocznych. Po upływie tych okresów nie oferujemy zwrotów kosztów.

Aby anulować okres próbny / subskrypcję wersji Cloud, wykonaj następujące czynności:

 • Zaloguj się do witryny my.atlassian.com. Wybierz pozycję Atlassian Cloud z listy produktów/subskrypcji.
 • Aby wysłać wniosek o anulowanie konta, kliknij opcję Cancel Subscription (Anuluj subskrypcję) lub Cancel Trial (Anuluj okres próbny).

Subskrypcja Cloud zostanie zakończona wraz z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego, a karta kredytowa nie zostanie ponownie obciążona. W związku z anulowaniem konta przez zakończeniem cyklu rozliczeniowego nie przysługują żadne środki.

Skontaktuj się z nami w sprawie prośby o zwrot kosztów w ciągu pierwszego miesiąca korzystania z płatnej usługi (licząc od zakończenia okresu próbnego) lub w ciągu 30 dni od daty opłacenia rocznej subskrypcji.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów za aplikacje/dodatki, które nie zostały anulowane przed zakończeniem okresu próbnego? Copy link to heading Copied! Pokaż

Skontaktuj się z nami w sprawie prośby o zwrot kosztów w ciągu pierwszego miesiąca korzystania z płatnej usługi (licząc od zakończenia okresu próbnego) lub w ciągu 30 dni od daty opłacenia rocznej subskrypcji.

Czy mogę otrzymać środki na przejście z jednego produktu / jednej usługi Atlassian do innego/innej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli od daty zakupu nie upłynął 30-dniowy okres na zwrot kosztów, z przyjemnością zwrócimy Ci pieniądze lub przyznamy środki na zmianę platformy (z Cloud na Data Center lub odwrotnie) bądź zakup nowego produktu. W przypadku zamówień, dla których okres na zwrot środków upłynął, nie przysługują środki na nowy zakup.

Jeśli jesteś już użytkownikiem wersji Server lub Data Center i interesuje Cię przeniesienie co najmniej 1001 użytkowników do wersji Cloud, zapoznaj się ze stroną Rabaty w przypadku migracji do chmury — często zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczonych czasowo zachęt, które ułatwią Ci migrację.

Jak anulować subskrypcję Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby anulować subskrypcję Cloud, zarejestrowana osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych lub technicznych powinna zalogować się na konto w witrynie my.atlassian.com. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiednią subskrypcję, co spowoduje otwarcie menu rozwijanego, a następnie opcję Cancel Subscription (Anuluj subskrypcję).

Uniemożliwi to przetwarzanie wszelkich przyszłych odnowień. Witryna pozostanie dostępna do 15 dni po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji, a następnie nastąpi jej anulowanie.

Dane zostaną usunięte 14 dni (w przypadku witryn w wersji próbnej) lub 60 dni (w przypadku witryn objętych płatną subskrypcją) po anulowaniu. Po usunięciu odzyskanie danych witryny będzie niemożliwe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Pamięć masowa danych — często zadawane pytania.

Czy mogę otrzymać zwrot kosztów za niezarezerwowaną witrynę Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje pełny zwrot kosztów w ciągu pierwszych 30 dni od otrzymania płatności. W razie pytań dotyczących niezarezerwowanych witryn Atlassian Cloud skontaktuj się z naszym Zespołem doradców.

Warunki świadczenia usług

Czym są warunki świadczenia usług? Copy link to heading Copied! Pokaż

Korzystanie z wersji Cloud podlega warunkom świadczenia usługi Cloud oraz warunkom dotyczącym konkretnych produktów.

Zapoznaj się także z naszym aneksem dotyczącym rozszerzenia zakresu, w którym opisano rozszerzone warunki wersji Premium produktów Jira i Confluence.

Więcej informacji na temat naszej umowy SLA z zabezpieczeniem finansowym dotyczącej produktów Cloud Premium znajdziesz na stronie Umowa SLA.

Czy można wprowadzić zmiany w warunkach świadczenia usług? Copy link to heading Copied! Pokaż

W ramach obecnej struktury cen Atlassian nie jesteśmy w stanie wprowadzać żadnych zmian w warunkach świadczenia usług Cloud. Aby lepiej zrozumieć nasze położenie, zwróć uwagę na nasz model cenowy oraz koszty, jakie wiązałyby się z tworzeniem indywidualnych umów dla każdego z naszych klientów oraz zarządzaniem takimi umowami.

Dzięki wprowadzeniu standardowych warunków świadczenia usług obowiązujących wszystkich klientów, możemy skoncentrować nasze zasoby na wypełnianiu zobowiązań wynikających z tych umów. Pamiętaj przy tym, że nasze warunki świadczenia usług zostały opracowane z najwyższą starannością, tak aby były uczciwe zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.