Close

Automation: Popularne przykłady zastosowania

Automation umożliwia utworzenie reguł dotyczących wielu różnych przykładów zastosowania. Od czego należy zacząć? Tu znajdziesz zbiór popularnych przykładów zastosowania ułatwiających rozpoczęcie korzystania z automatyzacji.

Synchronizowanie zgłoszeń nadrzędnych i zadań podrzędnych

Podczas korzystania z zadań podrzędnych i ich zgłoszeń nadrzędnych ważne jest zapewnienie synchronizacji powiązanych zgłoszeń. Automation ułatwia to dzięki użyciu reguł odgałęzień. Przykładowo po rozwiązaniu zadania podrzędnego można skonfigurować regułę automatycznej zmiany stanu zgłoszenia nadrzędnego, jeżeli nie istnieją dodatkowe nierozwiązane zadania podrzędne.

Przykład konstruktora reguł zawierającego regułę do zmiany stanu zgłoszenia nadrzędnego po rozwiązaniu jego zadania podrzędnego, jeżeli nie istnieją dodatkowe nierozwiązane zadania podrzędne.

See this rule and others in the automation template library.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Użyj wyzwalacza Issue transitioned (zmiana stanu zgłoszenia). Ten wyzwalacz umożliwia uruchomienie reguły po przeniesieniu zgłoszenia z jednego stanu do innego. Ustaw odpowiedź wyzwalacza w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu zgłoszenia na Ukończone.
 2. Dodaj do reguły warunek pól zgłoszenia, który sprawdza, czy typem zgłoszenia jest zadanie podrzędne. Jeżeli zgłoszenie, które wyzwoliło regułę, nie jest zadaniem podrzędnym, wykonanie reguły zostanie zatrzymane.
 3. Utwórz odgałęzienie reguły, wybierając opcję nadrzędne jako typ powiązanego zgłoszenia. Sprawi to, że kolejne warunki i działania zostaną wykonane w odniesieniu do zgłoszenia nadrzędnego względem zgłoszenia, które wyzwoliło regułę.
 4. Dodaj do reguły warunek powiązanych zgłoszeń, aby sprawdzić, czy dla zadań podrzędnych jest spełnione wyrażenie status = done (stan = ukończone). Zagwarantuje to, że wszystkie zadania podrzędne mają stan Ukończone względem zgłoszenia nadrzędnego.
 5. Na koniec ustaw i skonfiguruj akcję zmiany stanu zgłoszenia, aby zmienić stan zgłoszenia nadrzędnego na Ukończone.
 6. Nazwij regułę i ją włącz.

Innym popularnym przykładem zastosowania jest dziedziczenie przez zadania podrzędne wartości z ich elementu nadrzędnego, na przykład wersji z poprawkami. Wartości te można zsynchronizować, aby zapewnić, że element nadrzędny i zadanie podrzędne zawierają aktualne informacje.

Przykład konstruktora reguł zawierającego regułę do automatycznej synchronizacji wartości elementu nadrzędnego i zadań podrzędnych.

See this rule and others in the automation template library.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Użyj wyzwalacza Field value changed (zmiana wartości pola). Ten wyzwalacz umożliwia uruchomienie reguły w przypadku zmiany wartości wybranego pola. Ustaw wyzwalacz na monitorowanie pola Wersje z poprawkami.
 2. Utwórz odgałęzienie reguły, wybierając opcję zadanie podrzędne jako typ powiązanego zgłoszenia. Sprawi to, że kolejne warunki i działania zostaną wykonane w odniesieniu do wszystkich zadań podrzędnych względem zgłoszenia, które wyzwoliło regułę.
 3. Ustaw i skonfiguruj działanie Edycja zgłoszenia, aby ustawić wartość pola Wersje z poprawkami przez skopiowanie wartości ze zgłoszenia nadrzędnego.
 4. Nazwij regułę i ją włącz.

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do zespołu

W jaki sposób Twój zespół obsługuje nieprzypisane zgłoszenia? Zespoły często pozostawiają to w gestii inżynierów, co może spowodować przeoczenie nieprzypisanych zgłoszeń.

Automation pozwala wyeliminować ten problem na przykład poprzez automatyczne i zrównoważone przypisywanie zgłoszeń do członków zespołu.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Wybierz wyzwalacz reguły i dowolne warunki w celu skonfigurowania definicji zgłoszeń, które mają być przypisywane automatycznie.
 2. Użyj działania Assign issue (przypisanie zgłoszenia). To działanie ułatwia przypisywanie zgłoszeń w wielu różnych scenariuszach.
 3. Ustaw działanie w celu przypisania zgłoszenia do użytkownika ze zdefiniowanej listy. Umożliwi to określenie grupy użytkowników, spośród których działanie wybierze osobę przypisaną.
 4. Ustaw metodę wyboru osoby przypisanej jako zrównoważone obciążenie. Oznacza to, że zgłoszenie zostanie przypisane do użytkownika z najmniejszą liczbą przypisanych otwartych zgłoszeń.
 5. Wyszukaj członków swojego zespołu na liście użytkowników i wybierz ich.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować działanie, a następnie nazwij regułę i ją włącz.

See this rule and others in the automation template library.


Konfigurowanie działania przypisania zgłoszenia w celu przypisania zgłoszenia do użytkownika ze zdefiniowanej listy.

Planowanie zadań

Automatyczne planowanie zadań może nie tylko ograniczyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie przez zespół, ale także gwarantuje spójność i niezawodność przepływu pracy.

Jeżeli na przykład klient nie odpowiedział na pytanie inżyniera pomocy technicznej dotyczące zgłoszenia, można skonfigurować regułę w celu automatycznego wysłania przypomnienia i tymczasowego zamknięcia nieaktywnego zgłoszenia.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Użyj wyzwalacza Scheduled (zaplanowano). Ustaw w harmonogramie codzienne uruchamianie reguły i sprawdzanie wyrażenia status = "Waiting for customer" and updated < -5d. Spowoduje to uruchomienie reguły, jeżeli stan zgłoszenia to Waiting for customer (Oczekiwanie na klienta) i nie zostało ono zaktualizowane od co najmniej 5 dni.
 2. Dołącz działanie dodawania komentarza do zgłoszenia. Pozwoli on poinformować klienta, że zgłoszenie zostało automatycznie zamknięte z powodu braku aktywności.
 3. Ustaw i skonfiguruj działanie Zmiana stanu zgłoszenia, aby zmienić jego status na Rozwiązane.
 4. Nazwij regułę i ją włącz.

Przykład konstruktora reguł zawierającego regułę do automatycznego wysyłania do klientów przypomnienia w przypadku nieaktywnych zgłoszeń.

See this rule and others in the automation template library.

Integracja z narzędziami deweloperskimi (Bitbucket, Github, Gitlab)

Automation integruje się z narzędziem do zarządzania kodem źródłowym, co pozwala na automatyzację procesów programistycznych.

Na przykład, gdy pull request jest scalony, możesz chcieć zmienić status powiązanego zgłoszenia na W trakcie wdrożenia, jeśli flaga funkcji jest z nią powiązana. Jeżeli nie, przeniesiesz zgłoszenie do stanu Rozwiązane.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Użyj wyzwalacza Pull request merged (scalone polecenie pull request). Ten wyzwalacz pozwala na uruchomienie reguły, gdy polecenie pull request zostanie scalone z repozytorium.
 2. Dodaj blok z instrukcją warunkową If/else. Ten warunek pozwala na wykonywanie alternatywnych działań w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy też nie.
 3. W przypadku bloku „If” dodaj i skonfiguruj warunek Related issues (zgłoszenia powiązane), aby sprawdzić, czy występują zgłoszenia z typem połączenia feature flagged by (funkcja oznaczona przez).
 4. Ustaw i skonfiguruj działanie Zmiana stanu zgłoszenia, aby zmienić jego stan na W trakcie wdrożenia.
 5. W przypadku bloku Else ustaw i skonfiguruj akcję zmiany stanu zgłoszenia na Ukończone.
 6. Nazwij regułę i ją włącz.

See this rule and others in the automation template library.


See this rule and others in the automation template library.

Możesz skonfigurować regułę, aby powiadomić swój zespół poprzez wiadomość na Slacku w momencie utworzenia commitu przez konkretnego inżyniera.


Jak utworzyć tę regułę

 1. Użyj wyzwalacza Commit created (utworzono commit). Ten wyzwalacz pozwala na uruchomienie reguły, gdy tworzony jest commit w narzędziu do zarządzania kodem źródłowym.
 2. Dodaj i skonfiguruj warunek User (użytkownik), aby sprawdzić, czy osobą przypisaną jest John lub Nicole.
 3. Ustaw i skonfiguruj akcję Send Slack message (wyślij wiadomość na Slacku), aby na kanał Twojego zespołu było wysyłane powiadomienie dotyczące commitu.
 4. Nazwij regułę i ją włącz.

Utworzono commit

Chcesz tworzyć własne reguły? Odkryj więcej użytecznych reguł dotyczących szablonów, które możesz teraz edytować i stosować.

Chcesz tworzyć własne reguły? Odkryj więcej użytecznych reguł dotyczących szablonów, które możesz teraz edytować i stosować.