Close

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

Wiemy, jaki wpływ na usługi biznesowe mają problemy, dlatego Opsgenie ułatwia aktywne informowanie wszystkich osób zainteresowanych o przerwach w dostępności. Możesz planować przerwy w dostępności z wyprzedzeniem i za pośrednictwem Opsgenie wysyłać wiadomości, tworzyć strony stanu i mostki konferencyjne natychmiast po wystąpieniu incydentu. Dzięki temu można ograniczyć utrudnienia i zadbać, aby zespoły skoncentrowały się na znalezieniu rozwiązania.

Ołówki, papier i wykresy

Zespołowe zarządzanie usługami


Opsgenie pozwala przypisywać alerty do usług biznesowych, na które mają one wpływ, i zapewnia wszystkie informacje o tym, które zespoły muszą zareagować oraz kogo trzeba informować na bieżąco o postępach w rozwiązywaniu problemu. Różne zespoły są powiadamiane jednocześnie. Są im udostępniane narzędzia, których potrzebują do wspólnego poszukiwania rozwiązania.

Zrzut ekranu przedstawiający szablon incydentów
Plan

Planowanie i scenariusze


Zaprojektuj proces reagowania na incydenty i skonfiguruj przepływy pracy dla incydentów z różnym priorytetem, korzystając z szablonów Opsgenie. Dla każdego typu incydentu wstępnie wskaż wymagane zespoły reagowania, osoby zainteresowane i najlepsze kanały komunikacji, aby szybko rozwiązywać problemy i skutecznie o nich informować.

Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie incydentu

Strony stanu usługi

Automatycznie grupuj powiązane alerty pochodzące z różnych systemów w jeden incydent w oparciu o zdefiniowane warunki. Zmniejsz złożoność i nieporządek, aby osoby reagujące miały właściwy kontekst i mogły skoncentrować się na szybkim rozwiązywaniu problemów.

Zrzut ekranu przedstawiający stan usługi
Ikona megafonu

Informowanie osób zainteresowanych


Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.

Ikona klastra węzłów

Klastrowanie alertów


Automatycznie grupuj powiązane alerty pochodzące z różnych systemów w jeden incydent w oparciu o zdefiniowane warunki. Zmniejsz złożoność i nieporządek, aby osoby reagujące miały właściwy kontekst i mogły skoncentrować się na szybkim rozwiązywaniu problemów.


Analiza po incydentach

Dowiedz się, jak dokładnie zespoły reagowały na poważne incydenty dzięki dostępnym w Opsgenie szczegółowym raportom z analizy po incydencie. Zapewniają one informacje o działaniach każdego zespołu, jego udziale w rozwiązywaniu problemu oraz sposobach powiadamiania osób zainteresowanych o zmianach stanu. Możesz szybko identyfikować obszary, w których wszystko działa sprawnie, oraz te wymagające poprawy.

Zrzut ekranu raportu po incydencie
Zrzut ekranu przedstawiający oś czasu incydentu

Oś czasu incydentu

Oś czasu incydentu to źródło rzetelnych informacji dotyczących całego cyklu życia incydentu. Zawiera kluczowe szczegóły, takie jak status incydentu, powiązane alerty, aktywność w centrum zarządzania incydentami i inne. Po utworzeniu raportu podsumowującego dane osi czasu incydentu są automatycznie kopiowane i wyświetlane w raporcie, dzięki czemu zespoły mogą zapoznać się z osią czasu przedstawiającą, co się działo w cyklu życia incydentu. 

Usługi zewnętrzne

Śledź incydenty dotyczące wszystkich usług zewnętrznych, dla których istnieje dostępna publicznie strona Statuspage. Incydenty utworzone na stronie Statuspage odpowiedniej usługi zewnętrznej spowodują wysłanie alertu do użytkowników i zespołów subskrybujących tę usługę na platformie Opsgenie.

Zrzut ekranu przedstawiający usługi zewnętrzne

Poznaj zarządzanie incydentami na poziomie usługi