Close

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

Wiemy, jaki wpływ na usługi biznesowe mają problemy, dlatego Opsgenie ułatwia aktywne informowanie wszystkich osób zainteresowanych o przerwach w dostępności. Możesz planować przerwy w dostępności z wyprzedzeniem i za pośrednictwem Opsgenie wysyłać wiadomości, tworzyć strony stanu i mostki konferencyjne natychmiast po wystąpieniu incydentu. Dzięki temu można ograniczyć utrudnienia i zadbać, aby zespoły skoncentrowały się na znalezieniu rozwiązania.

Message bubbles

Multiple alerting channels


Opsgenie pozwala przypisywać alerty do usług biznesowych, na które mają one wpływ, i zapewnia wszystkie informacje o tym, które zespoły muszą zareagować oraz kogo trzeba informować na bieżąco o postępach w rozwiązywaniu problemu. Różne zespoły są powiadamiane jednocześnie. Są im udostępniane narzędzia, których potrzebują do wspólnego poszukiwania rozwiązania.

Zrzut ekranu przedstawiający szablon incydentów
Yellow triangle with exclamation point

Alert enrichment


Short text messages often cannot convey sufficient information to empower users to make effective decisions. Opsgenie alerts are not limited to a few characters! Add optional fields to your alerts and attach charts, logs, runbooks, and more to further enrich them, provide context, and enable recipients to determine the right course of action.

Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie incydentu
Zrzut ekranu raportu po incydencie

Analiza po incydentach

Dowiedz się, jak dokładnie zespoły reagowały na poważne incydenty dzięki dostępnym w Opsgenie szczegółowym raportom z analizy po incydencie. Zapewniają one informacje o działaniach każdego zespołu, jego udziale w rozwiązywaniu problemu oraz sposobach powiadamiania osób zainteresowanych o zmianach stanu. Możesz szybko identyfikować obszary, w których wszystko działa sprawnie, oraz te wymagające poprawy.


Tools icon

Custom Alert Actions


Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.

Organize node icon

Automated Actions


Create action policies that automatically run diagnostic or remediation actions in response to incoming alerts. Through integration with AWS Systems Manager or other 3rd-party automation platforms, Opsgenie will trigger your response playbooks when an alert meets your predefined criteria. The system can take corrective action without involving your on-call engineers, reducing alert fatigue and reducing MTTR.


Zrzut ekranu przedstawiający oś czasu incydentu

Oś czasu incydentu

Incident Timeline is your source of truth throughout the lifecycle of an incident, listing key details like incident status, associated alerts, Incident Command Center (ICC) activity, and more. When a Post mortem report is created, the incident timeline data is automatically displayed copied on the report so teams can see the timeline of events throughout the lifecycle of an incident. 

Alert and notification policies

To combat alert fatigue, get notified differently depending on the source of the alert, priority, or time of day. Opsgenie provides the flexibility to suppress, delay, or expedite alerts based on their content and timing.

Notification screenshot

Connected nodes

Heartbeats

How do you know that your monitoring systems are working and creating alerts? Opsgenie Heartbeats ensures alerting works end-to-end, by checking that monitoring tools are active and connected, and that custom tasks are completed on schedule. When an absence of signal is detected within a specified timeframe, Opsgenie instantly alerts you of the problem.

Heartbeat monitoring screenshot

Experience reliable alerting for yourself