Close

Użyteczne i niezawodne alerty

Dzięki Opsgenie nigdy nie przegapisz alertu krytycznego. W ramach zaawansowanej integracji z narzędziami do monitorowania, czatu i zgłaszania problemów Opsgenie grupuje alerty, odfiltrowuje zbędną treść i powiadamia o problemie za pośrednictwem wielu kanałów. W efekcie zapewnia zespołowi wystarczającą ilość informacji, aby natychmiast zacząć pracę nad rozwiązaniem.

Dymki wiadomości

Wiele kanałów alertów


Większość narzędzi monitorowania wysyła powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail. Nie jest to jednak odpowiednie rozwiązanie, gdy konieczne jest szybkie reagowanie na alerty. Platforma Opsgenie wykorzystuje wiele kanałów komunikacji, takich jak poczta e-mail, SMS-y, powiadomienia push i połączenia głosowe, aby skutecznie i szybko powiadomić odbiorców.

Zrzut ekranu pulpitu
Żółty trójkąt z wykrzyknikiem

Rozbudowywanie alertów


W krótkich wiadomościach tekstowych nie zawsze można przekazać wystarczającą ilość informacji, aby użytkownicy mogli podjąć właściwe decyzje. Alerty Opsgenie nie są ograniczone do kilku znaków! Możesz do nich dodawać opcjonalne pola oraz załączać wykresy, dzienniki, zestawy procedur i inne elementy, aby je dodatkowo rozbudować, zapewnić kontekst i umożliwić odbiorcom właściwe działanie.

Zrzut ekranu przedstawiający alert
Zrzut ekranu pulpitu

Dostosowywanie i klasyfikacja alertów

Korzystając z Opsgenie, możesz zmieniać format komunikatów dotyczących alertu, tak aby były łatwiejsze do zrozumienia i ustandaryzowane bez względu na źródło. Można je oznaczyć dodatkowymi informacjami i z łatwością organizować oraz filtrować.


Ikona narzędzi

Niestandardowe działania względem alertów


Reaguj na alerty, podejmując odpowiednie działania bezpośrednio w aplikacji Opsgenie. Oprócz domyślnych działań, takich jak „Dodaj notatkę” i „Zamknij”, możesz reagować na alerty, przeprowadzając badania i korekty. Możesz na przykład wysłać polecenie ping lub ponownie uruchomić serwer albo utworzyć zgłoszenie za pomocą jednego przycisku.

Ikona węzła organizacji

Działania automatyczne


Utwórz zasady działań, które są uruchamiane automatycznie w przypadku alertów w celu przeprowadzenia diagnostyki lub korekty. Dzięki integracji z rozwiązaniem AWS Systems Manager lub platformą automatyzacji innej firmy Opsgenie uruchomi podręcznik strategii reagowania, gdy alert spełni wcześniej zdefiniowane kryteria. System może podjąć działania korygujące bez angażowania dyżurujących inżynierów, zmniejszając niewrażliwość na alerty i skracając średni czas naprawy.


Zrzut ekranu przedstawiający dziennik aktywności

Śledzenie cyklu życia alertów

Opsgenie zapewnia zaawansowane narzędzia do śledzenia każdego alertu. Dziennik działań względem alertu zawiera wszystkie działania podjęte w związku z alertem: kiedy został utworzony, kto został poinformowany, kiedy zostały wysłane powiadomienia oraz czy odbiorcy odczytali alert lub podjęli działanie. Śledzenie odbywa się płynnie i gdy nie jest to konieczne, użytkownik nie musi nic robić.

Zasady dotyczące alertów i powiadomień

Aby zmniejszyć niewrażliwość na alerty, powiadomienia mogą mieć inną formę w zależności od źródła, priorytetu lub pory dnia. Opsgenie pozwala pomijać, opóźniać lub przyśpieszać alerty w zależności od ich treści i czasu.

Zrzut ekranu przedstawiający powiadomienie

Połączone węzły

Heartbeats

Skąd wiesz, czy Twoje systemy monitorowania działają i generują alerty? Opsgenie Heartbeats kontroluje cały system wysyłania alertów, sprawdzając, czy narzędzia monitorowania są aktywne i połączone, a zadania niestandardowe wykonywane zgodnie z harmonogramem. Jeśli zostanie wykryty brak sygnału w określonym przedziale czasowym, Opsgenie natychmiast informuje o problemie.

Zrzut ekranu przedstawiający monitorowanie aktywności

Przekonaj się, że alerty mogą być niezawodne