Close

Warunki użytkowania sklepu Atlassian Marketplace

Witamy w Atlassian Marketplace! Atlassian Marketplace to internetowy sklep z aplikacjami, wtyczkami i rozszerzeniami przeznaczonymi do stosowania w środowisku chmurowym i dostępnymi do pobrania („Aplikacje ze sklepu Marketplace” lub „Aplikacje”), które zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z oprogramowaniem i produktami chmurowymi Atlassian („Produkty Atlassian”).

Korzystanie z serwisu Atlassian Marketplace podlega niniejszym Warunkom użytkowania sklepu Atlassian Marketplace („Warunki użytkowania”), które stanowią prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem (zdefiniowanym w punkcie 1.1) a firmą Atlassian Pty Ltd będącą australijską spółką (ABN 53 102 443 916) („Atlassian” lub „my”).

Składając zamówienie na aplikację, uzyskując dostęp do sklepu Atlassian Marketplace lub korzystając z niego, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie powinien składać zamówienia, korzystać ze sklepu Atlassian Marketplace ani uzyskiwać do niego dostępu.

1. Wstęp.

1.1. Kim jest użytkownik? Wszystkie Aplikacje dostępne za pośrednictwem sklepu Atlassian Marketplace są przeznaczone do użytku z Produktami Atlassian, dlatego w niniejszych Warunkach użytkowania pojęcie „użytkownik” odnosi się do klienta Atlassian (np. osoby lub podmiotu) posiadającego licencję lub subskrypcję Produktu Atlassian, w ramach którego Aplikacja będzie włączona lub używana. Klient Atlassian ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania przez każdą osobę korzystającą ze sklepu Atlassian Marketplace lub składającą Zamówienia w jego imieniu. Każda osoba korzystająca ze sklepu Atlassian Marketplace lub składająca Zamówienie w imieniu klienta Atlassian zobowiązuje takiego klienta Atlassian do przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują także w przypadku przeglądania sklepu Marketplace lub zamieszczania recenzji.

1.2. Rodzaje aplikacji. Niektóre Aplikacje ze sklepu Marketplace są udostępniane bezpłatnie, a inne wymagają uiszczenia opłat. W ofercie każdej Aplikacji jest wskazany dostawca Aplikacji („Dostawca”), którym może być Atlassian lub strona trzecia. Aplikacje, których Dostawcą jest Atlassian, są określane mianem „Aplikacji Atlassian”, natomiast Aplikacje, których dostawcą jest strona trzecia, są określane mianem „Aplikacji innej firmy”. Większość Dostawców stanowią strony trzecie, które tworzą własne Aplikacje, są ich właścicielami i odpowiadają za nie zgodnie z opisem zawartym w dalszej części niniejszych Warunków użytkowania. We wszystkich przypadkach użytkownik może używać Aplikacji wyłącznie z Produktami Atlassian, do współpracy z którymi Aplikacja została zaprojektowana (wskazanymi w ofercie Aplikacji).

1.3. Wyszukiwanie Aplikacji i składanie Zamówień. Chcemy, aby wspaniałe Aplikacje można było łatwo znaleźć w całym środowisku Atlassian. W związku z tym sklep „Atlassian Marketplace” obejmuje witrynę https://marketplace.atlassian.com oraz wszelkie inne strony internetowe, aplikacje, interfejsy, usługi i interfejsy w produktach, gdzie udostępniamy lub oferujemy Aplikacje (na przykład nasze narzędzie Universal Plugin Manager). Podobnie, mówiąc o „Zamówieniach”, mamy na myśli dowolne zamówienie, zakup, instalację, okres próbny, pobranie lub włączenie aplikacji (w tym odnowienia i uaktualnienia), z których użytkownik korzysta za pośrednictwem sklepu Atlassian Marketplace, Produktów Atlassian bądź innych udostępnianych przez nas procesów lub interfejsów. Wszystkie Zamówienia podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.

1.4. Zasady sklepu Marketplace. Zamówienia użytkownika oraz sposób korzystania ze sklepu Atlassian Marketplace podlegają również warunkom opisanym w często zadawanych pytaniach na temat sklepu Atlassian Marketplace i opublikowanym zasadom dotyczącym sklepu Atlassian Marketplace, które mogą być modyfikowane od czasu do czasu („Zasady sklepu Marketplace”) i które stanowią integralną część niniejszych Warunków użytkowania.

1. Wstęp.

2.1. Szczegóły Zamówienia. Zamówienie użytkownika będzie zawierało nazwę Dostawcy, autoryzowany zakres użycia Aplikacji (np. platformę lub liczbę stanowisk) oraz okres obowiązywania licencji lub subskrypcji, zależnie od przypadku. Po zrealizowaniu Zamówienia Atlassian zapewni użytkownikowi dostęp do odpowiednich Aplikacji, w tym do odpowiednich kluczy licencji lub dostępu, zgodnie z opisem zawartym w Zasadach sklepu Marketplace.

2.2. Płatne Aplikacje. Aby uzyskać dostęp do płatnych Aplikacji, użytkownik musi uiścić Atlassian opłaty, łącznie ze wszystkimi podatkami, wskazane w chwili złożenia Zamówienia. Warunki odnowień, w tym ceny, zostaną opisane w ofercie Aplikacji w sklepie Atlassian Marketplace (lub w Zamówieniu, jeśli występuje rozbieżność). Odnowienia można wyłączyć w witrynie my.atlassian.com lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sales@atlassian.com (jednak w takich przypadkach, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 2.3, nie przysługuje żaden zwrot kosztów). W przypadku dowolnej Aplikacji innej firmy użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Atlassian jest przedstawicielem handlowym Dostawcy, a użytkownik musi dokonać wszelkich powiązanych płatności bezpośrednio na rzecz Atlassian (a umowa sprzedaży z Atlassian obejmuje niniejsze Warunki użytkowania i właściwe Zamówienie). Jednak po zrealizowaniu Zamówienia użytkownika, sposób w jaki użytkownik będzie korzystał z dowolnej Aplikacji innej firmy będzie podlegał właściwym Warunkom Dostawcy, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3.

Uwaga: niniejszy punkt 2.2 nie dotyczy Aplikacji opłacanych za pośrednictwem Dostawcy (patrz punkt 2.5 poniżej).

2.3. Zasady zwrotów kosztów. Zwroty produktów i kosztów związane z Aplikacjami Atlassian podlegają Warunkom Atlassian, zgodnie z definicją w punkcie 3.1(b). W przypadku Aplikacji innych firm użytkownik ma trzydzieści (30) dni od daty złożenia Zamówienia na anulowanie Zamówienia i zwrot Aplikacji. Jeśli użytkownik anuluje Zamówienie na Aplikację innej firmy w ciągu tego 30-dniowego okresu, Atlassian zwróci mu kwotę zapłaconą za daną Aplikację innej firmy, a użytkownik musi zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć wszelkie kopie Aplikacji będące w jego posiadaniu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie 2.3 żadne Zamówienie nie podlega anulowaniu ani zwrotowi kosztów.

Uwaga: niniejszy punkt 2.3 nie dotyczy Aplikacji opłacanych za pośrednictwem Dostawcy (patrz punkt 2.5 poniżej).

2.4. Okresy próbne. W sklepie Atlassian Marketplace mogą być oferowane bezpłatne okresy próbne dla Aplikacji. Jeśli po upływie okresu próbnego użytkownik nie złoży Zamówienia na Aplikację, Aplikacja przestanie działać, a użytkownik musi zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć posiadane kopie Aplikacji oraz wszelkie powiązane klucze licencji lub dostępu.

2.5. Aplikacje opłacane za pośrednictwem Dostawcy. Choć większość Aplikacji jest udostępniana przez Atlassian zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.1, niektóre Aplikacje innych firm mogą być aktywowane lub opłacane za pośrednictwem własnej witryny internetowej zewnętrznego dostawcy („Aplikacje opłacane za pośrednictwem Dostawcy”). Aplikacje opłacane za pośrednictwem Dostawcy będą odpowiednio oznaczone w ofercie lub podczas próby włączenia lub opłacenia Aplikacji. Punkty 2.2 (Płatne Aplikacje) i 2.3 (Zasady zwrotów kosztów) nie mają zastosowania do Aplikacji opłacanych za pośrednictwem Dostawcy, a wszelkie zwroty kosztów, jeśli są dopuszczalne, będą podlegać obowiązującym Warunkom Dostawcy.

3. Korzystanie z Aplikacji ze sklepu Marketplace.

3.1. Warunki Dostawcy. Bez ograniczania wyłączeń odpowiedzialności, ograniczeń i innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, korzystanie z Aplikacji podlega warunkom licencji lub subskrypcji, politykom prywatności i innym stosownym warunkom określonym przez Dostawcę („Warunki Dostawcy”), w tym wszelkim opisanym w nich ograniczeniom użytkowania. Warunki Dostawcy są zazwyczaj zamieszczone na stronie z ofertą Aplikacji lub udostępniane w procesie składania Zamówienia. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji, jeżeli nie wyraża zgody na odpowiednie Warunki Dostawcy.

(a) Aplikacje innych firm. Aplikacje innych firm podlegają Warunkom Dostawcy zewnętrznym, a nie Warunkom Atlassian. Zamawiając, instalując lub włączając Aplikację innej firmy, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków Dostawcy bezpośrednio przed właściwym Dostawcą zewnętrznym. Atlassian nie jest stroną ani nie odpowiada za przestrzeganie Warunków Dostawcy zewnętrznego i nie gwarantuje zgodności Warunków Dostawcy zewnętrznego z potrzebami użytkownika. Dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych użytkownika przez Dostawców zewnętrznych zawiera punkt 4 (Zbieranie i udostępnianie danych).

(b) Aplikacje Atlassian. Jeśli Dostawcą aplikacji jest Atlassian, wówczas Warunki Dostawcy są warunkami Atlassian regulującymi kwestie związane z Produktem Atlassian, w którym Aplikacja jest włączona lub użytkowana (wymienione tutaj), i mogą podlegać modyfikacjom od czasu do czasu („Warunki Atlassian”). Warunki Atlassian obejmują Politykę prywatności Atlassian. W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami Atlassian Warunki Atlassian będą miały zastosowanie w sprawach dotyczących praw i obowiązków poszczególnych stron związanych z samą Aplikacją, natomiast Warunki użytkowania będą miały zastosowanie w sprawach ogólnych związanych ze sklepem Atlassian Marketplace.

3.2. Wsparcie i obsługa techniczna. Wszelkie usługi wsparcia i obsługi technicznej Aplikacji innych firm będą świadczone przed odpowiedniego Dostawcę, wyłącznie w zakresie opisanym we właściwych Warunkach Dostawcy. Atlassian nie odpowiada za jakiekolwiek usługi wsparcia i obsługi technicznej Aplikacji innych firm, a nieudzielenie przez Dostawcę jakiegokolwiek wsparcia lub niezapewnienie przez niego obsługi technicznej nie uprawnia użytkownika do żadnego zwrotu kosztów. Jeśli Dostawcą jest Atlassian, zapewnimy wszelkie usługi wsparcia i obsługi technicznej zgodnie z Warunkami Atlassian.

3.3. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków użytkowania oraz Warunków Dostawcy do poszczególnych Aplikacji, wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do sklepu Atlassian Marketplace oraz i udziały w nim są zastrzeżone przez Atlassian, a wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do aplikacji i udziały w nich są zastrzeżone przez odpowiednich Dostawców i licencjodawców i należą do nich. Aplikacje są udostępniane na podstawie licencji lub subskrypcji, a nie sprzedawane, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do sklepu Atlassian Marketplace ani Aplikacji.

3. Korzystanie z Aplikacji ze sklepu Marketplace.

3.1. Warunki Dostawcy. Bez ograniczania wyłączeń odpowiedzialności, ograniczeń i innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, korzystanie z Aplikacji podlega warunkom licencji lub subskrypcji, politykom prywatności i innym stosownym warunkom określonym przez Dostawcę („Warunki Dostawcy”), w tym wszelkim opisanym w nich ograniczeniom użytkowania. Warunki Dostawcy są zazwyczaj zamieszczone na stronie z ofertą Aplikacji lub udostępniane w procesie składania Zamówienia. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji, jeżeli nie wyraża zgody na odpowiednie Warunki Dostawcy.

3.2. Wsparcie i obsługa techniczna. Wszelkie usługi wsparcia i obsługi technicznej Aplikacji innych firm będą świadczone przed odpowiedniego Dostawcę, wyłącznie w zakresie opisanym we właściwych Warunkach Dostawcy. Atlassian nie odpowiada za jakiekolwiek usługi wsparcia i obsługi technicznej Aplikacji innych firm, a nieudzielenie przez Dostawcę jakiegokolwiek wsparcia lub niezapewnienie przez niego obsługi technicznej nie uprawnia użytkownika do żadnego zwrotu kosztów. Jeśli Dostawcą jest Atlassian, zapewnimy wszelkie usługi wsparcia i obsługi technicznej zgodnie z Warunkami Atlassian.

3.3. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków użytkowania oraz Warunków Dostawcy do poszczególnych Aplikacji, wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do sklepu Atlassian Marketplace oraz i udziały w nim są zastrzeżone przez Atlassian, a wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do aplikacji i udziały w nich są zastrzeżone przez odpowiednich Dostawców i licencjodawców i należą do nich. Aplikacje są udostępniane na podstawie licencji lub subskrypcji, a nie sprzedawane, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do sklepu Atlassian Marketplace ani Aplikacji.

3.3. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków użytkowania oraz Warunków Dostawcy do poszczególnych Aplikacji, wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do sklepu Atlassian Marketplace oraz i udziały w nim są zastrzeżone przez Atlassian, a wszelkie prawa i tytuły (w tym prawa własności intelektualnej) do aplikacji i udziały w nich są zastrzeżone przez odpowiednich Dostawców i licencjodawców i należą do nich. Aplikacje są udostępniane na podstawie licencji lub subskrypcji, a nie sprzedawane, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do sklepu Atlassian Marketplace ani Aplikacji.

5. Recenzje Aplikacji ze sklepu Marketplace.

Sklep Atlassian Marketplace umożliwia użytkownikom publikowanie recenzji (np. w formie gwiazdek) Aplikacji ze sklepu Marketplace oraz komentarzy na temat recenzji własnych lub innych użytkowników.

5.1. Wyświetlane nazwy użytkowników. Recenzje i komentarze są publikowane pod imieniem i nazwiskiem oraz profilem użytkownika zamieszczającego treści (w formie, w jakiej są widoczne na koncie Atlassian takiego użytkownika). Użytkownicy, którzy nie chcą ujawniać swoich imion i nazwisk lub innych informacji profilowych (takich jak zdjęcia profilowe), nie mogą publikować recenzji ani komentarzy w sklepie Atlassian Marketplace.

5.2. Reguły dotyczące recenzji. Wszystkie recenzje i komentarze muszą być zgodne z Zasadami dopuszczalnego użytkowania Atlassian oraz poniższymi warunkami. Aby recenzje i komentarze były przydatne dla innych:

  • Recenzje muszą być zamieszczane w dobrej wierze po rozsądnej ocenie konkretnej Aplikacji.

  • Przy każdej Aplikacji użytkownicy mogą zamieścić tylko jedną recenzję, chyba że najnowsza recenzja odzwierciedla zmianę oceny w dobrej wierze na podstawie dodatkowej analizy. Wszelkie zmodyfikowane recenzje będą oznaczone jako „edytowane”.

  • Użytkownik (w tym osoby działające w jego imieniu) nie może recenzować ani komentować własnej Aplikacji ani Aplikacji należącej do firmy, dla której pracuje, lub do konkurencji. W drodze wyjątku użytkownik może udzielać odpowiedzi informacyjnych na wnioski o wsparcie lub inne zapytania kierowane do użytkownika w sekcji recenzji lub komentarzy w ofercie Aplikacji.

  • Recenzja musi zawierać ocenę samej Aplikacji i nie może być oceną produktu bazowego, z którym Aplikacja jest zintegrowana lub współpracuje.

  • Zabrania się zamieszczania recenzji lub komentarzy niezwiązanych z samą Aplikacją — na przykład odnoszących się do pracowników, działalności lub pakietu produktów Atlassian bądź innych firm albo niepowiązanych produktów lub usług.

5.3. Prawa Atlassian. Atlassian zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania, według własnego uznania, z dowolnej przyczyny i w dowolnym czasie, dowolnej recenzji lub dowolnego komentarza w sklepie Atlassian Marketplace. Atlassian nie rości sobie prawa własności do treści recenzji ani komentarzy zamieszczanych w sklepie Atlassian Marketplace. Jednakże niniejszym użytkownik udziela Atlassian niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, bezterminowej, zbywalnej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji z możliwością sublicencjonowania (na wielu poziomach) na użytkowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyodrębnianie fragmentów, przypisywanie, dostosowywanie, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie takich treści (w całości lub w części), a także na włączanie ich do innych dzieł przy użyciu dowolnego formatu lub za pośrednictwem dowolnego medium znanego na ten moment lub opracowanego w przyszłości, a także udzielanie innym pozwolenia na takie działania.

6. Obowiązki użytkownika.

6.1. Oświadczenia i gwarancje. Użytkownik (w tym dowolna osoba działająca w jego imieniu) oświadcza i gwarantuje, że ma wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia (i) do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania i prawnego zobowiązania się do przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, (ii) do składania wszelkich Zamówień oraz (iii) do upoważnienia Dostawców do uzyskania dostępu do danych użytkownika oraz korzystania z nich zgodnie z opisem w punkcie 4, bez naruszania jakichkolwiek innych umów lub zasad.

6.2. Zgodność z prawem i zastrzeżenie praw. Użytkownik musi korzystać ze sklepu Atlassian Marketplace i Aplikacji ze sklepu Marketplace zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Przejęcie odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, chronić (na wniosek Atlassian) i zabezpieczyć firmę Atlassian, jej podmioty stowarzyszone oraz jej i ich członków kierownictwa, przedstawicieli i innych pracowników przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich i wszelkimi związanymi z nimi szkodami, stratami lub kosztami (w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami adwokackimi) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązujących Warunków Dostawcy, naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich albo jakichkolwiek treści przesłanych bądź opublikowanych przez użytkownika w sklepie Atlassian Marketplace. Użytkownik nie może zaspokoić takiego roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Atlassian.

7. Okres obowiązywania i wygaśnięcie.

7.1. Z prawnie ważnej przyczyny. Prawa użytkownika wynikające z niniejszych Warunków wygasają automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku takiego wygaśnięcia użytkownik musi zaprzestać korzystania ze sklepu Atlassian Marketplace, a Atlassian może natychmiast cofnąć dostęp do sklepu Atlassian Marketplace bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów jakichkolwiek zakupów.

7.2. Zakończenie działalności sklepu Marketplace. Atlassian może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania bez powiadomienia użytkownika, jeśli Atlassian, według własnego uznania, zaprzestanie prowadzenia sklepu Atlassian Marketplace.

7.3. Wpływ na Aplikacje. W przypadku wygaśnięcia niniejszych Warunków użytkowania prawa użytkownika do korzystania z uprzednio uzyskanych Aplikacji pozostaną w mocy zgodnie z obowiązującymi Warunkami Dostawcy.

7.4. Obowiązywanie po wygaśnięciu. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w mocy zapisy zawarte w następujących punktach: 3.1 (b) (Warunki Atlassian) (jeśli mają zastosowanie do dalszego korzystania z Aplikacji Atlassian), 3.3 (Zastrzeżenie praw), 4 (Zbieranie i udostępnianie danych), 5.3 (Prawa Atlassian) i od 6 (Obowiązki użytkownika) do 10 (Postanowienia ogólne).

8. Ważne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

8.1. Aplikacje innych firm. Znaczna część Aplikacji ze sklepu Marketplace dostępnych w sklepie Atlassian Marketplace pochodzi od stron innych niż Atlassian. Dostawcy zewnętrzni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje Aplikacje oraz wszelkie powiązane treści lub materiały zawarte w ich Aplikacjach. Atlassian nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Aplikacje innych firm, w tym za ich dokładność, niezawodność, dostępność, bezpieczeństwo, obsługę danych, przetwarzanie danych, kompletność, przydatność lub jakość, nawet jeśli Atlassian hostuje taką Aplikację. Niniejsze wyłączenia mają zastosowanie nawet jeśli Aplikacja jest zgodna z wytycznymi Atlassian dotyczącymi Aplikacji innych firm (dostępnymi na zasobach internetowych Atlassian, takich jak developer.atlassian.com) i nawet jeśli Atlassian dokonał sprawdzenia, certyfikacji lub zatwierdzenia Aplikacji innej firmy, jeśli Dostawca uczestniczy w jednym z programów Aplikacji Atlassian, takich jak opisane tutaj („Programy Aplikacji”). Użytkownik korzysta z Aplikacji innych firm według własnego uznania i na własne ryzyko. Dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie informacje przekazywane przez nich w związku z Programem Aplikacji są dokładne, kompletne i prawidłowe, a Atlassian nie ponosi odpowiedzialności za standardy lub praktyki biznesowe jakichkolwiek Dostawców zewnętrznych (w zakresie wsparcia, dostępności, bezpieczeństwa lub innego obszaru), nawet jeśli dany Dostawca uczestniczy w Programie Aplikacji. Użytkownik powinien zawsze niezależnie sprawdzić, czy Aplikacje innych firm lub praktyki biznesowe Dostawcy odpowiadają jego potrzebom. Ponadto Atlassian nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne witryny internetowe, do których kieruje sklep Atlassian Marketplace, ani za ich warunki użytkowania lub polityki prywatności. Odwiedzając zewnętrzne witryny internetowe, należy kierować się własnym uznaniem.

8.2. Usuwanie Aplikacji. Atlassian może w dowolnej chwili usunąć Aplikację ze sklepu Atlassian Marketplace zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami, a Dostawcy również mogą aktualizować, modyfikować lub usuwać własne Aplikacje w dowolnym momencie.

8.3. Współdziałanie. Atlassian nie gwarantuje, że jakiekolwiek Aplikacje będą działały poprawnie z Produktami Atlassian, ani że Aplikacje będą nadal współdziałały z Produktami Atlassian, gdy te będą się z czasem zmieniać. Niektóre Aplikacje opierają się na usługach hostowanych lub chmurowych świadczonych przez Dostawcę lub strony trzecie i mogą one nie działać poprawnie lub całkowicie przestać działać w przypadku zaprzestania świadczenia tych usług.

8.4. Wyłączenie gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Atlassian oferuje Aplikacje ze sklepu Atlassian Marketplace oraz wszystkie Aplikacje innych firm w stanie „TAKIM, W JAKIM SĄ” oraz „TAKIM, JAK SĄ DOSTĘPNE” i Atlassian niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, a w szczególności wszelkich dorozumianych gwarancji tytułu prawnego, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu do sklepu Atlassian Marketplace lub niniejszej Umowy. Użytkownikowi mogą przysługiwać prawa ustawowe, przy czym w takim przypadku wszelkie gwarancje ustawowe będą ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.5. Ograniczenia odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Atlassian w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub szczególne, odszkodowanie retorsyjne ani żadne inne związane ze sklepem Atlassian Marketplace lub Aplikacjami innych firm, a w szczególności odpowiedzialności za wszelkie przypadki utraty możliwości użytkowania, utraty lub braku dokładności danych, niezadziałania mechanizmów zabezpieczających, przerwania działalności biznesowej lub kosztów opóźnienia. Jeśli powyższego wyłączenia odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich nie da się wyegzekwować zgodnie z prawem z dowolnej przyczyny, w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność Atlassian na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie będzie przekraczać (1) kwoty zapłaconej przez użytkownika Atlassian za Aplikację innej firmy, której dotyczy roszczenie lub (2) pięćdziesięciu dolarów (50 USD).

8.6 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności za Aplikacje Atlassian. Postanowienia zawarte w punktach 8.4 (Wyłączenie gwarancji) i 8.5 (Ograniczenia odpowiedzialności) nie zmieniają wyłączeń ani ograniczeń odpowiedzialności za Aplikacje Atlassian zawartych w Warunkach Atlassian, które nadal mają zastosowanie.

8.7. Podstawa transakcji, niespełnienie zasadniczego celu. Atlassian przyjął niniejsze Warunki korzystania w oparciu o ograniczenia odpowiedzialności, wyłączenia gwarancji oraz wszelkie inne postanowienia dotyczące podziału ryzyka przewidzianego w niniejszym dokumencie, a użytkownik zgadza się, że takie postanowienia stanowią zasadniczą podstawę transakcji między stronami. Użytkownik zgadza się, że zwolnienia i ograniczenia określone w niniejszym punkcie 8 mają zastosowanie niezależnie od formy działania, czy to celowo, przez przewinienie (w tym zaniedbanie), w związku ze ścisłą odpowiedzialnością lub w inny sposób, i będą nadal obowiązywać, nawet wówczas, gdy okaże się, że dowolny ograniczony środek zaradczy określony w niniejszych Warunkach użytkowania nie spełnił swojego zasadniczego celu.

8.8. Podmioty stowarzyszone i wykonawcy Atlassian. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podmioty stowarzyszone, wykonawcy i usługodawcy Atlassian mogą korzystać z wszelkich praw Atlassian wynikających z niniejszych Warunków użytkowania oraz że wszystkie ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania mają w pełni zastosowanie do podmiotów stowarzyszonych Atlassian i działają na ich korzyść.

9. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe.

9.1. Nieformalne rozstrzyganie sporów. W razie jakichkolwiek kontrowersji lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych, strony będą konsultować się i negocjować ze sobą oraz, uwzględniając swoje wzajemne interesy, podejmować próby osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego dla obydwu stron. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, każda ze stron może dochodzić zadośćuczynienia, jakie może jej przysługiwać na mocy niniejszych Warunków użytkowania, zgodnie z punktem 9.2 (Prawo właściwe, jurysdykcja). Wszelkie negocjacje prowadzone zgodnie z niniejszym punktem 9.1 będą poufne i traktowane jako negocjacje w sprawie kompromisu i ugody na potrzeby wszystkich zasad i kodeksów dowodowych obowiązujących w danym systemie prawnym i danej jurysdykcji.

9.2. Prawo właściwe, jurysdykcja. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają obowiązującemu prawu stanu Kalifornia w USA i będą zgodnie z nim interpretowane, z pominięciem zasad dotyczących konfliktów praw obowiązujących w tym stanie. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że wszelkie działania prawne, pozwy lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związane muszą być podejmowane wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym w San Francisco w Kalifornii (Stany Zjednoczone) i będą podlegać procesowi i innym obowiązującym zasadom proceduralnym, a każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej osobistej jurysdykcji sądów w San Francisco w Kalifornii (Stany Zjednoczone), ogólnie i bezwarunkowo, w odniesieniu do wszelkich działań, pozwów lub postępowań podejmowanych przez nią lub przeciwko niej przez drugą stronę.

9.3. Zabezpieczenie roszczeń, egzekucja. Niezależnie od postanowień zawartych w punktach 9.1 (Nieformalne rozstrzyganie sporów) i 9.2 (Prawo właściwe, jurysdykcja), żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie uniemożliwia Atlassian ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej, zobowiązań do zachowania poufności lub egzekwowania bądź uznania jakiegokolwiek orzeczenia lub nakazu w dowolnej właściwej jurysdykcji.

9.4. Wyłączenie konwencji ONZ i ustawy UCITA. Warunki Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszych Warunków użytkowania. Ustawa Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) nie ma zastosowania do niniejszych Warunków użytkowania, bez względu na to, kiedy i gdzie zostały przyjęte.

9. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe.

10.1. Zmiany w Warunkach. Atlassian może modyfikować niniejsze Warunki użytkowania według własnego uznania, zamieszczając zmienione warunki w sklepie Atlassian Marketplace. Użytkownik może być zobowiązany do kliknięcia w celu wyrażenia zgody na zmienione Warunki użytkowania, aby dalej korzystać ze sklepu Marketplace, a w każdym przypadku dalsze korzystanie ze sklepu Atlassian Marketplace (w tym realizacja wszelkich przyszłych Zamówień) po dacie wejścia w życie modyfikacji stanowi akceptację zmodyfikowanych warunków. Dla jasności, w przypadku konkretnego Zamówienia obowiązywać będzie wersja Warunków użytkowania aktualna w chwili składania takiego Zamówienia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym punkcie 10.1 wszelkie zmiany lub poprawki niniejszych Warunków użytkowania wymagają pisemnej zgody użytkownika i Atlassian.

10.2. Zgłaszanie naruszeń dotyczących praw autorskich i znaków towarowych. Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek zawartość zamieszczona w sklepie Atlassian Marketplace narusza prawa autorskie użytkownika, powinien postępować zgodnie z procedurą opisaną na stronie Zgłaszanie naruszeń dotyczących praw autorskich i znaków towarowych.

10.3. Dane kontaktowe. Informacje dotyczące niniejszych Warunków użytkowania (poza kwestiami związanymi z prawami autorskimi i znakami towarowymi opisanymi w punkcie 10.2) można uzyskać pod adresem legal@atlassian.com. Atlassian może wysyłać do użytkownika powiadomienia za pośrednictwem konta Atlassian lub na adres e-mail zarejestrowany w Atlassian.

10.4. Cała umowa. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu. Dla jasności, niniejsze Warunki nie ograniczają Warunków Dostawcy, które mają zastosowanie zgodnie z punktem 3 powyżej.

10.5. Interpretacja. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwy dla stron niniejszych Warunków użytkowania, postanowienie takie zostanie uznane za przeformułowane w celu odzwierciedlenia w możliwie największym stopniu pierwotnych intencji stron zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w pełni obowiązujące. Niewykonanie przez Atlassian któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się przez Atlassian prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia. W niniejszych Warunkach użytkowania nagłówki zostały użyte wyłącznie dla wygody, a terminy takie jak „w tym” należy interpretować bez ograniczeń.

10.6. Cesja. Użytkownik nie może scedować ani przenieść niniejszych Warunków użytkowania. Atlassian może dowolnie cedować, przekazywać i delegować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

10.7. Brak przedstawicielstwa. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek Zamówienia nie ma na celu uczynienia ani nie będzie uważane za uczynienie z Atlassian przedstawiciela użytkownika, ani upoważnienia Atlassian do podejmowania lub zaciągania zobowiązań w imieniu użytkownika lub na jego rzecz.

10.8. Prawa i przepisy eksportowe. Użytkownik może używać albo w inny sposób eksportować lub reeksportować aplikacje ze sklepu Marketplace, o ile nie jest to zabronione przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo jurysdykcji, w której Aplikacja została uzyskana. W szczególności nie wolno eksportować ani reeksportować Aplikacji (a) do krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych lub (b) do osób znajdujących się na liście wyszczególnionych obywateli (Specially Designated Nationals) i liście skonsolidowanych sankcji (Consolidated Sanctions) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych albo na liście osób lub podmiotów wykluczonych lub niezweryfikowanych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Korzystając z dowolnej aplikacji ze sklepu Marketplace, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z takich krajów ani na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani udostępniać aplikacji do jakiegokolwiek zakazanego użycia końcowego, w tym do wspierania rozprowadzania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej albo technologii rakietowych, bez uprzedniej zgody administracji państwowej Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021