Close

Instalacja środowiska Git


Instalowanie Git w systemie Mac OS X


Istnieje kilka sposobów instalacji Git na komputerach Mac. Jeśli już zainstalowano środowisko XCode (lub jego narzędzia wiersza polecenia — Command Line Tools), Git także może być już zainstalowany. Aby to sprawdzić, otwórz terminal i wprowadź git--version.

$ git --version
git version 2.7.0 (Apple Git-66)

Apple utrzymuje i udostępnia własny podział Git, ale zwykle pozostaje on w tyle za powszechnie używanym systemem Git o kilka głównych wersji. Możesz zainstalować nowszą wersję Git, korzystając z jednej z poniższych metod:

Instalator Git dla komputerów Mac

Najprostszym sposobem zainstalowania systemu Git na komputerze Mac jest skorzystanie z autonomicznego instalatora:

1. Pobierz najnowszy instalator Git dla komputerów Mac.

2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować system Git.

3. Otwórz terminal i sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie, wpisując git --version:

Logo Git
materiały pokrewne

Git — ściągawka

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

$ git --version
git version 2.9.2

4. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. (Opcjonalnie) Aby Twoja nazwa użytkownika i hasło były pamiętane w systemie Git podczas pracy z repozytoriami HTTPS, skonfiguruj pomocnika git-credential-osxkeychain.

Instalowanie Git za pomocą Homebrew

Jeśli masz zainstalowany Homebrew do zarządzania pakietami w systemie OS X, możesz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować Git:

1. Otwórz terminal i zainstaluj system Git za pomocą Homebrew:

$ brew install git

2. Sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie, wpisując git --version:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris" 
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

4. (Opcjonalnie) Aby Twoja nazwa użytkownika i hasło były pamiętane w systemie Git podczas pracy z repozytoriami HTTPS, zainstaluj pomocnika git-credential-osxkeychain.

Instalowanie Git za pomocą MacPorts

Jeśli masz zainstalowany MacPorts do zarządzania pakietami w systemie OS X, możesz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować Git:

1. Otwórz terminal i zaktualizuj MacPorts:

$ sudo port selfupdate

2. Wyszukaj najnowsze dostępne porty i warianty systemu Git:

$ port search git
$ port variants git

3. Zainstaluj system Git z funkcją uzupełniania poleceń powłoki bash, pomocnikiem pęku kluczy OS X i dokumentacją:

$ sudo port install git +bash_completion +credential_osxkeychain +doc

4. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. (Opcjonalnie) Aby Twoja nazwa użytkownika i hasło były pamiętane w systemie Git podczas pracy z repozytoriami HTTPS, skonfiguruj pomocnika git-credential-osxkeychain.

Instalowanie pomocnika git-credential-osxkeychain

Bitbucket supports pushing and pulling your Git repositories over both SSH and HTTPS. To work with a private repository over HTTPS, you must supply a username and password each time you push or pull. The git-credential-osxkeychain helper allows you to cache your username and password in the OSX keychain, so you don't have to retype it each time.

1. Jeśli postępowano zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi MacPorts lub Homebrew, pomocnik powinien być już zainstalowany. W przeciwnym razie musisz go pobrać i zainstalować. Otwórz okno terminala i sprawdź:

$ git credential-osxkeychain
usage: git credential-osxkeychain <get|store|erase>

Jeśli pojawi się informacja o użytkowaniu, przejdź do kroku 4. Jeśli pomocnik nie jest zainstalowany, przejdź do kroku 2.

2. Użyj polecenia curl, aby pobrać pomocnika git-credential-osxkeychain (lub pobierz go w przeglądarce), i przenieś go do /usr/local/bin:

$ curl -O http://github-media-downloads.s3.amazonaws.com/osx/git-credential-osxkeychain
$ sudo mv git-credential-osxkeychain /usr/local/bin/

3. Make the file an executable:

$ chmod u+x /usr/local/bin/git-credential-osxkeychain

4. Skonfiguruj Git do używania pomocnika poświadczeń osxkeychain.

$ git config --global credential.helper osxkeychain

Następnym razem, gdy w Git pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, te dane zostaną zapisane w pęku kluczy do użycia w przyszłości.

Instalowanie Git za pomocą Atlassian Sourcetree

Pakiet Sourcetree, bezpłatnego wizualnego klienta Git dla komputerów Mac, zawiera własną wersję Git. Możesz pobrać Sourcetree tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak używać Git z Sourcetree (i jak hostować repozytoria Git w Bitbucket), możesz skorzystać z naszego obszernego samouczka dotyczącego używania Git z Bitbucket i Sourcetree.

Kompilowanie Git ze źródła w systemie OS X

Kompilowanie systemu Git na komputerze Mac może być trudne, ponieważ część bibliotek ma różną lokalizację w poszczególnych wersjach systemu OS X. W wersji El Capitan (OS X 10.11) postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skompilować Git:

1. Z poziomu terminala zainstaluj narzędzia wiersza polecenia (Command Line Tools) środowiska XCode (jeśli jeszcze nie są zainstalowane):

$ xcode-select --install

2. Zainstaluj Homebrew.

3. Używając Homebrew, zainstaluj openssl:

$ brew install openssl

4. Sklonuj źródło Git (lub jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej wersji Git, pobierz ją i wyodrębnij):

$ git clone https://github.com/git/git.git

5. Aby skompilować Git, użyj polecenia make z następującymi flagami:

$ NO_GETTEXT=1 make CFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include" LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib"

Instalowanie Git w systemie Windows


Autonomiczny instalator Git dla systemu Windows

1. Pobierz najnowszy instalator Git dla systemu Windows.

2. Po pomyślnym uruchomieniu instalatora powinien pojawić się ekran kreatora instalacji Git. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wybierz kolejno Next (Dalej) oraz Finish (Zakończ), aby ukończyć instalację. Domyślne opcje są całkiem sensowne dla większości użytkowników.

3. Otwórz wiersz polecenia (lub powłokę Git Bash, jeśli podczas instalacji wybrano, aby nie używać Git z poziomu wiersza polecenia systemu Windows).

4. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. Opcjonalnie: zainstaluj pomocnika poświadczeń Git w systemie Windows

Bitbucket obsługuje wypychanie i ściąganie za pośrednictwem protokołu HTTP do zdalnych repozytoriów Git w Bitbucket. Przy każdej interakcji ze zdalnym repozytorium musisz podać kombinację nazwy użytkownika / hasła. Korzystając z programu Git Credential Manager dla systemu Windows, możesz zapisać te poświadczenia, zamiast podawać je za każdym razem.

Instalowanie Git za pomocą Atlassian Sourcetree

Pakiet Sourcetree, bezpłatnego wizualnego klienta Git dla systemu Windows, zawiera własną wersję Git. Możesz pobrać Sourcetree tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak używać Git z Sourcetree (i jak hostować repozytoria Git w Bitbucket), możesz skorzystać z naszego obszernego samouczka dotyczącego używania Git z Bitbucket i Sourcetree.

Instalowanie Git w systemie Linux


Debian / Ubuntu (apt-get)

Pakiety Git są dostępne za pośrednictwem narzędzia apt:

1. Z poziomu powłoki zainstaluj system Git za pomocą polecenia apt-get:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git

2. Sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie, wpisując git --version:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Fedora (dnf/yum)

Pakiety Git są dostępne zarówno za pośrednictwem narzędzia yum, jak i dnf:

1. Z poziomu powłoki zainstaluj system Git, używając narzędzia dnf (lub yum w starszych wersjach Fedora):

$ sudo dnf install git

lub

$ sudo yum install git

2. Sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie, wpisując git --version:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Skonfiguruj nazwę użytkownika i adres e-mail w systemie Git, używając poniższych poleceń i zastępując nazwę Emma Paris własną. Te szczegóły będą powiązane z wszelkimi utworzonymi przez Ciebie commitami:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Kompilowanie Git ze źródła w systemie Linux

Debian / Ubuntu

Do skompilowania Git w systemie Linuks jest potrzebnych kilka zależności. Są one dostępne za pośrednictwem narzędzia apt:

1. Z poziomu powłoki zainstaluj niezbędne zależności za pomocą polecenia apt-get:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev asciidoc xmlto docbook2x

2. Sklonuj źródło Git (lub jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej wersji Git, pobierz ją i wyodrębnij):

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

3. Aby skompilować Git i zainstalować w katalogu /usr, uruchom polecenie make:

$ make all doc info prefix=/usr
$ sudo make install install-doc install-html install-info install-man prefix=/usr

Fedora

Do skompilowania Git w systemie Linuks jest potrzebnych kilka zależności. Są one dostępne zarówno za pośrednictwem narzędzia yum, jak i dnf:

1. Z poziomu powłoki zainstaluj niezbędne zależności kompilacji, używając narzędzia dnf (lub yum w starszych wersjach Fedora):

$ sudo dnf install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X

lub narzędzia yum. W przypadku narzędzia yum może być konieczne zainstalowanie najpierw repozytorium Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL):

$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X

2. Utwórz symlink docbook2X do nazwy pliku, którego oczekuje kompilacja Git:

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

3. Sklonuj źródło Git (lub jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej wersji Git, pobierz ją i wyodrębnij):

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

4. Aby skompilować Git i zainstalować w katalogu /usr, uruchom polecenie make:

$ make all doc prefix=/usr
$ sudo make install install-doc install-html install-man prefix=/usr

Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up