Close
Raport firmy Atlassian z 2022 roku dotyczący zrównoważonego rozwoju

W Atlassian tworzymy 100-letnią firmę

Czwarty raport Atlassian dotyczący zrównoważonego rozwoju zawiera szczegółowe informacje na temat postępów w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi • Nie #@!% klienta • Nie #@!% planety • Nie #@!% ludzi

PRZYSZŁOŚĆ NEUTRALNA ENERGETYCZNIE

Wyznaczyliśmy cele naukowe związane z ograniczeniem ocieplenia do 1,5°C i osiągnięciem zerowej emisji netto do 2040 roku

100%

Atlassian's 100% renewable electricity achievement now includes work from home, not just office emissions


100%

Atlassian's 100% renewable electricity achievement now includes work from home, not just office emissions


Najważniejsze informacje

Wyprzedzamy nasz cel dotyczący redukcji emisji z zakresu 1 i 2 oraz od kilku lat korzystamy wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Teraz rozliczamy również emisję wynikającą z pracy z domu oraz podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do ograniczenia emisji z zakresu 3, zalecając naszym 10 największym dostawcom wyznaczenie własnych celów naukowych.

Co nam się nie udało

Wprawdzie nadal mamy do osiągnięcia cel dotyczący ograniczenia podróży, ale wynika to głównie z ograniczeń pandemicznych. Wiemy, że długo to nie potrwa, ponieważ liczba podróży służbowych wraca do dawnego poziomu, a Atlassian ma coraz więcej rozproszonych pracowników.

Dokąd zmierzamy

Ograniczanie emisji związanych z dostawcami i podróżami służbowymi pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Będziemy pracować nad przewyższeniem naszych celów naukowych, koncentrując się jeszcze bardziej na odnawialnych źródłach energii i stosując sprawiedliwe podejście do emisji historycznych.

UWALNIANIE POTENCJAŁU NASZEGO ZESPOŁU

Wierzymy w siłę różnorodności

Naszym celem jest w pełni sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika Atlassian, a zobowiązaniem zapewnienie prawdziwej kultury integracji.

5.4%

Hiring of US-based Black/African-American Atlassians was 5.4% in fiscal year 2022, up 63.6% from last year


5.4%

Hiring of US-based Black/African-American Atlassians was 5.4% in fiscal year 2022, up 63.6% from last year


Najważniejsze informacje

Zgodnie z naszym ubiegłorocznym zobowiązaniem stworzyliśmy skuteczny zespół, zatrudniając dodatkowo czterech nowych pracowników w celu przyspieszenia postępów. Warto było skoncentrować się na pozyskiwaniu, współpracy i rekrutacji, ponieważ rosną wskaźniki zatrudnienia w grupach niedostatecznie reprezentowanych. Udoskonaliliśmy również zarządzanie talentami dzięki ocenieniu naszych podstawowych programów pod kątem sprawiedliwości oraz utworzyliśmy dziewięć grup zasobów pracowniczych (ERG) nastawionych na pracę zdalną.

Co nam się nie udało

Chociaż poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie odpowiedzialnego gromadzenia i przechowywania danych, nie mamy ustalonych punktów odniesienia dla wszystkich naszych celów ani bardziej wyrafinowanych możliwości zgłaszania, jakie sobie zaplanowaliśmy.

Dokąd zmierzamy

Będziemy udoskonalać proces rekrutacyjny i praktyki związane z zarządzaniem personelem w celu poprawy w zakresie równej reprezentacji w całej firmie, zwiększenia odpowiedzialności przywódczej oraz zapewnienia menedżerom narzędzi ułatwiających sprawiedliwe podejmowanie decyzji.

ROZWIJAMY SIĘ JAKO FIRMA RESPEKTUJĄCA PRAWA

Przejrzystość i odpowiedzialność leżą u podstaw naszej działalności

Stanowią podstawę naszego podejścia do praw człowieka, podobnie jak nasze wartości i misja oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

Pierwszy

1

Human Rights Statement published this year


Pierwszy

1

Human Rights Statement published this year


Najważniejsze informacje

Opublikowaliśmy Oświadczenie firmy Atlassian dotyczące praw człowieka, w którym przedstawiamy w skrócie nasz obowiązek poszanowania praw człowieka. Nadzorowaliśmy również utworzenie grupy doradczej ds. etyki, która ma pomagać firmie w podejmowaniu złożonych decyzji biznesowych.

Co nam się nie udało

Nie wywiązaliśmy się w pełni z naszego zobowiązania do stworzenia ram bieżącej należytej staranności w zakresie praw człowieka, jednak aby nadal ujawniać ryzyko bez posiadania takich ram, wzięliśmy udział w ocenie praw człowieka Business for Social Responsibility (BSR) branży oprogramowania jako usługi (SaaS).

Dokąd zmierzamy

Skupiamy się na usprawnieniu naszego podejścia do praw człowieka, tworząc w ten sposób firmę respektującą prawa. Działania te obejmują opracowywanie ram należytej staranności, etyczne podejmowanie decyzji oraz wzmocnienie głosu posiadaczy praw.

NOWE PODEJŚCIE DO FILANTROPII KORPORACYJNEJ

Utworzyliśmy Atlassian Foundation w przekonaniu, że edukacja i biznes mają moc zmieniania świata

Ponad 45 600

4

Hours of time Atlassian volunteers put towards making an impact on a global scale and in their local communities


Ponad 45 600

4

Hours of time Atlassian volunteers put towards making an impact on a global scale and in their local communities


Najważniejsze informacje

Fundacja Atlassian Foundation przekazała 8,1 miliona USD i ponad 4500 bezpłatnych lub mocno przecenionych licencji Community organizacjom świadomym swojego wpływu na otoczenie. Pracownicy firmy Atlassian poświęcili natomiast ponad 45 600 godzin swojego czasu na wywarcie wpływu w skali globalnej oraz w społecznościach lokalnych. W roku obrachunkowym 2022 utworzyliśmy siedem nowych ekscytujących wspólnych projektów edukacyjnych, a ich łączna liczba sięgnęła 15.

Co nam się nie udało

Wytyczne, których używamy do oceniania, jak i kiedy fundacja Atlassian Foundation reaguje na sytuacje kryzysowe, są skuteczne w czasie klęsk żywiołowych, ale sprawdzają się gorzej w przypadku niesprawiedliwości społecznej i kryzysów humanitarnych. Aktualizacja tych wytycznych będzie naszym priorytetem na początku nowego roku obrachunkowego.

Dokąd zmierzamy

Nasza fundacja zapewni najlepsze środki i produkty oraz najlepszych pracowników Atlassian, aby uwolnić potencjał organizacji świadomych swojego wpływu na otoczenie. Będziemy też nadal rozwijać inicjatywę Pledge 1%, której jesteśmy współzałożycielami, aby inspirować firmy do włączenia wpływu społecznego do swojego DNA.

Pobierz nasz Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Jesteś entuzjastą danych?

Okładka Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju z 2022 r.