Close

Zasady dopuszczalnego użytkowania Opsgenie

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Dostęp Klienta do Usług Opsgenie oraz sposób korzystania przez niego z tych Usług podlega niniejszym Zasadom dopuszczalnego użytkowania. Terminy pisane wielką literą należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w Umowie dotyczącej usług subskrypcyjnych lub innej właściwej umowie zawartej między Opsgenie a Klientem („Umowa”).

 • Klient będzie korzystał z Usług wyłącznie w celach dozwolonych i zgodnych z prawem, przestrzegając przy tym wszystkich właściwych przepisów, zasad, regulacji oraz praw innych osób.
 • Usługi nie są przeznaczone do przekazywania alertów o sytuacjach kryzysowych ani jakichkolwiek innych sytuacjach związanych bezpośrednio ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, a w szczególności aktach terroryzmu, klęskach żywiołowych lub reagowaniu kryzysowym, a Klient nie będzie używał Usługi do żadnego z takich celów.
 • Klient nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług ani korzystał z Usług (i nie będzie tego umożliwiał żadnej osobie trzeciej):
  • w celu uzyskania dostępu lub podjęcia prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek innych systemów, programów, treści lub danych Opsgenie, które nie są dostępne do użytku publicznego bądź w sposób, który stanowiłby naruszenie obowiązujących umów między Opsgenie a Klientem;
  • w celu obejścia jakichkolwiek ograniczeń technicznych w Usługach bądź w Technologii i Zawartości Opsgenie;
  • w celu wykonania lub podjęcia próby wykonania czynności, które mogłyby:
   • spowodować wyłączenie lub obejście dowolnego aspektu Usług lub stanowić próbę ingerencji w dowolny aspekt usług,
   • uniemożliwić dostęp do Usług lub korzystanie z Usług innym licencjobiorcom lub klientom Opsgenie, lub
   • spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Opsgenie;
  • w celu zamierzonego rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich, uszkodzonych plików, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania typu adware, oszustw lub innych elementów szkodliwych lub zwodniczych;
  • w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, oszukańczym, zniesławiającym lub inwazyjnym;
  • w celu naruszenia lub niewłaściwego wykorzystania dowolnych Praw własności intelektualnej lub praw własności osób trzecich;
  • w celu masowego przesyłania niezamówionych treści o charakterze handlowym;
  • w celu monitorowania dostępności, wydajności lub funkcjonalności Usług lub w jakichkolwiek innych celach związanych z analizą porównawczą lub konkurencją;
  • w celu konkurowania z Opsgenie lub (z wyjątkiem sytuacji, w których Usługi wykorzystywane są zgodnie z wyraźnie udokumentowanym celem) opracowania bądź ulepszenia dowolnego produktu lub dowolnej usługi Klienta;
  • przy użyciu poświadczeń konta, usług, systemów lub danych innej osoby lub innego podmiotu bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia od takiej osoby lub podmiotu; lub
  • przy użyciu fałszywych poświadczeń lub fałszywej tożsamości bądź poprzez podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot albo w inny sposób wprowadzając w błąd co do tożsamości Klienta.