Close

Warunki świadczenia usługi Opsgenie

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2020

Korzystanie z usługi Opsgenie podlega Warunkom świadczenia usług Cloud Atlassian („Umowa”), a także poniższym warunkom (nazywanymi również Warunkami właściwymi dla Opsgenie). „Opsgenie” oznacza produkt chmurowy obecnie dostępny pod marką „Opsgenie” i udostępniany przez firmę Opsgenie, Inc., wraz z hostowanymi usługami obsługi alertów, zarządzania powiadomieniami oraz planowania dyżurów domowych. Wszelkie terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane poniżej, należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w Umowie.

1. Okres próbny

Udostępniamy użytkownikowi usługę Opsgenie nieodpłatnie na okres czternastu (14) dni, począwszy od daty aktywacji w naszej witrynie internetowej („Okres próbny”). W trakcie Okresu próbnego usługa Opsgenie jest udostępniana użytkownikowi jako Produkt bezpłatny, co zostało opisane szczegółowo w punkcie 14 (Wersje ewaluacyjne, próbne i beta) Umowy. Na potrzeby tych Warunków właściwych dla Opsgenie punkt 10 (Nasze zasady zwrotów) Umowy nie ma zastosowania.

2. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Usługa Opsgenie nie jest przeznaczona do przekazywania alertów o sytuacjach kryzysowych ani jakichkolwiek innych sytuacjach związanych bezpośrednio ze zdrowiem lub bezpieczeństwem, a w szczególności aktach terroryzmu, klęskach żywiołowych lub reagowaniu kryzysowym, a użytkownik nie będzie używał Opsgenie do żadnego z takich celów.

3. Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

Udostępniamy usługę Opsgenie zgodnie z Umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i planem wsparcia systemu Opsgenie.

4. Usuwanie użytkowników

Aby zmniejszyć liczbę Użytkowników końcowych przy następnym odnowieniu Okresu subskrypcji, można przesłać nowe Zamówienie co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem takiego odnowienia. Można również zmniejszyć liczbę Użytkowników końcowych w ramach bieżącego Okresu subskrypcji, jednak wówczas nie przysługuje zwrot pieniędzy ani środki za opłaty wniesione za takich Użytkowników końcowych w trakcie takiego Okresu subskrypcji. Uwaga: zmniejszenie liczby Użytkowników końcowych w dowolnej chwili może spowodować utratę zawartości, funkcji lub możliwości Opsgenie, z których użytkownik korzysta w danej chwili, a my nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu takiej utraty.

5. Zwrot Danych użytkownika

Po zakończeniu lub wygaśnięciu Umowy użytkownik może w ciągu trzydziestu (30) dni od takiego zakończenia lub wygaśnięcia złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu jego Danych. Po otrzymaniu takiego wniosku udostępnimy użytkownikowi jego Dane w rozsądnym terminie, na wyłączny koszt użytkownika, w standardowym, ogólnie uznawanym pliku lub formacie elektronicznym. Nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania Danych użytkownika po upływie takiego trzydziestodniowego (30) okresu.

6. Opsgenie — właściwe zasady i dokumentacja

Na potrzeby niniejszych Warunków właściwych dla usługi Opsgenie: