Close

Oprogramowanie do zarządzania projektami lean

Metodyka Lean koncentruje się na identyfikacji wartości, mapowaniu strumienia wartości, eliminowaniu marnotrawstwa w celu utworzenia przepływu, wprowadzeniu systemu ssącego i zobowiązaniu do ciągłego doskonalenia. Wytyczne PDCA (Plan-Do-Check-Act), czyli zaplanuj, wykonaj, sprawdź i działaj, leżące u podstaw zarządzania projektami zgodnie z metodyką Lean mają zastosowanie do każdego aspektu zarządzania projektami.

Aby stosować się do tych wytycznych, zespoły muszą wspólnie badać, analizować i rozwiązywać problemy. Oprogramowanie do zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean pomaga zespołom skupić się na zwiększaniu wartości i eliminowaniu marnotrawstwa w każdej fazie projektu.

Wizualny przepływ pracy

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean wykorzystuje wizualne przepływy pracy, aby uprościć komunikację projektową dzięki natychmiastowej przejrzystości. Pomaga to eliminować zamieszanie i usprawnić zarządzanie zadaniami. Oprogramowanie promuje współpracę — kluczową zasadę Agile — w celu lepszego rozwiązywania problemów, ustalania priorytetów, alokacji zasobów i śledzenia projektów.

Nadawanie priorytetów zadaniom

Podstawową zasadą zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean jest zarządzanie ścieżkami krytycznymi. Wówczas zespół identyfikuje najważniejsze zadania i zależności między nimi. Oś czasu projektu koncentruje się wokół kluczowych elementów ścieżek, aby wyeliminować niepotrzebną pracę i marnotrawstwo, utrzymać koncentrację zespołów i skrócić czas wprowadzania na rynek.

Współpraca zespołowa

Elementy zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean, czyli PDCA, to wspólne działania, w których zespoły badają i analizują oraz rozwiązują problemy. Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią lean promuje płynną komunikację na każdym etapie projektu.

Śledzenie projektów

W projektach rozwoju produktu zawsze będą występować przeszkody, a wczesne ich wykrycie jest kluczowe dla kontynuowania projektu. Wizualne śledzenie zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean ułatwia identyfikację przeszkód. Analiza ścieżki krytycznej pozwala zespołom zachować elastyczność i na bieżąco dostosowywać się do sytuacji.

Korzyści z zarządzania projektami zgodnie z metodologią Lean

Rekrutacja, zatrudnianie i przekazywanie pracownikom najnowszych wiadomości firmowych to w istocie trudny projekt marketingowy. Tablice Kanban Jira pomogą śledzić każdy element projektu, bez względu na to, czy chodzi o aktualizację informacji o wakatach oraz firmie w witrynie internetowej, utworzenie materiałów komunikacji wewnętrznej czy jeszcze coś innego.

Podejmowanie lepszych decyzji

Identyfikacja wartości jest pierwszą zasadą zarządzania projektami Lean. System ssący oznacza po prostu dopasowanie rozwoju produktu do zapotrzebowania klientów, a to wymaga dobrego ich poznania. Dzięki takiej podstawie zadania, harmonogramy i decyzje projektowe są oparte na danych. Przykładowo liczba klientów, którzy oczekują określonej funkcji, wyznacza jej priorytet w backlogu. Podobnie dane z analiz rynkowych i prognoz sprzedaży wpływają na działania mapowania strumienia wartości, które pomagają zdefiniować plan działań.

Ta metoda zmniejsza ryzyko niespełnienia wymagań klientów i wspiera strategiczne planowanie projektów, a wszystko to prowadzi do poprawy wyników projektu.

Cenne analizy

Gdy zespoły współpracują, aby nadać priorytet zadaniom ścieżki krytycznej, wyeliminować niepotrzebną pracę i wykorzystać wizualne przepływy pracy projektu, łatwiej jest zidentyfikować wąskie gardła i zwiększać produktywność. Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Lean zapewnia cenne dane dotyczące wydajności, które zespoły mogą wykorzystać m.in. do skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek, poprawy jakości produktu i współpracy oraz zwiększenia satysfakcji klientów. Na przykład zespoły programistyczne często definiują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) pod kątem jakości, czasu ukończenia projektu, liczby defektów zgłoszonych podczas testów oraz ilości przydzielonych zasobów.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Lean rejestruje dane w celu uzyskania praktycznych analiz dotyczących wskaźników KPI. W szczególności przeszkody stanowią bogate źródło informacji dla zespołów do oceny retrospektywnej. Czy istnieją możliwości poprawy współpracy w całym zespole lub między zespołem programistów a interesariuszami biznesowymi? Czy ankiety wśród klientów i wywiady z użytkownikami nie zadawały właściwych pytań, aby w pełni zrozumieć potrzebę, oraz czy skutkowało to koniecznością wprowadzenia poprawek w trakcie projektu? Analizy uzyskane dzięki zarządzaniu projektami zgodnie z metodologią Lean dostarczają zespołom cennych informacji na temat tego, gdzie i jak mogą ulepszyć każdy aspekt cyklu rozwoju produktu.

Zwiększona wydajność

Zarządzanie projektami zgodnie z metodologią Lean pomaga zespołom działać wydajniej, eliminując niepotrzebną pracę, usprawniając przydział zasobów, nadając priorytet ścieżce krytycznej i pomagając pokonać przeszkody. Te działania przekładają się na produkty wyższej jakości z krótszym czasem wprowadzenia na rynek.

Ciągłe doskonalenie jest podstawą metodologii Lean. Decyzje podejmowane przez zespół podczas cyklu życia projektu dostarczają danych, które zapewniają możliwości ciągłego doskonalenia. Przykładowo analiza danych z projektu Lean może wskazywać na możliwości optymalizacji przydziału zasobów, gdy powtarzalne zadania są zlecane w inny sposób. Albo być może dane pokazują, że projekt o podobnej wielkości zrealizowany rok temu trwał o 10% dłużej, a podczas testów wystąpiło 5% więcej defektów, co ilustruje poprawę wydajności rok do roku.

Inne podejścia do zarządzania projektami

Rekrutacja, zatrudnianie i przekazywanie pracownikom najnowszych wiadomości firmowych to w istocie trudny projekt marketingowy. Tablice Kanban Jira pomogą śledzić każdy element projektu, bez względu na to, czy chodzi o aktualizację informacji o wakatach oraz firmie w witrynie internetowej, utworzenie materiałów komunikacji wewnętrznej czy jeszcze coś innego.

Zarządzanie strumieniem wartości

Zarządzanie strumieniem wartości ma na celu monitorowanie szybkości, z jaką projekt dostarcza klientowi żądane funkcje, i określenie, czy klient czerpie korzyści z tych funkcji. Ten rodzaj metodologii zarządzania projektami jest podobny do mapowania strumienia wartości w zarządzaniu projektami Lean. Jednak główną zaletą zarządzania strumieniem wartości jest to, że w szczególności pomaga zespołom Agile i DevOps skoordynować działania związane z zadowoleniem klientów.

Agile

Zarządzanie projektami wywodzi się z zarządzania projektami Lean, a oba podejścia zapewniają szybsze iteracje, współpracę zespołową i zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Podczas gdy metodyka Lean koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa i dostarczaniu wartości, Agile pomaga radzić sobie z niepewnością związaną z tworzeniem oprogramowania, utrzymując koncentrację zespołów na potrzebach użytkownika.

DevOps a Lean

Metodologia DevOps wywodzi się z metodologii Agile, a jej podejście scala zespoły programistyczne i operacyjne, eliminując bariery i umożliwiając inżynierom pracę w całym cyklu życia produktu. Podobnie jak Lean DevOps promuje współpracę i ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na autonomię zespołu, komunikację i automatyzację technologii.

Zarządzanie projektami Lean przy użyciu systemu Jira

Korzystając z oprogramowania do zarządzania projektami Lean, takiego jak Jira, możesz zapewnić klientom wydajne i kompleksowe rozwiązania oparte na współpracy.


Grafika przedstawiająca żarówkę z orbitami

Zarządzanie projektami Lean dla zespołów programistycznych

Jira pozwala kierownikom projektów Lean nadawać priorytety zadaniom ścieżki krytycznej, optymalizować zasoby i eliminować niepotrzebny nakład pracy. Uznane za najlepszy wybór dla zespołów programistycznych Agile raporty i pulpity Jira umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych, usprawniają bardziej wydajną współpracę i torują drogę do ciągłego doskonalenia.


Jira Software

Jira Software zapewnia menedżerom projektów Lean narzędzia do nadawania priorytetów zadaniom ścieżki krytycznej, optymalizacji zasobów i eliminowania niepotrzebnego nakładu pracy. Promuje również współpracę, która jest niezbędna w zarządzaniu projektami Lean. Gotowe raporty i pulpity rozwiązania Jira Software, uznawanego za numer 1 wśród zespołów programistycznych Agile, oferują menedżerom projektów Lean krytyczny wgląd w bieżące projekty i wytyczają drogę do ciągłego doskonalenia.

Jira Service Management

Dzięki Jira Service Management menedżerowie projektów Lean mogą zautomatyzować łańcuchy narzędzi, aby skalować współpracę zespołową. Rozwiązanie Jira Software jest najczęściej wybierane przez zespoły programistyczne ze względu na kontekstowe analizy pozwalające na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących projektów. Jira Service Management może pomóc wewnętrznym zespołom IT lub obsługi klienta skoncentrowanym na zarządzaniu wnioskami, incydentami i zmianami dzięki przyspieszeniu dostarczania doskonałych usług. Może również pomóc zespołom HR usprawnić onboarding i offboarding oraz odpowiadać na pytania pracowników.

Jira Align

Menedżerowie projektów Lean korzystają z Jira Align, aby tworzyć wizualne przepływy pracy, automatyzować przepływy procesów i powiązać pracę ze strategicznymi celami biznesowymi. Jira Align wykracza poza projekt, aby ułatwić połączenie inwestycji, usprawnienie operacji, identyfikowanie przeszkód i dostarczanie klientom stałych korzyści.

Zarządzanie projektami zgodne z metodologią Lean opiera się na koncepcji mapowania strumienia wartości, dostosowania rozwoju do potrzeb klientów i ciągłego doskonalenia procesów. Jira Align pozwala menedżerom projektów połączyć strategię z wartością dla klienta i osiągać wyniki szybciej i z większą niezawodnością.