Close

Lean software voor projectbeheer

De Lean-methodologie is gericht op het identificeren van waarde, het in kaart brengen van de waardestroom, het elimineren van verspillingen om flow te creëren, het aantrekken van de stroom en het streven naar continue verbetering. De richtlijnen voor Plan, Do, Check en Act die centraal staan bij Lean-projectbeheer zijn van toepassing op elk aspect van projectbeheer.

Om deze richtlijnen uit te voeren, moeten teams samenkomen om problemen te onderzoeken, te analyseren en op te lossen. Lean-software voor projectbeheer helpt teams zich te concentreren op het verhogen van de waarde en het elimineren van verspilling in elke fase van het project.

Visuele workflow

De beste Lean-software voor projectbeheer maakt gebruik van visuele workflows om de projectcommunicatie te vereenvoudigen met transparantie in één oogopslag. Dit helpt verwarring te verminderen en het taakbeheer te vereenvoudigen. Ze bevorderen samenwerking, een belangrijk principe van Agile, om problemen beter op te lossen, prioriteiten te stellen, resources toe te wijzen en projecten bij te houden.

Prioritering van taken

Een kernprincipe van Lean-projectbeheer is het beheer van kritieke paden. Dit is het moment waarop het team de belangrijkste taken en hun afhankelijkheden identificeert. De tijdlijn van het project concentreert zich op kritieke punten om onnodig werk en verspilling te voorkomen en helpt teams gefocust te houden en de time-to-market te verkorten.

Teamsamenwerking

De elementen Plan, Do, Check en Act van Lean-projectbeheer zijn samenwerkingsactiviteiten waarbij teams issues onderzoeken en analyseren en samen problemen oplossen. Lean-projectbeheer bevordert probleemloze communicatie in elke fase van het project.

Projecttracering

Blokkades horen bij productontwikkelingsprojecten. Het is dus essentieel om ze vroegtijdig op te sporen om je project volgens plan te laten verlopen. Door projecten visuel te traceren door Lean projectmanagement kun je gemakkelijker blokkades identificeren. De kritische aanpak stelt teams in staat flexibel te blijven en tijdig aanpassingen te maken.

Voordelen van Lean projectmanagement

Medewerkers aannemen, inzetten en informeren over het laatste bedrijfsnieuws is een uitdagend marketingproject op zich. Jira-kanban-borden helpen om elk onderdeel van een project bij te houden, of het nu gaat om het bijwerken van carrière- en bedrijfsinformatie op een website, maken van interne communicatiedocumenten en meer.

Betere besluitvorming

Waarde identificeren is het eerste principe van Lean projectmanagement. De stroom pullen betekent simpelweg productontwikkeling afstemmen op de vraag van de klant, en dat vereist een duidelijk begrip van de klanten. Vanuit deze basis worden taken, tijdlijnen en projectbeslissingen datagestuurd. Het aantal klanten dat om een specifieke functie vraagt, bepaalt bijvoorbeeld de prioriteit in de backlog. Op dezelfde manier zijn gegevens uit marktanalyses en verkoopprognoses belangrijk voor activiteiten voor waardestroommapping die helpen bij het bepalen van de roadmap.

Deze methode vermindert het risico dat er niet wordt voldaan aan de eisen van klanten en ondersteunt strategische projectplanning. Dit is allemaal goed voor de projectresultaten.

Waardevolle inzichten

Wanneer teams samenwerken om prioriteiten te stellen voor kritieke trajecttaken, onnodig werk te elimineren en visuele projectworkflows te gebruiken, is het gemakkelijker om knelpunten te identificeren en de productiviteit te verhogen. Lean-projectbeheer levert waardevolle prestatiegegevens op die teams kunnen gebruiken om onder andere de time-to-market, productkwaliteit, klanttevredenheid en samenwerking te verbeteren. Softwareontwikkelingsteams definiëren bijvoorbeeld vaak de belangrijkste prestatiemetingen voor kwaliteit (KPI's), de tijd die nodig is om het project te voltooien, het aantal defecten dat tijdens de tests is gemeld en het aantal toegewezen resources.

Lean projectmanagement verzamelt de gegevens voor uitvoerbare inzichten over KPI's. Vooral blokkades bieden teams een rijke bron van informatie die ze met terugwerkende kracht kunnen evalueren. Zijn er mogelijkheden om de samenwerking binnen het team of tussen het ontwikkelingsteam en zakelijke belanghebbenden te verbeteren? Zijn er bij klantenenquêtes en gebruikersinterviews niet de juiste vragen gesteld om de noodzaak volledig te begrijpen, en heeft dat geleid tot aanpassingen tijdens het project? De inzichten die door Lean projectmanagement worden gegenereerd, geven teams waardevolle informatie over waar en hoe ze elk aspect van de levenscyclus van productontwikkeling kunnen verbeteren.

Verbeterde efficiëntie

Door Lean projectmanagement kunnen teams efficiënter werken door onnodig werk te elimineren, de toewijzing van middelen te verbeteren, het kritieke traject te prioriteren en blokkades aan te pakken. Deze activiteiten kunnen leiden tot producten van hogere kwaliteit met een snellere time-to-market.

Voortdurende verbetering is de basis van de Lean methodologie. De beslissingen die het team neemt tijdens de levenscyclus van het project leveren gegevens op die leiden tot continue verbeteringsmogelijkheden. Het analyseren van gegevens van een Lean project kan bijvoorbeeld wijzen op mogelijkheden om de toewijzing van middelen te optimaliseren wanneer terugkerende taken anders worden georganiseerd. Of misschien tonen de gegevens aan dat een project van vergelijkbare omvang dat een jaar geleden werd voltooid, 10% langer duurde en tijdens de tests 5% meer defecten veroorzaakte, wat wijst op een verbetering van de efficiëntie op jaarbasis.

Andere benaderingen van projectmanagement

Medewerkers aannemen, inzetten en informeren over het laatste bedrijfsnieuws is een uitdagend marketingproject op zich. Jira-kanban-borden helpen om elk onderdeel van een project bij te houden, of het nu gaat om het bijwerken van carrière- en bedrijfsinformatie op een website, maken van interne communicatiedocumenten en meer.

Beheer van waardestromen

Waardestroombeheer probeert te monitoren hoe snel het project de gevraagde functies aan de klant levert en of de klant de waarde van die functies inziet. Dit soort projectmanagementmethodologie is vergelijkbaar met het waardestroommapping bij Lean projectmanagement. Een belangrijk voordeel van waardestroombeheer is echter dat het specifiek helpt om Agile- en DevOps-teams op één lijn te brengen wat betreft klanttevredenheid.

Agile

Agile-projectbeheer is voortgekomen uit Lean-projectbeheer. Beide benaderingen zorgen voor snellere iteraties, teamsamenwerking en de mogelijkheid om snel te reageren op veranderende markten. Hoewel er bij Lean aandacht wordt besteed aan het elimineren van verspilling en het leveren van waarde, ligt bij Agile de focus op het beheersen van de onzekerheid rond softwareontwikkeling door teams te laten aansluiten op de behoeften van de gebruiker.

DevOps versus Lean

DevOps is voortgekomen uit de Agile-methodologie. Deze aanpak brengt de ontwikkelings- en operationele teams samen in één team, waardoor silo's worden geëlimineerd en engineers gedurende de hele levenscyclus van het product kunnen werken. Net als Lean bevordert DevOps samenwerking en voortdurende verbetering, waarbij de nadruk ligt op teamversterking, communicatie en technologische automatisering.

Lean projectmanagement met Jira

Gebruik Lean-software voor projectbeheer om je klanten efficiënte en inzichtelijke samenwerkingsresultaten te bieden met Jira.


Afbeelding van lamp waar items omheen draaien

Lean-projectbeheer voor softwareteams

Jira geeft Lean-projectbeheerders de tools om prioriteiten te stellen voor kritieke trajecttaken, resources te optimaliseren en onnodige inspanningen te elimineren. De rapporten en dashboards van Jira die klaar zijn voor gebruik vormen de beste keuze voor agile ontwikkelingsteams en ondersteunen op gegevens gebaseerde beslissingen, vereenvoudigen efficiëntere samenwerking en bieden mogelijkheden voor continue verbeteringen.


Jira Software

Jira Software geeft Lean projectmanagers de tools om prioriteiten te stellen voor kritieke trajecttaken, middelen te optimaliseren en onnodige inspanningen te elimineren. Het bevordert ook samenwerking, wat een essentieel onderdeel is voor Lean projectmanagement. De kant-en-klare rapporten en dashboards van Jira Software zijn de beste keuze van Agile ontwikkelingsteams en bieden Lean projectmanagers cruciale inzichten in huidige projecten en banen de weg voor continue verbetering.

Jira Service Management

Met Jira Service Management kunnen Lean projectmanagers toolchains automatiseren om de teamsamenwerking op te schalen. Jira Software is de beste keuze van softwareontwikkelingsteams vanwege de contextuele inzichten, waardoor betere projectbeslissingen genomen kunnen worden. Jira Service Management kan interne IT- of klantgerichte serviceteams helpen die zich richten op het beheer van aanvragen, incidenten en wijzigingen door sneller uitstekende service te leveren. Het kan HR ook helpen de onboarding en offboarding te stroomlijnen en vragen van werknemers te beantwoorden.

Jira Align

Lean projectmanagers wenden zich tot Jira Align om visuele workflows aan te maken, processtromen te automatiseren en werk af te stemmen op strategische bedrijfsdoelstellingen. Jira Align gaat verder dan het project om je te helpen investeringen met elkaar te verbinden, activiteiten te stroomlijnen, blokkades te identificeren en je klanten continue waarde te bieden.

Lean projectmanagement is gebaseerd op het concept van waardestroommapping, de afstemming van de ontwikkeling op de behoeften van de klant en voortdurende verbetering van processen. Met Jira Align kunnen projectmanagers de strategie koppelen aan waarde voor de klant en zo resultaten sneller en betrouwbaarder behalen.