Close

Nasz program detekcji naruszeń zabezpieczeń


Program detekcji naruszeń zabezpieczeń w Atlassian

W Atlassian uważamy, że nie możemy spocząć na laurach, jeśli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem. Jedną z naszych podstawowych wartości jest „Zacznij zmianę od siebie” i zamierzamy wcielać ją życie poprzez stałe ulepszanie naszego podejścia do bezpieczeństwa w miarę rozwoju cyberzagrożeń.

Przykładem tego ciągłego doskonalenia jest nasz program detekcji naruszeń zabezpieczeń.

Czym jest program detekcji naruszeń zabezpieczeń?

Detekcje oznaczają głównie wyszukiwania, które są uruchamiane proaktywnie zgodnie z harmonogramem na platformie zarządzania incydentami i zdarzeniami zabezpieczeń Atlassian. Te wyszukiwania służą wykrywaniu złośliwej aktywności, której celem jest Atlassian i jego klienci. Przykładem mogą być detekcje opracowane w celu analizy nagłówków przychodzących wiadomości e-mail, wykrywania złośliwych rozszerzeń przeglądarki lub wyszukiwania podejrzanego wzorca ruchu DNS.

Pod koniec 2018 roku Atlassian wprowadził formalny program detekcji naruszeń zabezpieczeń i uczynił go podstawowym podejściem dla naszego zespołu ds. analizy zabezpieczeń. Program detekcji skupia się na skróceniu czasu wykrycia złośliwej aktywności. Jest to osiągane poprzez regularne tworzenie nowych detekcji, dostosowywanie i ulepszanie istniejących oraz automatyzację reakcji na detekcje.

Program detekcji opiera się na istniejących procesach zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem Atlassian. Chociaż dział bezpieczeństwa Atlassian ma zaufanie do tych procesów, program powstał z przekonania, że w miarę rozwoju i obsługi coraz większej liczby klientów na całym świecie, musimy:

zwiększyć naszą zdolność do szybszego wykrywania incydentów w kontekście coraz bardziej złożonych zagrożeń;

upewnić się, że nasze podejście do zarządzania incydentami uwzględnia nie tylko zagrożenia, z którymi mieliśmy do czynienia, ale także w dostatecznym stopniu przewidzieć zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przyszłości, i przygotować nas na ich nadejście.

Cele programu detekcji

Główne cele wprowadzenia programu detekcji z punktu widzenia Atlassian to:

zwiększenie odsetka incydentów związanych z bezpieczeństwem, które zostały zidentyfikowane dzięki alertom uruchomionym przez detekcje utworzone przez dział bezpieczeństwa, oraz zmniejszenie liczby incydentów, które mogłyby zostać rozpoznane, ale zostały wykryte na podstawie informacji z innych źródeł (np. zewnętrznych raportów / powiadomień);

zrozumienie i poprawa zakresu detekcji w wielu aspektach, obejmujących produkty, typy ataków i źródła dzienników, przy czym ostatecznym celem jest uzyskanie zakresu jak najbardziej zbliżonego do 100%; oraz

posiadanie jasno określonego sposobu pomiaru i walidacji podejścia naszego zespołu do wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem, dzięki czemu jako zespół możemy być pewni, że zmierzamy we właściwym kierunku i z czasem poprawiamy nasze możliwości detekcji incydentów i reagowania na nie.

Program umożliwił również członkom naszego zespołu ds. analizy zabezpieczeń udoskonalenie umiejętności zarówno w zakresie rozwiązania Splunk, jak i ogólnie pisania detekcji, ponieważ analitycy ds. bezpieczeństwa Atlassian mają teraz czas na omówienie i rozwijanie pomysłów na detekcje.

Sposób działania programu

W ramach programu każdy analityk w zespole ds. analizy zabezpieczeń koncentruje się na napisaniu co najmniej jednej nowej detekcji naruszenia zabezpieczeń w każdym miesiącu.

Pisząc nową detekcję, analityk tworzy również:

 • Szczegółową dokumentację opisującą sposób działania detekcji i jej skutki dla bezpieczeństwa.
 • Wykaz procedur dotyczących reakcji na detekcję po wygenerowaniu przez nią alertu. Te wykazy procedur są dostępne z poziomu zgłoszeń Jira, które zostały utworzone dla alertów detekcji, dzięki czemu analitycy mają wszystkie informacje wymagane do szybkiego działania w przypadku tych alertów.
 • Udokumentowaną analizę odsetka wyników prawdziwie dodatnich i fałszywie dodatnich detekcji w czasie.
 • Klasyfikację detekcji według powiązanego z nią produktu, usługi i źródła dzienników Atlassian, a także wektora lub techniki ataku, którą obejmuje (co pomaga nam uzyskać dobry ogólny obraz zakresu detekcji).

Każda detekcja jest również poddawana procesowi recenzji przez współpracowników, aby zapewnić odpowiedni poziom pewności co do jakości pisanych przez nas detekcji i umożliwić wymianę wiedzy między członkami zespołu.

W przypadku wykrycia czegoś, co może być złośliwe, uruchamiany jest alert, na który reaguje zespół ds. analizy zabezpieczeń. Rezultat alertu może być różny — od uznania go za mało istotny lub wynik fałszywie dodatni do rozpoczęcia dochodzenia lub utworzenia incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Standaryzacja naszych detekcji

Dział bezpieczeństwa Atlassian wcześnie zdał sobie sprawę z potrzeby posiadania metody osiągnięcia wysokiego poziomu spójności i jakości detekcji pisanych przez analityków. Bez procesu standaryzacji zespół był narażony na ryzyko posiadania detekcji o niespójnym nazewnictwie, chaotycznych procesów kontroli źródeł i niekompletnych danych historycznych oraz brak możliwości zrozumienia zakresu naszych detekcji w różnych produktach i usługach.

Aby to osiągnąć, zespół utworzył standardowy schemat klasyfikacji detekcji. Gdy analityk pisze nową detekcję, jest ona poddawana zautomatyzowanemu procesowi w celu zapewnienia, że spełnia wymagania schematu. Przepływ pracy, ogólnie rzecz biorąc, wygląda następująco:

 • Analityk ds. analizy zabezpieczeń tworzy zgłoszenie Jira dla każdej nowo napisanej detekcji. Jira służy jako pojedyncze źródło rzetelnych informacji dla wszystkich naszych detekcji.
 • Przepływ pracy zawiera utworzony przez nas niestandardowy typ zgłoszenia, obejmujący podstawowy zestaw danych, które analityk uzupełnia w celu utworzenia nowej detekcji. Są to między innymi produkty, usługi i infrastruktura objęte zakresem, typy ataków oraz pola tekstowe dla logiki wyszukiwania Splunk.
 • Po utworzeniu detekcji standaryzujemy ją poprzez uruchomienie narzędzia interfejsu wiersza poleceń, opracowanego przez nasz zespół ds. automatyzacji. To narzędzie pomaga w walidacji detekcji i propagacji jej w różnych systemach i komponentach składających się na nasz pipeline alertów. Konkretnie:
  • Wczytuje zgłoszenie Jira do obiektu Jira.
  • Weryfikuje pola w zgłoszeniu i dodaje kluczowe etykiety.
  • Generuje standardową nazwę detekcji i tworzy dla niej pull requesty. Zawierają one stanze, klucze i parametry Splunk niezbędne do uruchomienia przez detekcje zaplanowanych wyszukiwań i propagacji alertów do systemu Jira.
  • Tworzy i wypełnia stronę Confluence, którą analitycy mogą dodać podczas reakcji na alert, oraz łączy ją z odpowiednim zgłoszeniem Jira. Pomaga to uzyskać większą widoczność i rejestrować informacje historyczne wokół naszych detekcji. Zapewnia również „widok dla kierownictwa” najbardziej krytycznych informacji, które są potrzebne do raportowania.
Wykres cyklu śledzenia (Jira), agregowania (Core Data), przechowywania/walidacji (Git), dokumentowania (Confluence) i wykrywania (Splunk)

Proces standaryzacji pozwala również zespołowi sklasyfikować każdą detekcję według typu ataku i produktu, usługi lub infrastruktury Atlassian, której dotyczy, zapewniając skonsolidowany widok ogólnego zakresu działań zespołu ds. analizy zabezpieczeń, oraz w szczególności wyróżniając obszary, w których mogą istnieć luki, którymi należy się zająć.

Zespół ds. analizy zabezpieczeń wykorzystuje obecnie ramy MITRE ATT&CK jako punkt wyjścia do klasyfikowania swoich detekcji na podstawie typu ataku. Do tego dochodzą działania drużyny czerwonej zespołu ds. bezpieczeństwa w Atlassian, incydenty z przeszłości oraz wiedza zespołu na temat pojawiających się zagrożeń i metod ataków, pomagając zidentyfikować obszary priorytetowe, na których zespoły powinny się skupić, pisząc nowe detekcje.

Tabela statystyk dotyczących zgłoszeń Jira

***Szczegóły i liczby powyżej mają charakter poglądowy.

W Atlassian uważamy, że takie podejście jest ogromnym krokiem naprzód, jeśli chodzi o zapewnienie jasności i kierunku dla naszego programu detekcji, a także zagwarantowanie wysokiego poziomu spójności i jakości pisanych przez nas detekcji.

Podsumowanie

Nasz program detekcji naruszeń zabezpieczeń jest ważną częścią proaktywnego podejścia Atlassian do wykrywania incydentów i reagowania na nie. Uważamy również, że z przyjętego przez nas podejścia do standaryzacji mogą korzystać zespoły ds. bezpieczeństwa w wielu organizacjach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę?

Opublikowaliśmy szereg innych materiałów, z których można się dowiedzieć o naszym podejściu do obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz naszym ogólnym podejściu do bezpieczeństwa.