Close

Obsługa modelu Spotify

Niezależnie od tego, jakie podejście do skalowania metodyki Agile wybierzesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Model Spotify to autonomiczne ramy postępowania opracowane z myślą o wdrażaniu metodyki Agile na dużą skalę, w którym elementem napędowym jest człowiek. Podkreśla się w nim, jak ważne są kultura oraz kontakty.

W metodyce tej wykorzystuje się koncepcje drużyn (squads), plemion (tribes), sekcji (chapters) oraz gildii (guilds), przy czym jej podstawę stanowi drużyna, która działa podobnie jak zespół Scrum. Drużyna samodzielnie organizuje swoją pracę i określa najlepszy sposób działania, od sprintów Scrum, po Kanban i podejście hybrydowe. Drużyna koncentruje się na jednym produkcie i jednym projekcie.

Właściciel projektu ustala priorytety i zarządza backlogiem drużyny, natomiast coach Agile współpracuje z nią, aby przyspieszyć proces transformacji. Plemię to grupa drużyn, które pracują nad wspólnym obszarem tematycznym. Plemię znajduje się w tym samym miejscu, co drużyna, i ogranicza się do 100 osób. Sekcje są częścią drużyn i stanowią grupę współpracujących ze sobą członków zespołu. Z kolei gildie są to grupy ludzi, których łączą wspólne interesy.

W jaki sposób Jira Align obsługuje model Spotify?

Ikona scentralizowanego węzła

Plemiona, rozdziały i gildie

Pełna obsługa wszystkich konstruktów sieciowych wchodzących w skład modelu Spotify, w tym drużyn oraz zestawów umiejętności opartych na rozdziałach.

Ikona mapy

Mapy drogowe

Możesz utworzyć i przekazać innym na poziomie zespołu lub zespołu zespołów (programu) wspólną wizję tego, co organizacja z czasem opracuje i wyda.

Wykrzyknik

Ryzyka

Zarządzaj ryzykiem i ograniczaj je poprzez zwiększenie widoczności i wdrażanie środków jego niwelowania, wykorzystując w tym celu takie modele zarządzania ryzykiem, jak ROAM.

Ikona oka w przeglądarce

Widoczność zespołów

Utrzymaj łączność z dotychczasowymi systemami Jira lub innymi narzędziami zespołów i zarządzaj danymi na poziomie zespołu zespołów.

Ikona udostępniania

Pokoje zespołów

Zadbaj o to, aby zespoły spotykały się w ramach spotkań i czatów, wykorzystując je do monitorowania postępów zespołu na poziomie sprintów oraz zgodności jego działań ze strategią.

Ikona wykresu org.

Ujednolicone drzewo prac

Uzyskaj szeroki przegląd wszystkich elementów prac w ramach inwestycji portfelowej i szczegółowe dane hierarchii postępów na każdym poziomie elementów prac we wszystkich zespołach, z uwzględnieniem strategii.

Ikona dymków wiadomości

Spotkania zespołu

Planuj, zlecaj i monitoruj prace w trakcie uroczystych spotkań online z podglądem na żywo, w trakcie których dowiesz się, jak idzie poszczególnym członkom zespołu i co was blokuje.

Ikona przesuwanego kontenera

kanban

Wizualizuj prace przepływające przez system, a jednocześnie ograniczaj ilość prac w toku, aby dostosować system do zdolności produkcyjnych.

Ikona komórek

Zależności

Ogranicz opóźnienia dzięki zarządzaniu zależnościami i obserwuj, jakie wyniki przyniesie lepsza koordynacja i praca międzyzespołowa.

Ikona strzałki Agile

UX/UI według zasad Lean

Osoby zainteresowane mogą głosować na projekt przypadku użycia według zasad Lean powiązany z personami i mapami doświadczeń.

Ikona wykresu słupkowego

Prognozowanie

Przydzielaj epiki, funkcje lub możliwości do różnych zespołów i osiągaj właściwe dopasowanie w ramach wydania.

Ikona przepływu pracy

Mapy historyjek

Uporządkuj backlog produktu i opracuj ramy podróży użytkownika w taki sposób, aby były one powiązane z realizacją.

„O, rety. To właśnie produkt, którego potrzebujemy. Naprawdę dostrzegam w nim, jak powinno wyglądać skalowanie metodyki Agile i co naprawdę możemy zrobić, aby powiązać naszą strategię ogólną z tym, co robią zespoły”.

Lider ds. transformacji

Nielsen Corporation

Poznaj korzyści dla wszystkich rodzajów ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Pociąg wydań


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu