Close

Microservices security: How to protect your architecture


Microservices transform large software programs into smaller, more manageable services that communicate efficiently, enhancing operational efficiency and adaptability compared to traditional monolithic programs. They use a layered approach to security, from the source code to how they handle data and connections.

Securing each independent service in a microservices architecture is crucial for DevOps teams. Key strategies include establishing robust authentication and authorization, securing communication with TLS and mTLS protocols, prioritizing container security, implementing centralized monitoring, having an effective incident response plan, and regularly reviewing security measures. These practices are essential for protecting data and maintaining a flexible, reliable, and secure microservices system.

This article aims to be a resourceful guide, offering practical advice and strategies for DevOps teams. We'll dive into how to bolster the security of your microservices, an essential aspect of software development, to ensure data protection and customer confidence.

Czym są mikrousługi?


Microservices break large software programs into smaller, more manageable parts. These small parts, or services, communicate with each other in simple, efficient ways. Unlike the previous method of developing large, monolithic programs, this arrangement enhances operational efficiency and adaptability.

The way businesses use microservices architecture is expanding. Experts predict that cloud microservices will grow by 21.7% and reach a value of $6.62 billion by 2030. Companies are leaning toward flexible and scalable software development methods, especially with cloud-native technologies. For instance, Netflix, a pioneer in this realm, Netflix successfully transitioned from a monolithic to a microservices architecture. It significantly improved their scalability and accelerated deployment speeds, setting a benchmark in the industry for innovative cloud-based solutions.

Keeping microservices safe is essential. Each small service, which usually runs in the cloud, needs strong protection. This makes security best practices, such as controlling access, vital. Choosing the best programming languages and tools is critical to ensuring these services are safe and effective.

What is microservices security?


Microservices security safeguards each small, autonomous unit within a microservices architecture. This approach divides large software programs into separate, smaller services, each operating independently.

While this enhances software quality and flexibility, it also introduces unique risks. The main challenges include increased potential attack points and the complexity of managing varied security protocols across the different services. Effective microservices security is crucial, as a vulnerability in any single service can potentially compromise the entire system.

Zalety mikrousług obejmują łatwość zarządzania, możliwość korzystania z różnych języków programowania i elastyczność. Ale z tymi zaletami wiążą się też wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Każda mikrousługa może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, co może zwiększyć ryzyko dla Twojego systemu.

Aby chronić mikrousługi, użyj systemu rozproszonego, który pozwala zapobiegać powstawaniu wąskich gardeł, łącznie z wdrożeniem ograniczania przepustowości. Bezpieczeństwo i bezpieczna komunikacja powinny być priorytetem dla każdej najmniejszej części, bez względu na język programowania. Niezwykle istotne jest sporządzenie szczegółowego planu zabezpieczenia tych oddzielnych części. Zapobiega to powstawaniu luk w zabezpieczeniach i zmniejsza ryzyko ataków lub naruszeń w rozproszonej architekturze.

ikona administrator-chmura
materiały pokrewne

Infrastruktura jako usługa

ikona trzech pierścieni
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Zarządzaj architekturą rozproszoną za pomocą Compass

Dlaczego bezpieczeństwo mikrousług jest ważne?


Bezpieczeństwo mikrousług ma kluczowe znaczenie z kilku powodów:

  • Zapobieganie naruszeniom danych: Każda mikrousługa działa niezależnie, potencjalnie zwiększając podatność na naruszenia. Odpowiednie środki bezpieczeństwa minimalizują to ryzyko.
  • Utrzymanie reputacji: silne zabezpieczenia pomagają zapobiegać incydentom, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy.
  • Zapewnienie zaufania klientów: we wrażliwych branżach, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i handel detaliczny online, solidne zabezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania klientów.
  • Wspieranie innowacji: dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa pozwalają na bezpieczniejsze eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji w architekturze mikrousług.
  • Ochrona integralności systemu: kompleksowe środki bezpieczeństwa zapewniają ogólną odporność i niezawodność systemu, co ma kluczowe znaczenie dla płynnego działania i ciągłości świadczenia usług.

Jak zabezpieczyć mikrousługi


Korzystanie z aplikacji Compass do zabezpieczania mikrousług pozwala na zmiany i rozwój projektów. Dzięki aplikacji Compass zespoły mogą eksperymentować i dostosowywać nowe funkcje w razie potrzeby. Ułatwia to aktualizację kodu i przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem.

Sposoby zabezpieczania mikrousług w celu zwiększenia ich ochrony:

Użycie metod uwierzytelniania i autoryzacji

Podczas opracowywania mikrousług konieczne jest skonfigurowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji. Uwierzytelnianie pozwala sprawdzić tożsamość użytkownika. Autoryzacja umożliwia przyznanie użytkownikowi lub maszynie praw dostępu.

Uwierzytelnianie i autoryzacja działają jak strażnicy, kontrolując, kto co może robić w systemie. Jest to szczególnie ważne w przypadku mikrousług, ponieważ każda usługa może mieć luki w zabezpieczeniach.

Kontrola komunikacji między mikrousługami

Zabezpieczenie mikrousług dzięki zastosowaniu jasnych kanałów komunikacji wzmacnia bezpieczeństwo sieci. Wyobraź sobie, że mikrousługi to forty, a ich połączenia — mosty. Szyfrowane dane przemieszczają się przez te mosty, korzystając z protokołu TLS (Transport Layer Security), który zapewnia bezpieczeństwo prywatnych danych.

Uwierzytelnianie wzajemne TLS( mTLS) weryfikuje tożsamość obu stron w połączeniu sieciowym i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mikrousług.

TLS i mTLS nie tylko zapewniają bezpieczeństwo danych w środowisku Open DevOps. Pomagają budować sieć, w której każda interakcja między usługami jest bezpieczna, co jest niezbędne w celu utworzenia bezpiecznego, niezawodnego i godnego zaufania systemu mikrousług.

Użycie aplikacji Compass do zabezpieczania mikrousług


Zapewnienie bezpieczeństwa mikrousług jest kluczowe w skutecznym procesie tworzenia oprogramowania. Aplikacja Compass firmy Atlassian pomaga utworzyć niezawodny i skuteczny plan zabezpieczeń mikrousług. Narzędzia, takie jak karta wyników pozwalają z łatwością monitorować kondycję oprogramowania.

Compass, rozszerzony o funkcje zbudowane na platformie Atlassian Forge, jest kompleksowym narzędziem służącym do wdrażania najlepszych praktyk, śledzenia wydajności i zachęcania do pracy zespołowej. Atlassian Forge, rozszerzalna platforma środowiska programistycznego, centralizuje i łączy niepowiązane informacje o wynikach prac inżynierskich i współpracy zespołowej.

Dzięki temu wszystkie te dane są dostępne i możliwe do wyszukania w jednej centralnej lokalizacji, znacznie usprawniając zarządzanie projektami i koordynację prac zespołu. Ta integracja aplikacji Compass z możliwościami platformy Atlassian Forge skutkuje bardziej spójnym i wydajnym środowiskiem pracy zespołów programistycznych.

Oferuje również narzędzia, które sprawdzają słabe punkty, aby pomóc Ci zachować kontrolę nad zagrożeniami bezpieczeństwa dzięki funkcjom autoryzacji i uwierzytelniania do ochrony wrażliwych danych.

Dowiedz się więcej o aplikacji Compass w kontekście zabezpieczania mikrousług.

Architecture

In terms of their build, microservices are a distributed architecture with independent, loosely coupled services making up an application. Web services stand on a standardized architecture that enables interoperable communication between systems.

Scope

Microservices are typically smaller in scope. Each service focuses on a specific business functionality (e.g., one service focuses on the shopping cart, and another focuses on user-generated content). Meanwhile, web services can be larger in scope and often represent larger functional components.
 

Communication protocol

When microservices communicate, they use a variety of protocols, such as HTTP, AMQP, and gRPC. When web services communicate with other systems, they use standardized protocols, such as SOAP, REST, and XML-RPC.

Deployment

Developers deploy microservices independently, often using containerization to isolate them from other services and ease the deployment process. Web services, in contrast, are typically deployed as a single unit or a collection of services in a monolithic application.

Complexity

While both services have their fair share of complexity, microservices are typically more complex in terms of architecture due to their distributed nature. This highlights the need to manage all their interdependent parts. 

Web services are typically less complex due to their standardized approach and centralized management. However, they might be complex when adhering to specific standards.

Use Cases

When should you use web services vs. microservices? Here are three use cases to illustrate the best option for each:

  • E-commerce platform: This is a large, complex application with various parts that must be reliable and work well together (e.g., catalog, wish lists, payment systems, shopping cart). Microservices will ensure each functionality is independently stable and interacts well with the others.
  • Travel booking app: You’ll need an architecture to communicate with legacy systems. With web services based on standardized protocols, this architecture can ensure your travel app communicates well with different platforms and legacy applications.
  • Fintech service: Because of this complex app, you’ll need something stable and reliable to deal with frequent changes. Microservices are a good choice for this, as they allow for easier updates and, if necessary, rollbacks.

Użycie aplikacji Compass do zabezpieczania mikrousług


Zapewnienie bezpieczeństwa mikrousług jest kluczowe w skutecznym procesie tworzenia oprogramowania. Aplikacja Compass firmy Atlassian pomaga utworzyć niezawodny i skuteczny plan zabezpieczeń mikrousług. Narzędzia, takie jak karta wyników pozwalają z łatwością monitorować kondycję oprogramowania.

Compass, rozszerzony o funkcje zbudowane na platformie Atlassian Forge, jest kompleksowym narzędziem służącym do wdrażania najlepszych praktyk, śledzenia wydajności i zachęcania do pracy zespołowej. Atlassian Forge, rozszerzalna platforma środowiska programistycznego, centralizuje i łączy niepowiązane informacje o wynikach prac inżynierskich i współpracy zespołowej.

Dzięki temu wszystkie te dane są dostępne i możliwe do wyszukania w jednej centralnej lokalizacji, znacznie usprawniając zarządzanie projektami i koordynację prac zespołu. Ta integracja aplikacji Compass z możliwościami platformy Atlassian Forge skutkuje bardziej spójnym i wydajnym środowiskiem pracy zespołów programistycznych.

Oferuje również narzędzia, które sprawdzają słabe punkty, aby pomóc Ci zachować kontrolę nad zagrożeniami bezpieczeństwa dzięki funkcjom autoryzacji i uwierzytelniania do ochrony wrażliwych danych.

Dowiedz się więcej o aplikacji Compass w kontekście zabezpieczania mikrousług.

Użycie aplikacji Compass do zabezpieczania mikrousług


Zapewnienie bezpieczeństwa mikrousług jest kluczowe w skutecznym procesie tworzenia oprogramowania. Aplikacja Compass firmy Atlassian pomaga utworzyć niezawodny i skuteczny plan zabezpieczeń mikrousług. Narzędzia, takie jak karta wyników pozwalają z łatwością monitorować kondycję oprogramowania.

Compass, rozszerzony o funkcje zbudowane na platformie Atlassian Forge, jest kompleksowym narzędziem służącym do wdrażania najlepszych praktyk, śledzenia wydajności i zachęcania do pracy zespołowej. Atlassian Forge, rozszerzalna platforma środowiska programistycznego, centralizuje i łączy niepowiązane informacje o wynikach prac inżynierskich i współpracy zespołowej.

Dzięki temu wszystkie te dane są dostępne i możliwe do wyszukania w jednej centralnej lokalizacji, znacznie usprawniając zarządzanie projektami i koordynację prac zespołu. Ta integracja aplikacji Compass z możliwościami platformy Atlassian Forge skutkuje bardziej spójnym i wydajnym środowiskiem pracy zespołów programistycznych.

Oferuje również narzędzia, które sprawdzają słabe punkty, aby pomóc Ci zachować kontrolę nad zagrożeniami bezpieczeństwa dzięki funkcjom autoryzacji i uwierzytelniania do ochrony wrażliwych danych.

Dowiedz się więcej o aplikacji Compass w kontekście zabezpieczania mikrousług.

Bezpieczeństwo mikrousług: często zadawane pytania


Jakie są typowe zagrożenia bezpieczeństwa w mikrousługach?

Jednym z istotnych zagrożeń dla mikrousług jest istnienie wielu różnych usług, z których każda ma osobny punkt dostępu. Może to ułatwić atakującym włamanie się. Innym problemem jest sposób udostępniania danych przez te usługi, co sprawia, że niezawodne praktyki bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie.

Parametry uwierzytelniania i autoryzacji mogą kolidować z zapewnieniem zrównoważonego, kontrolowanego dostępu i łatwości użytkowania. Ścisła kontrola bezpieczeństwa może prowadzić do skomplikowanych procedur dostępu, utrudniając użytkownikom korzystanie z aplikacji. I odwrotnie, zbyt łatwy dostęp może osłabić zabezpieczenia, pozostawiając system podatnym na nieautoryzowane wtargnięcia. Ta równowaga ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności zabezpieczeń i łatwości użytkowania w ramach architektury mikrousług.

Czy należy używać bramy interfejsów API do zabezpieczania mikrousług?

Bramka interfejsów API działa jako główne wejście do systemu i pomaga efektywniej zarządzać zabezpieczeniami. Taka brama ułatwia kontrolę dostępu oraz zapewnia bezpieczeństwo i prywatność danych.

Brama umożliwia również zarządzanie przepływem danych, pomagając wykrywać i powstrzymywać ataki, a także zapewnia bezpieczeństwo danych udostępnianych między usługami, dzięki czemu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mikrousług.

Jaką rolę odgrywa szyfrowanie w zabezpieczaniu mikrousług?

Szyfrowanie chroni dane podczas transmisji między usługami, czyniąc je nieczytelnymi, jeśli zostaną przechwycone. Szyfrowanie działa również jako zabezpieczenie przechowywanych danych, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność rozwiązania Compass

ilustracja przedstawiająca pokonywanie przeszkód

Samouczek: Tworzenie komponentu

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać z Compass za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up