Close

SOA a mikrousługi: co jest najlepsze dla Twojej firmy


Wybór odpowiedniej architektury aplikacji ma zasadnicze znaczenie. Społeczność programistów najczęściej używa dwóch wiodących modeli, tj. architektury zorientowanej na usługi (SOA) i architektury mikrousług. Obie architektury mają wspólny cel, którym jest tworzenie modułowego i elastycznego oprogramowania. Różnią się jednak zastosowanym podejściem i strukturą.

Zrozumienie kluczowych różnic między SOA a mikrousługami pomoże Ci w podejmowaniu merytorycznych decyzji dotyczących tworzenia aplikacji. Twój wybór będzie miał wpływ na zwinność, produktywność, rekrutację, obsługę klienta i koszty operacyjne w firmie. Wybór odpowiedniej architektury na wczesnym etapie może zapobiec kosztownemu długowi technicznemu.

W tym artykule omawiamy funkcje, zalety i wady mikrousług w porównaniu z SOA, aby pomóc Ci w dokonaniu najlepszego wyboru na potrzeby Twojej firmy.

Architektura zorientowana na usługi (SOA)


Architektura SOA zrewolucjonizowała projektowanie oprogramowania jako podejście oparte na luźno powiązanych, niezależnych usługach. Oznacza to, że zależności między usługami są tu minimalne, co ułatwia ich opracowywanie, wdrażanie i utrzymanie.

Usługi można wielokrotnie wykorzystywać w wielu aplikacjach. Usługi te komunikują się za pomocą standardowych protokołów, umożliwiając płynną integrację i współdziałanie między różnymi systemami. SOA doskonale sprawdza się w dużych firmach o wysokim stopniu złożoności.

Zalety SOA

Modułowość SOA i ustandaryzowane protokoły umożliwiają efektywną komunikację między usługami, sprzyjając ich ponownemu użyciu, współdziałaniu i skalowalności. Przekłada się to na wymierne korzyści dla firm:

 • Możliwość ponownego użycia: Ponowne użycie istniejących usług ogranicza czas i koszty programowania oraz ma korzystny wpływ na spójność i jakość. Firmy mogą przyspieszyć cykle tworzenia oprogramowania i poprawić ogólną wydajność.
 • Współdziałanie: Usługi mogą komunikować się i wymieniać dane niezależnie od zastosowanej w nich technologii lub języka programowania. Ułatwia to integrowanie danych i współpracę w całej firmie. Współdziałanie usprawnia procesy biznesowe i pomaga firmom dostosować się do rozwijających się technologii.
 • Skalowalność: Modułowa konstrukcja SOA umożliwia niezależne skalowanie usług w celu spełnienia zmieniających się wymagań. Dzięki niej aplikacje radzą sobie z gwałtownymi wzrostami zapotrzebowania lub rozszerzaniem bazy użytkowników bez uszczerbku dla wydajności i stabilności. Firmy mogą dostosować swoją infrastrukturę do zmieniających się potrzeb bez kosztownych procesów przepisywania lub przeprojektowywania.

Globalna sieć
materiały pokrewne

Ograniczenie nadmiernej rozbudowy oprogramowania

ikona trzech pierścieni
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Zarządzanie komponentami za pomocą rozwiązania Compass

Architektura mikrousług


Architektura mikrousług umożliwia bardziej szczegółowe podejście. Dzieli aplikacje na mniejsze, autonomiczne usługi. Każda usługa jest niezależna i skupiona na określonym zadaniu lub funkcjonalności. Każda mikrousługa zawiera również cały niezbędny kod i dane umożliwiające ich funkcjonowanie niezależnie od innych komponentów. Mikrousługi komunikują się za pomocą prostych protokołów, takich jak HTTP i REST, sprzyjając zwinności i odporności.

Głównymi zaletami architektury mikrousług są płynna integracja i możliwość ponownego użycia. Dlatego jest to dobry wybór w przypadku dynamicznych, szybko rozwijających się aplikacji.

Korzyści płynące z mikrousług

Szczegółowa architektura mikrousług i proste protokoły komunikacyjne umożliwiają bezproblemową integrację i ponowne użycie. Przekłada się to na kilka kluczowych korzyści dla firmy:

 • Skalowalność: Mikrousługi są skalowalne. Mogą rozszerzać się lub kurczyć, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom. Każda mikrousługa odpowiada za określoną funkcję biznesową i może podlegać skalowaniu niezależnie od innych. Docker i Kubernetes odgrywają zasadniczą rolę w tej skalowalności, ponieważ zapewniają narzędzia i infrastrukturę do zarządzania kontenerami mikrousług i ich koordynowania.
 • Elastyczność: Niezależność technologiczna mikrousług pozwala programistom wybrać najlepszą technologię dla każdej usługi. Luźne powiązanie mikrousług (co oznacza, że nie zależą one od określonej technologii lub języka programowania) pozwala programistom eksperymentować z nowymi technologiami bez powodowania zakłóceń w całej aplikacji. Mikrousługi ułatwiają wprowadzanie nowych technologii, ponieważ tylko konkretna mikrousługa wymaga aktualizacji.
 • Wyodrębnianie błędów: Luźne powiązanie mikrousług ogranicza wpływ awarii, zapobiegając ich kaskadowemu rozprzestrzenianiu się w całym systemie. Dzieje się tak, ponieważ mikrousługi są niezależnymi jednostkami z własnymi danymi i kodem. Jeśli jedna mikrousługa ulegnie awarii, pozostałe mogą nadal prawidłowo działać. Wyodrębnienie błędów pomaga zapewnić stabilność i niezawodność całego systemu.

Różnice między SOA a mikrousługami


Mimo pewnych wspólnych celów SOA i mikrousługi znacznie się od siebie różnią. Podstawowa różnica między SOA a mikrousługami polega na odmiennym stylu architektury zastosowanym w obu tych podejściach. SOA wykorzystuje podejście odgórne i scentralizowane, natomiast mikrousługi opierają się na modelu oddolnym i zdecentralizowanym.

Funkcja

SOA

Mikrousługi

Styl architektury

 • Mało szczegółowy, scentralizowany

Szczegółowość usług

 • Większe, bardziej kompleksowe usługi

 • Mniejsze, skoncentrowane usługi

Niezależność

 • Usługi są współzależne
 • Może istnieć współdzielona baza danych do przechowywania danych

 • Usługi są w wysokim stopniu niezależne
 • Niepowiązane i autonomiczne

Komunikacja

 • Podejście synchroniczne, często zorientowane na komunikaty
 • Korzystanie z udostępnionych danych

 • Podejście asynchroniczne, często zgodne ze standardem REST
 • Unikanie udostępniania danych

Przechowywanie danych

 • Scentralizowane zarządzanie danymi
 • Współdzielona baza danych usług

 • Rozproszone (zdecentralizowane) zarządzanie danymi
 • Każda usługa jest odpowiedzialna za zarządzanie swoimi danymi

Skalowalność

 • Skalowanie w poziomie
 • Skalowanie określonych usług może być skomplikowane ze względu na współdzielone zasoby i scentralizowaną komunikację

 • Skalowanie w poziomie i pionie
 • Bardziej szczegółowe i ukierunkowane skalowanie dzięki niezależnemu działaniu usług

Wdrożenie

 • Zazwyczaj obejmuje wdrożenie całej aplikacji jako pojedynczej jednostki

Powiązania

 • Usługi wykazują pewien stopień powiązania ze względu na współdzielone zasoby i scentralizowaną komunikację

 • Luźne powiązanie przy minimalnych zależnościach między usługami

Mikrousługi a SOA: co jest odpowiednie dla Twojej firmy?


Wybór między architekturą zorientowaną na usługi a mikrousługami wymaga starannego rozważenia potrzeb i priorytetów firmy. Zastanówmy się nad następującymi czynnikami:

 • Złożoność projektu: Mikrousługi zapewniają większą zwinność i elastyczność. Doskonale sprawdzają się w złożonych aplikacjach o zmieniających się wymaganiach.
 • Struktura zespołu: Większe, scentralizowane zespoły mogą zarządzać SOA. Mikrousługi wymagają wyższego stopnia wiedzy i współpracy w mniejszych zespołach.
 • Tempo rozwoju: SOA obejmuje bardziej scentralizowane planowanie i integrację. Architektura mikrousług ułatwia szybszy rozwój dzięki niezależnym wdrożeniom.

SOA jest dobrym rozwiązaniem dla dużych firm o wysokim stopniu złożoności, w których wymagane jest ponowne użycie i współdziałania. Są również odpowiednie dla firm o silnej strukturze zarządzania i dojrzałych procesach rozwojowych.

Mikrousługi działają lepiej w firmach, które priorytetowo traktują szybkie tempo innowacji, zwinność, elastyczność i wyodrębnianie błędów, a także w tych, których kultura DevOps koncentruje się na ciągłym dostarczaniu.

Użycie platformy Compass do zarządzania architekturą rozproszoną


Chociaż architektura mikrousług niesie ze sobą wiele korzyści w zakresie zwinności, skalowalności i odporności, wprowadza również większą złożoność. Zarządzanie rosnącym ekosystemem mikrousług w różnych infrastrukturach może być trudne — zwłaszcza gdy zespoły współpracują i pojawiają się bariery informacyjne.

Rozszerzalna platforma dla programistów Compass firmy Atlassian pomaga poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Zapewnia ujednolicony obraz wyników prac inżynierskich i współpracy zespołowej.

Compass konsoliduje informacje z różnych źródeł, w tym z repozytoriów kodu, systemów śledzenia zgłoszeń i kanałów komunikacji, w centralnej lokalizacji z możliwością przeszukiwania. Pomaga to programistom, inżynierom DevOps i kierownikom produktu szybko znaleźć informacje potrzebne do skutecznego zrozumienia, rozwijania i utrzymywania mikrousług. Funkcje Compass obejmują narzędzia do wizualizowania zależności, identyfikowania potencjalnych problemów i śledzenia postępów prac programistycznych.

Compass upraszcza zarządzanie architekturami mikrousług poprzez scentralizowanie i uporządkowanie informacji inżynierskich. Zmniejsza obciążenie poznawcze i ułatwia współpracę między zespołami.

W miarę skalowania rozproszonych architektur Compass staje się coraz cenniejszy. Stanowi ujednoliconą platformę do zarządzania złożonością, zapewniając ciągły sukces aplikacji opartych na mikrousługach.

Dowiedz się więcej o Compass

SOA a mikrousługi: często zadawane pytania


Jakie są wyzwania związane z wprowadzeniem SOA i mikrousług?

Wybór pomiędzy SOA a mikrousługami znacząco wpływa na zdolność zespołu do szybkiego i elastycznego tworzenia i modyfikowania oprogramowania.

Większe bloki kodu w SOA dają większą kontrolę, ale także ograniczają elastyczność. W SOA ponowne użycie usług opartych na różnych technologiach może stanowić wyzwanie. To sprawia, że łączenie i udostępnianie danych między usługami jest trudne. Aby skutecznie korzystać z SOA, programiści muszą opanować wiele technologii.

Mikrousługi mają więcej elementów, którymi należy zarządzać, co zwiększa złożoność. Wymagają bardziej ustandaryzowanych strategii programistycznych, aby niezależne usługi płynnie ze sobą współpracowały. Osiągnięcie w organizacji takiego poziomu koordynacji stanowi wyzwanie.

Czy SOA i mikrousługi mogą współistnieć?

Tak, firmy mogą budować starsze systemy zgodnie z SOA i stopniowo wprowadzać mikrousługi dla nowych funkcjonalności lub określonych komponentów. Takie podejście umożliwia płynne przejście i wykorzystuje mocne strony obu architektur.

Compass może ułatwić współistnienie SOA i mikrousług w architekturze firmy. Ponieważ Compass jest narzędziem niezależnym od technologii, zapewnia zintegrowaną widoczność bez względu na podstawowe zaplecze technologiczne. Ta scentralizowana widoczność pomaga zespołom zarządzać złożonymi środowiskami hybrydowymi.

Compass ułatwia również lepszą współpracę i komunikację, co może pomóc w skalowaniu strategii rozwoju w różnych architekturach. Zintegrowana widoczność na platformie Compass pomaga w migracji mikrousług ze starszych SOA, dzięki uwydatnieniu relacji zależności i analizie użycia usług.

Jak każda z tych architektur wpływa na wdrożenie i praktyki DevOps?

Zarówno wdrożenia SOA, jak i mikrousług korzystają z praktyk Open DevOps. Jednak ich specyfika będzie się różnić w zależności od architektury.

SOA zazwyczaj obejmuje monolityczne wdrożenia, w których zespoły wdrażają całą aplikację jako pojedynczą jednostkę. Takie podejście wymaga starannej koordynacji między zespołami. Proces ten może być czasochłonny i złożony, szczególnie w przypadku dużych aplikacji.

DevOps kładzie nacisk na automatyzację i współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi w celu rozwiązania tych problemów. Umożliwia to częstsze i bardziej niezawodne wdrażanie. Poprzez automatyzację testowania, zarządzania konfiguracją i udostępniania infrastruktury DevOps może pomóc w usprawnieniu wdrożeń SOA i ograniczeniu błędów.

Architektura mikrousług umożliwia bardziej szczegółowe wdrożenia. Zespoły wdrażają każdą mikrousługę niezależnie.

Stosowanie zasad DevOps jest również niezbędne do wdrażania mikrousług. Praktyki takie jak ciągła integracja i ciągłe dostarczanie umożliwiają zespołom automatyzację procesu testowania, wdrażania i tworzenia mikrousług. Ułatwia to szybkie i częste wprowadzanie wydań.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność rozwiązania Compass

ilustracja przedstawiająca pokonywanie przeszkód

Samouczek: Tworzenie komponentu

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać z Compass za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up