Close
Logo Interpark
Interpark + Atlassian

Udało nam się wyeliminować zbędne dane, skrócić czas poświęcany na kontrolę wersji i wykorzystać funkcje uprawnień IP dzięki przejściu z serwera lokalnego do chmury. Efektem jest zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności oraz zadowolenia użytkowników i administratorów platformy Atlassian.

30%

Poprawa organizacji dzięki wykorzystaniu usługi Access w zakresie uprawnień użytkowników

4.5

Liczba miesięcy przeznaczonych na analizę i realizację płynnej migracji

O firmie Interpark

Firma Interpark Co., Ltd. została założona w 1995 roku jako pierwszy dostawca usługi zakupów internetowych w Korei Południowej. Jej nadrzędnymi celami stały się zadowolenie klientów i uzyskanie pozycji zaufanego partnera w handlu elektronicznym. Dziś jest to kompleksowa platforma internetowa oferująca różne usługi związane ze stylem życia w takich dziedzinach jak podróże, wypoczynek, zakupy i książki.

Branża

E-commerce

Lokalizacja

Korea

Liczba użytkowników

1600


Interpark, lider branży e-commerce w Korei, z powodzeniem migruje do planu Atlassian Cloud Premium z myślą o usprawnieniu współpracy w całej firmie

Wyzwanie: ze względu na cyfryzację globalnej turystyki i rosnące obciążenie pracą spowodowane pandemią firma Interpark musiała usprawnić procesy biznesowe, aby sprostać rosnącym kosztom konserwacji i aktualizacji oraz trudnościom we wdrażaniu zmian procesów biznesowych.

Rozwiązanie: przeprowadzono migrację do Jira Software i Confluence Cloud Premium z pomocą Dmove, Platinum Solution Partnera firmy Atlassian, wykorzystując narzędzie Atlassian Access do centralizacji zarządzania użytkownikami.

Efekt: firma Interpark wyeliminowała czas niepotrzebnie poświęcany na kontrolę wersji oraz koszty zarządzania, jednocześnie podnosząc wydajność pracy dzięki usprawnionym procesom, czego efektem było zadowolenie użytkowników i administratorów. Skorzystała również z rozszerzonych uprawnień i aprowizacji użytkowników za pomocą narzędzia Access, a wszystko to podczas migracji trwającej 4,5 miesiąca.

Analiza i przyjęcie rozwiązania do ogólnego zarządzania projektami

Firma Interpark przeanalizowała i przyjęła rozwiązanie Jira Software w celu usprawnienia ogólnego zarządzania projektami. Od 2019 roku, po rozważeniu przyjęcia Confluence w celu maksymalizacji wewnętrznej akumulacji wiedzy i dzielenia się nią, firma korzysta z Jira i Confluence.

Wykorzystanie Jira i Confluence w pracy stopniowo rosło po ich wprowadzeniu, co skłoniło firmę Interpark do rozważenia migracji z istniejącej wersji Server do nowego środowiska. Gdy tylko pojawiła się konieczność sprawdzenia przydatności wersji Data Center i Cloud, podjęto decyzję o migracji do wersji Cloud. Wynikało to z uciążliwych wymagań dotyczących konserwacji wersji lokalnej, dostępności nowych funkcji w wersji Cloud i oferowanej przez nią elastyczności.

Ponieważ była to jej pierwsza migracja z wersji Server do Cloud, firma skupiła się na identyfikacji nowego środowiska i struktury. Bardzo jej też zależało na dostępności funkcji dodatkowych w trakcie migracji.

Poświęcono sporo czasu na analizę różnych technologii na potrzeby projektu migracji i ostatecznie jako preferowanego dostawcę rozwiązania wybrano firmę Dmove, Atlassian Platinum Partnera.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i specjalistycznej technologii w dziedzinie migracji firma Dmove przekazała cenne wskazówki i umożliwiła gruntowne przygotowanie się do projektu podczas efektywnych konsultacji.

Ich celem było usprawnienie całego procesu, począwszy od wczesnych etapów projektu. Konsultacje objęły wykonalność migracji danych i skuteczne zarządzanie zmianami w nowym środowisku.

Firma Dmove sama zidentyfikowała potencjalne problemy z migracją danych i podzieliła się swoimi ustaleniami z firmą Interpark. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu migracji trwającego 1,5 miesiąca oraz 3-miesięcznej fazy gruntownych analiz i przygotowań projekt przebiegł płynnie, bez żadnych zakłóceń.

Po migracji do wersji Cloud firma Interpark wdrożyła autoryzacje projektowe i przestrzenne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i wyeliminować zbędny dostęp do danych, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo. Pozwoliło to ponadto znacznie ograniczyć liczbę pracowników potrzebnych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i przerwami w świadczeniu usług, a jednocześnie cieszyć się wyższą wydajnością pracy dzięki usprawnieniu procesów projektu.

Mieliśmy obawy dotyczące bezpieczeństwa i ograniczonej przestrzeni podczas korzystania z serwera Cloud. Jednak dzięki konsultacjom z firmą Dmove udało się nam obniżyć koszty zarządzania i zaoszczędzić czas, jednocześnie podnosząc wydajność pracy w efekcie migracji do serwera Cloud Premium.

Wyzwania

 • Zarządzanie licencjami
  • w przypadku licencji na wersje Server korzystano zarówno z Jira, jak i Confluence, co wzbudziło obawy dotyczące procesu migracji z powodu zakończenia licencji Server;
  • pojawiła się potrzeba porównania planów migracji do wersji Data Center lub Cloud.
 • Administrowanie systemem
  • brak jasności co do głównego organu administracyjnego systemów Jira i Confluence;
  • na system nałożono ciężar przeprowadzania aktualizacji wersji w celu wyeliminowania zidentyfikowanych niedociągnięć w zabezpieczeniach lub zadań związanych z konserwacją produktu.
 • Zarządzanie procesami
 • Trudno wdrażać zmiany w systemie, gdy proces pracy jest zmodyfikowany.

Rozwiązanie

 • doskonalenie procesów za pomocą konsultacji zewnętrznych;
 • decyzja o migracji do chmury w celu ograniczenia wysiłków związanych z zarządzaniem systemem;
 • porównanie kosztów licencji: symulacja cen wersji Data Center i Cloud;
 • synchronizacja z dostawcą identyfikatora Google Workspace w celu efektywnego zarządzania użytkownikami i ich aprowizacji w środowisku chmury.

Wpływ

 • Po zakończeniu migracji do chmury firma doświadczyła znacznej poprawy efektywności procesów w każdym projekcie, co skutkowało zwiększoną wydajnością;
 • ograniczono przerwy w świadczeniu usługi oraz liczbę pracowników potrzebnych do aktualizacji wersji w odpowiedzi na luki w zabezpieczeniach;
 • podniesiono poziom bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu autoryzacji projektowej/przestrzennej, skutecznie blokując zbędny dostęp do danych (poprawa organizacji o 30%);
 • zarządzanie użytkownikami, łatwiejsze dzięki funkcjom synchronizacji identyfikatora Google Workspace i aprowizacji, nie tylko obniżyło koszty związane z ręcznym zarządzaniem użytkownikami, ale także zapewniło kompleksową kontrolę uprawnień;
 • nie była wymagana obsługa techniczna wersji Server, co skutkowało zmniejszeniem wymagań dotyczących zasobów ludzkich;
 • zautomatyzowane aktualizacje i ulepszone funkcje bezpieczeństwa wyeliminowały potrzebę przerw technicznych, ograniczając tym samym awarie i planowe przestoje;
 • częstsze wykorzystanie zaawansowanych funkcji zwiększyło ich użyteczność nie tylko w zespołach, ale także podczas współpracy z innymi działami;
 • poziom zadowolenia pracowników wzrósł dzięki wdrożeniu czystszego środowiska UI.
Atlassian Cloud Enterprise

Chcesz zobaczyć, co Atlassian Cloud Enterprise może zaoferować Twojemu zespołowi?

Centrum zaufania

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zgodności, prywatności i niezawodności

Rozważasz migrację do chmury?
O firmie Interpark

주식회사 인터파크사는 무한고객중심 서비스와 감동 실현 그리고 믿음직한 이커머스의 동반자라는 사명으로 1995년 국내 최초의 인터넷 쇼핑 서비스를 시작 하였습니다.

현재는 여행, 여가, 쇼핑, 도서 등 라이프 스타일 전반에
아우르는 서비스를 제공하는 온라인 이커머스 플랫폼입니다.

Branża

E-commerce

Lokalizacja

Korea

Liczba użytkowników

1600


대한민국 이커머스 리더 인터파크,
전사 협업 도구인 아틀라시안 솔루션
클라우드로 성공적 전환

글로벌 여행 업계에 불고 있는 디지털 전환 트렌드,앤데믹 영향으로 증가하는 업무량 등 복합적인
상황으로 업무 혁신이 필요했던 인터파크는 내부 혁신의 일환으로 전사의 업무 협업 도구로 사용하던 아틀라시안 솔루션을 기존의 서버 버전에서 클라우드로의 전환을 결정하였습니다.

전반적 프로젝트 관리를 위한 솔루션 검토 및 도입

인터파크사는 전반적인 프로젝트 관리를 위해 Jira 솔루션을 검토 및 도입하였고, 사내 지식 축적 및 공유의 기능을 최대로 활용하고자 Confluence 도입 검토를 시작으로 2019년부터 Jira와 Confluence를 사용해왔습니다.

도입이후 Jira와 Confluence의 업무 활용도가 점차적으로 증가함에 따라 기존 서버에서 새로운
환경으로의 전환을 고민했습니다. [Data Center 버전과 Cloud 버전 사이의 적합성 비교 검토가 필요한 시점에] 온프래미스 버전의 관리 부담과 클라우드에서 제공되는 신규 기능,
사용의 유연함 등을 이유로 Cloud 버전으로의 전환을 결정했습니다.

서버에서 Cloud로의 마이그레이션은 처음 경험해보는 것이였기 때문에 새로운 환경과 구조를 파악하는데 중점을 두며 진행을 했으며, add-on의 마이그레이션 가능 여부에 대해서는 고민이 많았습니다.

인터파크사는 마이그레이션 프로젝트를 위해 상당 기간 기술 검토를 진행하였고,
그 결과 아틀라시안 플래티넘 파트너 디무브(Dmove)사를 선정하게 되었습니다.

디무브(Dmove)사는 마이그레이션 분야에서 많은 기술 및 경험을 보유하고 있었기 때문에
프로젝트 방향과 사전 준비가 필요한 부분에 대해 훌륭히 컨설팅을 제공해 주었습니다.

기존 데이터의 마이그레이션 가능 여부 및 새로운 환경으로의 변화관리를 포함,
프로젝트 초반부터 프로세스 개선 관련 업무 전반에 걸친 컨설팅을 제공해 주었습니다.

데이터 마이그레이션시 예상되는 문제점에 대해 미리 확인, 검토하여 인터파크사와 공유를
해주었고 약 3개월 정도의 분석 및 준비 기간과 약 1.5개월의 짧은 마이그레이션 수행 기간에
진행되었던 프로젝트였는데도 불구하고 일정에 차질없이 진행되었습니다.

클라우드로의 전환 이후, 프로젝트 및 공간 별 권한을 정리하여 불필요한 데이터 액세스를 차단 및
제거하여 보안성을 증대 시켰을 뿐 아니라, 보안 취약점 발생 시마다 투입해야 했던 인력과
서비스 중지 시간이 대폭 감소한 것은 물론, 각 프로젝트별 개선된 프로세스를 이용하여 업무를 더욱 효율적으로 수행할 수 있었습니다.

보안 및 저장 공간 제약으로 Cloud 사용을 걱정했으나, 마이그레이션 경험
많은 디무브의 컨설팅을 통해 Cloud Premium로의 마이그레이션 진행하여 관리 비용과 시간은 절약하고,
업무 효율성을 높였습니다.”

챌린지

 • 라이선스 관리 측면
  • Jira, Confluence 모두 서버 버전의 라이선스를 사용 중에 있었으며 서버 라이선스 종료 예정에 따른 마이그레이션 고민
  • DataCenter 또는 Cloud 마이그레이션 시의 플랜 비교필요
 • 시스템 관리 측면
  • Jira, Confluence 시스템의 명확한 관리 주체가 불분명
  • 보안 취약점 발생 시마다 버전 업그레이드나 시스템 측면에서의 제품 유지보수 작업에 대한
   부담
 • 프로세스 관리 측면
  • 업무 프로세스 변경 발생시 시스템 상 수정된 프로세스를 직접 반영하기 어려움

솔루션

 • 외부 컨설팅을 통한 프로세스 개선
 • 시스템 관리 측면에서의 노력을 최소화 할 수 있도록 Cloud로 마이그레이션 결정
 • 라이선스 비용 측면에서의 비교: DataCenter 와 Cloud 가격 시뮬레이션
 • Cloud 환경에서의 사용자 관리와 Provisioning 효율성을 위해 Google Workspace ID 공급자 연동

영향

 • Cloud 마이그레이션 이후 각 프로젝트 별 개선된 프로세스 업무 수행 시 효율성 증가
 • 보안 취약점 발생 시 버전 업그레이드를 위한 인력 공수와 함께 수반되던 서비스 중단 시간 단축
 • 마이그레이션 시 프로젝트, 공간 별 권한 정리 작업을 통해 불필요한 데이터 엑세스를 방지 하여 보안성 강화 (약 30% 정리)
 • Google Workspace ID 연동을 통한 사용자 관리 및 Provisioning 기능을 통해 사용자 관리에 소요되는 비용 감소, 통제된 권한 관리가능
 • 서버 유지보수가 불필요해져서 인력 리소스 투입 감소
 • 자동 업데이트와 보안 강화로 별도로 관리할 필요가 없어지고, 장애 발생 및 계획된 다운타임 감소
 • 고급 로드맵 기능에 대한 활용도 상승 - 팀 내 뿐만 아니라 타 부서와의 협업에도 활용성이 증가
 • 깔끔해진 UI 환경에 대한 전직원 만족도 상승
Atlassian Cloud Enterprise

Chcesz zobaczyć, co Atlassian Cloud Enterprise może zaoferować Twojemu zespołowi?

Centrum zaufania

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zgodności, prywatności i niezawodności

Rozważasz migrację do chmury?