Close
Logo Belong
Belong + Atlassian

Kiedy już nadszedł czas zmiany, wszystko odbyło się bezproblemowo… Rozwiązanie jest bardzo intuicyjne — to miało zasadnicze znaczenie dla poprawy przepływu pracy.

Lambros Kallianiotis
Dyrektor ds. technicznych

Ilustracja zegarka
Ikona węzła
Ilustracja telefonu komórkowego
Ilustracja węzła
Ilustracja jasnoniebieskiej kropki
Ilustracja niebieskiej kropki

Bezproblemowe przejście Belong na produkty Atlassian

Firma telekomunikacyjna przeszła na nowy zestaw narzędzi, wynosząc na jeszcze wyższy poziom kulturę współpracy zespołowej i przepływ pracy.

Trudno nazwać Belong przeciętną firmą telekomunikacyjną. Powstała w 2013 r. jako spółka zależna Telstra, aby pomagać klientom szukającym prostszych i tańszych planów.

Podstawą filozofii Belong jest założenie, że usługi internetowe i mobilne powinny być przystępne cenowo i proste w użyciu. Firma kieruje się misją uczynienia świata bardziej inkluzywnym miejscem poprzez odpowiednie postępowanie zarówno względem klientów, jak i planety. Jest także pierwszym dostawcą usług komórkowych i internetowych w Australii, który uzyskał certyfikat neutralności węglowej.

Firma wykorzystuje metodyki Lean i Agile, a jej rozwój nabrał tempa w miarę otwierania się nowych możliwości. Wymagało to odważnego myślenia i chęci zmiany sposobu pracy zatrudnionych w niej osób. „Na przestrzeni ostatnich trzech lat przeszliśmy pełną transformację cyfrową obejmującą technologię, ludzi i sposoby pracy” — mówi Lambros Kallianiotis, który wcześniej był kierownikiem działu inżynierii w Belong, a obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. technicznych.

Firma Belong szukała lepszych ram postępowania, które umożliwiłyby zrównoważone skalowanie. Jedną z kluczowych potrzeb firmy było elastyczne oprogramowanie pozwalające na pełny wgląd w to, co robił każdy zespół, od opracowywania funkcji po incydenty w środowisku produkcyjnym, oraz zarządzanie tą pracą i optymalizację przepływu między zespołami.

Dzięki przejściu na produkty Atlassian i pomocy Accenture, globalnej firmy świadczącej usługi specjalistyczne, Belong zmaksymalizowało produktywność i współpracę między zespołami oraz wykorzystanie oprogramowania w toku prowadzonej transformacji. Dzięki zdecydowanemu ulepszeniu pulpitów i raportowania zespoły mają większą autonomię i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a także lepsze wyobrażenie o tym, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do realizacji ogólnej misji firmy i osiąganych wyników.

Decydując się na konsolidację w oparciu o platformę Atlassian, myśleliśmy o ludziach, którzy będą korzystać z tych narzędzi, a nie tylko o samych narzędziach. To było siłą napędową naszego procesu decyzyjnego”.

Hamdam Bishop
Kierownik ds. operacji technicznych

Weź coś, co działa dobrze, i ulepsz to

Zdecentralizowany model działania firmy Belong stawia wyjątkowe wymagania zespołom programistycznym i odpowiedzialnym za eksploatację, zgodnie z podejściem „you build it, you own it, you run it” (odpowiadasz za wytworzony przez siebie produkt i jego działanie). Zespoły, które opracowują nowe funkcje i produkty, pełnią rolę ich stałych opiekunów w toku całego procesu produkcyjnego. Dostarczanie usług musi być zorientowane na klienta, zautomatyzowane i dostosowane do zwinnych sposobów pracy.

„Nasze zespoły opracowują funkcje i koncentrują swoje wysiłki na dostarczaniu nowych produktów, ale jednocześnie udzielają wsparcia na etapie produkcji” — mówi Hamdam Bishop, kierownik ds. operacji technicznych. „Chcieliśmy, aby narzędzia były naprawdę proste, intuicyjne i zintegrowane ze sposobem pracy zespołów”.

Zespoły używały już produktów Confluence i Jira, ale nie wykorzystywały w pełni ich możliwości. Korzystanie z rozwiązań Atlassian w niektórych procesach zespołów i używanie innych narzędzi na potrzeby pozostałych — w tym do zarządzania usługami IT — prowadziło do powstania rozłączonych przepływów pracy. Lambros twierdzi, że system w poprzedniej postaci nie był intuicyjny, nie umożliwiał zespołom pokonywania podstawowych wyzwań, był trudny w użyciu i drogi.

Kierownictwo firmy Belong dostrzegło potrzebę autentycznej wewnętrznej transformacji cyfrowej połączonej z dużymi reinwestycjami, aby zapewnić zespołom elastyczność i informacje, których potrzebują. Głównym celem podczas wyboru było znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoliłoby zespołom kontynuować pracę w metodyce Lean i odnosić sukcesy.

Jak mówi Andrew Purcell, dyrektor ds. powodzenia projektów i transformacji firmy Belong: „Współpraca i planowanie obejmujące wiele zespołów ma kluczowe znaczenie dla dostarczania wyników naszej pracy klientom”. Hamdam dodaje: „Decydując się na konsolidację w oparciu o platformę Atlassian, myśleliśmy o ludziach, którzy będą korzystać z tych narzędzi, a nie tylko o samych narzędziach. To było siłą napędową naszego procesu decyzyjnego”.

Dlaczego warto przeprowadzić standaryzację w oparciu o rozwiązania Atlassian?

Firma Belong wdrożyła Jira Align, aby zapewnić lepszą widoczność w swoich zespołach dzięki kompleksowemu widokowi harmonogramu, zrozumienie zależności oraz konsolidację ryzyka, a także śledzić wartość uzyskiwaną w każdym przyroście programu w zakresie szerszym niż było to możliwe przy zastosowaniu wyłącznie systemu Jira. Skonsolidowanie niepołączonych wcześniej tablic planowania, raportów ad-hoc i ręcznych wypisów w pojedyncze cyfrowe źródło rzetelnych informacji na potrzeby planowania realizacji umożliwiło liderom ds. zarządzania produktami skoordynowanie OKR-ów (wyników) z epikami (produktami wyjściowymi) i wizualizowanie harmonogramu wszystkich prac.

Jak mówi Andrew: „Umożliwienie zespołom produktowym dalszej pracy z zestawem znanych im narzędzi przy jednoczesnym zapewnieniu kierownictwu ds. produktów i kierownictwu organizacji szerszej i bardziej holistycznej widoczności wszystkich naszych misji było kluczem do uzyskania cennych analiz będących podstawą dalszych działań”.

Hamdam twierdzi, że kiedy w firmie Belong oceniano opcje na potrzeby działalności operacyjnej, narzędzie Jira Service Management najlepiej odpowiadało potrzebom firmy. Ponieważ firma Belong używała już niektórych produktów Atlassian w obszarze programowania i inżynierii, logiczne było rozszerzenie ich zastosowania na powiązane narzędzia. Dzięki dobremu zaznajomieniu z tymi narzędziami integracja byłaby prostsza, a połączona platforma Atlassian zmniejszyłaby obciążenie zespołów nauką na etapie przystosowania do korzystania z nowych narzędzi.

„Zrozumieliśmy, że możemy dostosować platformę Atlassian do naszego sposobu pracy” — mówi Hamdam. „To było dla nas naprawdę ważne. Przyjrzeliśmy się naszym procesom, a następnie zadaliśmy sobie pytanie, jakie narzędzie będzie wspierać, ulepszać i umożliwiać realizację tych procesów.”

Podczas gdy niektóre rozwiązania wymagały trzech lub czterech narzędzi do rozwiązania określonych problemów występujących w zespołach, oferta Atlassian pozwoliła połączyć przepływy pracy, aby zminimalizować przełączanie kontekstu, oszczędzając czas zespołów, który można wykorzystać na zadania o większej wartości dodanej. W ostatecznym rozrachunku przejście na Jira Service Management zwróciło się w ciągu około roku.

Dostajemy więcej od zespołów, a one są bardziej zadowolone, ponieważ faktycznie ich wydania są częstsze”.

Lambros Kallianiotis
Dyrektor ds. technicznych

Zarządzanie płynnym przejściem

Podejmując decyzje o wdrożeniu Jira Align i przejściu na Jira Service Management, firma Belong współpracowała z Solution Partnerem z firmy Accenture — globalnej firmy świadczącej specjalistyczne usługi — w celu przeprowadzenia integracji ze procesami Agile funkcjonującymi w Belong i płynnego przejścia od starszych zestawów narzędzi do produktów Atlassian.

„Szalenie ważny był dla nas sposób, w jaki metody pracy stosowane w Belong są wspierane przez zestaw narzędzi technicznych” — zauważa Nick Howard, kierownik ds. technologii w Accenture. „To dotyczy codziennej pracy zespołów — mogą robić takie rzeczy, jak łączenie elementu backlogu Jira bezpośrednio z Confluence, co daje możliwość śledzenia i sprzyja przejrzystości. W ten sposób technologia Atlassian wspiera również kulturę firmy”.

Aby zapewnić bezproblemową migrację, firma Accenture pomagała zespołowi Belong na wszystkich poziomach organizacyjnych nauczyć się najbardziej efektywnego korzystania z produktów Atlassian poprzez szkolenia, burze mózgów w celu znalezienia rozwiązań problemów, a czasami zastosowanie podejścia „testuj i ucz się”.

Nick mówi, że kluczem do pomyślnego wdrożenia nowych rozwiązań była partnerska współpraca firm Belong i Accenture w celu sprawdzenia sposobu myślenia drugiej strony o przejściu.

To podejście zadziałało.

„Chociaż było sporo prac przygotowawczych, kiedy już nadszedł czas zmiany, wszystko odbyło się bezproblemowo” — mówi Lambros. „Zespoły po prostu to załapały. Rozwiązanie Jira Service Management znacznie poprawiło widoczność i wskaźniki, które możemy uzyskać. Jest również bardzo intuicyjne, co miało zasadnicze znaczenie dla poprawy przepływu pracy”.

Andrew dodaje: „Jira Align przyspiesza ciągłe doskonalenie naszych sposobów pracy Agile, rozszerzając, ale nie zakłócając istniejących narzędzi i procesów”.

Szalenie ważny był dla nas sposób, w jaki metody pracy stosowane w Belong są wspierane przez zestaw narzędzi technicznych… można robić takie rzeczy, jak łączenie backlogu Jira bezpośrednio z Confluence, co daje możliwość śledzenia i sprzyja przejrzystości. W ten sposób technologia Atlassian wspiera również kulturę firmy”.

Nick Howard
Kierownik ds. technologii w Accenture

Dostarczanie wartości jako połączony zespół

Po przeprowadzeniu standaryzacji na platformie Atlassian zespoły Belong mogą teraz wyraźnie zobaczyć cele organizacyjne i powiązać je z projektami na poziomie działu, oraz obserwować, nad czym pracują poszczególne zespoły, a nawet co robi dana osoba. Dzięki temu zespoły i wchodzące w ich skład osoby kierują swoje wysiłki we właściwą stronę i widzą, jak ich praca przekłada się na wyniki biznesowe. Poprawa widoczności sprawia, że członkowie zespołów mają lepszy wgląd w sposób myślenia stojący za decyzjami podejmowanymi na poziomie firmy i wynikami tych decyzji. To oczywiście przynosi korzyści firmie, ale także poprawia stosunek pracowników do wykonywanych zadań. „Dostajemy więcej od zespołów, a one są bardziej zadowolone, ponieważ ich wydania są częstsze” — mówi Lambros. Dzięki wykorzystaniu produktów Atlassian w firmie Belong zespoły dokładnie wiedzą, co robią i jak łączy się to ze strategicznymi inicjatywami.

Hamdam, Andrew i Lambros, którzy zajmują stanowiska na wyższych szczeblach w strukturze firmy, zgadzają się również, że platforma Atlassian zapewnia większą widoczność, satysfakcję i produktywność, a także lepszą zdolność rozpoznawania potencjalnych obszarów rozwoju.

Stawianie ludzi przed narzędziami

Osoby z kierownictwa firmy Belong cały czas koncentrowały się na tym, jak wybrane narzędzia będą pasować do pracy zespołu, a nie na odwrót. Ten nacisk na ludzi i procesy w połączeniu z gruntowną edukacją i szkoleniami zapewniły płynny proces zarządzania zmianą w całej organizacji. Natomiast wybór połączonej platformy produktów Atlassian oznaczał dla Belong udaną transformację.

Powiązana historia
Logo Domino's
Domino's

Kierownictwo IT firmy Domino's usprawnia DevOps dzięki Atlassian

Zrób kolejny krok

Dowiedz się więcej o platformie Atlassian

Dokument

Dowiedz się, jak kierownictwo IT zapewnia korzyści firmie dzięki Atlassian