Close

Warunki promocji Jira Service Management dla małych zespołów

Rozpoczęcie obowiązywania: 8 grudnia 2022 roku

Niniejsze warunki regulują zasady prowadzenia promocji dotyczącej Jira Service Management (JSM) Cloud („Promocja”). W niniejszych warunkach zaimki „my”, „nasz” i „nas” odnoszą się do firmy Atlassian Pty Ltd (ABN 53 102 443 916), sponsora tej Promocji. „Atlassian” oznacza firmę Atlassian i jej podmioty stowarzyszone. „Uczestnik” oznacza osobę kwalifikującą się do udziału w Promocji.

Opis Promocji

Podczas Promocji uczestnicy spełniający określone wymagania dotyczące kwalifikacji będą mieli możliwość zakupu maksymalnie dziesięciu (10) agentów w ramach planu JSM Cloud Standard na okres do dwunastu (12) miesięcy („Okres oferty”) za 0 USD.

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Promocja rozpoczyna się 8 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00 czasu GMT, a kończy 31 marca 2023 roku o godzinie 00:00 czasu GMT („Okres uczestnictwa”).

Kwalifikowalność

Do udziału w Promocji kwalifikują się osoby, które spełnią następujące wymagania:

  • Zakup maksymalnie 10 agentów na maksymalnie 12 miesięcy w ramach planu JSM Cloud Standard w Okresie uczestnictwa.
  • Utworzenie konta Jira Service Management Cloud poprzez przesłanie formularza rejestracji w celu skorzystania z wersji Standard z miesięcznym lub rocznym okresem subskrypcji (więcej informacji podano poniżej).
  • Nowi klienci lub dotychczasowi klienci mający już konto Jira Service Management (w wersji próbnej, bezpłatnej lub płatnej) muszą zarejestrować się w celu skorzystania z Jira Service Management w ramach nowej witryny (chyba że uzgodniono inaczej z firmą Atlassian) z miesięcznym okresem subskrypcji.
  • Dotychczasowi klienci bez konta Jira Service Management (w wersji próbnej, bezpłatnej lub płatnej) mogą zarejestrować się w celu skorzystania z Jira Service Management w ramach dotychczasowej lub nowej witryny. W przypadku zarejestrowania się w ramach dotychczasowej witryny okres subskrypcji zostanie dostosowany do okresu subskrypcji innych produktów Atlassian subskrybowanych przez Uczestnika w ramach tej witryny (tj. miesięczny lub roczny). W przypadku zarejestrowania się w ramach nowej witryny będzie obowiązywać miesięczny okres subskrypcji.

Pozostałe warunki

O ile subskrypcja JSM Uczestnika nie zostanie anulowana przed końcem Okresu oferty, zostanie automatycznie odnowiona na tym samym poziomie subskrypcji po cenach JSM Cloud, które będą obowiązywały w momencie odnowienia. Atlassian powiadomi o tym w wiadomości e-mail nie później niż trzydzieści (30) dni przed końcem Okresu oferty. Jeśli płatność przy użyciu prawidłowej metody nie zostanie zrealizowana w momencie odnowienia, Atlassian rozpocznie proces ponaglania, wysyłając wiadomości e-mail z przypomnieniem o płatności. W razie braku płatności w ciągu czternastu (14) dni od daty odnowienia Atlassian usunie konto Jira Service Management Uczestnika.

Przekroczenie liczby 10 agentów, uaktualnienie do niższej wersji planu (do Free) lub wyższej wersji planu (do Premium lub Enterprise) w dowolnym momencie Okresu oferty spowoduje natychmiastowe zakończenie Promocji, a Uczestnik będzie odpowiedzialny za korzystanie z produktów JSM Cloud (według aktualnych stawek) od dnia zakończenia Promocji do końca bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie zakończy korzystania z produktów JSM Cloud, zostaną one automatycznie odnowione po aktualnych stawkach na koniec okresu subskrypcji. Niniejsza Promocja nie może być łączona z żadną inną promocją, programem zachęt ani podobną ofertą Atlassian.

Od 8 lutego 2023 roku należy pamiętać, że w Okresie oferty nie można edytować szablonów wiadomości e-mail. Jeśli Uczestnik zdecyduje się kontynuować korzystanie z produktów JSM Cloud po zakończeniu Okresu oferty (lub jeśli przekroczy liczbę 10 agentów lub uaktualni plan do wyższej wersji przed końcem Okresu oferty), szablony wiadomości e-mail mogą być edytowane.

Poprzez udział w Promocji Uczestnik potwierdza również, że:

  • Akceptuje niniejsze warunki i zgadza się ich przestrzegać.
  • Jeśli Uczestnik akceptuje warunki niniejszej Promocji w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że (i) przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki, (ii) ma pełne prawo i upoważnienie do związania niniejszymi warunkami pracodawcy lub takiego podmiotu oraz (iii) akceptuje te warunki w imieniu strony, którą reprezentuje. Nie należy akceptować niniejszych warunków (klikając „Zgadzam się” lub dowolny podobny przycisk lub pole wyboru) w razie braku wspomnianych wyżej uprawnień.
  • Oprócz niniejszych warunków korzystanie z produktów Atlassian podlega Warunkom świadczenia usługi Atlassian Cloud (dostępnym pod adresem https://www.atlassian.com/legal/cloud-terms-of-service).